Hướng dẫn sử dụng MS project 2000

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
414
lượt xem
208
download

Hướng dẫn sử dụng MS project 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể hiện chí phí cuối cùng để hoàn thành công việc. Chúng ta có thể để MS project tự tính toán, trong trường hợp này, nó chính là total cost của phương án hiện hữu. Nếu bạn nhập giá trị này mà có chênh lệch với giá trị do MS Project tự tính toán, MS Project sẽ tự coi đó là Fixed Cost.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng MS project 2000

 1. Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï keá toaùn Khoa Kinh teá & Quaûn trò kinh doanh ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP.HCM HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MS PROJECT 2000 PHAÀN MONITORING baèng EARNED VALUE Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp”Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng MS PROJECT2000” Giaûng vieân: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 2. PHAÂN TÍCH EAC, BAC, VAC Baïn neân xem taøi lieäu veà “Phaân tích Earned Value” trong baøi giaûng khoaù hoïc “Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng Quaûn Lyù Döï AÙnXaây Döïng” cuûa Trung Taâm Boài Döôõng Keá Toaùn – Ñaïi Hoïc Môû Baùn Coâng TP.HCM Moät coâng taùc A coù Duration=3 ngaøy,chi phí laø 1500. Baïn vaøo Windows, choïn Split. ÔÛ maøn hình beân döôùi, choïn View → Gantt Chart → Table → More Tables Treân cöûa soå More Tables ta choïn Earned Value, roài aán Apply 2 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 3. 3 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 4. Aán vaøo nuùt “Apply” 4 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 5. 5 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 6. Quan saùt maøn hình ta thaáy: EAC (Estimate at Completion)= $1500: theå hieän chi phí cuoái cuøng ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc. Chuùng ta coù theå ñeå MS Project töï tính toaùn, trong tröôøng hôïp naøy, noù chính laø Total Cost cuûa phöông aùn hieän höõu. Neáu baïn nhaäp giaù trò naøy maø coù cheânh leäch vôùi giaù trò do MS Project töï tính toaùn, MS Project seõ töï coi ñoù laø Fixed Cost 6 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 7. Quan saùt maøn hình ta thaáy: BAC (Budget at Completion): theå hieän toång chi phí cuûa coâng taùc theo keá hoaïch cô sôû (Baseline Cost). Noù cuõng laø Total Cost khi chuøng ta löu keá hoaïch cô sôû (Baseline Schedule) VAC (Variance at Completion): theå hieän cheânh leäch chi phí giöõa toång chi phí cuûa coâng taùc theo Baseline vaø toång chi phí coâng taùc theo Current. VAC = BAC – EAC Chuù yù: BAC = Baseline Cost cuûa coâng taùc, nhöng EAC=Total Cost cuûa phöông aùn tieán ñoä hieän thôøi 7 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 8. Quan saùt maøn hình ta thaáy: Caäp nhaät coâng taùc ñaõ hoaøn thaønh 50%, vôùi caùch tính töï ñoäng cuûa MS Project = “Actual are always calculated by MP” thì ñöôïc keát quaû treân maøn hình nhö sau: 8 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 9. MS Project töï ñoäng tính toaùn theo quy ñònh maëc ñònh laø “Actual cost are always calculated by MP” thì ñöôïc keát quaû nhö sau: 9 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 10. Quan saùt maøn hình ta thaáy: Baây giôø ta xoùa boû caùch tính töï ñoäng cuûa MS Project = “Actual are always calculated by MP” baèng caùch gôõ boû daáu √ ra khoûi vò trí coù doøng chöõ “Actual are always calculated by MP” Sau ñoù cuõng caäp nhaät coâng taùc ñaõ hoaøn thaønh 50%, thì ñöôïc keát quaû treân maøn hình nhö sau: 10 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 11. 11 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 12. Gôõ boû daáu √ ra khoûi vò trí naøy 12 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 13. 13 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 14. Giaû ñònh raèng ta caàn ñeán $800 ñeå hoaøn thaønh 50% cuûa coâng taùc A. Luùc naøy ta nhaäp tröïc tieáp $800 vaøo coät Actual Baïn seõ quan saùt ñöôïc treân maøn hình nhö sau: 14 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 15. 15 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 16. Nhaän xeùt: EAC ñaõ taêng leân 1550 vaø VAC laø -50. Luùc naøy MS Project hieåu: coâng taùc A öôùc löôïng phaûi caàn moät chi phí nhö vaäy môùi hoaøn thaønh 100%. MS Project xem $800 ñeå hoaøn thaønh 50%, coøn 50% coøn laïi thì MP quan nieäm theo giaù cuõ töùc laø 1500*50%=750, do vaäy Total Cost cuûa phöông aùn hieän taïi laø =800+750= $1550. 16 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 17. Tröôøng hôïp khaùc: Xem chi phí thöïc teá vaãn laø $800 nhöng khoái löôïng coâng taùc ñaõ hoaøn thaønh 75% : thì ta coù keát quaû nhö sau: MS Project xem 75% cuûa coâng taùc ñöôïc hoaøn thaønh vôùi chi phí $800, 25% coøn laïi coi nhö giaù cuõ laø 1500*0,25 = $375 ⇒ Toång chi phí (Total Cost) = 800+375 = $1175 17 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 18. 18 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 19. Baây giôø xeùt tröôøng hôïp: Xem chi phí thöïc teá vaãn laø $800 nhöng khoái löôïng coâng taùc ñaõ hoaøn thaønh 25% : thì ta coù keát quaû treân maøn hình nhö sau: MS Project xem 25% cuûa coâng taùc ñöôïc hoaøn thaønh vôùi chi phí $800, 75% coøn laïi coi nhö giaù cuõ laø 1500*0,75 = 1125 ⇒ Toång chi phí (Total Cost) = 800+1125 = $1925 Löu yù: Luùc naøy baïn thaáy caùc giaù trò BCWS, BCWP, ACWP, SV, CV, CPI, SPI ñeàu coù giaù trò laø 0 bôûi vì chuùng ta chöa coù ngaøy Status Date, neân MP hieåu döï aùn chöa thöïc hieän 19 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
 20. 20 Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
Đồng bộ tài khoản