Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

Chia sẻ: phuvilong

Tài liệu tham khảo về cách sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager rất chi tiết và dễ hiểu qua hình ảnh minh họa.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            1
                                                                          
  


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MINDJET MIND MANAGER
1.  ử dụng Open ­ Import ­ Save ­ Print ­ Send ­ Export củ  
S a
Mindjrt Mind Manager :
1.1. Tạo file mới :
Tạo file 
blank mới
Tạo file mới từ 
Templates có sẵn
Tạo file  Tạo file mới giống 
mới file có sẵn
1.2. Mở file đã có sẵn :
Mở file có 
sẵn
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            2
                                                                          
  
1.3. Mở file đã có sẵn :
Import từ  
file có sẵn
1.4. Lưu file :
  Dùng  Save  hoặc  Save  As 
để lưu file 
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            3
                                                                          
  


1.5. In file và gửi mail:
In 
file Gửi 
mail 
1.6. Xuất file ra bằng định dạng khác :
Tùy chọn định 
dạng : web, Xuất file ra bằng định 
dạng khácĐóng 
file


Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            4
                                                                          
  


1.7. Thay đổi Option Mindjet Mind Manager :
Thay đổi 
Option 
Mindjet 
Bảng Mindmanager 
Option
1.8. Thanh công cụ :
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            5
                                                                          
  
Chèn   Itemp 
vào
  Định 
dạng 
 Các chế độ 
 Tools của 
 Hướng dẫn của 
2.  ạo Map và hiệu chỉnh Map
T   :

Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            6
                                                                          
  


2.1. Tạo Map :
Tạo Subopic (con của Main 
Topic) bằng cách : Chọn chuột 
trái vào SubTopic →  Bấm insert
Tạo Main Topic (con của 
Central Topic) bằng 
cách : Chọn chuột trái 
vào Central Topic →  Bấm Tương tự 
tạo 
Subopic 
(con của 
Chọn vào :
(+) : đóng lại 
(thu gọn)
(­) : mở ra (mở 


2.2. Hiệu chỉnh Map :
2.2.1. Đặt tên ­ đổi tên cho Topic hay Subtopic :


Chọn   chuột   trái   vào 
đối tượng cần  đặt tên 
hoặc   đổi   tên  →  điền 
  Chọn chuột trái 2 
lần vào đối tượng cần 
đặt tên hoặc đổi tên 
→ điền tên vào đối 
tượng. (cách này có 
thể thay đổi thành  
2.2.2. Thêm icon Task Priorities cho Topic hay Subtopic :  

Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            7
                                                                          
  
Tháo bỏ icon : chọn 
chuột phải đối tượng 
→  chọn Remove
Chọn   chuột   trái   vào   đối 
tượng   cần   chèn   icon  →
chọn   chuột   trái   Task 
Priorities   (ở   mục   Icon 
2.2.3. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic :
Hiệu chỉnh Task Complete 

+  Chọn Task info 
(thanh công cụ)
+  Hiệu chỉnh Task 
Chọn   chuột   trái   vào   đối 
tượng   cần   chèn   icon  → Tháo bỏ icon : chọn 
chọn   chuột   trái   Task  chuột phải đối tượng 
→  chọn Remove

2.2.4. Chèn Notes (ghi chú) :


Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            8
                                                                          
  
Chọn   chuột   trái   vào 
đối   tượng   cần   chèn 
Notes  →  chọn   chuột 
Ghi   nội   dung   cần 
ghi chú vào Topic 
Notes.
( Nội dung ghi  
chú được thể 
hiện khi chọn  
2.2.5. Chèn liên kết Hyperlink :
   Chọn tên file, Topic, 
Document, Email cần chèn liên kết 
   Chọn chuột trái  Hyperlink → chọn OK để kết thúc
vào đối tượng cần 
chèn   liên   kết 
Hyperlink  →  chọn 
chuột   trái   vào 
Hyperlink   (Xuất 
2.2.6. Chèn liên kết Attachment :Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            9
                                                                          
  
   Chọn tên file cần chèn liên 
     Chọn chuột trái  kết Attachment → chọn OK để 
vào   đối   tượng   cần  kết thúc
chèn   liên   kết 
Attachment  →  chọn 
chuột   trái   vào 
Attachment  (Xuất 


2.2.7. Chèn Image :
      Chọn   chuột 
trái   vào   đối 
tượng   cần   chèn 
Image  →  chọn     Chọn Iamge cần 
chuột   trái   vào  chèn 
Image  (Xuất  → chọn Insert để 2.2.8. Hiệu chỉnh màu Background :  Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            10
                                                                         
  
Tháo bỏ icon : chọn 
chuột phải đối tượng 
→  chọn Remove


   Chọn chuột trái vào 
Map   Style  →  chọn 
Background   (Xuất   hiện 
bảng Background)

Chọn   chuột   trái   vào   đối 
tượng   cần   chèn   icon  →
chọn   chuột   trái   Task 
Priorities   (ở   mục   Icon 
2.2.9. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic :
Chọn   Select   Color 
để   chọn   màu   (Xuất 
hiện bảng màu)
→  chọn   OK   để   kết 
2.2.10. Hiệu chỉnh màu cho Topic hay Subtopic :  
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            11
                                                                         
  
Chọn   chuột 
trái   vào 
Format   trên 
thanh   công 
Chọn chuột trái vào đối tượng cần 
hiệu chỉnh màu 
→ chọn công cụ ở bảng (trong mục 
Formating) để hiệu chỉnhHiệu chỉnh màu  Hiệu chỉnh màu 
nền khung 2.2.11. Hiệu chỉnh hình dạnh cho Topic hay Subtopic :  
Chọn   chuột 
trái   vào 
Format   trên 
thanh   công 
Chọn chuột trái vào đối tượng 
cần hiệu chỉnh hình dạng 
→ chọn hình dạng ở bảng (trong 
mục Topic Shapes) để hiệu 
chỉnh 
2.2.12. Hiệu chỉnh hình dạnh Map :

Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            12
                                                                         
  
Chọn   chuột 
trái   vào 
Format   trên 
thanh   công 
Chọn chuột trái vào đối tượng 
cần hiệu chỉnh hình dạng 
→ chọn hình dạng ở bảng (trong 
mục Growth Direction) để hiệu 
chỉnh 
2.3. Xem Map ở chế độ Outline :
Chọn   chuột 
trái   vào 
View   trên 
thanh   công 
Chọn Outline trong mục Document 
trên thanh công cụ để xem Map ở 
chế độ Outline
3.   ất file ra bằng định dạng khác
Xu   :
3.1. Xuất file ra định dạng PowerPoint :

Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            13
                                                                         
  
   Chọn thư mục lưu, đặt 
tên file cần lưu → chọn Save 
để kết thúc (Xuất hiện bảng 
Ms PowerPoint Export Format 
   Chọn chuột trái vào 
biểu tượng    
→ chọn chuột trái vào 
Export to Microsoft 
   Hiệu chỉnh file 
theo bảng bên  
→ chọn Export để kết 
Sau khi chọn Export (Xuất 
hiện bảng Ms PowerPoint 
Export Progress) 
→ chọn Open (khi vết màu 
Biên soạn : TRẦN NGết) để mở 
xanh đã quét hỌC HUY
xem file Map đã chuyển 
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            14
                                                                         
  
Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms PowerPoint
3.2. Xuất file ra định dạng Word :
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            15
                                                                         
  
   Chọn thư mục lưu, đặt 
tên file cần lưu → chọn Save 
để kết thúc (Xuất hiện bảng 
Ms Word Export Settings)
   Chọn chuột trái vào 
biểu tượng    
→ chọn chuột trái vào 
Export to Microsoft Word 
   Hiệu chỉnh file 
theo bảng bên  
→ chọn Export để kết 
Sau khi chọn Export (Xuất 
hiện bảng Ms Word Export 
Progress) 
→ chọn Open (khi vết màu 
xanh đã quét hết) để mở 
xem file Map đã chuyển 
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
  ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager 
H            16
                                                                         
  
Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms Word
Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản