HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG PHÂN MỀM SCION IMAGE

Chia sẻ: Biet Cho Xem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
130
lượt xem
25
download

HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG PHÂN MỀM SCION IMAGE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG PHÂN MỀM SCION IMAGE

  1. Tài li u No.3 Ph n m m x lý nh Scion Image HƯ NG D N S D NG PH N M M SCION IMAGE O KHO NG CÁCH VÀ DI N TÍCH M T VÙNG NH Scion image là m t ph n m m ư c s d ng r t ph bi n phân tích các b c nh s trong sinh h c, y h c, tr c a... Các b n có th tham kh o các tính năng phân tích các nh y sinh trong tài li u: Discovering Image Processing Using Scion Image For teacher of Senior High School, Superior, WI (Prepared & Instructed By William Bajjali, Ph.D). T i a ch : http://frontpage.uwsuper.edu/bajjali/wbajjali@uwsuper.edu Tài li u này ch trình bày m t ng d ng nh c a Scion image xác o kho ng cách và di n tích c a m t vùng trong m t b c nh s . Bư c 1: Dowload ph n m m Scion image t i a ch sau: http://www.scioncorp.com/pages/scion_image_windows.htm Bư c 2: Cài t ph n m m Scion image Bư c 3: Kh i ng Scion image "Start"/"Program"/"Scion ImagePC"/"Image" Lưu ý 1: Vì ph n m m Scion image làm vi c v i i m nh (pixcel) nên t t c các nh c n phân tích các b n nên dùng các ph n m m paint, photoshop ho c các ph n m m chuy n i nh d ng nh khác chuy n i nh v nh d ng bitmap (*.bmp) trư c. Sau ó m i dùng Scion image phân tích. Lưu ý 2: Các nh s ph i có scale s n ti n cho vi c quy i ơn v (xem hình dư i và xem bư c 5): Lưu ý 3: Khi m i kh i ng chương trình thì các thanh c a s con, thanh công c c a ph n m m s p x p hơi lung tung. Các b n click vào chúng s p x p l i n u c n thi t. Bư c 4: M nh c n phân tích File/New S xu t hi n m t c a s xác nh kích thư c c a s nh. N u không mu n thay i thì m c nh và nh n OK chuy n sang bư c ti p theo. File/Open/Ch n nh c n x lý (File nh trong bài này là nh c a u m t mũi khoan)/OK Tr nh Văn Trung
  2. Tài li u No.3 Ph n m m x lý nh Scion Image Bư c 5: nh t l (Set scale) • Luôn luôn ph i th c hi n bư c này trư c khi b t u o c phân tích nh. • Click vào tool • Drag chu t kéo m t ư ng th ng úng b ng chi u dài o n t l chu n (Ví d trên hình trên ã có m t thư c chu n có chi u dài 400µm trên nh th t.) Tr nh Văn Trung
  3. Tài li u No.3 Ph n m m x lý nh Scion Image • Click Analyze/Set scale/Ch n ơn v (tùy vào ơn v c a o n t l chu n c a b n, trên hình trên là µm)/ ánh chi u dài chu n vào ô "Known Distance" box (trên hình trên là 400)/OK. Bư c 6: o dài m t o n th ng • Ch n tool • Drag chu t t u này n u kia c a o n th ng c n o • Ch n Analyze/Measure • Quan sát "Info" text box. Th y dòng “Length: 10” thì có nghĩa dài là 10 và ơn v là cái b n ch n bư c 5. Bư c 7: o di n tích m t vùng nh • Ch n tool • Drag chu t m t vòng quanh mép vùng c n tính di n tích • Ch n Analyze/Measure • Quan sát "Info" text box. Th y dòng “Area: 1.60” thì có nghĩa di n tích vùng o là 20 và ơn v là cái b n ch n bư c 5. ( hình sau ơn v là cm2). Tr nh Văn Trung
  4. Tài li u No.3 Ph n m m x lý nh Scion Image TÀI LI U THAM KH O http://course1.winona.edu/sberg/241f01/Labs/Image.htm#Introduction http://www.faculty.iu- bremen.de/nkuehl/BCCB%20Adv%20Lab%20spring/Scion%20Image%20Instructions1.pdf Tr nh Văn Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản