Hướng dẫn sử dụng KCW2005 - Chương 7

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
264
lượt xem
106
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005 - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 trình bày về những ví dụ tính toán. Ví dụ 1: Phân tích và thiết kế khung phẳng. Khung phẳng có hai nhịp và ba tầng với dữ liệu đầu vào như sau: vật liệu: bê tông mác 200. E=2400000T/m2. P=0.2. Tiết diện: Dầm nhịp 6m: 22cm x 50 cm. Dầm nhịp 1.8m: 22cmx30cm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005 - Chương 7

 1. 91 Ch−¬ng VII : VÝ dô tÝnh to¸n VÝ dô 1 : Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ khung ph¼ng Khung ph¼ng cã hai nhÞp vµ ba tÇng víi d÷ liÖu ®Çu vµo nh− sau : VËt liÖu : Bª t«ng m¸c 200. E=2400000T/m2. P=0.2. TiÕt diÖn : DÇm nhÞp 6m : 22cmx50cm DÇm nhÞp 1.8m : 22cmx30cm DÇm mãng ch÷ T ng−îc : 60cmx40cmx25cmx180xm Cét : 22cmx22cm DÇm mãng lµ phÇn tö trªn nÒn ®µn håi cã hÖ sè nÒn lµ 180T/m3, ®é réng liªn kÕt lµ 1m. T¶i träng t¸c dông : Gåm cã ba ph−¬ng ¸n t¶i träng : TINH TAI, GIOTRAI, GIOPHAI. Ho¹t t¹i GIOPHAI lÊy ng−îc l¹i víi GIOTRAI. CÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp bao gåm dÇm vµ cét sö dông vËt liÖu : Cèt thÐp däc AII, cèt thÐp ®ai AI. Bª t«ng m¸c 200. B−íc 1 : T¹o m« h×nh tÝnh • Chän ®¬n vÞ tÝnh lµ T vµ M. D÷ LiÖu ->§¬n VÞ Chän T vµ M • T¹o l−íi vÏ Dùng H×nh -> L−íi Chän trôc X -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 1.5 -> Thªm Lµm t−¬ng tù -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 6 -> Thªm -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 1.8 -> Thªm -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 1.5 -> Thªm
 2. 92 Chän trôc Y -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 4.9 -> Thªm Lµm t−¬ng tù -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 3.6 -> Thªm -> Sè « L−íi : 1 -> Tæng KÝch Th−íc : 4.1 -> Thªm -> ChÊp NhËn ®Ó ®ãng hép héi tho¹i • VÏ h×nh Dùng H×nh -> VÏ PhÇn Tö Thanh Di chuyÓn mouse tíi vÞ trÝ m¾t l−íi, bÊm mouse tr¸i ®Ó t¹o nót ®Çu, ®−a mouse ®Õn vÞ trÝ tiÕp theo, bÊm mouse tr¸i ®Ó t¹o nót cuèi. Lµm t−¬ng tù cho c¸c phÇn tö kh¸c. §Ó t¾t t¹m thêi lÖnh vÏ : bÊm mouse ph¶i mét lÇn. §Ó t¾t lÖnh vÏ : bÊm mouse ph¶i mét lÇn nÕu ®· t¾t t¹m thêi lÖnh vÏ, bÊm mouse ph¶i hai lÇm nÕu ch−a t¾t t¹m thêi lÖnh vÏ. B−íc 2 : NhËp d÷ liÖu • VËt liÖu Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö thanh : Ctrl-A D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> VËt LiÖu -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i vËt liÖu -> Lo¹i VËt LiÖu -> Bª T«ng -> Bª T«ng M¸c 200 -> Tªn VËt LiÖu : m200 -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn • TiÕt diÖn Chän dÇm cã kÝch th−íc 22x50 D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> TiÕt DiÖn -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i tiÕt diÖn -> Lo¹i TiÕt DiÖn -> Ch÷ nhËt -> Ch÷ NhËt -> Tªn TiÕt DiÖn : 22x50 -> ChiÒu cao tiÕt diÖn : 0.5 -> ChiÒu réng tiÕt diÖn : 0.22 -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn LÆp l¹i c¸c b−íc trªn ®Ó nhËp tiÕt diÖn cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c • DÇm trªn nÒn ®µn håi Chän dÇm trªn nÒn ®µn håi D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> Thanh Trªn NÒn §µn Håi -> KFY : 180 -> WFY : 1 -> ChÊp NhËn • §iÒu kiÖn biªn Chän c¸c nót 2 ®Õn 14
 3. 93 D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa -> §¸nh dÊu vµo c¸c môc chän UZ RX RY -> ChÊp NhËn Chän nót 1 D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa -> §¸nh dÊu vµo c¸c môc chän UZ RX RY -> ChÊp NhËn • Khai b¸o c¸c tr−êng hîp t¶i träng §Þnh NghÜa -> Tr−êng Hîp T¶i Träng -> T¹o Míi -> Tªn Tr−êng Hîp T¶i : TINH TAI -> ChÊp NhËn LÆp l¹i c¸c b−íc trªn cho hai tr−êng hîp GIO TRAI vµ GIO PHAI -> ChÊp NhËn • T¶i träng nót Chän nót 6, 7, 9, 10 D÷ LiÖu -> T¶i Träng Nót -> T¶i Träng TËp Trung -> H−íng : FY -> Gi¸ TrÞ : -6 -> Tr−êng Hîp T¶i Träng : TINH TAI -> ChÕ §é : Thªm -> ChÊp NhËn Chän c¸c nót kh¸c vµ lµm l¹i c¸c b−íc t−¬ng tù • T¶i träng phÇn tö thanh Chän thanh 5, 7 D÷ LiÖu -> T¶i Träng PhÇn Tö Thanh -> T¶i Träng Ph©n Bè - TËp Trung -> Lo¹i : §Òu -> H−íng : GFY -> Gi¸ TrÞ (W1) : -2.92 -> Tr−êng Hîp T¶i Träng : TINH TAI -> ChÕ §é : Thªm -> ChÊp NhËn Chän c¸c phÇn tö thanh kh¸c vµ lµm l¹i c¸c b−íc t−¬ng tù • NhËp d÷ liÖu tæ hîp §Þnh NghÜa -> Tæ Hîp Néi Lùc -> T¹o Míi -> ë hép danh s¸ch Tr−êng Hîp T¶i Träng : BÊm vµo vÞ trÝ tr−êng hîp t¶i 1 -> TÜnh T¶i -> HÖ Sè Tæ Hîp : 1
 4. 94 -> §æi -> ë hép danh s¸ch Tr−êng Hîp T¶i Träng : BÊm vµo vÞ trÝ tr−êng hîp t¶i 2 -> Ho¹t T¶i Xung Kh¾c -> HÖ Sè Tæ Hîp : 0.9 -> §æi -> ë hép danh s¸ch Tr−êng Hîp T¶i Träng : BÊm vµo vÞ trÝ tr−êng hîp t¶i 3 -> Ho¹t T¶i Xung Kh¾c -> HÖ Sè Tæ Hîp : 0.9 -> §æi -> §ãng • NhËp d÷ liÖu cÊu kiÖn dÇm bª t«ng cèt thÐp Chän c¸c phÇn tö thanh dÇm D÷ LiÖu -> CÊu KiÖn B.T.C.T -> DÇm -> ChÊp NhËn (D÷ liÖu mÆc ®Þnh ®óng theo vËt liÖu thiÕt kÕ) • NhËp d÷ liÖu cÊu kiÖn cét bª t«ng cèt thÐp Chän c¸c phÇn tö thanh cét
 5. 95 D÷ LiÖu -> CÊu KiÖn B.T.C.T -> Cét -> ChÊp NhËn (D÷ liÖu mÆc ®Þnh ®óng theo vËt liÖu thiÕt kÕ) • NhËp d÷ liÖu in Ên D÷ LiÖu -> In Ên -> Chän kÕt qu¶ cÇn in ra tÖp -> ChÊp NhËn • MÆt c¾t xuÊt kÕt qu¶ tÝnh Chän dÇm Dó LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> MÆt C¾t XuÊt KÕt Qu¶ TÝnh -> ë nhãm MÉu MÆt C¾t -> Thªm
 6. 96 -> ë nhãm vÞ trÝ mÆt c¾t nÕu lÊy thªm c¸c mÆt c¾t kh¸c th× nhËp t¹i hép text vÞ trÝ mÆt c¾t -> Thªm -> §ãng Chó ý : VÞ trÞ mÆt c¾t lÊy theo gi¸ trÞ t−¬ng ®èi • Ch¹y ch−¬ng tr×nh TÝnh To¸n -> TÝnh To¸n Sau khi ch¹y xong -> TiÕp Tôc • Xem biÓu ®å BiÓu ®å m« men : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å Néi Lùc PhÇn Tö Thanh BiÓu ®å chuyÓn vÞ : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å ChuyÓn VÞ PhÇn Tö Thanh S¬ ®å chuyÓn vÞ : -> H×nh VÏ -> S¬ §å ChuyÓn VÞ BiÓu ®å bao : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å Bao Néi Lùc PhÇn Tö Thanh Ph¶n lùc gèi tùa : -> H×nh VÏ -> Ph¶n Lùc Gèi Tùa BiÓu ®å cèt thÐp : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å Cèt ThÐp PhÇn Tö Thanh • Xem kÕt qu¶ Chän ®èi t−îng cÇn xem kÕt qu¶ KÕt qu¶ chuyÓn vÞ nót : -> B¶ng BiÓu -> ChuyÓn VÞ Nót KÕt qu¶ ph¶n lùc gèi tùa : -> B¶ng BiÓu -> Ph¶n Lùc Gèi Tùa
 7. 97 KÕt qu¶ néi lùc phÇn tö thanh : -> B¶ng BiÓu -> Néi Lùc PhÇn Tö Thanh KÕt qu¶ néi lùc tæ hîp phÇn tö thanh : -> B¶ng BiÓu -> Néi Lùc Tå Hîp PhÇn Tö Thanh KÕt qu¶ tÝnh to¸n cèt thÐp : -> B¶ng BiÓu -> CÊu KiÖn B.T.C.T ChuyÓn VÞ Nót (M RADIANS) ------------- Nót THT UX UY UZ RX RY RZ 9 1 -0.000987 -0.049712 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000680 2 0.031036 0.007601 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002475 3 -0.031035 -0.007596 0.000000 0.000000 0.000000 0.002468 10 1 -0.000997 -0.049530 0.000000 0.000000 0.000000 0.000709 2 0.031027 -0.003975 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002393 3 -0.031030 0.003975 0.000000 0.000000 0.000000 0.002399 11 1 -0.000997 -0.048288 0.000000 0.000000 0.000000 0.000679 2 0.031024 -0.007743 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002270 3 -0.031027 0.007747 0.000000 0.000000 0.000000 0.002270 Néi Lùc T¹i C¸c MÆt C¾t PhÇn Tö Thanh (T M) ------------------------------------- Thanh THT Nót/MC LùcDäc-FX LùcC¾t-FY LùcC¾t-FZ M«Men-MX M«Men-MY M«Men-MZ 7 1 9 -0.432 8.732 0.000 -0.000 0.000 -7.427 0.500 -0.432 -0.028 0.000 0.000 0.000 5.628 10 -0.432 -8.788 -0.000 0.000 -0.000 -7.598 2 9 -0.430 -0.907 0.000 -0.000 0.000 2.796 0.500 -0.430 -0.907 0.000 0.000 0.000 0.074 10 -0.430 -0.907 -0.000 0.000 -0.000 -2.648 3 9 0.192 0.908 0.000 -0.000 0.000 -2.785 0.500 0.192 0.908 0.000 0.000 0.000 -0.062 10 0.192 0.908 -0.000 0.000 -0.000 2.661 8 1 10 -0.049 2.626 0.000 -0.000 0.000 -0.815 0.500 -0.049 0.016 0.000 0.000 0.000 0.373 11 -0.049 -2.594 -0.000 0.000 -0.000 -0.787 2 10 -0.262 -0.970 0.000 -0.000 0.000 0.948 0.500 -0.262 -0.970 0.000 0.000 0.000 0.075 11 -0.262 -0.970 -0.000 0.000 -0.000 -0.798 3 10 0.263 0.973 0.000 -0.000 0.000 -0.955 0.500 0.263 0.973 0.000 0.000 0.000 -0.079 11 0.263 0.973 -0.000 0.000 -0.000 0.797 KÕt Qu¶ Tæ Hîp Néi Lùc §¬n VÞ : T M Tæ Hîp Tr−êng Hîp T¶i HÖ Sè Lo¹i T¶i 1 1 1.000 TÜnh T¶i 1 2 0.900 Lo¹i Trõ 1 3 0.900 Lo¹i Trõ Thanh 7 Nót 9 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp FXmax -0.26 9.55 -9.93 1,3 FYmax -0.26 9.55 -9.93 1,3 MZmax -0.82 7.91 -4.91 1,2 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -0.82 7.91 -4.91 1,2 FYmin -0.82 7.91 -4.91 1,2 MZmin -0.26 9.55 -9.93 1,3 Thanh 7 MÆt C¾t 0.500 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp FXmax -0.26 0.79 5.57 1,3 FYmax -0.26 0.79 5.57 1,3 MZmax -0.82 -0.85 5.69 1,2 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -0.82 -0.85 5.69 1,2 FYmin -0.82 -0.85 5.69 1,2 MZmin -0.26 0.79 5.57 1,3 Thanh 7 Nót 10 Tæ Hîp 1 FX FY MZ Tæ Hîp
 8. 98 FXmax -0.26 -7.97 -5.20 1,3 FYmax -0.26 -7.97 -5.20 1,3 MZmax -0.26 -7.97 -5.20 1,3 FX FY MZ Tæ Hîp FXmin -0.82 -9.61 -9.98 1,2 FYmin -0.82 -9.61 -9.98 1,2 MZmin -0.82 -9.61 -9.98 1,2 VÝ dô 2 : Ph©n tÝch tÜnh khung kh«ng gian Khung kh«ng gian hai tÇng cã sµn chÞu t¶i träng tÜnh. C¸c phÇn tö dÇm vµ sµn ®−îc chia nhá. KÝch th−íc nhÞp 4.2x3.6x3.9(m) VËt liÖu : Bª t«ng m¸c 200 TiÕt diÖn : DÇm 20cmx40cm, cét 40cmx40cm, sµn dµy 10cm. T¶i träng : TÜnh t¶i : T¶i träng b¶n th©n theo ph−¬ng Y (hÖ sè t¶i träng b¶n th©n 1.1) Ho¹t t¶i : 0.26T/m2. B−íc 1 : T¹i m« h×nh tÝnh • NhËp m« h×nh tõ th− viÖn Dùng H×nh -> Th− VIÖn -> D¹ng KÕt CÊu -> Khung Kh«ng Gian Cã Sµn -> Trôc §øng : Y -> ChÕ §é : ChÌn -> §iÓm ChÌn : 0, 0, 0 -> Sè NhÞp Theo Trôc X : 3 -> Sè NhÞp Theo Trôc Y : 3 -> Sè NhÞp Theo Trôc Z : 3 -> KÝch Th−íc NhÞp Theo Trôc X : 4.2 -> KÝch Th−íc NhÞp Theo Trôc Y : 3.6 -> KÝch Th−íc NhÞp Theo Trôc Z : 3.9 -> ChÊp NhËn
 9. 99 • VËt liÖu phÇn tö thanh Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö thanh : Ctrl-A D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> VËt LiÖu -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i vËt liÖu -> Lo¹i VËt LiÖu -> Bª T«ng -> Bª T«ng M¸c 200 -> Tªn VËt LiÖu : m200 -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn • VËt liÖu phÇn tö tÊm Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö tÊm : Ctrl-A D÷ LiÖu -> PhÇn Tö TÊm -> VËt LiÖu -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i vËt liÖu -> Lo¹i VËt LiÖu -> Bª T«ng -> Bª T«ng M¸c 200 -> Tªn VËt LiÖu : m200 -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn • TiÕt diÖn phÇn tö thanh Chän dÇm cã kÝch th−íc 22x40
 10. 100 D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> TiÕt DiÖn -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i tiÕt diÖn -> Lo¹i TiÕt DiÖn -> L¨ng Trô -> Ch÷ NhËt -> Tªn TiÕt DiÖn : 20x40 -> ChiÒu cao tiÕt diÖn : 0.4 -> ChiÒu réng tiÕt diÖn : 0.2 -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn LÆp l¹i c¸c b−íc trªn ®Ó nhËp tiÕt diÖn cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c • TiÕt diÖn phÇn tö tÊm Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö tÊm D÷ LiÖu -> PhÇn Tö TÊm -> ChiÒu Dµy -> ChiÒu Dµy : 0.1 -> ChÊp NhËn • §iÒu kiÖn biªn Chän c¸c nót cã ®iÒu kiÖn biªn D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa -> §¸nh dÊu vµo tÊt c¶ c¸c môc chän -> ChÊp NhËn • Khai b¸o c¸c tr−êng hîp t¶i träng §Þnh NghÜa -> Tr−êng Hîp T¶i Träng -> T¹o Míi -> Tªn Tr−êng Hîp T¶i : TINH TAI -> ChÊp NhËn LÆp l¹i c¸c b−íc trªn cho tr−êng hîp HOAT TAI -> ChÊp NhËn • NhËp t¶i träng b¶n th©n phÇn tö thanh Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö thanh D÷ LiÖu -> T¶i Träng PhÇn Tö Thanh -> T¶i Träng B¶n Th©n -> H−íng : Y : -1.1 -> Tr−êng Hîp T¶i Träng : TINH TAI -> ChÕ §é : NhËp -> ChÊp NhËn
 11. 101 • NhËp t¶i träng b¶n th©n phÇn tö tÊm Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö tÊm D÷ LiÖu -> T¶i Träng PhÇn Tö TÊm -> T¶i Träng B¶n Th©n -> H−íng : Y : -1.1 -> Tr−êng Hîp T¶i Träng : TINH TAI -> ChÕ §é : NhËp -> ChÊp NhËn • NhËp t¶i träng ph©n bè ®Òu phÇn tö tÊm Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö dÇm D÷ LiÖu -> T¶i Träng PhÇn Tö TÊm -> T¶i Träng Ph©n Bè -> H−íng : GFY -> Gi¸ TrÞ : -0.26 -> Tr−êng Hîp T¶i Träng : HOAT TAI -> ChÕ §é : Thªm -> ChÊp NhËn • NhËp d÷ liÖu in Ên D÷ LiÖu -> In Ên -> Chän kÕt qu¶ cÇn in ra tÖp -> ChÊp NhËn • Chia phÇn tö thanh Chän c¸c phÇn tö dÇm Dùng H×nh -> Chia PhÇn Tö Thanh -> C¸ch Chia : Chia §Òu : 4 Thanh -> ChÊp NhËn
 12. 102 • Chia phÇn tö tÊm Chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö tÊm Dùng H×nh -> Chia PhÇn Tö TÊm -> Sè L−íi Chia : 4x4 PhÇn Tö TÊm -> Tuú Chän : Chia L−íi Tø Gi¸c -> ChÊp NhËn • Ch¹y ch−¬ng tr×nh TÝnh To¸n -> TÝnh To¸n Sau khi ch¹y xong -> TiÕp Tôc • Xem biÓu ®å BiÓu ®å néi lùc phÇn tö thanh : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å Néi Lùc PhÇn Tö Thanh BiÓu ®å chuyÓn vÞ : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å ChuyÓn VÞ S¬ ®å chuyÓn vÞ : -> H×nh VÏ -> S¬ §å ChuyÓn VÞ Ph¶n lùc gèi tùa : -> H×nh VÏ -> Ph¶n Lùc Gèi Tùa BiÓu ®å néi lùc phÇn tö tÊm : -> H×nh VÏ -> BiÓu §å PhÇn Tö TÊm • Xem kÕt qu¶ Chän ®èi t−îng cÇn xem kÕt qu¶ KÕt qu¶ chuyÓn vÞ nót : -> B¶ng BiÓu -> ChuyÓn VÞ Nót KÕt qu¶ ph¶n lùc gèi tùa : -> B¶ng BiÓu -> Ph¶n Lùc Gèi Tùa
 13. 103 KÕt qu¶ néi lùc phÇn tö thanh : -> B¶ng BiÓu -> Néi Lùc PhÇn Tö Thanh KÕt qu¶ néi lùc phÇn tö tÊm : -> B¶ng BiÓu -> Néi Lùc PhÇn Tö TÊm Néi Lùc PhÇn Tö TÊm (T M) ------------------- TÊm THT Nót FX FY FXY MX MY MXY 321 1 663 -0.116 -0.129 -0.065 0.075 0.075 -0.019 664 -0.106 -0.083 -0.037 0.107 0.094 -0.007 669 -0.055 -0.073 -0.008 0.133 0.131 0.007 668 -0.065 -0.119 -0.036 0.095 0.106 -0.006 325 1 668 -0.069 -0.142 0.010 0.095 0.106 0.006 669 -0.063 -0.112 0.004 0.133 0.132 -0.005 674 -0.099 -0.119 0.029 0.105 0.059 0.004 673 -0.105 -0.149 0.034 0.070 0.051 0.015 VÝ dô 3 : Ph©n tÝch tÜnh dµn ph¼ng Dµn ph¼ng chÞu t¶i träng tÜnh nh− h×nh vÏ. VËt liÖu lµ thÐp cã E=2.1E+7T/m2. DiÖn tÝch c¸c thanh : Biªn d−íi vµ thanh xiªn A1=450mm2, biªn trªn A2=350mm2. T¶i träng tËp trung t¹i nót GFY=10T • T¹o m« h×nh tÝnh vµ nhËp d÷ liÖu Qu¸ tr×nh dùng h×nh vµ nhËp d÷ liÖu t−¬ng tù nh− hai vÝ dô trªn, chØ kh¸c ë chç, c¸c thanh dµn ®−îc gi¶i phãng liªn kÕt vµ tiÕt diÖn thanh lµ lo¹i bÊt kú. • NhËp d÷ liÖu thanh gi¶i phãng liªn kÕt Chän tÊt c¶ c¸c thanh D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> Thanh Gi¶i Phãng Liªn KÕt -> Thµnh PhÇn : MZI MZJ -> ChÕ §é : NhËp -> ChÊp NhËn
 14. 104 • NhËp d÷ liÖu tiÕt diÖn Chän c¸c phÇn tö biªn d−íi vµ thanh xiªn D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> TiÕt DiÖn -> Thªm ®Ó t¹o míi lo¹i tiÕt diÖn -> Lo¹i TiÕt DiÖn -> BÊt kú -> Tªn TiÕt DiÖn : A1 -> DiÖn TÝch MÆt C¾t Ngang : 0.00045 -> TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cßn l¹i nhËp sè 1. -> ChÊp NhËn -> ChÊp NhËn Lµm t−¬ng tù ®èi víi thanh biªn trªn. • BiÓu ®å lùc däc vµ s¬ ®å chuyÓn vÞ VÝ dô 4 : Ph©n tÝch dao ®éng riªng khung kh«ng gian Khung kh«ng gian cã c¸c sè liÖu sau : KÝch th−íc khung 5.49x3.66x5.49(m) §Æc tr−ng vËt liÖu : E=2.1E+7T/m2, p=0.3, M=7.8T/m3 §Æc tr−ng h×nh häc : Cét AX=5.14x10-3 ; IX=7.3x10-7 IY=6.9x10-6 ; IZ=8.49x10-5
 15. 105 DÇm AX=5.68x10-3 ; IX=1.76x10-7 IY=7.3x10-6 ; IZ=1.2x10-4 • T¹o m« h×nh tÝnh • NhËp d÷ liÖu Chó ý khi nhËp d÷ liÖu vËt liÖu, khèi l−îng riªng khai b¸o lµ M=7.8T/m3 • NhËp sè d¹ng dao ®éng riªng D÷ LiÖu -> Ph©n TÝch -> Ph©n TÝch §éng -> Sè TrÞ Riªng : 6 -> ChÊp NhËn • C¸c d¹ng dao ®éng KÕt qu¶ tÝnh to¸n 6 d¹ng dao ®éng ®Çu tiªn
 16. 106 • KÕt qu¶ tÝnh to¸n TrÞ Riªng Vµ TÇn Sè D¹ng TrÞ Riªng TÇn Sè Vßng TÇn Sè Chu Kú (RAD/SEC)**2 (RAD/SEC) (CYCLES/SEC) (SEC) 1 365.829988 19.126683 3.044106 0.328504 2 827.088855 28.759153 4.577161 0.218476 3 2370.457318 48.687342 7.748831 0.129052 4 2608.756659 51.075989 8.128996 0.123016 5 3151.175021 56.135328 8.934215 0.111929 6 3641.722564 60.346686 9.604473 0.104118 VÝ dô 5 : Ph©n tÝch æn ®Þnh khung Khung mét nhÞp mét tÇng cã c¸c ®Æc tr−ng sau : VËt liÖu : E=210.10-5T/m2; p=0.3 TiÕt diÖn ch÷ nhËt 0.01mx0.03m HÖ sè t¶i träng nót P=1T. • T¹o m« h×nh tÝnh • NhËp d÷ liÖu • NhËp hÖ sè t¶i träng Chän hai nót cã hÖ sè t¶i träng D÷ LiÖu -> Nót -> HÖ Sè T¶i Träng Nót -> Thµnh PhÇn -> PFY : -1 -> ChÕ §é : NhËp -> ChÊp NhËn • NhËp sè d¹ng mÊt æn ®Þnh D÷ LiÖu -> Ph©n TÝch -> Ph©n TÝch æn §Þnh -> Sè D¹ng MÊt æn §Þnh : 2 -> ChÊp NhËn
 17. 107 • C¸c d¹ng mÊt æn ®Þnh • KÕt qu¶ tÝnh to¸n T¶i Träng Tíi H¹n D¹ng T¶i Träng Tíi H¹n 1 1.305130 kN 2 2.995515 kN VÝ dô 6 : ThiÕt kÕ dµn thÐp gãc ThiÕt kÕ dµn thÐp gãc víi sè liÖu nh− h×nh vÏ sau : S¬ ®å h×nh häc
 18. 108 NhÞp : 30m B−íc khung : 6m ChiÒu cao cét : 5m M¸i lîp t«n, xµ gå m¸i C150 TÜnh t¶i tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu trªn m¸i : 0.036T/m2 Ho¹t t¶i tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu trªn m¸i : 1.3x0.03=0.039T/m2 T¶i träng giã : Vïng ¸p lùc B, d¹ng ®Þa h×nh II VËt liÖu : ThÐp gãc cã BCT3КП2 cã R=20500T/m2, Rc=12000T/m2 • T¹o m« h×nh tÝnh D÷ LiÖu -> §¬n VÞ TÝnh Dùng H×nh -> Th− ViÖn KÕt CÊu -> Dµn H×nh Thang
 19. 109 -> T¶i Träng S¬ ®å dµn tõ th− viÖn cã d¹ng : • NhËp ®iÒu kiÖn biªn Chän nót 1 -> D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa Chän nót 9 -> D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa
 20. 110 • DÞch chuyÓn dµn theo trôc Y 5m Chän tÊt c¶ c¸c nót -> Dùng H×nh -> Di ChuyÓn Nót ViÖc dÞch chuyÓn ®¸y dµn lªn cao ®é 5m ®Ó viÖc tÝnh to¸n t¶i träng giã ®−îc chÝnh x¸c. • NhËp ®Æc tr−ng vËt liÖu Chän tÊt c¶ c¸c thanh -> D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> VËt LiÖu • NhËp ®Æc tr−ng h×nh häc Chän tÊt c¶ c¸c thanh -> D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> TiÕt DiÖn
Đồng bộ tài khoản