Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC195

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
58
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC195

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách sử dụng máy fax KX-FC195

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC195

  1. Hướng dẫn sử dụng H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KX-Fc195 1. ®Æt thêi gian (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: SET DATE & TIME PRESS SET B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ s¶n xuÊt cµi, b¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng - ngµy- n¨m - giê - phót cho m¸y. B¹n Ên phÝm [*] ®Ó chän AM, hoÆc phÝm [#] ®Ó chän PM. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí,Ên [MENU] ®Ó tho¸t +> Trªn m¸y con: - NhÊn phÝm ngoµI cïng bªn tay ph¶I phÝa d−íi mµn h×nh. - TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: SETTING BS NhÊn [ ] Mµn h×nh hiÓn thÞ INPUT CODE NhÊn phÝm sao ( * ) 1 lÇn B¹n vµo cµI ®Æt giê. - CµI ®Æt ngµy th¸ng: C¸c thao t¸c ban ®Çu b¹n lµm t−¬ng tù NhÊn phÝm sao ( * ) 2 lÇn B¹n vµo cµI ®Æt ngµy th¸ng. Sau ®ã nhÊn [ ] ®Ó x¸c nhËn 2. ®Æt LOGO (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [SET] ; Khi ®ã b¹n cã thÓ vµo tªn c«ng ty, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i b»ng bµn phÝm trªn m¸y. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 3.Vμo sè Fax cña b¹n (trªn m¸y mÑ) Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: YOUR FAX NO B¹n Ên phÝm[SET]; Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 4. §Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ: SENDING REPORT =ERROR [+/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é. ChÕ ®é ERROR : in b¸o c¸o khi Fax lçi. ON: In ra sau mçi khi göi Fax. OFF: Kh«ng in b¸o c¸o. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí 5. ®Æt chÕ ®é nhËn fax (trªn m¸y mÑ) A) M¸y ®Ó chÕ ®é lu«n lu«n nhËn fax tù ®éng: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX ONLY MODE Khi ®ã ®Ìn AUTO ANSWER s¸ng.Trong tr−êng hîp nµy th× tÊt c¶ c¸c cuéc ®iÖn tho¹i gäi vµo ®Òu ®−îc hiÓu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn. B) M¸y ®Ó chÕ ®é lu«n lu«n nhËn fax thñ c«ng: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ TEL MODE Khi ®ã ®Ìn AUTO ANSWER t¾t. Lóc nµy muèn nhËn fax th× b¹n ph¶i nhÊc tæ hîp lªn tr¶ lêi ®iÖn tho¹i gäi ®Õn, sau ®ã nhÊn phÝm FAX START ®Ó nhËn fax. 6. ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax (trªn m¸y mÑ) ( Khi m¸y ®Ó chÕ ®é FAX ONLY- chØ nhËn Fax ) : B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng FAX RING COUNT RING=2 [+/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän sè l−îng håi chu«ng tõ 1-9 . NÕu dïng kÕt hîp víi m¸y tr¶ lêi tù ®éng th× cÇn ®Æt h¬n 4 håi chu«ng. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 7. ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 30 b¶n Fax ) B¹n Ên phÝm [MENU] trªn m¸y mÑ TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ]®Õn khi xuÊt hiÖn “ADVANCED SETTING” , Ên [SET] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ: AUTO JOURNAL =ON [=/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª sau mçi 30 b¶n ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o nµy ). Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 8. ®Æt chøc n¨ng göi Fax theo giê (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] Ên [#] [2] [5] nhÊn [+] hoÆc [-] ®Ó chuyÓn chÕ ®é ON B¹n Ên phÝm [SET] m¸y sÏ hiÓn thÞ NO= ; b¹n vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 9. Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i. Nhí sè ®iÖn tho¹i vµo m¸y mÑ: NhÊn [MENU] ®Õn khi hiÓn thÞ “PHONEBOOK SET” Ên [*] Vµo tªn vµ nhÊn [SET] Vµo sè ®iÖn tho¹i vµ nhÊn [SET] NhÊn [MENU] Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng Nhí sè ®iÖn tho¹i vµo tay con: NhÊn phÝm PHONEBOOK (phÝm bªn tr¸i trªn cïng, ngay phÝa d−íi mµn h×nh) trªn tay con NhÊn phÝm [ ], quay phÝm nµy ®Õn khi xuÊt hiÖn “H/set PHONEBOOK”. NhÊn phÝm [ ] vµo. Sö dông bµn phÝm ®¸nh vµo tªn ng−êi, trong qu¸ tr×nh ®¸nh tªn sö dông [ ] ®Ó dÞch chuyÓn con trá. NhÊn phÝm [ ] vµo ®ª x¸c nhËn Sö dông bµn phÝm ®¸nh sè vµo 1080 NhÊn phÝm [ ] vµo ®ª x¸c nhËn NhÊn phÝm JOYSTIC vµo môc SAVE ®Ó x¸c nhËn . T×m sè ®iÖn tho¹i trong danh s¸ch NhÊn vµo phÝm PHONEBOOK (phÝm trªn cïng bªn tr¸i tay con) Dïng phÝm lªn xuèng ®Ó t×m tªn ng−êi cÇn gäi T×m thÊy råi th× chØ bÊm phÝm TALK (PhÝm mµu xanh) ®Ó gäi. Nhí lµ nãi chuyÖn Ýt th«i kh«ng tèn tiÒn ®iÖn tho¹i nhÐ 10. C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [MONITOR]; - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng rÝt u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i; HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [START] ngay sau khi b¹n quay sè. 11. PHOTOCOPY - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - Ên [COPY START] - Ên [+] hoÆc [-] ®Ó chän kÝch th−íc phãng to , thu nhá - Ên [COPY START] - §îi 20 s. Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  5. Hướng dẫn sử dụng - Ên [STOP] ®Ó ngõng copy 12. Ghi ©m lêi chμo - NhÊn MENU # 77, dïng mòi tªn lªn xuèng dÞch chuyÓn ®Õn TAD/FAX. - NhÊn phÝm RECORD 02 lÇn. - NhÊn phÝm SET, nghe tiÕng beep kÐo dµi sau ®ã ®äc lêi chµo. - §äc xong lêi chµo nhÊn phÝm STOP ®Ó kÕt thóc. +> Nghe l¹i lêi chµo: - NhÊn phÝm AUTO ANSWER. 13. Göi fax ®Õn nhiÒu ®Þa chØ cïng mét lóc -NhËp danh s¸ch : Ên MENU Ên # sau ®ã dïng phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän sè cÇn göi tõ danh s¸ch Ên SET ®Ó l−u vµ tiÕp tôc chän nh÷ng sè kh¸c Ên SET lÇn n÷a ®Ó tho¸t. -Göi ®i: B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; Ên phÝm [ ] NhÊn tiÕp [+] hoÆc [- ] ®Ó chän “Broadcast” Sau ®ã Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i 14.tõ chèi c¸c b¶n fax kh«ng mong ®îi KÝch ho¹t chÕ ®é: Ên [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK FAX PROH“’ Ên [ ] Ên + / - ®Ó chän chÕ ®é ON Ên [SET] Ên [MENU] NhËp c¸c ®Þa chØ mµ b¹n kh«ng muèn nhËn FAX v¸o “JUNK LIST” (VÝ dô nh÷ng ®Þa chØ th−êng Fax qu¶ng c¸o) Ên [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK FAX PROH“ Ên [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK LIST SET“ Ên [SET] Ên [+] hoÆc [-] ®Ó chän ®Þa chØ mong muèn Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 5 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  6. Hướng dẫn sử dụng Ên [SET] NhÊn [STOP] Khi ®ã b¹n sÏ kh«ng ph¶i nhËn nh÷ng b¶n FAX kh«ng mong ®îi tõ c¸c ®Þa chØ cã trong danh s¸ch “JUNK LIST” 15.NhËn fax tõ xa -KÝch ho¹t chÕ ®é nhËn Fax tõ xa: Ên MENU Ên # sau ®ã 41 Mµn h×nh hiÓn thÞ: FAX ACTIVATION = ON (+/-) Ên + hoÆc – ®Ó chän chÕ ®é ON/OFF Ên SET, råi vµo m· nhËn Fax (mÆc ®Þnh lµ: “*#9” ) Ên SET vµ MENU ®Ó tho¸t. -Khi ®ã, b¹n sÏ kh«ng ph¶i thao t¸c t¹i m¸y mÑ ®Ó nhËn Fax n÷a. B¹n chØ cÇn Ên [*][#][9] (m· mÆc ®Þnh) trªn tay con ®Ó nhËn Fax. 16. §μm tho¹i gi÷a c¸c tay con Tay con 1 NhÊn [INT] vµ [2] (tay con cÇn ®µm tho¹i) Tay con 2 Ên phÝm tho¹i ®Ó tr¶ lêi 17.ChÆn kh«ng cho gäi ra ngoµi Dßng m¸y nµy ®−îc thiÕt kÕ chøc n¨ng ®éc ®¸o ng¨n chÆn cuéc gäi, chøc n¨ng nµy nh»m kh«ng cho bµ hµng xãm sang gäi nhê ®iÖn tho¹i bu«n chuyÖn. ChÆn tõ m¸y mÑ NhÊn [MENU] NhÊn [#] [2][8] NhÊn [SET] NhËp vµo “0000” NhÊn [+] hoÆc [-] chän chÕ ®é ON Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 6 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  7. Hướng dẫn sử dụng NhÊn [SET] råi NhÊn [MENU] ®Ó kÕt thóc ChÆn tõ tay con - NhÊn phÝm MENU (phÝm bªn ph¶i trªn cïng cña tay con.) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “SETING HS” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPT” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL BAR” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - B¹n ®¸nh m· PIN vµo O, O, O, O (Bèn lÇn sè O) - NhÊn t hoÆc u ®Õn ®Ó chän ON (kho¸ l¹i) - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) ®Ó chÊp nhËn kho¸ Tho¸t khái sÏ chÕ ®é h¹n chÕ cuéc gäi: - NhÊn phÝm MENU (phÝm bªn ph¶i trªn cïng cña tay con.) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “SETING HS” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPT” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL BAR” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - B¹n ®¸nh m· PIN vµo O, O, O, O (Bèn lÇn sè O) - NhÊn t hoÆc u ®Õn ®Ó chän OFF (më kho¸ ra) - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) ®Ó chÊp nhËn kho¸ 18.Ng¨n c¶n cuéc gäi di ®éng , ngo¹i tØnh Tõ m¸y con: - NhÊn phÝm MENU (phÝm bªn ph¶i trªn cïng cña tay con.) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “SETING BS” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - Mµn h×nh hiÓn thÞ INPUT CODE - B¹n ®¸nh sè 6 (Sè 6) Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 7 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  8. Hướng dẫn sử dụng - B¹n ®¸nh m· PIN vµo O, O, O, O (Bèn lÇn sè O) - Mµn h×nh hiÓn thÞ sè 1 (®©y lµ sè thø tù cña tay con thø nhÊt). NÕu b¹n muèn chän tay con thø hai th× b¹n ®¸nh sè 2 vµo. - NhÊn phÝm OK (mòi tªn phÝa bªn tay ph¶i cña vßng trßn) - Chän sè ®iÖn tho¹i cÇn kho¸. VÝ dô b¹n ®¸nh sè O th× tÊt c¶ c¸c cuéc gäi ngo¹i tØnh vµ di ®éng lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) ®Ó chÊp nhËn kho¸ - NhÊn phÝm END (phÝm mµu ®á ®Ó kÕt thóc) - ¦u ®iÓm cña dßng m¸y nµy lµ b¹n chã thÓ kho¸ tíi 8 møc kho¸ kh¸c nhau. Më ng¨n c¶n cuéc gäi - NhÊn phÝm MENU (phÝm bªn ph¶i trªn cïng cña tay con.) - NhÊn t hoÆc u ®Õn khi xuÊt hiÖn “SETING BS” - NhÊn OK (lµ phÝm mòi tªn bªn ph¶i) - Mµn h×nh hiÓn thÞ INPUT CODE - B¹n ®¸nh sè 6 (Sè 6) - B¹n ®¸nh m· PIN vµo O, O, O, O (Bèn lÇn sè O) - B¹n nhÊn phÝm OK (phÝm mòi tªn bªn ph¶i) cho ®Õn khi hiÖn ra c¸c sè kho¸ - NhÊn phÝm C ®Ó xo¸ sè kho¸ - NhÊn phÝm OK (mòi tªn phÝa bªn tay ph¶i cña vßng trßn) ®Ó x¸c nhËn - NhÊn phÝm END (phÝm mµu ®á ®Ó kÕt thóc) Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 8 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
Đồng bộ tài khoản