Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C

Chia sẻ: vongthesam

Trong phạm vi nhỏ của bài hướng dẫn thì mình chỉ đề cập tới vấn đề là làm sao sử dụng phần mềm Keil C để biên dịch 1 file lập trình C thành file *.hex . Còn vấn đề giải thuật và cấu trúc của một file lập trình bằng ngôn ngữ C như thế nào thì sẽ được cập nhật sau. Trong bài này thì mình dùng một đoạn code đơn giản nhất là cho nhấp nháy 1 port 0 của vxl 89C51 bằng ngôn ngữ C rồi biên dịch ra file hex. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C

Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Trong phaïm vi nhoû cuûa baøi höôùng daãn thì mình chæ ñeà caäp tôùi vaán ñeà laø laøm sao söû
duïng phaàn meàm Keil C ñeå bieân dòch 1 file laäp trình C thaønh file *.hex . Coøn vaán ñeà giaûi thuaät
vaø caáu truùc cuûa moät file laäp trình baèng ngoân ngöõ C nhö theá naøo thì seõ ñöôïc caäp nhaät sau.
Trong baøi naøy thì mình duøng moät ñoaïn code ñôn giaûn nhaát laø cho nhaáp nhaùy 1 port 0 cuûa vxl
89C51 baèng ngoân ngöõ C roài bieân dòch ra file hex.
Phieân baûn mình ñang duøng: Keil C V2.4
Sau khi baïn caøi ñaët xong thì seõ coù ñöôøng daãn nhö sau: C:\Program Files\Keil Compiler.


Vaø treân Destop seõ coù Icon cuûa Keil C .
Sau ñoù baïn khôûi ñoäng chöông trình Keil C thì seõ thaáy giao dieän nhö sau:
Tieáp theo baïn nhaán nuùt Project roài choïn New Project…
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Trong oã ñóa D mình ñaõ taïo saün Folder teân “Bai tap” duøng ñeå löu döï aùn C trong ñoù. Sau
khi choïn New Project… thì cöûa soå Create New Project xuaát hieän. Baïn haõy nhaäp teân döï aùn.
Mình choïn teân döï aùn laø “Nhaùy Led” roài nhaán nuùt Save
Sau ñoù cöûa soå Select Device for Target hieän ra. Baïn haõy choïn “Data base” laø “Atmel”
roài tìm hoï IC “AT89C51” roài nhaán vaøo nuùt OK
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Maùy tính seõ hoûi baïn coù muoán copy ñoaïn maõ khôûi ñoäng khoâng thì nhaán No
Tieáp theo baïn nhaán voâ File choïn New ñeå môû cöûa soå soaïn thaûo laäp trình. Sau khi choïn
thì seõ thaáy xuaát hieän cöûa soå Text1 nhö hình döôùi ñaây
Sau ñoù baïn voâ menu File choïn Save As thì thaáy cöûa Save As hieän ra. Baïn haõy ñaët teân
cho file laäp trình( nhôù ñaët laø *.C ). ÔÛ ñaây mình ñaët laø “Nhay led.C” roài choïn Save
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Tieáp theo trong cöûa soå Project Workspace thì baïn nhaáp ñuùp chuoät vaøo “Target 1” roài
nhaáp chuoät faûi vaøo “Source Group 1” choïn Add Files to Group ‘Source Group 1’
Trong cöûa soå Pop up hieän ra sau ñoù thì baïn choïn teân file laäp trình ñaõ löu khi naõy laø
“Nhay Led.C” roài nhaán nuùt Add
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Luùc naøy cöûa soå Project Workspace ñaõ coù theâm thö muïc con xuaát hieän laø “Nhay Led.C”.
Baây giôø ta coù theå nhaáp ñuùp chuoät vaøo file Nhay Led.C ñeå baét ñaàu laäp trình
Sau ñaây laø moät ñoaïn code ñôn giaûn coù duøng delay ñeå laøm nhaáp nhaùy töø möùc cao sang
thaáp cuûa Port 0 cuûa VXL 89C51
#include
sfr AN = 0x80;
//----------------------------------
void delays(unsigned long n)//Ham delay giay, nhap(2)=1s
{
unsigned char i;
unsigned int j;
for (i=n;i>0;i--)
{
for (j=56550;j>0;j--);
}
}
//----------------------------------
void main(void)// chuong trinh chinh
{
while(1)
{
AN = 0x00;
delays(4);
AN = 0xFF;
delays(4);
};
}


Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Luùc naøy thì giao dieän maøn hình soaïn thaûo seõ nhö sau
Sau khi ñaõ soaïn thaûo ñoaïn code xong thì caùc baïn chuù yù ôû keá beân cöûa soå Target 1 coù
nuùt nhoû hình caây ñuõa. Baïn haõy nhaán vaøo ñoù.Sau khi nhaán thì cöûa soå Options for Target ‘Target 1’ seõ hieän ra. Taïi theû Target thì baïn
haõy söûa thoâng soá Xtal(MHz) töø 24 thaønh 11.0592 ñeå haøm Delay chaïy ñuùng yù ñoà laäp trình
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Sau ñoù baïn baät sang theû Output roài ñaùnh daáu vaøo choã Create HEX File roài nhaán nuùt
OK
Sau khi ñaõ hoaøn taát coâng ñoaïn chænh thoâng soá thì baïn nhaáp chuoät faûi vaøo Nhay Led.C
roài choïn Build target (phím taét laø F7) ñeå baét ñaàu quaù trình bieân dòch
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57
Neáu baïn laäp trình sai hoaëc thieáu thì luùc bieân dòch seõ baùo loãi. Ví duï ôû ñaây laø mình ghi
thieáu 1 daáu ngoaëc ñeå keát thuùc voøng laëp For thöù 2. Chuùng ta seõ döïa vaøo thoâng baùo loãi ñeå maø
tieán haønh söûa loãi.
Vaø sau khi mình söûa loãi thì maùy seõ hieän thoâng baùo laø bieân dòch thaønh coâng
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi
www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57


Luùc naøy ta vaøo D:/Bai tap thì seõ thaáy file Nhay Led.hex xuaát hieän. Vaø baây giôø caùc baïn
coù theå duøng maïch naïp ñeå naïp chöông trình vaøo IC ruøi ñoù. Hoaëc cuõng coù theå keát hôïp vôùi
Proteus ñeå chaïy moâ phoûng thöû xem. Baûo ñaûm laø raát thuù vò
CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG.
Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản