Hướng dẫn sử dụng Macromedia Flash 5

Chia sẻ: soncunglin

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tạo hình flash bằng Macromedia 5.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Macromedia Flash 5

CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5
Caùc khaùi nieäm cô baûn:
• Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …)
• Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình
hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng
ñöôïc.
• Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc.
• Khung (Frame): cöûa soå thao taùc.
• Taäp tin .FLA: Taääp tin chöùa ñoái töôïng cuûa Flash.
• Taäp tin .SWF: Taäp tin ñaõ chuyeån sang hoaït hình cuûa Flash.

I/.CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN:
+Ñònh trang in: File\Page setup.
+Menu View:
Goto: Chuyeån ñaán caùc khung hoaëc caùc caûnh trong Film ñang laøm vieäc.
Zoom in, Zoom Out: Phoùng to, thu nhoû cuûa soå laøm vieäc.
Magnification: ñieàu chænh tæ leä cöûa soå laøm vieäc. (Show Frame, Show All: Hieän 1 ,
taát caû caùc khung laøm vieäc).
Outlines: chuyeån toaøn boä caùc ñoái töôïng treân khung laøm vieäc ra daïng ñöôøng neùt
khoâng coù toâ maøu ñeå laøm vieäc nhanh hôn.
Fast: Taét tính naêng boû ñöôøng raêng cöa (antialiasing) ñeå veõ nhanh hôn.
Antialias: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ(tröø text)
Antialias Text: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ keå caû vaên baûn.
Timeline: hieån thò cöûa soå tieán trình.
Work Area: hieån thò hoaëc che ñi vuøng laøm vieäc.
Rulers: Hieän aån caây thöôùc.
Grid\Show Grid: hieän aån ñöôøng löôùi (oâ löôùi).
Grid\Snap to Grid: baät taét tính naêng cho ñoái töôïng baùm dính oâ löôùi.
Grid\Edit Grid: ñieàu chænh oâ löôùi.(Accuracy: chính xaùc)
Guiders: caùc cheá ñoä cho lôùp daån.
Hide Edges: Hieän aån gôø bao ñoái töôïng.
Hide Panels: hieän aån caùc Panel (instance, info, character, mixer)
+Menu Windows:
New Window: môû caûnh laøm vieäc trong cöûa soå môùi
Toolbasr : trình baøy Toolbar (Main, Status, Controller)
Tools: hieän aån thanh coâng cuï Tools.
Panels: hieän caùc thaønh phaàn cöûa soå laøm vieäc khaùc.
Panel set: boá trí laïi caùc thaønh phaàn cöûa soå daïng maëc ñònh.
Save Panel Layout: ghi laïi boá trí cuûa moät thaønh phaàn cöûa soå.
Close All Panel: ñoùng taát caû caùc thaønh phaàn cöûa soå khaùc.
Action, Movie Explorer, Output, Debugger: Môû caùc cöûa soå chöùc naêng khaùc..


Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #1
Cascade, Tile: saép caùc cöûa soå laøm vieäc theo lôùp, laùt gaïch.

II/. COÂNG CUÏ (TOOLS):
1/. Arrow Tool (V) : duøng choïn, drag, saép ñaët caùc ñoái töôïng veõ.
Snap to objects: caùc ñoái töôïng veõ seõ baùm dính vaøo löôùi hoaëc caùc ñoái töôïng gaàn
keá khi di chuyeån, quay, co daõn.
Smooth: laøm meàm caùc ñöôøng vaø hình daïng ñôn giaûn.
Straighten: laøm thaúng caùc ñöôøng vaø hình daïng ñôn giaûn.
Rotate: xoay caùc ñoái töôïng. (neáu muoán xoay chính xaùc phaûi chænh goùc xoay
trong khung Transform [Window\Panels\Transfrom])
Scale: thay ñoåi kích thöôùc caùc ñoái töôïng(co keùo).
2/. Sub select tool (A): duøng choïn ñoái töôïng, thaønh phaàn cuûa hình.
3/. Line Tool (N): duøng veõ ñöôøng thaúng.
4/. Lasso Tool (L): choïn ñoái töôïng laøm vieäc vôùi caùc tính naêng ñaëc bieät
hôn.(choïn xong double click).
Magic wand: duøng choïn caùc ñoái töôïng vôùi vuøng coù hình daïng baát kyø.
Magic wand properties: xaùc laäp caùc thuoäc tính cho Magic wnad.
Polygon mode: duøng choïn caùc ñoái töôïng theo ñöôïc ña giaùc baát kyø.
5/. Text Tool (T): coâng cuï duøng taïo vaên baûn (muoán xuoáng doøng nhaán Enter).
6/. Pen Tool (P): duøng taïo caùc neùt thaúng hoaëc cong.
7/. Oval Tool (O): duøng veõ hình troøn hoaëc Ellipse.
8/. Rectangle Tool (R): duøng veõ hình vuoâng hoaëc hình CN.
Round Rectangle radius: duøng ñònh goùc troøn cho hình (Corner radius)
9/. Pencil Tool (Y): duøng veõ ñöôøng baèng tay.
Pencil Mode: choïn 1 cheá ñoä veõ: Straighten: veõ ñöôøng thaúng trôn_gaáp khuùc;
Smooth: veõ ñöôøng meàm maïi_cong; Ink: khoân laøm gì vôùi neùt veõ.
10/. Brush (B): Veõ theo neùt coï.
Brush mode: Paint normal: veõ treân vuøng laøm vieäc(ñeø); Paint Fills: veõ caùc vuøng coù
theå toâ maøu nhöng khoâng veõ treân caùc ñöôøng neùt; Paint behind: veõ quanh caùc ñoái
töôïng, khoâng ñeø, chæ veõ döôùi caùc hình; Paint inside: veõ beân trong vuøng ñöôïc toâ
maøu, khoâng veõ ñeø leân neùt, neáu khoâng coù vuøng toâ maøu thì veõ khoâng taùc duïng; Paint
selection: chæ veõ beân trong vuøng toâ maøu ñaõ ñöôïc choïn.
Brush size: choïn kích thöôùc neùt veõ
Brush shape: choïn neùt veõ.
Lock fill: baät taét kieåu toâ maøu gradient.
11/. Ink Bottle Tool (S): duøng thay ñoåi maøu cuûa neùt bao quanh hình (maøu neùt).
12/. Paint Bucket Tool (K): duøng toâ maøu caùc hình ñöôïc taïo ra töø ñöôøng vieàn (maøu beân
trong hình).
Gap size: choïn moät caùch toâ trong hình: Don’t close gap: hình khoâng loã hôû; Close
small gaps: hình coù loå nhoû; Close large gaps: hình coù loã hôû lôùn; Close medium
gaps: hình coù loã hoã trung bình.
Lock fill: baät taét cheá ñoä toâ vôùi kieåu maøu Gradient.
Transform fill: cho pheùp co daõn, quay, xoâ nghieâng vôùi kieåu toâ Gradient trong
hình.


Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #2
13/. Dropper Tool (I): duøng cho pheùp laáy maãu toâ, kieåu ñöôøng neùt cuûa 1 ñoái töôïng roài aùp
duïng maãu toâ ñoù cho 1 ñoái töôïng khaùc. (choïn 1 maãu roài queùt vaøo 1 maãu khaùc)
14/. Eraser Tool (E) : duøng xoùa ñöôøng neùt, vuøng toâ maøu vaø caùc hình daïng.
Eraser mode: choïn cheá ñoä xoùa: Erase normal: xoùa neùt vaø maøu toâ; Erase fill : chæ
xoùa maøu toâ; Erase lines: chæ xoùa ñöôøng neùt; Erase selected fills: chæ xoùa vuøng toâ
maøu ñang choïn, khoâng xoùa neùt; Erase inside: xoùa beân trong 1 vuøng coù toâ maøu,
khoâng xoùa neùt.
Faucet: xoùa ñöôøng neùt vaø vuøng toâ maøu.
Eraser shape: choïn neùt xoùa
15/. Hand Tool (H): duøng di chuyeån “baèng tay” quanh vuøng laøm vieäc.
16/. Zoom Tool (M, Z) : duøng phoùng to, thu nhoû vuøng laøm vieäc
Enlarge: phoùng to vuøng laøm vieäc.
Reduce: thu nhoû vuøng laøm vieäc.
Möùc
III/. CAÙC THAO TAÙC:
Thao taùc choïn:
+Choïn thoâng thöôøng: Click ñaâu choïn ñoù.
+Choïn ñöôøng neùt vaø maøu toâ: Double click.
+Choïn baèng ñöôøng bao: choïn coâng cuï Arrow Tool, taïo ñöôøng bao khu vöïc choïn.
+Choïn nhieàu: ñeø Shift trong khi click choïn.
+Choïn taát caû: Ctrl + A.
Thao taùc copy: choïn, Ctrl + C
Thao taùc daùn: thöïc hieän copy, thöïc hieän 1 trong:
Ctrl + V: daùn bình thöôøng.
Ctrl + Shift + V: daùn taïi choå.
Nhaân baûn (Duplicating): choïn, Ctrl + D | ñeø Ctrl + keùo chuoät.
Xoaù: choïn, Delete.
Di chuyeån: choïn, drag | ñeø Shift + muõi teân (8 pixel)| muõi teân (1 pixel).
Nhoùm: choïn caùc ñoái töôïng caàn nhoùm, Modify\Group.
Boû nhoùm: choïn, Modify\Ungroup.
Phaân ñoaïn:
+Phaân ñoaïn baèng hình veõ: taïo caùc hình beân trong nhau, drag chuùng taùch nhau.
+Phaân ñoaïn baèng ñöôøng: taïo hình, choïn coâng cuï Pencil Tool, choïn Ink, veõ caét laùt
(slicing) qua hình ta ñöôïc 2 hình phaân ñoaïn.
Keát noái caùc hình: (chæ duøng cho hình treân cuøng lôùp, cuøng maøu vaø khoâng coù ñöôøng neùt)
Choïn 1 hình keùo leân hình kia, chuùng seõ keát noái thaønh 1.
Thao taùc treân hình:
+Modify\Shape\Convert lines to fills: chuyeån ñöôøng neùt thaønh hình daïng coù theå toâ
maøu.
+Modify\Shape\Expand fill: môû roäng vuøng toâ cuûa 1 hình (expand: môû ra ngoaøi,
Inset: môû vaøo trong, Distance: khoaûng môû)
+Modify\Shape\Soften fill edges: laøm meàm ñöôøng bieân cuûa hình(Distance: khoaûng
caùch giöõa bieân meàm vaø bieân ngoaøi; Step: soá böôùc cuûa bieân meàm)
+Modify\Transform\Scale: co daõn.
+Modify\Transform\Rotate: xoay.

Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #3
+Modify\Transform\Flip…: laät ngang doïc.
+Modify\Transform\Edit Center: chænh taâm hình che phuû
Ñaët thuoäc tính cho khung: Modify\Movie hieän hoäp thoaïi:
+Frame rate: chöùa toác ñoä hoaït caûnh cho frame
+Dimension: kích thöôùc ngang doïc cho frame
+Match: khung vöøa vôùi maùy in hoaëc noäi dung.
+Background color: choïn maøu neàn cho frame
+Rulers unit: choïn ñôn vò ño treân thöôùc laøm vieäc
Thao taùc vaên baûn: choïn, menu Text choïn caùc muïc sau:
+Font: choïn font.
+Size: choïn kích thöôùc.
+Style: choïn kieåu.
+Align: canh bieân.
+Tracking: co daõn côõ chöõ.
+Character: hieän cöûa soå thaønh phaàn Character.
+Paragraph: hieän cöûa soå thaønh phaàn Paragraph.
+Taùch rôøi vaên baûn: choïn, Modify\Break Apart (coù theå söûa töøng kyù töï, toâ maøu…
Canh bieân: cho hieän cuûa soå thaønh phaàn Align (Window\Panels\Align | Ctrl + K)
Choïn 1 trong:
Align left edge: canh veà caïnh traùi
Align horizontal center: canh veà giöõa (ngang)
Align right edge: canh veà caïnh phaûi
Align top edge: canh veà caïnh ñaàu
Align vertical center: canh veà giöõa (doïc)
Align bottom edge: canh veà caïnh ñaùy
Distribute top edge: canh veà ñaàu
Distribute vertical center:
Distribute bottom edge:
Distribute left edge:
Distribute horizontal center:
Distribute right edge:
Match width:
Match height:
Match width and height:
Space evenly vertically:
Space evenly horizontally:

IV/ AÛNH:
+Flash coù theå cheøn vaøo caùc taäp tin aûnh daïng: .BMP, JPG, GIF (tónh), PNG.
+Cheøn aûnh: menu File\Import choïn teân taäp tin aûnh.(laø ñoái töôïng che phuû coù theå thao taùc
nhö ñoái töôïng hình veõ)
+Phaân raõ aûnh: choïn aûnh, Modify\Break Apart.
+Söû duïng cöûa soå thaønh phaàn Library: Window\ Library.
Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #4
+Toái öu aûnh: Môû cöûa soå Library, Right click, choïn Properties, xaùc laäp caùc tính chaát (Allow
smoothing: cho pheùp laøm meàm ñöôøng neùt, Compression: choïn 1 phöông phaùp neùn,
Quality: nhaäp chaát löôïng neùn)
+Laáy 1 baûn sao töø Library: Drag töø khung Library ra.
+AÛnh ñoäng .Gif: naïp vaø quan saùt treân thanh tieán trình (Timeline).
V/. SOUND:
+Flash cho pheùp cheøn vaøo caùc taäp tin aâm thanh daïng .Wav, .Mp3.
+Cheøn aâm thanh: File\Import choïn teân taäp tin aâm thanh (aâm thanh ñöôïc ñöa vaøo Library).


CHÖÔNG II: HOAÏT HÌNH

Taïo Hoaït hình:
Caùch 1_ Taïo hoaït hình baèng caùc khung hình noái tieáp: laø caùch cho hieän lieân tieáp caùc
khung hình bieán ñoåi noái tieáp nhau.
+Taïo hình treân khung laøm vieäc.
+Click choïn 1 khung hình treân thanh TimeLine, choïn Insert\KeyFrame (ta ñöôïc 1
khung hình khoaù gioáng vôùi khung tröôùc ñoù), thöïc hieän theâm, bôùt, thay ñoåi treân
khung hình tuøy yù.
+Laäp laïi böôùc treân cho ñeán khi keát thuùc hoaït hình.
+Nhaán Enter ñeå kieåm tra.
Caùch 2_Taïo hoaït hình baèng caùch bieán ñoåi hình daïng: laø caùch cho 1 hình bieán ñoåi daïng
thaønh moät hình khaùc. Flash söû duïng pheùp bieán hình theo caùch loâgic nhaát (coù theå taïo ra caùc
daïng hình ngoaøi yù muoán). Khoâng theå bieán ñoåi hình daïng caùc bieåu töôïng, aûnh, nhoùm.
+Taïo hình treân khung laøm vieäc.
+Click choïn 1 khung hình treân Timeline, choïn Insert\Blank Key Frame (ta ñöôïc
khung hình khoaù roãng), Taïo 1 daïng hình khaùc.
+Trôû veà khung hình 1, choïn Window\Panels\Instance choïn theû Frame vaø qui ñònh
nhö sau:
Label: nhaäp teân baát kyø (seõ hieän treân thanh tieán trình,
tuyø choïn)
Tweening: choïn Shape (bieán hình theo neùt).
++Easing: chænh toác ñoä (Easing in: hoaït hình chaäm,
Easing Out: hoaït hình nhanh)
++Blend: choïn caùch thieát laäp cho bieán hình (Angular:
toát cho goùc vaø ñöôøng thaúng, Distribute: toát cho caùc
ñöôøng cong, trôn).
+ Laäp laïi böôùc treân cho ñeán khi keát thuùc hoaït hình.
+Nhaán Enter ñeå kieåm tra.
Ñònh caùc ñieåm bieán hình:
+Chöùc naêng Shape Hint: coù theå co
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản