Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 5

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
58
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 5 trình bày về kết quả tính toán gồm kết quả nội lực, kết quả tổ hợp nội lực, kết quả tính toán diện tích cốt thép, kết quả kiểm tra kêt cấu thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 5

  1. 77 Ch−¬ng 5 : kÕt qu¶ tÝnh to¸n KÕt qu¶ néi lùc VÝ dô : KCW2005 V2.00 Néi Lùc T¹i C¸c MÆt C¾t PhÇn Tö Thanh (T M) ------------------------------------- Thanh THT Nót/MC LùcDäc-FX LùcC¾t-FY LùcC¾t-FZ M«Men-MX M«Men-MY M«Men-MZ 1 1 4 0.071 0.765 0.000 -0.000 0.000 -0.290 0.500 0.071 -0.101 0.000 0.000 0.000 0.108 5 0.071 -0.967 -0.000 0.000 -0.000 -0.533 2 4 0.050 -0.095 0.000 -0.000 0.000 0.024 0.500 0.050 -0.095 0.000 0.000 0.000 -0.090 5 0.050 -0.095 -0.000 0.000 -0.000 -0.204 3 4 -0.007 0.661 0.000 -0.000 0.000 -0.218 0.500 -0.007 0.013 0.000 0.000 0.000 0.186 5 -0.007 -0.635 -0.000 0.000 -0.000 -0.187 4 4 -1.501 -2.692 0.000 -0.000 0.000 3.125 0.500 -1.501 -2.692 0.000 0.000 0.000 -0.105 5 -1.501 -2.692 -0.000 0.000 -0.000 -3.336 5 4 1.109 2.708 0.000 -0.000 0.000 -3.152 0.500 1.109 2.708 0.000 0.000 0.000 0.098 5 1.109 2.708 -0.000 0.000 -0.000 3.348 Gi¶i thÝch : Thanh : Tªn phÇn tö thanh THT : Sè thø tù tr−êng hîp t¶i Nót/MC : VÞ trÝ lÊy néi lùc trªn phÇn tö trong ®ã thanh sè 1 cã nót ®Çu lµ 4, nót cuèi lµ 5 vµ 0.500 lµ vÞ trÝ gi÷a phÇn tö (x/L : x lµ kho¶ng c¸ch tõ nót ®Çu ®Õn vÞ trÝ lÊy néi lùc, L lµ chiÒu dµi phÇn tö). FX : Lùc däc FY : Lùc c¾t theo trôc Y FZ : Lùc c¾t theo trôc Z MX : M« men theo trôc X MY : M« men theo trôc Y MZ : M« men theo trôc Z Chó ý : NÕu t¹i vÞ trÝ lÊy kÕt qu¶ néi lùc cã t¶i träng tËp trung th× kÕt qu¶ lÊy t¹i mÆt c¾t bªn phÝa tr¸i (phÝa nót ®Çu cña phÇn tö). DÊu cña néi lùc theo quy ®Þnh nh− h×nh vÏ :
  2. 78 KÕt qu¶ tæ hîp néi lùc VÝ dô : KÕt Qu¶ Tæ Hîp Néi Lùc §¬n VÞ : T M Tæ Hîp Tr−êng Hîp T¶i HÖ Sè Lo¹i T¶i 1 1 1.000 TÜnh T¶i 1 2 0.900 Ho¹t T¶i 1 3 0.900 Ho¹t T¶i 1 4 0.900 Lo¹i Trõ 1 5 0.900 Lo¹i Trõ Thanh 1 Nót 4 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp FXmax 1.11 3.12 -3.11 1,2,5 FYmax 1.06 3.80 -3.32 1,3,5 MZmax -1.23 -1.74 2.54 1,2,4 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -1.29 -1.06 2.33 1,3,4 FYmin -1.23 -1.74 2.54 1,2,4 MZmin 1.06 3.80 -3.32 1,3,5 Thanh 1 MÆt C¾t 0.500 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp FXmax 1.11 2.25 0.12 1,2,5 FYmax 1.06 2.35 0.36 1,3,5 MZmax 1.06 2.35 0.36 1,3,5 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -1.29 -2.51 0.18 1,3,4 FYmin -1.23 -2.61 -0.07 1,2,4 MZmin -1.23 -2.61 -0.07 1,2,4 Thanh 1 Nót 5 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp FXmax 1.11 1.38 2.30 1,2,5 FYmax 1.07 1.47 2.48 1,5 MZmax 1.07 1.47 2.48 1,5 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -1.29 -3.96 -3.70 1,3,4 FYmin -1.24 -4.05 -3.89 1,2,3,4 MZmin -1.24 -4.05 -3.89 1,2,3,4 Gi¶i thÝch : Tæ Hîp : Sè thø tù kiÓu tæ hîp. Tr−êng Hîp T¶i : Tr−êng hîp t¶i ®−a vµo tæ hîp. HÖ Sè : HÖ sè tæ hîp. Lo¹i T¶i : Lo¹i t¶i träng ®−a vµo tæ hîp bao gåm tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ t¶i lo¹i trõ. Nhãm tr−êng hîp t¶i thuéc t¶i lo¹i trõ chØ ®−îc kÓ ®Õn mét trong sè ®ã vµo tæ hîp (nh− t¶i giã tr¸i vµ giã ph¶i). Fxmax : Tæ hîp lùc däc max.T¹i cét FX lµ lùc däc max, t¹i cét FY lµ lùc c¾t t−¬ng øng, t¹i cét MZ lµ m« men t−¬ng øng. Fymax : Tæ hîp lùc c¾t max. T¹i cét FX lµ lùc däc t−¬ng øng, t¹i cét FY lµ lùc c¾t max, t¹i cét MZ lµ m« men t−¬ng øng. Mzmax : Tæ hîp m« men max. T¹i cét FX lµ lùc däc t−¬ng øng, t¹i cét FY lµ lùc c¾t t−¬ng øng, t¹i cét MZ lµ m« men max. Fxmin : Tæ hîp lùc däc min.T¹i cét FX lµ lùc däc min, t¹i cét FY lµ lùc c¾t t−¬ng øng, t¹i cét MZ lµ m« men t−¬ng øng. Fymin : Tæ hîp lùc c¾t min. T¹i cét FX lµ lùc däc t−¬ng øng, t¹i cét FY lµ lùc c¾t min, t¹i cét MZ lµ m« men t−¬ng øng. Mzmin : Tæ hîp m« men min. T¹i cét FX lµ lùc däc t−¬ng øng, t¹i cét FY lµ lùc c¾t t−¬ng øng, t¹i cét MZ lµ m« men min.
  3. 79 KÕt qu¶ tÝnh to¸n diÖn tÝch cèt thÐp VÝ dô : D÷ LiÖu CÊu KiÖn Bª T«ng Cèt ThÐp §¬n VÞ : T M MÉu TiÕt DiÖn LTD YD ZD YB ZB Tªn 1 REC 0.250 0.250 0.000 0.000 25x25 2 REC 0.600 0.250 0.000 0.000 25x60 3 REC 0.300 0.250 0.000 0.000 25x30 4 REC 0.500 0.250 0.000 0.000 25x50 MÉu VËt LiÖu EA RA RAF RAD DD ND AP0 RN RU RK M RM A NSEC 1 21000000 28000.0 28000.0 18000.0 6.000 2 0.620 900.0 900.0 75.000 0.700 1 0.030 0 2 21000000 28000.0 28000.0 18000.0 6.000 2 0.620 900.0 900.0 75.000 1.000 0 0.030 1 3 21000000 28000.0 28000.0 18000.0 6.000 2 0.620 900.0 900.0 75.000 1.000 0 0.030 0 KÕt Qu¶ TÝnh To¸n Cèt ThÐp §¬n VÞ : DiÖn TÝch Cèt ThÐp Däc : cm2 - Kho¶ng C¸ch Cèt ThÐp §ai : cm Thanh 1 MÉu VËt LiÖu : 2 CÊu KiÖn DÇm 25x25 ChiÒu Dµi 2.400 M MC KTH MP FAT FAD UD MUY 1 1 XY 6.436 4.640 35.853 1.772 2 1 XY 0.275 0.811 52.159 0.174 3 1 XY 7.121 4.793 33.632 1.906 Gi¶i thÝch : LTD : lo¹i tiÕt diÖn (REC : Ch÷ nhËt, TEE : Ch÷ T, I : Ch÷ I, ITEE : Ch÷ T ng−îc, BOX : H×nh hép, PIPE : èng, CIR : Trßn ®Æc). YD : ChiÒu cao tiÕt diÖn ch÷ nhËt, ch÷ T, ch÷ T ng−îc, h×nh hép, hoÆc ®−êng kÝnh ngoµi tiÕt diÖn èng, trßn ®Æc. ZD : ChiÒu réng tiÕt diÖn diÖn ch÷ nhËt, ch÷ T, ch÷ T ng−îc, h×nh hép, hoÆc ®−êng kÝnh trong tiÕt diÖn èng. YB : ChiÒu dµy c¸nh (ch÷ T, ch÷ I, Ch÷ T ng−îc, h×nh hép). ZB : ChiÒu réng c¸nh (ch÷ T, ch÷ I, Ch÷ T ng−îc, h×nh hép). EA : M« ®un ®µn håi cña cèt thÐp. RA : C−êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp däc. RAF : C−êng ®é chÞu nÐn cña cèt thÐp däc. RAD : C−êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp ®ai. DD : §−êng kÝnh cèt thÐp ®ai (mm). ND : Sè nh¸nh ®ai. AP0 : Gi¸ trÞ α0. RN : C−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng. RU : C−êng ®é chÞu uèn cña bª t«ng. RK : C−êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng. M : HÖ sè chiÒu dµi tÝnh to¸n (chØ cã t¸c dông ®èi víi cÊu kiÖn cét). RM : M· sè cho biÕt c¸ch bè trÝ cèt thÐp cét (1 : ®Òu, 0 : kh«ng ®Òu). A : ChiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ. NSEC : Sè mÆt c¾t thªm vµo ®Ó tÝnh cèt thÐp (mÆc ®Þnh lµ hai mÆt c¾t ë hai ®Çu phÇn tö). MC : Sè thø tù mÆt c¾t. KTH : KiÓu tæ hîp. MP : MÆt ph¼ng tÝnh cèt thÐp theo hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng (XY, XZ)
  4. 80 FAT : DiÖn tÝch cèt thÐp phÝa trªn ®èi víi dÇm vµ diÖn tÝch cèt thÐp phÝa tr¸i ®èi víi cét. FAD : DiÖn tÝch cèt thÐp phÝa d−íi ®èi víi dÇm vµ diÖn tÝch cèt thÐp phÝa ph¶i ®èi víi cét. UD : Kho¶ng c¸ch cèt thÐp ®ai theo tÝnh to¸n. NÕu cã gi¸ trÞ lµ CT th× cã nghÜa lµ bª t«ng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc c¾t. MUY : Hµm l−îng cèt thÐp tæng. y z FAT FAT x x FAD FAD Cèt thÐp dÇm x x FAT FAD FAT FAD y z Cèt thÐp cét KÕt qu¶ kiÓm tra kÕt cÊu thÐp VÝ dô D÷ LiÖu Ph©n TÝch §¬n VÞ : T M KÝch Thíc TiÕt DiÖn MÉu TiÕt DiÖn YD ZD YB ZB D 1 0.400000 0.008300 0.013000 0.155000 0.000000 2 0.300000 0.006500 0.010200 0.135000 0.000000 3 0.240000 0.005600 0.009500 0.115000 0.000000 §Æc Trng H×nh Häc MÉu TiÕt DiÖn AX IX IY IZ RY RZ 1 0.007134 0.000000 0.000008 0.000187 0.033667 0.161958 2 0.004571 0.000000 0.000004 0.000070 0.030271 0.123467 3 0.003423 0.000000 0.000002 0.000034 0.026543 0.099781 D÷ LiÖu ThiÕt KÕ KÕt CÊu ThÐp §¬n VÞ : T M
  5. 81 MÉu VËt LiÖu R GM MY MZ LDMAX RC FAX FIY FIZ FD ETA 1 20500.000 0.900 1.000 1.000 120.000 12000.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2 20500.000 0.900 1.000 1.000 120.000 12000.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 KÕt Qu¶ KiÓm Tra Thanh 4 MÉu VËt LiÖu : 1 i24 ChiÒu Dµi 14.142 M MC KTH S SY SZ SYZ SMAX SMIN STD SI FI FILTY FILTZ FILTYZ C TOY TOZ 1 1 0.000 -6954.825-16081.055 0.000 -6772.330 -6772.330 0.000 -0.000 0.000 0.974 0.421 0.000 1.000 0.000 0.000 2 1 0.000 -6954.825-16081.055 0.000 -6772.330 -6772.330 0.000 -0.000 0.000 0.974 0.421 0.000 1.000 0.000 0.000 Gi¶i thÝch LTD : lo¹i tiÕt diÖn (REC : Ch÷ nhËt, TEE : Ch÷ T, I : Ch÷ I, ITEE : Ch÷ T ng−îc, BOX : H×nh hép, PIPE : èng, CIR : Trßn ®Æc, C, 2C, L, 2L, Z). YD : ChiÒu cao tiÕt diÖn ch÷ nhËt, ch÷ T, ch÷ T ng−îc, h×nh hép, ch÷ C, 2C, ch÷ L, 2L, ch÷ Z hoÆc ®−êng kÝnh ngoµi tiÕt diÖn èng, trßn ®Æc. ZD : ChiÒu réng tiÕt diÖn diÖn ch÷ nhËt, ch÷ T, ch÷ T ng−îc, h×nh hép, ch÷ C, 2C, ch÷ L, 2L, ch÷ Z hoÆc ®−êng kÝnh trong tiÕt diÖn èng. YB : ChiÒu dµy c¸nh (ch÷ T, ch÷ I, Ch÷ T ng−îc, h×nh hép, ch÷ C, 2C, ch÷ L, 2L, ch÷ Z). ZB : ChiÒu réng c¸nh (ch÷ T, ch÷ I, Ch÷ T ng−îc, h×nh hép, ch÷ C, 2C, ch÷ L, 2L, ch÷ Z). AX : DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang IX : M« men qu¸n tÝnh xo¾n IY : M« men qu¸n tÝnh theo trôc Y IZ : M« men qu¸n tÝnh theo trôc Z RY : B¸n kÝnh qu¸n tÝnh theo trôc Y RZ : B¸n kÝnh qu¸n tÝnh theo trôc Z R : C−êng ®é tÝnh to¸n Rc : C−êng ®é chÞu c¾t GM : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc MY : HÖ sè chiÒu dµi tÝnh to¸n theo trôc Y MZ : HÖ sè chiÒu dµi tÝnh to¸n theo trôc Z LDMAX : Lamda max FAX : HÖ sè thu hÑp diÖn tÝch tiÕt diÖn FIY : HÖ sè thu hÑp m« men qu¸n tÝnh theo trôc Y FIZ : HÖ sè thu hÑp m« men qu¸n tÝnh theo trôc Z FD : HÖ sè kÓ ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chÞu uèn khi xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tæng thÓ ETA : HÖ sè ¶nh h−ëng h×nh d¹ng tiÕt diÖn tíi sù ph¸t triÓn biÕn d¹ng dÎo MC : Sè thø tù mÆt c¾t. KTH : KiÓu tæ hîp. S : øng suÊt cña cÊu kiÖn chÞu kÐo, nÐn ®óng t©m FI : HÖ sè uèn däc cña cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m SY : øng suÊt khi kiÓm tra æn ®Þnh trong mÆt ph¼ng XY FILTY : HÖ sè khi kiÓm tra æn ®Þnh trong mÆt ph¼ng XY SZ : øng suÊt khi kiÓm tra æn ®Þnh trong mÆt ph¼ng XZ FILTZ : HÖ sè khi kiÓm tra æn ®Þnh trong mÆt ph¼ng XZ SYZ : øng suÊt khi kiÓm tra æn ®Þnh trong c¶ hai mÆt ph¼ng XY vµ XZ FILTYZ : HÖ sè khi kiÓm tra æn ®Þnh trong c¶ hai mÆt ph¼ng XY vµ XZ
  6. 82 SMAX : øng suÊt max khi kiÓm tra bÒn SMIN : øng suÊt min khi kiÓm tra bÒn STD : øng suÊt t−¬ng ®−¬ng khi kiÓm tra bÒn SI : øng suÊt khi kiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ dÇm ch÷ I C : HÖ sè khi tÝnh æn ®Þnh ngoµi mÆt ph¼ng khi uèn trong mÆt ph¼ng cã ®é cøng lín h¬n TOY : øng suÊt c¾t theo trôc Y khi kiÓm tra bÒn TOZ: øng suÊt c¾t theo trôc Z khi kiÓm tra bÒn ZB ZB ZB Y Y YB Y YB Y YB Z YD YD YD YD Z Z ZD Z YD YB ZD ZD ZD ZD REC TEE I BOX ZD Y Y Y YD Z Z Z YB ID ZB D OD ITEE PIPE CIR USER ZB ZB D ZB ZB ZB D ZB Y YB Y YB Y YB Y YB Z Z Z Z YD YD YD YD ZD YB ZD ZD YB ZD YB ZD ZD YB C 2C L 2L ZB Y YB Z YD ZD YB ZB Z C¸c d¹ng tiÕt diÖn
Đồng bộ tài khoản