Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 4

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
158
lượt xem
72
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 trình bày về cấu trúc tệp dữ liệu. Cấu trúc tệp dữ liệu của KCW bao gồm từ khoá, danh sách các đối tượng và thuộc tính gán cho các đối tượng. Từ khoá là một chuỗi ký tự tiếng Anh có tác dụng phân tích các khối dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 4

 1. 51 Ch−¬ng IV : cÊu tróc tÖp d÷ liÖu CÊu Tróc Chung CÊu tróc tÖp d÷ liÖu cña KCW bao gåm tõ kho¸, danh s¸ch c¸c ®èi t−îng vµ thuéc tÝnh g¸n cho c¸c ®èi t−îng. Tõ kho¸ lµ mét chuçi ký tù tiÕng Anh cã t¸c dông ph©n c¸ch c¸c khèi d÷ liÖu. Chuçi nµy cã thÓ lµ ch÷ hoa hoÆc ch÷ th−êng, gi÷a c¸c ký tù trong chuçi cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu kho¶ng trèng. Tõ kho¸ b¾t buéc ph¶i n»m trªn cïng mét dßng. VÝ dô : JOINT COORDINATES C¸c ®èi t−îng cña KCW lµ nót, phÇn tö thanh, phÇn tö tÊm, c¸c tr−êng hîp t¶i träng v.v...Sau mçi tõ kho¸ lµ c¸c chuçi chøa danh s¸ch c¸c ®èi t−îng vµ thuéc tÝnh cÇn g¸n cho chóng. Chuçi nµy cã thÓ n»m trªn cïng mét dßng hoÆc nhiÒu dßng kh¸c nhau. NÕu n»m ë nhiÒu dßng kh¸c nhau thi cuèi mçi dßng ph¶i cã ký tù nèi chuçi. Ký tù nµy ®−îc mÆc ®Þnh lµ (-). Tªn hoÆc sè thø tù cña c¸c ®èi t−îng ®−îc ph©n c¸ch bëi mét hoÆc nhiÒu kho¶ng trèng hoÆc tõ tiÕng Anh (TO). Tõ (TO) dïng ®Ó ph¸t sinh c¸c ®èi t−îng n»m gi÷a hai ®èi t−îng n»m tr−íc vµ sau (TO) víi b−íc nhÈy lµ 1. VÝ dô : MEMBER PROPERTY 1 2 4 TO 10 REC YD 0.4 ZD 0.2 Dßng lÖnh trªn nh»m khai b¸o tiÕt diÖn phÇn tö thanh cã tªn lµ 1, 2 vµ phÇn tö thanh tõ 4 ®Õn 10. C¸c thuéc tÝnh g¸n cho ®èi t−îng n»m ngay sau danh s¸ch. B¾t ®Çu phÇn khai b¸o thuéc tÝnh th−êng lµ tõ kho¸ ®Æc tr−ng cho thuéc tÝnh ®ã vµ tr−íc mçi gi¸ trÞ th−êng lµ tªn cña biÕn. ë vÝ dô trªn REC lµ d¹ng tiÕt diÖn ch÷ nhËt, YD lµ chiÒu cao tiÕt diÖn cã gi¸ trÞ lµ 0.4, ZD lµ chiÒu réng tiÕt diÖn cã gi¸ trÞ lµ 0.2. Ngoµi cÊu tróc c¬ b¶n trªn cßn cã mét sè cÊu tróc kh¸c. Chi tiÕt vÒ cÊu tróc cña mçi khèi d÷ liÖu ®−îc tr×nh bµy trong néi dung chÝnh cña ch−¬ng nµy. Tiªu §Ò D¹ng khai b¸o : STRUCT S ENG N S = Tªn c«ng tr×nh. N = Tªn ng−êi nhËp d÷ liÖu cho kÕt cÊu. Tªn c«ng tr×nh vµ tªn ng−êi nhËp d÷ liÖu cho kÕt cÊu lµ mét chuçi bÊt kú vµ cïng n»m trªn mét dßng. Hai dßng tiªu ®Ò nµy th−êng ®Æt ë ®Çu tÖp d÷ liÖu.
 2. 52 §¬n VÞ D¹ng khai b¸o : UNITS F L F = §¬n vÞ lùc lµ mét trong c¸c gi¸ trÞ sau : POUNDS, KIP, N, KN, KG, T. L = §¬n vÞ chiÒu dµi lµ mét trong c¸c gi¸ trÞ sau : INCHES, FEET, MM, CM, DM, M. F vµ L cã thÓ ®æi vÞ trÝ cho nhau. Cã thÓ khai b¸o ®¬n vÞ tÝnh t¹i nhiÒu vÞ trÝ trong tÖp d÷ liÖu nh−ng ch−¬ng tr×nh chØ nhËn dßng cuèi cïng. §¬n vÞ tÝnh thèng nhÊt cho toµn bé d÷ liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh. VÝ Dô : UNITS T M HoÆc UNITS M T Hµm thêi gian D¹ng khai b¸o : TIME HISTORY FUNCTIONS Hµm lùc D¹ng khai b¸o : FORCE name time value Hµm gia tèc D¹ng khai b¸o : ACCELERATION name time value name : tªn cña hµm thêi gian time : thêi gian value : gi¸ trÞ cña hµm thêi gian VÝ dô :
 3. 53 TIME HISTORY FUNCTIONS FORCE 1 0.00000000000000E+0000 0.00000000000000E+0000 1.00000000000000E-0001 5.00000000000000E+0000 2.00000000000000E-0001 8.66020000000000E+0000 3.00000000000000E-0001 1.00000000000000E+0001 4.00000000000000E-0001 8.66030000000000E+0000 5.00000000000000E-0001 5.00000000000000E+0000 6.00000000000000E-0001 0.00000000000000E+0000 7.00000000000000E-0001 0.00000000000000E+0000 8.00000000000000E-0001 0.00000000000000E+0000 9.00000000000000E-0001 0.00000000000000E+0000 hµm sè ¸p lùc D¹ng khai b¸o : PRESSURE FUNCTIONS hµm sè ¸p lùc th«ng th−êng D¹ng khai b¸o : PRESS A a B b C c SIGN s NAME name Gi¸ trÞ cña hµm sè ¸p lùc lµ : Value=Ax+By+Cz+D name : tªn cña hµm sè ¸p lùc s : tuú chän lÊy dÊu cña hµm sè ¸p lùc nhËn gi¸ trÞ sau : ALL : lÊy tÊt c¶ POSITIVE : chØ lÊy gi¸ trÞ cã dÊu (+) NEGATIVE : chØ lÊy gi¸ trÞ cã dÊy (-) VÝ dô : PRESSURE FUNCTIONS PRESS A 0 B -2.5 C 0 D 5 SIGN ALL NAME dat PRESS A 0 B -1 C 0 D 2 SIGN ALL NAME nuoc hµm sè ¸p lùc giã D¹ng khai b¸o : WIND dir REG reg TER ter Z0 z0 NAME name dir : h−íng ph©n bè cña giã reg : vïng ¸p lùc ter : d¹ng ®Þa h×nh z0 : cao ®é mÆt ®Êt name : tªn hµm ¸p lùc
 4. 54 VÝ dô : PRESSURE FUNCTIONS WIND Y REG 3 TER B Z0 0 NAME g To¹ §é Nót D¹ng khai b¸o : JOINT COORDINATES IXYZ I = Tªn cña nót ph¶i lµ mét sè nguyªn d−¬ng. X,Y, Z = To¹ ®é cña nót theo hÖ to¹ ®é §Ò C¸c. To¹ ®é nót lµ sè thùc cã thÓ cã gi¸ trÞ d−¬ng hoÆc ©m. Tªn nót vµ to¹ ®é cña nót ph¶i cïng n»m trªn mét dßng, mçi dßng chØ cho phÐp khai b¸o cho mét nót. VÝ Dô : JOINT COORDINATES 1 0.0000 0.0000 0.0000 2 4.0000 0.0000 0.0000 3 0.0000 4.0000 0.0000 4 4.0000 4.0000 0.0000 C¸c dßng lÖnh trªn khai b¸o to¹ ®é c¸c nót cã tªn 1, 2, 3, 4 trong mÆt ph¼ng XY. Gèi Tùa D¹ng khai b¸o : SUPPORT Danh s¸ch nót dir1 dir2 k NL h hk g gp fmax max fmin min dir1 lµ h−íng ng¨n c¶n chuyÓn vÞ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau UX : Liªn kÕt cøng theo ph−¬ng trôc X. UY : Liªn kÕt cøng theo ph−¬ng trôc Y. UZ : Liªn kÕt cøng theo ph−¬ng trôc Z. RX : Liªn kÕt cøng (xoay) theo ph−¬ng trôc X. RY : Liªn kÕt cøng (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. RZ : Liªn kÕt cøng (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. Dir2 lµ lo¹i liªn kÕt ®µn håi nhËn c¸c gi¸ trÞ sau KFX : Liªn kÕt ®µn håi theo ph−¬ng trôc X. KFY : Liªn kÕt ®µn håi theo ph−¬ng trôc Y. KFZ : Liªn kÕt ®µn håi theo ph−¬ng trôc Z.
 5. 55 KMX : Liªn kÕt ®µn håi (xoay) theo ph−¬ng trôc X. KMY : Liªn kÕt ®µn håi (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. KMZ : Liªn kÕt ®µn håi (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. k lµ gi¸ trÞ ®é cøng cña gèi ®µn håi. NL cho biÕt gèi tùa lµ phi tuyÕn h lµ kho¶ng hë (+) nhËn c¸c gi¸ trÞ sau HUX : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc X. HUY : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc Y. HUZ : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc Z. HRX : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc X. HRY : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. HRZ : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. hk lµ gi¸ trÞ cña kho¶ng hë (+) g lµ kho¶ng hë (-) nhËn c¸c gi¸ trÞ sau GUX : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc X. GUY : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc Y. GUZ : kho¶ng hë theo ph−¬ng trôc Z. GRX : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc X. GRY : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. GRZ : kho¶ng hë (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. gp lµ gi¸ trÞ cña kho¶ng hë (-) fmax nhËn c¸c gi¸ trÞ sau FXMAX : lùc däc max theo ph−¬ng trôc X. FYMAX : lùc c¾t max theo ph−¬ng trôc Y. FZMAX : lùc c¾t max theo ph−¬ng trôc Z. MXMAX : m« men max theo ph−¬ng trôc X. MYMAX : m« men max theo ph−¬ng trôc Y. MZMAX : m« men max theo ph−¬ng trôc Z. max lµ gi¸ trÞ cña lùc max fmin nhËn c¸c gi¸ trÞ sau FXMIN : lùc däc min theo ph−¬ng trôc X. FYMIN : lùc c¾t min theo ph−¬ng trôc Y. FZMIN : lùc c¾t min theo ph−¬ng trôc Z. MXMIN : m« men min theo ph−¬ng trôc X. MYMIN : m« men min theo ph−¬ng trôc Y. MZMIN : m« men min theo ph−¬ng trôc Z. min lµ gi¸ trÞ cña lùc min
 6. 56 Tr−êng hîp cã khai b¸o NL mµ kh«ng cã c¸c gi¸ trÞ cña kho¶ng hë hoÆc lùc max, min th× c¸c gi¸ trÞ ®ã ®−îc coi lµ b»ng v« cïng. VÝ Dô : SUPPORT 1 3 5 7 UX UY UZ RX RY RZ 2 4 6 8 FX FY FZ KMX 100 KMY 100 KMZ 100 Dßng thø nhÊt khai b¸o c¸c nót 1, 3, 5, 7 cã gèi tùa lµ ngµm. Dßng thø hai khai b¸o c¸c nót 2, 4, 6, 8 cã gèi tùa lµ khíp cè ®Þnh vµ c¸c thµnh phÇn gi¶i phãng liªn kÕt xoay ®−îc thay thÕ b»ng liªn kÕt ®µn håi. Khèi L−îng TËp Trung T¹i Nót D¹ng khai b¸o : MASS Danh s¸ch nót dir m dir nhËn c¸c gi¸ trÞ sau MFX : Khèi l−îng tËp trung theo ph−¬ng trôc X. MFY : Khèi l−îng tËp trung theo ph−¬ng trôc Y. MFZ : Khèi l−îng tËp trung theo ph−¬ng trôc Z. MMX : Khèi l−îng tËp trung (xoay) theo ph−¬ng trôc X. MMY : Khèi l−îng tËp trung (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. MMZ : Khèi l−îng tËp trung (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. m lµ gi¸ trÞ khèi l−îng tËp trung t¹i nót. VÝ Dô : MASS 10 TO 20 MFX 15 MFY 20 MFZ 15 Dßng lÖnh trªn khai b¸o nót 10 ®Õn 20 cã ®Æt khèi l−îng tËp trung. C¶n nhít T¹i Nót D¹ng khai b¸o : DAMPING Danh s¸ch nót dir d dir nhËn c¸c gi¸ trÞ sau DFX : C¶n nhít theo ph−¬ng trôc X. DFY : C¶n nhít theo ph−¬ng trôc Y.
 7. 57 DFZ : C¶n nhít theo ph−¬ng trôc Z. DMX : C¶n nhít (xoay) theo ph−¬ng trôc X. DMY : C¶n nhít (xoay) theo ph−¬ng trôc Y. DMZ : C¶n nhít (xoay) theo ph−¬ng trôc Z. d lµ gi¸ trÞ c¶n nhít t¹i nót. VÝ Dô : DAMPING 10 TO 20 DFX 0.001 DFY 0.0015 DFZ 0.001 HÖ Sè T¶i Träng TËp Trung D¹ng khai b¸o : JOINT LOAD FACTOR Danh s¸ch nót dir f dir nhËn c¸c gi¸ trÞ sau PFX : HÖ sè t¶i träng nót theo ph−¬ng trôc X. PFX : HÖ sè t¶i träng nót theo ph−¬ng trôc X. PFY : HÖ sè t¶i träng nót theo ph−¬ng trôc Y. PFZ : HÖ sè t¶i träng nót theo ph−¬ng trôc Z. PMX : HÖ sè t¶i träng nót (m« men) theo ph−¬ng trôc X. PMY : HÖ sè t¶i träng nót (m« men) theo ph−¬ng trôc Y. PMZ : HÖ sè t¶i träng nót (m« men) theo ph−¬ng trôc Z. f lµ gi¸ trÞ hÖ sè t¶i träng nót. VÝ Dô : JOINT LOAD FACTOR 3 TO 9 PFY -1.5 Dßng lÖnh trªn khai b¸o nót 3 ®Õn 9 cã hÖ sè t¶i träng nót lµ -1.5. PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER INCIDENCES NAME I J NAME = Tªn cña phÇn tö thanh. I = Tªn nót ®Çu cña phÇn tö thanh. J = Tªn nót ®Çu cña phÇn tö thanh.
 8. 58 Trong mét dßng lÖnh chØ cho phÐp khai b¸o cho mét phÇn tö thanh. C¸c gi¸ trÞ cã thÓ c¸ch nhau mét hoÆc nhiÒu kho¶ng trèng. VÝ Dô : MEMBER INCIDENCES 112 234 313 424 LÖnh trªn khai b¸o phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 4 vµ tªn nót ë hai ®Çu thanh. TiÕt DiÖn PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER PROPERTY Danh s¸ch phÇn tö thanh sh YD yd ZD zd YB yb ZB zb D d HoÆc Danh s¸ch phÇn tö thanh sh AX ax IX ix IY iy IZ iz AY ay AZ az WY wy WZ wz Víi d¹ng khai b¸o thø nhÊt sh nhËn c¸c gi¸ trÞ sau REC : TiÕt diÖn ch÷ nhËt TEE : TiÕt diÖn ch÷ T I : TiÕt diÖn ch÷ I BOX : TiÕt diÖn h×nh hép ITEE : TiÕt diÖn ch÷ T ng−îc PIPE : TiÕt diÖn trßn rçng CIR : TiÕt diÖn trßn ®Æc C : TiÕt diÖn ch÷ C 2C : TiÕt diÖn 2C L : TiÕt diÖn ch÷ L 2L : TiÕt diÖn 2L Z : TiÕt diÖn ch÷ Z Víi d¹ng khai b¸o thø hai sh nhËn gi¸ trÞ sau USER : TiÕt diÖn bÊt kú yd lµ kÝch th−íc tiÕt diÖn theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng zd lµ kÝch th−íc tiÕt diÖn theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng yb lµ chiÒu dµy c¸nh tiÕt diÖn theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng zb lµ chiÒu réng c¸nh tiÕt diÖn theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng d lµ kho¶ng c¸ch ghÐp tiÕt diÖn 2C vµ 2L ax lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn
 9. 59 ix lµ gi¸ trÞ m« men qu¸n tÝnh xo¾n cña tiÕt diÖn theo trôc x ®Þa ph−¬ng iy lµ gi¸ trÞ m« men qu¸n tÝnh uèn cña tiÕt diÖn theo trôc y ®Þa ph−¬ng iz lµ gi¸ trÞ m« men qu¸n tÝnh uèn cña tiÕt diÖn theo trôc z ®Þa ph−¬ng ay lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch c¾t theo trôc y ®Þa ph−¬ng cña tiÕt diÖn az lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch c¾t theo trôc z ®Þa ph−¬ng cña tiÕt diÖn wy lµ gi¸ trÞ m« men kh¸ng uèn theo trôc y ®Þa ph−¬ng cña tiÕt diÖn wz lµ gi¸ trÞ m« men kh¸ng uèn theo trôc z ®Þa ph−¬ng cña tiÕt diÖn vÝ dô : MEMBER PROPERTY 1 2 3 4 REC YD 0.4 ZD 0.2 Dßng lÖnh trªn khai b¸o phÇn tö thanh 1 ®Õn 4 cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt 0.4x0.2. VËt liÖu PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER MATERIAL Danh s¸ch phÇn tö thanh E e P p M m W w T t Gi¸ trÞ e vµ p b¾t buéc ph¶i lín h¬n 0. w, m, t cã thÓ b»ng hoÆc lín h¬n 0. VÝ Dô : MEMBER MATERIAL 1 TO 10 E 2400000 P 0.2 W 2.5 M 0.25 T 0.000006 Dßng lÖnh trªn khai b¸o vËt liÖu cho phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 10. Thanh Gi¶i Phãng Liªn KÕt D¹ng khai b¸o : MEMBER RELEASE Danh s¸ch phÇn tö thanh dir1 dir2 k dir1 nhËn c¸c gi¸ trÞ sau FXI : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. FYI : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. FZI : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. MXI : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. MYI : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. MZI : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. FXJ : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. FYJ : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö.
 10. 60 FZJ : Gi¶i phãng liªn kÕt theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. MXJ : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. MYJ : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. MZJ : Gi¶i phãng liªn kÕt xoay theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. dir2 nhËn c¸c gi¸ trÞ sau KFXI : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KFYI : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KFZI : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KMXI : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KMYI : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KMZI : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña ph©n tö. KFXJ : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. KFYJ : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. KFZJ : Liªn kÕt ®µn håi theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. KMXJ : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. KMYJ : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. KMZJ : Liªn kÕt ®µn håi xoay theo thôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña ph©n tö. k lµ ®é cøng cña liªn kÕt ®µn håi. VÝ dô : MEMBER RELEASE 1 TO 3 MYI MYJ 4 TO 6 MYI MYJ KMYI 100 KMYJ 100 Dßng thø nhÊt khai b¸o phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 3 gi¶i phãng liªn kÕt m« men quanh trôc Y ®Þa ph−¬ng ë c¶ hai ®Çu thanh. Dßng thø hai khai b¸o phÇn tö thanh tõ 4 ®Õn 6 gi¶i phãng liªn kÕt m« men quanh trôc Y ®Þa ph−¬ng ë c¶ hai ®Çu thanh ®ång thêi thay thÕ b»ng hai liªn kÕt ®µn håi cã ®é cøng lµ 100. Thanh LÖch T©m D¹ng khai b¸o : MEMBER ECCENT Danh s¸ch phÇn tö thanh dir e dir nhËn c¸c gi¸ trÞ sau XI : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña phÇn tö. YI : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña phÇn tö. ZI : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu I cña phÇn tö. XJ : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña phÇn tö. YJ : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña phÇn tö. ZJ : §é lÖch t©m theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng ë ®Çu J cña phÇn tö. e lµ gi¸ trÞ ®é lÖch t©m.
 11. 61 VÝ dô : MEMBER ECCENT 1 3 5 7 YI 0.2 YJ 0.2 2 4 6 8 YI -0.2 YJ -0.2 Dßng thø nhÊt khai b¸o ®é lÖch t©m ë hai ®Çu theo ph−¬ng trôc Y ®Þa ph−¬ng cña phÇn tö thanh 1, 3, 5, 7 lµ 0.2. Dßng thø hai khai b¸o ®é lÖch t©m ë hai ®Çu theo ph−¬ng trôc Y ®Þa ph−¬ng cña phÇn tö thanh 1, 3, 5, 7 lµ -0.2. Thanh Trªn NÒn §µn Håi D¹ng khai b¸o : MEMBER COEF Danh s¸ch phÇn tö thanh dir c w dir nhËn c¸c gi¸ trÞ sau KFX : NÒn ®µn håi theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng. KMX : NÒn ®µn håi xo¾n theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng. KFY : NÒn ®µn håi theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng. KFZ : NÒn ®µn håi theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng. c lµ gi¸ trÞ ®é cøng cña nÒn. w lµ ®é dµi cña liªn kÕt theo ph−¬ng ngang cña phÇn tö thanh víi nÒn. C¸c biÕn trªn lu«n nhËn gi¸ trÞ d−¬ng. VÝ dô : MEMBER COEF 1 TO 4 KFY 180 1.2 Dßng lÖnh trªn khai b¸o phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 4 liªn kÕt ®µn håi víi nÒn theo ph−¬ng Y cña trôc ®Þa ph−¬ng cã gi¸ trÞ 180 vµ chiÒu dµi liªn kÕt theo ph−¬ng ngang lµ 1.2. HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER LOCAL AXES Danh s¸ch phÇn tö thanh BETA bt VÝ dô :
 12. 62 MEMBER LOCAL AXES 1 TO 4 BETA 90 Dßng lÖnh trªn khai b¸o phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 4 cã gi¸ trÞ tham sè gãc Bª Ta lµ 90 ®é. MÆt C¾t XuÊt KÕt Qu¶ TÝnh PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER SECTION Danh s¸ch phÇn tö thanh FORCE x1 ... DISP x2 ... x1 lµ c¸c mÆt c¾t xuÊt kÕt qu¶ tÝnh néi lùc. x2 lµ c¸c mÆt c¾t xuÊt kÕt qu¶ tÝnh chuyÓn vÞ. VÝ dô : MEMBER SECTION 1 TO 4 FORCE 0.25 0.5 0.75 DISP 0.5 Dßng lÖnh trªn khai b¸o phÇn tö thanh tõ 1 ®Õn 4 xuÊt kÕt qu¶ tÝnh néi lùc t¹i c¸c mÆt c¾t 0.25, 0.5, 0.75 vµ kÕt qu¶ tÝnh chuyÓn vÞ t¹i mÆt c¾t 0.5. Khíp dÎo PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER PUSHOVER Danh s¸ch phÇn tö thanh MODEL model P p MY my MZ mz model : m« h×nh khíp dÎo. p : lùc däc. my : m« men MY mz : m« men MZ VÝ dô : MEMBER PUSHOVER 1 2 MODEL 0 P 404.961485243928 MY 101.202282271709 MZ 101.202282271709 3 4 MODEL 0 P 217.176925554203 MY 22.7659050283353 MZ 22.7659050283353 PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL INCIDENCES NAME I J K L MBRT PLTT
 13. 63 NAME = Tªn cña phÇn tö tÊm. I = Tªn nót thø nhÊt cña phÇn tö tÊm. J = Tªn nót thø hai cña phÇn tö tÊm. K = Tªn nót thø ba cña phÇn tö tÊm. L = Tªn nót thø t− cña phÇn tö tÊm. MBRT = Lo¹i phÇn tö tÊm c¨ng ph¼ng PLTT = Lo¹i phÇn tö tÊm uèn Trong mét dßng lÖnh chØ cho phÐp khai b¸o cho mét phÇn tö tÊm. C¸c gi¸ trÞ cã thÓ c¸ch nhau mét hoÆc nhiÒu kho¶ng trèng. NÕu nót thø t− b»ng 0 hoÆc kh«ng cã th× tÊm khai b¸o lµ tÊm tam gi¸c. VÝ Dô : SHELL INCIDENCES 1123400 2345600 LÖnh trªn khai b¸o phÇn tö tÊm tõ 1, 2 tªn nót cña tÊm. ChiÒu DÇy PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL PROPERTY Danh s¸ch phÇn tö thanh THICKNESS th Gi¸ trÞ th lµ chiÒu dµy cña tÊm. VÝ dô : SHELL PROPERTY 1 2 3 4 THICKNESS 0.1 Dßng lÖnh trªn khi b¸o phÇn tö tÊm tõ 1 ®Õn 4 cã chiÒu dµy lµ 0.1. VËt liÖu PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL MATERIAL Danh s¸ch phÇn tö tÊm E e P p M m W w T t Gi¸ trÞ e vµ p b¾t buéc ph¶i lín h¬n 0. w, m, t cã thÓ b»ng hoÆc lín h¬n 0. VÝ Dô :
 14. 64 SHELL MATERIAL 1 TO 10 E 2400000 P 0.2 W 2.5 M 0.25 T 0.000006 Dßng lÖnh trªn khai b¸o vËt liÖu cho phÇn tö tÊm tõ 1 ®Õn 10. HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL LOCAL AXES bt Danh s¸ch phÇn tö tÊm BETA dir RX RZ bt lµ gi¸ trÞ tham sè gãc. dir cã thÓ nhËn mét trong c¸c gi¸ trÞ : X, Y, Z, -X, -Y, -Z RX, RZ xuÊt hiÖn hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn cho biÕt cã ®¶o ng−îc trôc x hoÆc z hay kh«ng. VÝ dô : SHELL LOCAL AXES 1 TO 4 BETA 90 5 6 BETA Y RX RZ Dßng lÖnh trªn khai b¸o phÇn tö tÊm tõ 1 ®Õn 4 cã gi¸ trÞ tham sè gãc bª ta lµ 90 ®é. PhÇn tö tÊm 5, 6 cã vÐc t¬ n h−íng theo trôc Y vµ trôc ®Þa ph−¬ng quy ®æi lÊy trôc z vµ x ng−îc l¹i. Tr−êng Hîp T¶i Träng D¹ng khai b¸o : LOAD COND PDELTA NONLINEAR name HoÆc LOAD COND name name lµ tªn cña tr−êng hîp t¶i träng (sè ký tù lín nhÊt lµ 40) D¹ng khai b¸o thø nhÊt cho tr−êng hîp t¶i cã ph©n tÝch P-delta vµ ph©n tÝch phi tuyÕn, d¹ng thø hai cho tr−êng hîp t¶i th«ng th−êng. VÝ dô : LOAD COND Tinh tai LOAD COND PDELTA Gio trai T¶i Träng TËp Trung T¹i Nót D¹ng khai b¸o :
 15. 65 JOINT LOAD Danh s¸ch nót dir f dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : FX : T¶i träng tËp trung theo ph−¬ng X FY : T¶i träng tËp trung theo ph−¬ng Y FZ : T¶i träng tËp trung theo ph−¬ng Z MX : M« men tËp trung theo ph−¬ng X MY : M« men tËp trung theo ph−¬ng Y MZ : M« men tËp trung theo ph−¬ng Z f lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng tËp trung VÝ dô : JOINT LOAD 1 2 3 FX -1.0 FY -5.0 Dßng lÖnh trªn khai b¸o nót 1 ®Õn 3 cã t¶i tËp trung theo ph−¬ng X lµ -1.0 vµ t¶i träng tËp trung theo ph−¬ng Y lµ -5.0. ChuyÓn VÞ C−ìng Bøc Gèi Tùa D¹ng khai b¸o : JOINT DISP Danh s¸ch nót dir f dir lµ h−íng cña chuyÓn vÞ c−ìng bøc nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : UX : ChuyÓn vÞ th¼ng theo ph−¬ng X UY : ChuyÓn vÞ th¼ng theo ph−¬ng Y UZ : ChuyÓn vÞ th¼ng theo ph−¬ng Z RX : Gãc xoay theo ph−¬ng X RY : Gãc xoay theo ph−¬ng Y RZ : Gãc xoay theo ph−¬ng Z f lµ gi¸ trÞ cña chuyÓn vÞ c−ìng bøc VÝ dô : JOINT DISP 1 2 3 FX 0.01 FY -0.02 MZ 0.05
 16. 66 Dßng lÖnh trªn khai b¸o nót 1 ®Õn 3 cã chuyÓn vÞ c−ìng bøc theo ph−¬ng X lµ 0.01, theo ph−¬ng Y lµ -0.02 vµ gãc xoay c−ìng bøc theo ph−¬ng Z lµ 0.05. T¶i Träng ¸p lùc Nót D¹ng khai b¸o : JOINT PRESSURE Danh s¸ch nót PAT pat dir f PAT khai b¸o sè thø tù cña hµm ¸p lùc, pat lµ sè thø tù cña hµm ¸p lùc dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : FX : HÖ sè ¸p lùc tËp trung theo ph−¬ng X FY : HÖ sè ¸p lùc tËp trung theo ph−¬ng Y FZ : HÖ sè ¸p lùc tËp trung theo ph−¬ng Z f lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng ¸p lùc VÝ dô : JOINT PRESSURE 1 2 3 PAT 1 FX 1.0 FY -5.0 Dßng lÖnh trªn khai b¸o nót 1 ®Õn 3 cã hÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng X lµ 1.0 vµ theo ph−¬ng Y lµ -5.0 theo hµm sè ¸p lùc thø 1. T¶i Träng PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER LOAD Danh s¸ch phÇn tö thanh tp dir w1 d1 w2 d2 tp lµ d¹ng t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : UNI : T¶i träng ph©n bè ®Òu LIN : T¶i träng ph©n bè tuyÕn tÝnh TRAP : T¶i träng ph©n bè h×nh thang TRI : T¶i träng ph©n bè h×nh tam gi¸c GEN : T¶i träng ph©n bè h×nh thang trªn mét ®o¹n CON : T¶i träng tËp trung dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : LFX : Lùc theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng LFY : Lùc theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng LFZ : Lùc theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng LMX : M« men theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng
 17. 67 LMY : M« men theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng LMZ : M« men theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng GFX : Lùc theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ GFY : Lùc theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ GFZ : Lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ GMX : M« men theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ GMY : M« men theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ GMZ : M« men theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ w1, w2 lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng d1, d2 lµ gi¸ trÞ cña vÞ trÞ ®Æt t¶i träng VÝ dô : MEMBER LOAD 1 2 3 UNI GFY -5.0 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 3 cã t¶i träng ph©n bè ®Òu theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ lµ -5.0. T¶i Träng B¶n Th©n PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER SELFWEIGHT Danh s¸ch phÇn tö thanh dir f dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : X : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ Y : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ Z : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ f lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè t¶i träng b¶n th©n VÝ dô : MEMBER SELFWEIGHT 1 2 3 4 Y -1.1 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 4 cã hÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ lµ -1.1. T¶i Träng NhiÖt PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER TEMPERATURE
 18. 68 Danh s¸ch phÇn tö thanh dir f dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : TX : §é thay ®æi nhiÖt ®é t¹i t©m mÆt c¾t ngang tiÕt diÖn TY : BiÕn thiªn nhiÖt ®é theo trôc Y TZ : BiÕn thiªn nhiÖt ®é theo trôc Z f lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng nhiÖt VÝ dô : MEMBER TEMPERATURE 1 2 3 4 TX 10 TY 5 TZ 5 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 4 cã t¶i träng do nhiÖt ®é. T¶i Träng ¸p lùc PhÇn Tö Thanh D¹ng khai b¸o : MEMBER PRESSURE Danh s¸ch phÇn tö thanh PAT pat dir w1 w2 PAT khai b¸o sè thø tù cña hµm ¸p lùc, pat lµ sè thø tù cña hµm ¸p lùc dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : LFX : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng LFY : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng LFZ : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng GFX : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ GFY : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ GFZ : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ w1, w2 lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè ¸p lùc VÝ dô : MEMBER PRESSURE 1 2 3 PAT 1 GFX 1.2 1.2 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 3 cã t¶i träng ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ cã hÖ sè lµ 1.2. T¶i Träng PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL LOAD
 19. 69 Danh s¸ch phÇn tö tÊm dir w dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : LFX : Lùc theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng LFY : Lùc theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng LFZ : Lùc theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng GFX : Lùc theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ GFY : Lùc theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ GFZ : Lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ w lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng VÝ dô : SHELL LOAD 1 2 3 UNI GFY -5.0 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 3 cã t¶i träng ph©n bè ®Òu theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ lµ -5.0. T¶i Träng B¶n Th©n PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL SELFWEIGHT Danh s¸ch phÇn tö tÊm dir f dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : X : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ Y : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ Z : HÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ f lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè t¶i träng b¶n th©n VÝ dô : SHELL SELFWEIGHT 1 2 3 4 Y -1.1 Dßng lÖnh trªn khai b¸o tÊm 1 ®Õn 4 cã hÖ sè t¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ lµ -1.1. T¶i Träng NhiÖt PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL TEMPERATURE
 20. 70 Danh s¸ch phÇn tö tÊm dir f dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : TXY : §é thay ®æi nhiÖt ®é t¹i t©m mÆt c¾t ngang tiÕt diÖn theo hai ph−¬ng X, Y TZ : BiÕn thiªn nhiÖt ®é theo trôc Z f lµ gi¸ trÞ cña t¶i träng nhiÖt VÝ dô : SHELL TEMPERATURE 1 2 3 4 TXY 10 TZ 5 Dßng lÖnh trªn khai b¸o tÊm 1 ®Õn 4 cã t¶i träng do nhiÖt ®é. T¶i Träng ¸p lùc PhÇn Tö TÊm D¹ng khai b¸o : SHELL PRESSURE Danh s¸ch phÇn tö tÊm PAT pat dir w PAT khai b¸o sè thø tù cña hµm ¸p lùc, pat lµ sè thø tù cña hµm ¸p lùc dir lµ h−íng cña t¶i träng nhËn c¸c gi¸ trÞ sau : LFX : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc x ®Þa ph−¬ng LFY : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc y ®Þa ph−¬ng LFZ : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc z ®Þa ph−¬ng GFX : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc X tæng thÓ GFY : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Y tæng thÓ GFZ : HÖ sè ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ w lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè ¸p lùc VÝ dô : SHELL PRESSURE 1 2 3 PAT 1 GFY -1.0 Dßng lÖnh trªn khai b¸o thanh 1 ®Õn 3 cã t¶i träng ¸p lùc theo ph−¬ng trôc Z tæng thÓ cã hÖ sè lµ -5.0. Tr−êng hîp t¶i träng theo hµm thêi gian D¹ng khai b¸o : TIME HISTORY CASES name
Đồng bộ tài khoản