Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

Chia sẻ: phuvilong

Tài liệu tham khảo về cách sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager rất chi tiết và dễ hiểu qua hình ảnh minh họa.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

 

 1.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            1                                                                               HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MINDJET MIND MANAGER 1.  ử dụng Open ­ Import ­ Save ­ Print ­ Send ­ Export củ   S a Mindjrt Mind Manager : 1.1. Tạo file mới : Tạo file  blank mới Tạo file mới từ  Templates có sẵn Tạo file  Tạo file mới giống  mới file có sẵn 1.2. Mở file đã có sẵn : Mở file có  sẵn Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 2.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            2                                                                               1.3. Mở file đã có sẵn : Import từ   file có sẵn 1.4. Lưu file :   Dùng  Save  hoặc  Save  As  để lưu file  Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 3.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            3                                                                               1.5. In file và gửi mail: In  file  Gửi  mail  1.6. Xuất file ra bằng định dạng khác : Tùy chọn định  dạng : web,  Xuất file ra bằng định  dạng khác Đóng  file Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 4.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            4                                                                               1.7. Thay đổi Option Mindjet Mind Manager : Thay đổi  Option  Mindjet  Bảng Mindmanager  Option 1.8. Thanh công cụ : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 5.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            5                                                                               Chèn   Itemp  vào   Định  dạng   Các chế độ   Tools của   Hướng dẫn của  2.  ạo Map và hiệu chỉnh Map T   : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 6.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            6                                                                               2.1. Tạo Map : Tạo Subopic (con của Main  Topic) bằng cách : Chọn chuột  trái vào SubTopic →  Bấm insert Tạo Main Topic (con của  Central Topic) bằng  cách : Chọn chuột trái  vào Central Topic →  Bấm  Tương tự  tạo  Subopic  (con của  Chọn vào : (+) : đóng lại  (thu gọn) (­) : mở ra (mở  2.2. Hiệu chỉnh Map : 2.2.1. Đặt tên ­ đổi tên cho Topic hay Subtopic : Chọn   chuột   trái   vào  đối tượng cần  đặt tên  hoặc   đổi   tên  →  điền    Chọn chuột trái 2  lần vào đối tượng cần  đặt tên hoặc đổi tên  → điền tên vào đối  tượng. (cách này có  thể thay đổi thành   2.2.2. Thêm icon Task Priorities cho Topic hay Subtopic :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 7.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            7                                                                               Tháo bỏ icon : chọn  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → chọn   chuột   trái   Task  Priorities   (ở   mục   Icon  2.2.3. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic : Hiệu chỉnh Task Complete  :  +  Chọn Task info  (thanh công cụ) +  Hiệu chỉnh Task  Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → Tháo bỏ icon : chọn  chọn   chuột   trái   Task  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove 2.2.4. Chèn Notes (ghi chú) : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 8.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            8                                                                               Chọn   chuột   trái   vào  đối   tượng   cần   chèn  Notes  →  chọn   chuột  Ghi   nội   dung   cần  ghi chú vào Topic  Notes. ( Nội dung ghi   chú được thể  hiện khi chọn   2.2.5. Chèn liên kết Hyperlink :    Chọn tên file, Topic,  Document, Email cần chèn liên kết     Chọn chuột trái  Hyperlink → chọn OK để kết thúc vào đối tượng cần  chèn   liên   kết  Hyperlink  →  chọn  chuột   trái   vào  Hyperlink   (Xuất  2.2.6. Chèn liên kết Attachment : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 9.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            9                                                                                  Chọn tên file cần chèn liên       Chọn chuột trái  kết Attachment → chọn OK để  vào   đối   tượng   cần  kết thúc chèn   liên   kết  Attachment  →  chọn  chuột   trái   vào  Attachment  (Xuất  2.2.7. Chèn Image :       Chọn   chuột  trái   vào   đối  tượng   cần   chèn  Image  →  chọn     Chọn Iamge cần  chuột   trái   vào  chèn  Image  (Xuất  → chọn Insert để  2.2.8. Hiệu chỉnh màu Background :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 10.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            10                                                                              Tháo bỏ icon : chọn  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove    Chọn chuột trái vào  Map   Style  →  chọn  Background   (Xuất   hiện  bảng Background) Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → chọn   chuột   trái   Task  Priorities   (ở   mục   Icon  2.2.9. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic : Chọn   Select   Color  để   chọn   màu   (Xuất  hiện bảng màu) →  chọn   OK   để   kết  2.2.10. Hiệu chỉnh màu cho Topic hay Subtopic :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 11.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            11                                                                              Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng cần  hiệu chỉnh màu  → chọn công cụ ở bảng (trong mục  Formating) để hiệu chỉnh Hiệu chỉnh màu  Hiệu chỉnh màu  nền khung  2.2.11. Hiệu chỉnh hình dạnh cho Topic hay Subtopic :   Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng  cần hiệu chỉnh hình dạng  → chọn hình dạng ở bảng (trong  mục Topic Shapes) để hiệu  chỉnh  2.2.12. Hiệu chỉnh hình dạnh Map : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 12.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            12                                                                              Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng  cần hiệu chỉnh hình dạng  → chọn hình dạng ở bảng (trong  mục Growth Direction) để hiệu  chỉnh  2.3. Xem Map ở chế độ Outline : Chọn   chuột  trái   vào  View   trên  thanh   công  Chọn Outline trong mục Document  trên thanh công cụ để xem Map ở  chế độ Outline 3.   ất file ra bằng định dạng khác Xu   : 3.1. Xuất file ra định dạng PowerPoint : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 13.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            13                                                                                 Chọn thư mục lưu, đặt  tên file cần lưu → chọn Save  để kết thúc (Xuất hiện bảng  Ms PowerPoint Export Format     Chọn chuột trái vào  biểu tượng     → chọn chuột trái vào  Export to Microsoft     Hiệu chỉnh file  theo bảng bên   → chọn Export để kết  Sau khi chọn Export (Xuất  hiện bảng Ms PowerPoint  Export Progress)  → chọn Open (khi vết màu  Biên soạn : TRẦN NGết) để mở  xanh đã quét hỌC HUY xem file Map đã chuyển 
 14.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            14                                                                              Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms PowerPoint 3.2. Xuất file ra định dạng Word : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 15.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            15                                                                                 Chọn thư mục lưu, đặt  tên file cần lưu → chọn Save  để kết thúc (Xuất hiện bảng  Ms Word Export Settings)    Chọn chuột trái vào  biểu tượng     → chọn chuột trái vào  Export to Microsoft Word     Hiệu chỉnh file  theo bảng bên   → chọn Export để kết  Sau khi chọn Export (Xuất  hiện bảng Ms Word Export  Progress)  → chọn Open (khi vết màu  xanh đã quét hết) để mở  xem file Map đã chuyển  Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 16.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            16                                                                              Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms Word Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản