hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis

Chia sẻ: thanhson1307

Đây là tài liệu hướng dân sử dụng của phần mêm " phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính". Famis là công cụ phần mềm dùng để xử lý các số liệu do ngoại nghiệp.

Nội dung Text: hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis

FAMIS I. Giíi thiÖuViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh
Ph©n ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh phÝa nam -Tr−êng trung häc n«ng l©m B×nh d−¬ng
h−íng dÉn sö dông
phÇn mÒm FAMIS
Thµnh phè hå chÝ minh 7/2004
-0-
FAMIS I. Giíi thiÖu

Tùa ®Ò :
§©y lµ tµi liÖu h−íng dÉn sö dông cña phÇn mÒm "PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n
®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) ".
FAMIS lµ mét c«ng cô phÇn mÒm dïng ®Ó xö lý c¸c sè liÖu ®o ngo¹i nghiÖp, sau ®ã x©y
dùng vµ qu¶n lý b¶n ®å ®Þa chÝnh theo qui ph¹m do Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt nam ban
hµnh.
QuyÓn h−íng dÉn nµy dïng cho c¸c nhµ tr¾c ®Þa, b¶n ®å, tin häc ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt
c¬ b¶n vÒ Windows NT vµ phÇn mÒm ®å häa MICROSTATION.
CÊu h×nh
PhÇn mÒm FAMIS ®ßi hái :
CÊu h×nh phÇn cøng :
• M¸y tÝnh 486 DX hoÆc cao h¬n.
• 16 MB RAM
• 540 MB ®Üa cøng.
• Chuét
• Mµn h×nh SVGA 14 inch.
• KhuyÕn c¸o : M¸y tÝnh Pentium, 32 MRAM, 1GB ®Üa cøng. Mµn h×nh SVGA 17inch
1024*768
CÊu h×nh phÇn mÒm :
• HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS 95, WINDOWS 98 hoÆc cao h¬n
• PhÇn mÒm Microstation phiªn b¶n 5.5 hoÆc cao h¬n.
C¸c tµi liÖu liªn quan ®Ó tham kh¶o :
• H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm MICROSTATION cho x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh.
• H−íng dÉn sö dông MRF CLEAN vµ MRF FLAG.
• H−íng dÉn sö dông PhÇn mÒm CADDB PhÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa
chÝnh.
-1-
FAMIS I. Giíi thiÖu


I. Giíi thiÖu
I.1 Giíi thiÖu chung
"PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping
Intergrated Software - FAMIS ) " lµ mét phÇn mÒm n»m trong HÖ thèng phÇn mÒm chuÈn
thèng nhÊt trong ngµnh ®Þa chÝnh phôc vô lËp b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh.
HÖ thèng phÇn mÒm chuÈn thèng nhÊt trong ngµnh ®Þa chÝnh phôc vô lËp b¶n ®å vµ hå s¬
®Þa chÝnh bao gåm 2 phÇn mÒm lín :
"PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping
Intergrated Software - FAMIS ) " cã kh¶ n¨ng xö lý sè liÖu ®o ngo¹i nghiÖp, x©y dùng,
xö lý vµ qu¶n lý b¶n ®å ®Þa chÝnh sè. PhÇn mÒm ®¶m nhiÖm c«ng ®o¹n tõ sau khi ®o vÏ
ngo¹i nghiÖp cho ®Õn hoµn chØnh mét hÖ thèng b¶n ®å ®Þa chÝnh sè. C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å
®Þa chÝnh kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh ®Ó thµnh mét c¬ së d÷ liÖu vÒ B¶n ®å
vµ Hå s¬ ®Þa chÝnh thèng nhÊt.
"HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh Cadastral Document Database
Management System CADDB" lµ phÇn mÒm thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ hå s¬
®Þa chÝnh. HÖ thèng cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp Bé Hå s¬ §Þa chÝnh. Hç
trî c«ng t¸c tra cøu, thanh tra, qu¶n lý sö dông ®Êt. CÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt,
thèng kª t×nh h×nh sö dông ®Êt .v.v.
I.2 C¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS :
C¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS ®−îc chia lµm 2 nhãm lín :
C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh
I.2.1 C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
a. Qu¶n lý khu ®o: FAMIS qu¶n lý c¸c sè liÖu ®o theo khu ®o. Mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã
thÓ ®−îc chia thµnh nhiÒu khu ®o. Sè liÖu ®o trong 1 khu cã thÓ l−u trong 1 hoÆc nhiÒu file
d÷ liÖu. Ng−êi dïng cã thÓ tù qu¶n lý toµn bé c¸c file d÷ liÖu cña m×nh mét c¸ch ®¬n gi¶n,
tr¸nh nhÇm lÉn.
b. Thu nhËn sè liÖu trÞ ®o :TrÞ ®o ®−îc lÊy vµo theo nh÷ng nguån t¹o sè liÖu phæ biÕn nhÊt
ë ViÖt nam hiÖn nay :
• Tõ c¸c sæ ®o ®iÖn tö ( Electronic Field Book ) cña SOKKIA, TOPCON.
• Tõ Card nhí
• Tõ c¸c sè liÖu ®o thñ c«ng ®−îc ghi trong sæ ®o.
• Tõ phÇn mÒm xö lý trÞ ®o phæ biÕn SDR cña DATACOM.
c. Xö lý h−íng ®èi t−îng : PhÇn mÒm cho phÐp ng−êi dïng bËt / t¾t hiÓn thÞ c¸c th«ng tin
cÇn thiÕt cña trÞ ®o lªn mµn h×nh. X©y dùng bé m· chuÈn. Bé m· chuÈn bao gåm hai lo¹i
m· : M· ®Þnh nghÜa ®èi t−îng vµ m· ®iÒu khiÓn. PhÇn mÒm cã kh¶ n¨ng tù ®éng t¹o b¶n
®å tõ trÞ ®o qua qu¸ tr×nh xö lý m·.
d. Giao diÖn hiÓn thÞ, söa ch÷a rÊt tiÖn lîi, mÒm dÎo. FAMIS cung cÊp hai ph−¬ng ph¸p
®Ó hiÓn thÞ, tra cøu vµ söa ch÷a trÞ ®o.
• Ph−¬ng ph¸p 1: qua giao diÖn t−¬ng t¸c ®å häa mµn h×nh. Ng−êi dïng chän trùc tiÕp
tõng ®èi t−îng cÇn söa ch÷a qua hiÓn thÞ cña nã trªn mµn h×nh.
• Ph−¬ng ph¸p 2 : qua b¶ng danh s¸ch c¸c trÞ ®o. Mçi mét trÞ ®o t−¬ng øng víi mét b¶n
ghi trong b¶ng nµy.-2-
FAMIS I. Giíi thiÖu

e. C«ng cô tÝch to¸n : FAMIS cung cÊp rÊt ®Çy ®ñ, phong phó c¸c c«ng cô tÝnh to¸n : giao
héi ( thuËn nghÞch), vÏ theo h−íng vu«ng gãc, ®iÓm giao, dãng h−íng, c¾t c¹nh thöa .v.v.
C¸c c«ng cô thùc hiÖn ®¬n gi¶n, kÕt qu¶ chÝnh x¸c. C¸c c«ng cô tÝnh to¸n rÊt phï hîp víi
c¸c thao t¸c ®o vÏ mang ®Æc thï ë ViÖt nam.
g. XuÊt sè liÖu: Sè liÖu trÞ ®o cã thÓ ®−îc in ra c¸c thiÕt bÞ ra kh¸c nhau : m¸y in, m¸y vÏ.
C¸c sè liÖu nµy còng cã thÓ xuÊt ra d−íi c¸c d¹ng file sè liÖu kh¸c nhau ®Ó cã thÓ trao ®æi
víi c¸c hÖ thèng phÇn mÒm kh¸c nh− SDR.
h. Qu¶n lý vµ xö lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å: C¸c ®èi t−îng b¶n ®å ®−îc sinh ra qua : tù ®éng
xö lý m· hoÆc do ng−êi sö dông vÏ vµo qua vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o. FAMIS cung cÊp c«ng cô ®Ó
ng−êi dïng dÔ dµng lùa chän líp th«ng tin b¶n ®å cÇn söa ch÷a vµ c¸c thao t¸c chØnh söa
trªn c¸c líp th«ng tin nµy.
I.2.2 C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh :
a. NhËp d÷ liÖu b¶n ®å tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau :
• Tõ c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å ë bªn trÞ ®o ®−îc ®−a th¼ng vµo b¶n ®å
®Þa chÝnh.
• Tõ c¸c hÖ thèng GIS kh¸c. FAMIS giao tiÕp víi c¸c hÖ thèng GIS kh¸c qua c¸c file d÷
liÖu. FAMIS nhËp nh÷ng file sau : ARC cña phÇn mÒm ARC/INFO ( ESRI - USA) ,
MIF cña phÇn mÒm MAPINFO ( MAPINFO - USA). DXF ,DWG cña phÇn mÒm
AutoCAD (AutoDesk - USA), DGN cña phÇn mÒm GIS OFFICE ( INTERGRAPH -
USA )
• Tõ c¸c c«ng nghÖ x©y dùng b¶n ®å sè : FAMIS giao tiÕp trùc tiÕp víi mét sè c«ng nghÖ
x©y dùng b¶n ®å sè hiÖn ®ang ®−îc sö dông ë Tæng côc §Þa chÝnh nh− : ¶nh sè (
IMAGE STATION), ¶nh ®¬n ( IRASC , MGE-PC), vector hãa b¶n ®å ( GEOVEC
MGE-PC)
b. Qu¶n lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å theo ph©n líp chuÈn. FAMIS cung cÊp b¶ng ph©n lo¹i
c¸c líp th«ng tin cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. ViÖc ph©n líp vµ c¸ch hiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin
tu©n thñ theo qui ph¹m cña Tæng côc §Þa chÝnh.
c. T¹o vïng, tù ®éng tÝnh diÖn tÝch. Tù ®éng söa lçi. Tù ®éng ph¸t hiÖn c¸c lçi cßn l¹i vµ
cho phÐp ng−êi dïng tù söa. Chøc n¨ng thùc hiÖn nhanh, mÒm dÎo cho phÐp ng−êi dïng
t¹o vïng trªn mét ph¹m vi bÊt kú. CÊu tróc file d÷ liÖu tu©n theo theo ®óng m« h×nh
topology cho b¶n ®å sè vector.
d. HiÓn thÞ, chän, söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®å. C¸c chøc n¨ng nµy thùc hiÖn dùa trªn
thÕ m¹nh vÒ ®å häa s½n cã cña MicroStation nªn rÊt dÔ dïng, phong phó, mÒm dÎo, hiÖu
qu¶.
c. §¨ng ký s¬ bé ( qui chñ s¬ bé ). §©y lµ nhãm chøc n¨ng phôc vô c«ng t¸c qui chñ t¹m
thêi. G¸n, hiÓn thÞ, söa ch÷a c¸c th«ng tin thuéc tÝnh ®−îc g¾n víi thöa.
d. Thao t¸c trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. Bao gåm c¸c chøc n¨ng t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å
gèc. Tù ®éng vÏ khung b¶n ®å ®Þa chÝnh. §¸nh sè thöa tù ®éng.
e. T¹o hå s¬ thöa ®Êt. FAMIS cho phÐp t¹o c¸c lo¹i hå s¬ th«ng dông vÒ thöa ®Êt bao gåm
: Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt, TrÝch lôc, GiÊy chøng nhËn. D÷ liÖu thuéc tÝnh cña thöa cã thÓ
lÊy trùc tiÕp qua qu¸ tr×nh qui chñ t¹m thêi hoÆc mãc nèi sang lÊy trong c¬ së d÷ liÖu Hå
s¬ §Þa chÝnh.
f. Xö lý b¶n ®å : FAMIS cung cÊp mét sè phÐp xö lý, thao t¸c th«ng dông nhÊt trªn b¶n
®å.
• N¾n b¶n ®å, chuyÓn tõ hÖ thèng to¹ ®é nµy sang hÖ thèng täa ®é kh¸c theo c¸c ph−¬ng
ph¸p n¾n affine, porjective.


-3-
FAMIS I. Giíi thiÖu

• T¹o b¶n ®å chñ ®Ò tõ tr−êng d÷ liÖu. X©y dùng c¸c b¶n ®å theo ph©n bËc sè liÖu. KÕt
hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n bËc trong b¶n ®å häc vµ kh¶ n¨ng biÓu diÔn ( t« mµu) cña
MicroStation, chøc n¨ng nµy cung cÊp cho ng−êi dïng mét c«ng cô rÊt hiÖu qu¶ lµm
viÖc víi c¸c lo¹i b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c nhau.
• VÏ nh·n b¶n ®å tõ tr−êng sè liÖu. C¸c sè liÖu thuéc tÝnh g¸n víi c¸c ®èi t−îng b¶n ®å
cã thÓ hiÓn thÞ thµnh c¸c ®èi t−îng ®å häa. §©y lµ mét chøc n¨ng thuËn tiÖn cho tr×nh
bµy vµ ph©n tÝch b¶n ®å.
g. Liªn kÕt víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh. Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc giao tiÕp vµ
kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu vµ HÖ qu¶n trÞ Hå s¬ §Þa chÝnh. C¸c chøc n¨ng nµy ®¶m b¶o cho 2
phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt. Chøc n¨ng cho phÐp
trao ®æi d÷ liÖu hai chiÒu gi÷a 2 c¬ së d÷ liÖu c¬ së d÷ liÖu B¶n ®å §Þa chÝnh vµ c¬ së d÷
liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh , gi÷a 2 hÖ thèng phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB.

I.3 Khëi ®éng phÇn mÒm FAMIS
• Ch¹y ch−¬ng tr×nh MicroStation.
• Tõ dßng lÖnh cña MicroStation ®¸nh "mdl load c:\famis\famis"
trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn menu c¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS.
• Chän ®¬n vÞ hµnh chÝnh
Chøc n¨ng :
Vµo tªn x·, huyÖn, tØnh cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®ang më.
KÕt nèi d÷ liÖu b¶n ®å víi d÷ liÖu hå s¬ ®−îc qu¶n lý b»ng phÇn mÒm CADDB.
Chøc n¨ng phôc vô cung cÊp c¸c th«ng tin thuéc tÝnh khi in ra hå s¬ kü thuËt, trÝch lôc, GCN
.v.v.
Thùc hiÖn :
Tªn x·, huyÖn, tØnh cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc gâ trùc tiÕp vµo tõ bµn phÝm.


-4-
FAMIS I. Giíi thiÖu

KÕt nèi víi CADDB :
Gâ vµo m· x· ( 7 ch÷ sè). B¶ng m· cña c¸c x· cã thÓ ®−îc in ra b»ng phÇn mÒm CADDB trong
chøc n¨ng .
Chän th− môc l−u tr÷ d÷ liÖu hå s¬ cña CADDB. Ên phÝm , sau ®ã chän mét file d÷
liÖu hå s¬ bÊt kú. TÊt c¶ file d÷ liÖu hå s¬ cña mét x· ®−îc l−u trong mét th− môc nµo ®ã vµ cã
phÇn cuèi tªn file lµ m· x·. VÝ dô file thöa dÊt lµ c:\hn_data\T1110723.DBF.
Ra khái chøc n¨ng b»ng c¸ch Ên phÝm .
Liªn kÕt gi÷a FAMIS vµ CADDB
Chøc n¨ng cho phÐp tõ trong FAMIS lÊy th«ng tin tõ CADDB ®Ó in ra Hå s¬ thöa ®Êt : Hå s¬
kü thuËt, TrÝch lôc, GiÊy chøng nhËn
Ch¹y FAMIS
Chän Héi tho¹i hoÆc chän chøc n¨ng
Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn héi tho¹i Chän X· (ph−êng)
Tr−íc khi t¹o liªn kÕt, ng−êi sö dông ph¶i biÕt c¸c th«ng tin sau :
M· x· (ph−êng) cã d÷ liÖu g¾n víi b¶n ®å: 7 sè
Tªn cña x· (ph−êng), huyÖn (quËn), tØnh (thµnh phè)
C¸c th«ng tin nµy sÏ xem ®−îc trong CADDB2 ë chøc n¨ng vµ in
ra danh s¸ch x·, huyÖn, tØnh.
C¸c b−íc t¹o liªn kÕt :
Vµ0 m· x· . VÝ dô : 1290101
Tªn cña x· (ph−êng), huyÖn (quËn), tØnh (thµnh phè). VÝ dô : P.TÝch S¬n, TX VÜnh Yªn, TØnh
VÜnh phóc.
Chän th− môc l−u sè liÖu hå s¬ cña x· b»ng c¸ch Ên phÝm . Chän mét file d÷ liÖu
nµo ®ã cña x·.
C¸c file d÷ liÖu cña x· bao gåm :
T{.DBF,.CDX}: th«ng tin cña thöa ®Êt
C{.DBF,.CDX,.FPT}: th«ng tin cña chñ sö dông
D{.DBF,.CDX}: th«ng tin vÒ ®¨ng ký
K{.DBF,.CDX,.FPT}: th«ng tin vÒ ®¬n ®¨ng ký
M{.DBF,.CDX}: th«ng tin cña thöa ®Êt ®a môc ®Ých sö dông
X{.DBF,.CDX}: th«ng tin vÒ c¸c ®Þa danh cña thöa ®Êt, th«n, xãm, Êp
Trong tr−êng hîp chän kh«ng ph¶i lµ file sè liÖu cña x· kh¸c, sau khi chän xong, m· x· cña x·
míi sÏ ®−îc thay thÕ b»ng m· míi. Ng−êi dïng cÇn thay ®æi l¹i tªn x·, huyÖn, tØnh cho phï hîp.
-5-
FAMIS I. Giíi thiÖu


s¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o

B¾t ®Çu


T¹o file trÞ ®o míi
• T¹o file DGN míi
T¹o file tri ®o míi
• T¹o file d÷ liÖu míinhËp sè liÖu
N¹p file tri ®o
®· cã vμo File SDR
( SOKKIA) M¸y tßan ®¹c
®iÖn töTotal Station
File FC4
NhËn d÷ liÖu tõ ( TOPCON)
ngoμi vμo
File TXT PhÇn mÒm SDR
( PhÇn mÒm SDR ) (DATACOM)


File ASC §o thñ c«ng
( Sæ ®o chi tiÕt)
HiÓn thÞ trÞ ®o
( Sè hiÖu, m· ....)
Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ
( Tr¹m, ®iÓm ®o chi tiÕt ...)Söa ch÷a trÞ ®o

Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng
(Graphic Interactive) (Browse Table)
• •
Thªm Thªm
• •
Söa Söa
• •
Xãa Xãa
TÝnh to¸n trÞ ®o
• Giao héi (thuËn nghÞch)
• Dãng h−íng ( vu«ng gãc, song song )
• Giao ®iÓm ( vu«ng gãc, kÐo dμi )
• .....T¹o b¶n ®å tù ®éng
Xö lý m· trÞ ®oXö lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å
• Chän líp th«ng tin b¶n ®å
• Söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®å
XuÊt d÷ liÖu

Ra c¸c thiÕt bÞ ra
• M¸y in
XuÊt d÷ liÖu tõ
• M¸y vÏ
ngoμi vμo

Ra d¹ng sè
• File TrÞ ®o ASC
• File SDR TXT
-6-
§ãng file
KÕt thóc
FAMIS I. Giíi thiÖu


s¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng
c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh

B¾t ®Çu


T¹o file b¶n ®å míi
• T¹o file DGN míi
T¹o file b¶n ®å
• T¹o file d÷ liÖu míi
míiHÖ thèng GIS kh¸c
N¹p file b¶n ®å nhËp sè liÖu
• ARC/INFO
®· cã vμo File ARC
• MAPINFO
(ARC/INFO)
• ILWIS
O)
• SDR
File MIF • ......
NhËn d÷ liÖu tõ ( MAPINFO )
File b¶n ®å kh«ng
ngoμi vμo
cïng hÖ täa ®é
File DXF
( ACAD, SDR,... ) C¸c c«ng nghÖ ®Çu vμo
N¾n b¶n ®å
• ¶nh sè ( IMAGE STATION)
• ¶nh ®¬n (IRASC, MGE_PC)
File DGN
• Vector hãa (IGEOVEC )
( INTERGRAPH )
• GIS OFFICE
HiÓn thÞ b¶n ®å
• ......
Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ C¬ së d÷ liÖu TrÞ ®o
(COGO POINT)


Söa ch÷a b¶n ®å
• Chän líp th«ng tin cÇn söa
• Söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®åTù ®éng söa lçi
(MRF CLEAN)Tù ®éng ph¸t hiÖn lçi vμ cho
ng−êi dïng söa nh÷ng lçi cßn l¹i
(MRF FLAG)§¸nh nh·n qui chñT¹o vïng cho b¶n ®å nÒn
(Build Topology)T¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh
tõ b¶n ®å nÒnT¹o vïng cho b¶n ®å ®Þa chÝnh
(Build Topology)§¸nh nh·n qui chñ


-7-
FAMIS I. Giíi thiÖu
Qui chñ tõ nh·nSöa th«ng tin cña thöa

Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng
(Graphic Interactive) (Browse Table)


Trao ®æi d÷ liÖu víi
Tù ®éng ®¸nh sè thöa CSDL Hå s¬ §Þa chÝnh

NhËn d÷ liÖu tõ CSDL
Hå s¬ §Þa chÝnh
• Lo¹i ®Êt
• Tªn chñ sö dông
KÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu
• §Þa chØ
Hå s¬ ®Þa chÝnh
• Thêi h¹n sö dông
• ......


ChuyÓn d÷ liÖu sang CSDL
T¹o hå s¬ thöa ®Êt
Hå s¬ §Þa chÝnh
• Hå s¬ kü thuËt
• Sè hiÖu b¶n ®å
• TrÝch lôc
• Sè hiÖu thöa
• GiÊy chøng nhËn
• DiÖn tÝch
Víi d÷ liÖu thöa lÊy tõ
• Lo¹i ®Êt
• CSDL hiÖn thêi
• Tªn chñ sö dông
• CSDL Hå s¬ ®Þa chÝnh
VÏ nhAn b¶n ®å
• VÏ nh·n thöa
• VÏ nh·n qui chñ
• Nh·n tõ tr−êng d÷
liÖu


T¹o b¶n ®å chñ ®Ò
tõ tr−êng sè liÖu
XuÊt d÷ liÖu

Ra c¸c thiÕt bÞ ra
• M¸y in
XuÊt d÷ liÖu tõ
• M¸y vÏ
ngoμi vμo

Ra d¹ng sè
• File DXF
• File MapInfo
§ãng file
KÕt thóc
-8-
FAMIS I. Giíi thiÖu


cÊu tróc chøc n¨ng cña phÇn mÒm tÝch hîp ®o vÏ
vμ x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh ( FAMIS )

c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o qu¶n lý khu §o më c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o

kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu

më 1 khu ®o ®a cã

t¹o míi khu ®o

ra kháihiÓn thÞ hiÓn thÞ trÞ ®o

hiÓn thÞ b¶ng code

t¹o m« t¶ trÞ ®onhËp sè liÖu nhËp IMPORT

xuÊt export

söa ch÷a trÞ ®o

b¶ng sè liÖu trÞ ®o

xãa trÞ ®o

in Ên
xö lý tÝnh to¸n xö lý code

giao héi thuËn

giao héi nghÞch

chia thöa

vÏ h×nh b×nh hμnh

vÏ h×nh ch÷ nhËt
ra khái
-9-
FAMIS I. Giíi thiÖu

c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å qu¶n lý b¶n ®å kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu

më mét b¶n ®å

t¹o míi mét b¶n ®å

hiÓn thÞ b¶n ®å

chän líp th«ng tinnhËp sè liÖu chuyÓn tõ trÞ ®o vμo b¶n ®å

import

exportt¹o topology tù ®éng t×m, söa lçi

söa lçi

Xãa topology

t¹o vïng®¨ng ký s¬ bé qui chñ tõ nh·n

söa nh·n

söa b¶ng nh·nt¹o hå s¬ kü thuËt thöa
b¶n ®å ®Þa chÝnh

t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh

t¹o khung b¶n ®å

®¸nh sè thöa tù ®éng

in b¶n ®å ®Þa chÝnhn¾n b¶n ®å
xö lý b¶n ®å

t¹o b¶n ®å chñ ®Ò

vÏ nh·n thöachuyÓn sang HS§C
liªn kÕt HS§C

NHËP Tõ HS§C
Ra khái
- 10 -
FAMIS I. Giíi thiÖu


II. C¸C chøc n¨ng thao t¸c C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
C¸c chøc n¨ng trong nhãm nµy thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o. C¬
së d÷ liÖu trÞ ®o lµ c¬ së d÷ liÖu l−u tr÷ toµn bé sè liÖu ®o ®¹c trong qu¸ tr×nh x©y dùng
b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o lµ c¸c c¬ së d÷ liÖu nÒn ®Ó x©y dùng lªn c¬ së d÷
liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh.
N¹p phÇn xö lý trÞ ®o
Chøc n¨ng n¹p c¸c modul vÒ xö lý trÞ ®o vµo bé nhí ®Ó sö dông. C¸c chøc n¨ng
nµy cã thÓ lo¹i bá b»ng c¸ch chän
II.1 Qu¶n lý khu ®o
Nhãm chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a ng−êi sö dông vµ c¸c file d÷ liÖu trÞ ®o l−u trong c¬ së d÷
liÖu tri ®o.
II.1.1 Më mét khu ®o ®· cã
Sè liÖu cña mét khu ®o ®−îc l−u vµo mét file trÞ ®o. File trÞ ®o cã thÓ l−u mét hoÆc
nhiÒu d÷ liÖu trÞ ®o gèc. File sè liÖu trÞ ®o cã phÇn më réng lµ .COG, l−u trong mét
th− môc do ng−êi dïng tù ®Þnh nghÜa. Sè liÖu sÏ ®−îc l−u vµo trong bé nhí ®Ó xö
lý.
Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Më mét khu ®o ®· cã
II.1.2 T¹o míi khu ®o
Chøc n¨ng cho phÐp t¹o míi trùc tiÕp mét file d÷ liÖu trÞ ®o.
Menu : Chän Qu¶n lý khu ®o-> T¹o míi khu ®o
Ng−êi dïng ®¸nh vµo mét tªn file míi, kh«ng trïng víi file ®· hoÆc trïng víi file
kh«ng cßn dïng n÷a. Chó ý file míi nªn n»m ë th− môc TRIDO ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ
thèng cña ch−¬ng tr×nh. T¹o míi 1 khu ®o sÏ t¹o ra mét file sè liÖu trÞ ®o míi.
II.1.3 Ghi l¹i
Ghi l¹i sè liÖu ®ang cã trong bé nhí vµo file trÞ ®o ®ang më.
Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Ghi l¹i
II.1.4 Ghi l¹i víi file kh¸c
Ghi l¹i sè liÖu ®ang cã trong bé nhí vµo mét file trÞ ®o míi. Cã thÓ dïng khi sau khi
nhËp file sè liÖu trÞ ®o gèc vµ ghi l¹i vµo mét file trÞ ®o míi.
Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Ghi l¹i
II.1.5 §ãng file
§ãng l¹i file trÞ ®o ®ang më.
Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> §ãng file.
II.2. HiÓn thÞ :
Nhãm chøc n¨ng qu¶n lý c¸ch hiÓn thÞ c¸c sè liÖu ®· cã trong file trÞ ®o ra mµn h×nh.
II.2.1 HiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin trÞ ®o
Chøc n¨ng dïng ®Ó bËt t¾t c¸c líp th«ng tin cña file trÞ ®o
- 11 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

C¸c líp th«ng tin trÞ ®o bao gåm :
• C¸c tr¹m ®o : thÓ hiÖn d−íi d¹ng mét ký hiÖu ( cell ) tªn DKCDV level 50
• C¸c ®iÓm ®o chi tiÕt : thÓ hiÖn d−íi d¹ng mét ký hiÖu ( cell ) tªn DDCT level 51
• C¸c ®èi t−îng ®å häa ®−îc vÏ tù ®éng sau qu¸ tr×nh xö lý m· ( code proccessing
): level 54
• C¸c ®èi t−îng ®å häa do ng−êi dïng tù vÏ qua nh÷ng c«ng cô xuqr lý ®å häa cña
Microstation : level 55
• C¸c ch÷ m« t¶ sè hiÖu tr¹m, ®iÓm ®o : level 52
• C¸c ch÷ m« t¶ m· cña ®iÓm ®o : level 53
Menu Chän HiÓn thÞ-> HiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin trÞ ®o
Cöa sæ giao diÖn
Thao t¸c :
• §¸nh dÊu vµo c¸c líp th«ng tin cÇn hiÓn thÞ
• Ên < ChÊp nhËn > chÊp nhËn c¸ch hiÓn thÞ ®Æt nh− trªn
• Ên < Ra khái > ra khái chøc n¨ng
II.2.2 HiÓn thÞ B¶ng Code
HiÓn thÞ c¸c b¶ng m· ®−îc dïng ®Ó m· hãa c¸c trÞ ®o.
Ch−¬ng tr×nh cung cÊp lo¹i m· t−¬ng øng víi 2 b¶ng m· :
• B¶ng m· hãa c¸c ®èi t−îng. Ph©n lo¹i ®èi t−îng.
• B¶ng c¸c m· ®iÒu khiÓu qu¸ tr×nh vÏ b¶n ®å tù ®éng.
(Xem chi tiÕt phÇn phô lôc m« t¶ B¶ng m· trÞ ®o )
Menu Chän HiÓn thÞ-> HiÓn thÞ B¶ng Code
- 12 -
FAMIS I. Giíi thiÖu


Cöa sæ giao diÖn
II.2.3 T¹o m« t¶ trÞ ®o
§©y lµ mét chøc n¨ng t¹o c¸c ®èi t−îng ch÷ ( text ) ®Ó m« t¶ th«ng tin ®i kÌm theo
víi c¸c tr¹m ®o, ®iÓm ®o chi tiÕt.
Menu Chän HiÓn thÞ-> T¹o m« t¶ trÞ ®o
Cöa sæ giao diÖn
- 13 -
FAMIS I. Giíi thiÖuThao t¸c :
• X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt text m« t¶ trÞ ®o tõ vÞ trÝ cña trÞ ®o qua kho¶ng c¸ch < Dx > ,
< Dy > ë phÇn < Kho¶ng c¸ch tõ trÞ ®o >. §¬n vÞ kho¶ng c¸ch tÝnh theo mÐt.
• X¸c ®Þnh kÝch th−íc ch÷ m« t¶ trÞ ®o qua < KÝch th−íc >
• X¸c ®Þnh level sÏ chøa text m« t¶ trÞ ®o qua < level >
• X¸c ®Þnh mµu cña text m« t¶ qua viÖc chän mµu ë < Mµu >
• §¸nh dÊu c¸c th«ng tin sÏ ®−îc vÏ ra :
§èi víi tr¹m ®o, cã thÓ hiÓn thÞ :
∗ Sè hiÖu tr¹m ®¸nh dÊu
∗ M· ®¸nh dÊu < M· >
∗ Täa ®é ®¸nh dÊu < Täa ®é >
∗ §iÓm khëi ®Çy ®¸nh dÊu < §iÓm khëi ®Çu >
§èi víi ®iÓm ®o tri tiÕt, cã thÓ hiÓn thÞ :
∗ Sè hiÖu tr¹m ®o cña ®iÓm ®o ®¸nh dÊu
∗ Sè hiÖu ®iÓm ®o ®¸nh dÊu
∗ M· ®¸nh dÊu < M· >
∗ Täa ®é ®¸nh dÊu < Täa ®é >
• Ên < ChÊp nhËn > chÊp nhËn b¾t ®Çu t¹o text m« t¶
• Ên < Ra khái > ra khái chøc n¨ng
II.3. NhËp sè liÖu
Nhãm c¸c chøc n¨ng trao ®æi d÷ liÖu víi bªn ngoµi
II.3.1 Import
Chøc n¨ng nhËp sè liÖu tõ ngoµi vµo file trÞ ®o.
TrÞ ®o cã thÓ nhËp tõ c¸c nguån d÷ liÖu sau :
• Tõ sæ ®o ®iÖn tö (Electronic Field Book) cña c¸c m¸y ®o ®iÖn tö ( Total Station )
th«ng dông ë ViÖt nam hiÖn nay. Chøc n¨ng nhËn d÷ liÖu tõ c¸c sæ ®o ®iÖn tö
sang khi ®· trót ra d−íi c¸c d¹ng file giao tiÕp chuÈn :
∗ File SDR cña SOKKIA
∗ File FC4 cña TOPCON
• Tõ c¸c sæ ®o vÏ ngo¹i nghiÖp. Sè liÖu trong sæ ngo¹i nghiÖp ®−îc ®−a vµo d−íi
d¹ng file cã khu«n danh chuÈn ASC b»ng c¸c phÇn mÒm lµm viÖc víi c¸c file
text th«ng th−êng. Xem chi tiÕt m« t¶ cÊu tróc file trÞ ®o trong phÇn phô lôc cña
b¶n h−íng dÉn.
• Tõ file c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña phÇn mÒm SDR. PhÇn mÒm SDR lµ mét phÇn
mÒm ®−îc dïng phæ biÕn hiÖn nay ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®o vÏ.
Menu Chän NhËp sè liÖu -> Import
- 14 -
FAMIS I. Giíi thiÖu


Cöa sæ giao diÖn
Thao t¸c :
• Chän kiÓu file cÇn nhËn < KiÓu >
• §¸nh vµo tªn file cÇn nhËp hoÆc Ên nót ®Ó chän mét file ®·
cã trªn ®Üa
• Täa ®é trÞ ®o cã thÓ ®−îc nh©n víi mét tû lÖ nµo ®ã khi nhËp vµo file trÞ ®o. §Ó
®Æt tû lÖ nµy, ®¸nh vµo
• C¸c th«ng sè cßn l¹i lµ ®Ó dù tr÷. Trong phiªn b¶n nµy, c¸c th«ng sè kh«ng cã
t¸c dông.
• Ên ®Ó nhËp sè liÖu tõ file ®−îc chän vµo file trÞ ®o hiÖn thêi.
II.3.2 ChuyÓn ®æi sang file ASCII.
Chøc n¨ng chuyÓn ®æi tõ mét file trÞ ®o gèc d−íi d¹ng sæ ®o ®iÖn tö sang d¹ng file
cho sæ ®o chi tiÕt (ASC). Chøc n¨ng rÊt hiÖu qu¶ cho kiÓm tra hoÆc söa ch÷a trÞ ®o
hoÆc sè liÖu ®o ®¹c gèc d−íi d¹ng gi¶ ®Þnh. VÝ dô gi¶ ®Þnh to¹ ®é tr¹m.
Menu Chän NhËp sè liÖu -> ChuyÓn ®æi sang file ASCII
II.3.3 Export
Chøc n¨ng xuÊt c¸c trÞ ®o trong file ra c¸c d¹ng file kh¸c nhau ®Ó trao ®æi th«ng tin
víi c¸c hÖ thèng kh¸c. Chøc n¨ng cho phÐp xuÊt ra 2 d¹ng file lµ file text trÞ ®o (
ASC) vµ file c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña SDR ( TXT )
Menu Chän NhËp sè liÖu -> Export
Cöa sæ giao diÖn
- 15 -
FAMIS I. Giíi thiÖu
Thao t¸c :
• Gâ vµo tªn file sÏ ®−îc ghi ra. NÕu file gâ vµo cã phÇn më réng lµ TXT kiÓu file
lµ file text c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña SDR. NÕu file gâ vµo cã phÇn më réng lµ
ASC hoÆc kh¸c, kiÓu file lµ file text trÞ ®o.
• Ên ®Ó export file
• Ên ra khái chøc n¨ng
II.3.4 Söa ch÷a trÞ ®o
Chøc n¨ng ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c trÞ ®o qua giao diÖn hiÓn thÞ cña c¸c trÞ ®o
trªn mµn h×nh
Menu Chän NhËp sè liÖu -> Söa ch÷a trÞ ®o

Thªm trÞ ®o
Söa trÞ ®o
Xãa trÞ ®o


Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn thanh c«ng cô víi c¸c thao t¸c trÞ ®o nh− sau :
1. Thªm mét trÞ ®o
2. Söa mét trÞ ®o
3. Xãa mét trÞ ®o
Thao t¸c
Chän thao t¸c b»ng c¸ch Ên vµo biÓu t−îng t−¬ng øng trªn thanh c«ng cô. Trong tr−êng
hîp t¹o míi trÞ ®o: mµn h×nh xuÊt hiÖn 2 cöa sæ giao diÖn cña 2 ®èi t−îng lµ tr¹m
®o vµ ®iÓm ®o chi tiÕt cho ng−êi dïng vµo sè liÖu
Cßn ®Ó söa, xãa trÞ ®o, dïng con trá x¸c ®Þnh ®iÓm ®o trªn mµn h×nh
- 16 -
FAMIS I. Giíi thiÖu


Cöa sæ hiÓn thÞ th«ng tin cña tr¹m ®o
hiÖu tr¹m ®o

a ®é tr¹m ®o

iÖu ®iÓm khëi ®Çu


Khi vµo míi, ho¨c söa ch÷a gi¸ trÞ cña tr¹m ®o :
∗ Sè hiÖu tr¹m lµ duy nhÊt, kh«ng ®−îc phÐp trïng nhau trong 1 file trÞ ®o
∗ Sè hiÖu ®iÓm ®Çu ph¶i cã
∗ M· ph¶i lµ m· cã trong b¶ng m· chuÈn cña FAMIS.
∗ VÞ trÝ cña tr¹m ®o ®−îc vµo theo täa ®é vu«ng gãc ( B¾c, §«ng ).
• Ên < ChÊp nhËn > ®Ó ghi l¹i nh÷ng th«ng tin võa bÞ thay ®æi.
• Ên < Hñy bá > ®Ó hñy nh÷ng th«ng tin võa thay ®æi.

Cöa sæ hiÓn thÞ th«ng tin cña ®iÓm ®o chi tiÕt

Sè hiÖu tr¹m

iÖu ®iÓm ®o
Khi vµo míi, ho¨c söa ch÷a gi¸ trÞ cña ®iÓm ®o chi tiÕt :
∗ Sè hiÖu tr¹m m¸y lµ mét sè hiÖu tr¹m ®· cã
∗ Sè hiÖu ®iÓm lµ duy nhÊt trong tËp hîp c¸c ®iÓm ®o tõ tr¹m m¸y nµy.
∗ Gi¸ trÞ Gãc cã thÓ vµo theo c¸c d¹ng kh¸c nhau nh− :
- 17 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

∗§é vµ phÇn thËp ph©n cña ®é : 283.67
∗§é , phót vµ phÇn thËp ph©n cña phót : 283^23.5'
∗§é , phót vµ gi©y : 283^23'30"
∗Täa ®é cña ®iÓm ®o chi tiÕt cã thÓ tÝnh theo 2 kiÓu :
∗Theo täa ®é cùc, ng−êi dïng vµo gãc vµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o ®Õn tr¹m
m¸y, täa ®é vu«ng gãc ®−îc tù ®éng tÝnh. KiÓu tÝnh lµ < §−îc tÝnh >
∗ Theo täa ®é vu«ng gãc, ng−êi dïng vµo täa ®é B¾c, §«ng cña trÞ ®o. Täa
®é cùc ®−îc tÝnh tù ®éng. KiÓu tÝnh lµ < Cè ®Þnh theo t® >
• Ên < ChÊp nhËn > ®Ó ghi l¹i nh÷ng th«ng tin võa bÞ thay ®æi.
• Ên < Hñy bá > ®Ó hñy nh÷ng th«ng tin võa thay ®æi.
II.3.4 B¶ng sè liÖu trÞ ®o :
Chøc n¨ng cung cÊp mét ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ng−êi dïng söa ch÷a c¬ së d÷ liÖu trÞ
®o. Th«ng tin cña trÞ ®o ®−îc hiÖn ra d−íi d¹ng b¶ng. Mét b¶n ghi t−¬ng øng víi 1
trÞ ®o cô thÓ. §©y lµ mét h×nh thøc giao diÖn rÊt thuËn tiÖn cho söa ch÷a c¸c trÞ ®o.
Menu Chän NhËp sè liÖu -> B¶ng sè liÖu trÞ ®o
Cöa sæ giao diÖn
Cöa sæ giao diÖn ®−îc chia thµnh 3 phÇn :
- 18 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

• B¶ng c¸c tr¹m ®o trong file trÞ ®o
• B¶ng c¸c ®iÓm ®o chi tiÕt t−¬ng øng víi tr¹m ®o ®ang ®−îc chän ( con trá mµu
®en )
• C¸c phÝm c«ng cô.
Thao t¸c :
• Thªm mét trÞ ®o: chän vÞ trÝ trong danh s¸ch cÇn thªm vµo : ®Çu danh s¸ch, cuèi
danh s¸ch, tr−íc/sau mét trÞ ®o nµo ®ã. Con trá ®en sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®−îc chän
hiÖn t¹i.
∗ Ên < Thªm tr−íc > ®Ó chÌn mét trÞ ®o vµo tr−íc trÞ ®o ®ang ®−îc chän.
∗ Ên < Thªm sau > ®Ó chÌn mét trÞ ®o vµo sau trÞ ®o ®ang ®−îc chän.
Tïy thuéc trÞ ®o ®−îc chän lµ tr¹m hay ®iÓm ®o chi tiÕt mµ xuÊt hiÖn cöa sæ giao
diÖn ®Ó nhËp d÷ liÖu cho trÞ ®ã míi.
∗ Xãa mét trÞ ®o : chän trÞ ®o cÇn xãa. Ên < Xãa >. Chó ý nÕu xãa mét tr¹m ®o ,
toµn bé c¸c ®iÓm ®o tri tiÕt cña tr¹m nµy còng bÞ xãa theo.
∗ Söa mét trÞ ®o : chän mét trÞ ®o sau ®ã Ên < Söa > hoÆc nh¸y kÐp ( double click
) vµo dßng m« t¶ trÞ ®o cÇn söa.
∗ Ên < §ãng > ®Ó ®ãng l¹i cöa sæ giao diÖn vµ ra khái chøc n¨ng.
II.3.5 Xãa trÞ ®o :
§©y lµ mét chøc n¨ng tù ®éng xãa toµn bé trÞ ®o ®· cã trong file trÞ ®o vµ c¬ së d÷
liÖu. Chøc n¨ng nµy chØ dïng khi ng−êi dïng t¹o l¹i hoµn toµn mét file trÞ ®o rçng.
Kh«ng nªn sö dông tïy tiÖn chøc n¨ng nµy.
Menu Chän NhËp sè liÖu -> Xãa trÞ ®o
II.4. Xö lý, tÝnh to¸n:
Nhãm chøc n¨ng cung cÊp c¸c c«ng cô tÝnh to¸n th«ng dông th−êng dïng trong ®o
®¹c, x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. Nh÷ng c«ng cô ®−îc cung cÊp ë ®©y chØ lµ nh÷ng
c«ng cô kh«ng s½n cã trong MicroStation. Cßn c¸c c«ng cô s½n cã trong
MicroStation xem thªm phÇn "H−íng dÉn sö dông MicroStation trong x©y dùng b¶n
®å ®Þa chÝnh " Cïng víi Microstation, mnhoms chøc n¨ng nµy cung cÊp nh÷ng c«ng
cô tÝnh to¸n rÊt ®Çy ®ñ, phong phó, phï hîp víi thùc tÕ ViÖt nam, sö dông ®¬n gi¶n,
hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ chÝnh x¸c.
II.4.1 Xö lý code :
Chøc n¨ng lµm nhiÖm vô xö lý c¸c m· (code ) ngo¹i nghiÖp ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t−îng
b¶n ®å tõ c¸c trÞ ®o ( tù ®éng t¹o b¶n ®å ).Chøc n¨ng ch¹y hoµn toµn tù ®éng vµ c¸c
m· ®−îc xö lý theo bé m· chuÈn cña FAMIS. Xö lý theo m· ngo¹i nghiÖp lµ mét
ph−¬ng ph¸p rÊt tèt ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n ®å
®Þa chÝnh sau khi ®o vÏ. C¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö hiÖn nay ®Òu cho phÐp ®Æt m·
ngay trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ngo¹i nghiÖp.
Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> Xö lý code
Qu¸ tr×nh xö lý m· bao gåm 2 c«ng ®o¹n:
∗ Xö lý c¸c m· ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o nªn c¸c ®èi t−îng b¶n ®å.
∗ Xö lý c¸c m· ®èi t−îng ®Ó ph©n líp th«ng tin c¸c ®èi t−îng b¶n ®å.
- 19 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

C¸c ®èi t−îng b¶n ®å ®−îc tù ®éng sinh ra qua xö lý m· sau nµy sÏ ®−îc chuyÓn
sang c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó x©y dùng hoµn chØnh b¶n ®å ®Þa chÝnh.
II.4.2 Nèi ®iÓm theo sè hiÖu:
Chøc n¨ng
Chøc n¨ng cung cÊp mét c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó tù ®éng t¹o c¸c ®−êng nÐt b¶n ®å tõ sè hiÖu
c¸c ®iÓm ®o chi tiÕt.
Thùc hiÖn :
§−êng nÐt b¶n ®å ®−îc nèi theo thø tù c¸c ®iÓm ®o ®−îc liÖt kª trong .
Nguyªn t¾c nèi : nèi theo thø tù c¸c ®iÓm ®−îc liÖt kª tõ tr¸i sang ph¶i. C¸c sè hiÖu ®iÓm
ph©n biÖt nhau b»ng dÊu , . NÕu ®iÓm nèi liªn tôc theo thø t¨ng dÇn th× ®−îc liÖt kª sh
®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi c¸ch nhau b¼ng dÊu - . Sau khi liÖt kª xong, Ên phÝm ®Ó
ch−¬ng tr×nh tù ®éng nèi.
C¸c dßng cã thÓ ®−îc so¹n tr−íc lµ l−u trong mét file d¹ng text. Chän file nµy b»ng c¸ch
Ên phÝm . Sau khi chän xong, Ên phÝm ®Ó ch−¬ng tr×nh tù ®éng nèi.
Ên phÝm ®Ó ra khái chøc n¨ng nµy.
II.4.3 Giao héi thuËn:
Chøc n¨ng thùc hiÖn phÐp to¸n giao héi thuËn trong tr¾c ®Þa. Chøc n¨ng thùc hiÖn
c¸c giao héi gi÷a 1 trÞ ®o theo nh÷ng kiÓu sau ®©y :
• C¹nh - C¹nh
• Gãc - C¹nh
• Gãc - Gãc
Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> Giao héi thuËn
Cöa sæ giao diÖn
Thao t¸c:
• Ên < §iÓm 1 > vµ chän ®iÓm ®o thø nhÊt trªn mµn h×nh. NÕu chän ®−îc, trªn cöa
sæ giao diÖn bªn c¹nh vµ bªn d−íi cña phÝm xuÊt hiÖn täa ®é vµ sè hiÖu cña trÞ
®o ®−îc chän.
- 20 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

• Ên < §iÓm 2 > vµ chän ®iÓm ®o thø hai trªn mµn h×nh. NÕu chän ®−îc, trªn cöa
sæ giao diÖn bªn c¹nh vµ bªn d−íi cña phÝm xuÊt hiÖn täa ®é vµ sè hiÖu cña trÞ
®o ®−îc chän.
§iÓm 1 vµ 2 cã thÓ chän l¹i nÕu lÆp l¹i 2 thao t¸c trªn.
• X¸c ®Þnh kiÓu giao héi thuËn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo c¸c tham sè
.
Vµo gi¸ trÞ cña c¹nh hoÆc gãc ®Ó giao héi
• Ên < Giao héi > ®Ó dùng mét trÞ ®o míi theo nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn.
• Ên < §Æt l¹i > ®Ó xãa tßa bé nh÷ng lùa chän vµ gi¸ trÞ tham sè ®Æt ë trªn, lµm l¹i
míi.
• Ên < Ra khái > ®Ó ra khái chøc n¨ng.
Trong tr−êng hîp kh«ng giao héi ®−îc, ch−¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o cho ng−êi dïng.
Cßn trong tr−êng hîp cã 2 ®iÓm ®o tháa n·m ®iÒu kiÖn giao héi ( c¹nh - c¹nh ) th×
ch−¬ng tr×nh t¹o ra hai ®iÓm ®o nµy. Ng−êi dïng sÏ ph¶i tù quyÕt ®Þnh sÏ xãa ®iÓm
®o nµo ®i.
II.4.4 Giao héi nghÞch
Chøc n¨ng thùc hiÖn phÐp to¸n giao héi nghÞch trong tr¾c ®Þa. Chøc n¨ng t¹o trÞ ®o
míi khi biÕt täa ®é 3 trÞ ®o vµ 2 gãc gi÷a trÞ ®o míi tíi 2 trong 3 trÞ ®o d· biÕt.
Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> Giao héi nghÞch
Cöa sæ giao diÖn
Thao t¸c
• Ên < §iÓm 1 > vµ chän ®iÓm ®o thø nhÊt trªn mµn h×nh. NÕu chän ®−îc, trªn cöa
sæ giao diÖn bªn c¹nh vµ bªn d−íi cña phÝm xuÊt hiÖn täa ®é vµ sè hiÖu cña trÞ
®o ®−îc chän.
• Ên < §iÓm 2 > vµ chän ®iÓm ®o thø hai trªn mµn h×nh.
• Ên < §iÓm 3 > vµ chän ®iÓm ®o thø hai trªn mµn h×nh.
§iÓm 1, 2, 3 cã thÓ chän l¹i nÕu lÆp l¹i c¸c thao t¸c chän trªn.
• §¸nh dÊu vµ vµo gi¸ trÞ gãc < Gãc_12 > : gãc tõ ®iÓm míi nh×n xuèng canh 1 2
• §¸nh dÊu vµ vµo gi¸ trÞ gãc < Gãc_12 > : gãc tõ ®iÓm míi nh×n xuèng canh 1 3
• Ên < Giao héi > ®Ó dùng mét trÞ ®o míi theo nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn.
- 21 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

• Ên < §Æt l¹i > ®Ó xãa tßa bé nh÷ng lùa chän vµ gi¸ trÞ tham sè ®Æt ë trªn, lµm l¹i
míi.
• Ên < Ra khái > ®Ó ra khái chøc n¨ng.

II.4.5 Chia thöa
Chøc n¨ng lµ c«ng cô t¹o c¸c c¹nh thöa míi dùa trªn 2 c¹nh thöa cò. Nh÷ng c¹nh
thöa míi sÏ tháa m·n :
Song song víi nhau theo mét gãc cho tr−íc hoÆc song song víi víi mét c¹nh thöa ®·
cã ( c¹nh ®Þnh h−íng ).
§iÓm ®Çu cña c¸c c¹nh thöa míi n»m trªn mét c¹nh thöa ®· cã ( c¹nh bÞ chia ). C¸c
®iÓm nµy c¸ch nhau theo nhøng kho¶ng c¸ch cho tr−íc ®−îc tÝnh trªn c¹nh bÞ chia :
d1, d2,d3 ,d4,d5 .....
§iÓm cuèi cña c¸c c¹nh míi n»m trªn mét c¹nh thöa nµo ®ã ( c¹nh biªn )


h ®Þnh h−íng h biªn
d5
d4
d3
d2
d1
h bÞ chia
C¹nh thöa

Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> Chia thöa
Cöa sæ giao diÖn
Thao t¸c :
- 22 -
FAMIS I. Giíi thiÖu

• Chän h−íng cho c¸c c¹nh thöa míi. Ng−êi dïng cã thÓ vµo trùc tiÕp gi¸ trÞ gãc
cña c¹nh míi so víi trôc ®øng hoÆc Ên < H−íng > vµ chän mét c¹nh thöa nµo ®ã
®· cã. Ch−¬ng tr×nh sÏ tù tÝnh ®−îc gãc tõ c¹nh h−íng nµy.
• Chän c¹nh thöa bÞ chia : Ên < §−êng chia > vµ chän mét c¹nh thöa ®· cã. C¹nh
thöa nµo ®−îc chän sÏ chuyÓn sang mµu tÝm.
• Chän c¹nh thöa biªn : Ên < §−êng biªn > vµ chän mét c¹nh thöa ®· cã. C¹nh
thöa nµo ®−îc chän sÏ chuyÓn sang mµu xanh.
• Chän h−íng chia : C¸c c¹nh thöa míi ®−îc t¹o theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i hoÆc
ng−îc l¹i trªn c¹nh bÞ chia.
• Chän kiÓu chia: chøc n¨ng cung cÊp 3 kiÓu chia c¹nh bÞ chia nh− sau :
∗ KiÓu < §é dµi > : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¹nh thöa míi sÏ lu«n lµ gi¸ trÞ ®é
dµi nµy. ( d1 = d2 = = gi¸ trÞ ®é dµi )
∗ KiÓu < Sè ®o¹n > : C¹nh bÞ chia sÏ chia thµnh n ®o¹n b»ng nhau. C¸c c¹nh
míi sÏ b¾t ®Çu tõ c¸c ®iÓm chia nµy ( d1=d2=..=dn = §é dµi cña c¹nh bÞ
chia / n )
∗ KiÓu < Tïy chän > : C¹nh bÞ chia sÏ chia theo c¸c ®é dµi kh¸c nhau do
ng−êi dïng vµo theo tõng c¹nh míi mét.

• Ên < Chia thöa > ®Ó b¾t ®Çu chia. Trong tr−êng hîp kiÓu chia lµ < Tïy chän >
th× ng−êi dïng sÏ ph¶i lÇn l−ît vµo c¸c gi¸ trÞ ®é dµi liªn tiÕp trong cöa sæ giao
diÖn sau :
• Ên < TiÕp tôc > ®Ó chia tiÕp theo ®é dµi võa vµo hoÆc Ên < ChÊm døt > ®Ó th«i
kh«ng chia n÷a.
• Ên < §Æt l¹i > ®Ó xãa tßa bé nh÷ng lùa chän vµ gi¸ trÞ tham sè ®Æt ë trªn, lµm l¹i
míi.
• Ên < Tho¸t > ®Ó ra khái chøc n¨ng chia thöa.
II.4.6 VÏ h×nh b×nh hµnh :
Chøc n¨ng t¹o mét h×nh b×nh hµnh dùa trªn 3 ®iÓm ®· biÕt.
Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> VÏ h×nh b×nh hµnh
Cöa sæ giao diÖn
- 23 -
FAMIS I. Giíi thiÖuThao t¸c :
• Ên < §iÓm 1 > vµ chän ®iÓm trÞ ®o thø nhÊt trªn mµn h×nh. NÕu chän ®−îc, trªn
cöa sæ giao diÖn bªn c¹nh vµ bªn d−íi cña phÝm xuÊt hiÖn täa ®é vµ sè hiÖu cña
trÞ ®o ®−îc chän.
• Ên < §iÓm 2 > vµ chän ®iÓm ®o thø hai trªn mµn h×nh.
• Ên < §iÓm 3 > vµ chän ®iÓm ®o thø hai trªn mµn h×nh.
• Chän ®−êng chÐo : ®iÓm thø t− ®−îc t¹o ra sÏ :
∗ ®èi xøng víi ®iÓm 3 nÕu ®−êng chÐo lµ < C¹nh_12 >
∗ ®èi xøng víi ®iÓm 2 nÕu ®−êng chÐo lµ < C¹nh_13 >
∗ ®èi xøng víi ®iÓm 1 nÕu ®−êng chÐo lµ < C¹nh_23 >
• Ên < Dùng h×nh > ®Ó vÏ mét h×nh b×nh hµnh
• Ên < §Æt l¹i > ®Ó xãa tßa bé nh÷ng lùa chän vµ gi¸ trÞ tham sè ®Æt ë trªn, lµm l¹i
míi.
• Ên < Ra khái > ®Ó ra khái chøc n¨ng.
II.4.7 VÏ h×nh ch÷ nhËt :
Chøc n¨ng vÏ mét h×nh ch÷ nhËt cã thÓ thay ®æi gãc quay vµ ®é dµi.
Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> VÏ h×nh ch÷ nhËt
Thao t¸c :
• Chän 1 vÞ trÝ lµ 1 gãc h×nh ch÷ nhËt
• Chän vÞ trÝ thø 2 x¸c ®Þnh chiÒu mét c¹nh
• Chän vÞ trÝ gãc ®èi diÖn cña h×nh ch÷ nhËt
II.5. Ra khái trÞ ®o
Lo¹i c¸c chøc n¨ng vÒ xö lý trÞ ®o ra khái bé nhí. §«ng thêi xo¸ toµn bé d÷ liÖu trÞ
®o trong bé nhí. NÕu cÇn thiÕt, nªn ghi l¹i c¸c sè liÖu ®o vµo file.
CÊu tróc file ASCII cña famIS qu¶n lý (.ASC)
TR < To¹ ®é Y>
TR {®é cao tr¹m} {®é cao m¸y}
DKD
{gãc thiªn ®Ønh} { ®é cao g−¬ng}
.........
{gãc thiªn ®Ønh} { ®é cao g−¬ng}
TR {®é cao tr¹m} {®é cao m¸y}
DKD // ph¶i cã to¹ ®é tõ tr−íc
{gãc thiªn ®Ønh} { ®é cao g−¬ng}
.........
{gãc thiªn ®Ønh} { ®é cao g−¬ng}
- 24 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản