Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
551
lượt xem
290
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phần mềm solid works (v. 2004) để vẽ vật thể 3 chiều ứng dụng trong việc giảng dạy Đặng Hữu Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn đ tập huấn cho GV vật lý khối THCS & THPT Tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 8/2006 Tác giả đ dùng phần mềm thiết kế b i giảng dự thi “Giáo viên sáng tạo 2006 do Microsoft tổ chức - đạt giải Ba ) - Tác giả đ−ợc Microsoft mời báo cáo tại hội nghị tổng kết ng y 18/12/2006 Tại H Nội. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

 1. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Sö dông phÇn mÒm solid works (v. 2004) ®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu øng dông trong viÖc gi¶ng d¹y §Æng H÷u Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn ® tËp huÊn cho GV vËt lý khèi THCS & THPT TØnh Thõa Thiªn HuÕ th¸ng 8/2006 T¸c gi¶ ® dïng phÇn mÒm thiÕt kÕ b i gi¶ng dù thi “Gi¸o viªn s¸ng t¹o 2006 do Microsoft tæ chøc - ®¹t gi¶i Ba ) - T¸c gi¶ ®−îc Microsoft mêi b¸o c¸o t¹i héi nghÞ tæng kÕt ng y 18/12/2006 T¹i H Néi I./ Mét sè tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm Solid Works: §©y lµ phÇn mÒm míi nhÊt ®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu, dÔ häc, thao t¸c ®¬n gi¶n, øng dông ®−îc trong nhiÒu lÜnh vùc nh−: H×nh häc kh«ng gian; VËt lý; C«ng nghÖ... Cã thÓ ®−îc dïng ®Ó gi¶ng d¹y trong tr−êng phæ th«ng, d¹y nghÒ. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm nµy: 1. VÏ vËt thÓ r¾n 3 chiÒu (tõng bé phËn: Parts). 2. Tæng hîp c¸c bé phËn (Parts) thµnh mét thùc thÓ phøc t¹p(Assembly). 3. Tõ mét thùc thÓ, vÏ c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t cña nã (b¶ng vÏ kü thuËt). 4. T¹o thªm c¸c c«ng cô míi riªng cho ng−êi sö dông. 5. T¹o chuyÓn ®éng. 6. G¸n chÊt liÖu cho vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt thÓ tÝch, khèi l−îng, khèi l−îng riªng, träng t©m... cña vËt thÓ ®ã. 7. Cho gi¸ trÞ cña lùc (hay ¸p suÊt) t¸c dông lªn mét c¹nh (hay mét mÆt) cña vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vËt thÓ cã chÞu ®−îc t¸c dông nµy hay kh«ng, vËt thÓ sÏ bÞ biÕn d¹ng nh− thÕ nµo. 8. VËt thÓ ®−îc vÏ víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao (tuú chän). 9. ThÝch hîp víi c¸c phÇn mÒm kh¸c (Microsoft Office). §Æc biÖt ®èi víi phÇn mÒm AutoCAD: cã thÓ chuyÓn tõ b¶ng vÏ 2D cña AutoCAD thµnh 3D cña Solid Works. 10. vµ mét sè tÝnh n¨ng kh¸c. II./ PhÇn néi dung: 1./ Yªu cÇu: - Ph¶i cã ®Üa CD cµi ch−¬ng tr×nh Solid Works. - M¸y tÝnh cña b¹n ph¶i cã cÊu h×nh t−¬ng ®èi m¹nh. 2./ H−íng dÉn cµi ®Æt: - Cho ®Üa CD vµo æ ®Üa. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 1
 2. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - C¸c th− môc vµ c¸c file xuÊt hiÖn nh− sau: NhÊp ®óp vµo file nµy - NhÊp ®óp vµo file Serial.txt ®Ó xem sè sªri. Cã nhiÒu sªri, chän môc cuèi cïng (Solidworks Office Pro). Khi m n h×nh ®ßi hái sè sªri, m ... B¹n gâ chÝnh x¸c c¸c sè n y. - NhÊp ®óp tiÕp file Swsetup.exe. Tr¶ lêi theo h−íng dÉn cña mµn h×nh. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 2
 3. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - Khi mµn h×nh ®ßi hái sè sªri, m·... B¹n gâ chÝnh x¸c c¸c sè trªn. 3./ Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh: - Sau khi ®· cµi ®Æt ®óng, mµn h×nh Desktop sÏ cã biÓu t−îng nh− h×nh 1. Muèn khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, b¹n nhÊp ®óp vµo biÓu t−îng nµy: H×nh. 1 - Mµn h×nh xuÊt hiÖn: H×nh 2 Chê vµi gi©y, mµn h×nh xuÊt hiÖn 3 lo¹i tïy chän sau: Dïng ®Ó vÏ mét ®èi t−îng 3 chiÒu. Dïng ®Ó ghÐp nhiÒu ®èi t−îng 3 chiÒu víi nhau. Dïng ®Ó t¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt (nh− h×nh chiÕu trªn, h×nh chiÕu d−íi... ) §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 3
 4. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - Chän tïy chän thø nhÊt. NhÊp OK. Mµn h×nh t−¬ng tù nh− sau xuÊt hiÖn: Cã thÓ mµn h×nh kh«ng hoµn toµn gièng nh− trªn. B¹n cã thÓ vµo: Menu Tools, chän Options. Më tõng ®Ò môc ®Ó thay ®æi. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 4
 5. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 4./ C¸ch sö dông mét sè nót lÖnh trªn c¸c thanh c«ng cô: Chän dông cô vÏ. VÏ mét ®−êng th¼ng. VÏ mét cung theo thø tù: t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi. VÏ mét cung tiÕp xóc víi mét ®−êng th¼ng. VÏ mét cung víi 3 ®iÓm: ®Çu, cuèi vµ 1 ®iÓm trªn cung. VÏ ®−êng trßn víi t©m vµ b¸n kÝnh. VÏ ®−êng ellip kÝn. VÏ ®−êng ellip hë. VÏ Parabon. VÏ ®−êng bÊt kú. VÏ ®a gi¸c víi sè c¹nh theo chØ ®Þnh. VÏ h×nh ch÷ nhËt. VÏ h×nh b×nh hµnh. VÏ ®iÓm. T¹o ®−êng trung t©m (®−êng ®èi xøng). ChÌn v¨n b¶n vµo b¶n vÏ. ChuyÓn c¹nh cña vËt thÓ thµnh nÐt vÏ. T¹o nÐt vÏ däc theo giao tuyÕn cña c¸c vËt thÓ. §èi xøng qua ®−êng trung t©m. Lµm trßn gãc. V¹t xiªn gãc. VÏ nÐt lÖch víi nÐt chØ ®Þnh mét ®o¹n chØ ®Þnh. Lµm cho nÐt vÏ ¨n khíp víi ®−êng ®−îc chän. Xo¸ mét ®o¹n nÐt vÏ. KÐo dµi mét ®o¹n nÐt vÏ. Chia mét ®o¹n nÐt vÏ. Di chuyÓn toµn bé nÐt vÏ. ChuyÓn ®æi c¸c quan hÖ h×nh häc. Sao chÐp däc theo ®−êng th¼ng (ngang, däc). Sao chÐp däc theo ®−êng trßn (hay theo trôc quay). ChÌn h×nh ¶nh vµo nÒn. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 5
 6. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Liªn kÕt nhiÒu nÐt vÏ thµnh mét. T¹o ®−êng cong qua nhiÒu ®iÓm bÊt kú. T¹o ®−êng cong 3-D qua c¸c ®iÓm ®−îc chØ ®Þnh. VÏ ®−êng xo¾n èc. Xem toµn bé vËt thÓ. Phãng lín b»ng c¸ch rª mét hép bao quanh. Phãng lín hay thu nhá b»ng c¸ch rª lªn hay xuèng. Xem tÊt c¶ c¸c phÇn ®−îc chän. Quay vËt ®Ó xem mäi h−íng. Di chuyÓn vËt. HiÓn thÞ vËt thÓ theo d¹ng khung thÐp. HiÓn thÞ c¸c ®−êng khuÊt b»ng mµu x¸m nh¹t. C¸c ®−êng khuÊt ®−îc lµm Èn. HiÓn thÞ vËt thÓ, cã ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh. HiÓn thÞ vËt thÓ, Èn ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh. ChuyÓn ®æi HLR/HLG HiÓn thÞ theo d¹ng phèi c¶nh. HiÓn thÞ cã bãng ®æ. HiÓn thÞ mét nöa vËt thÓ (dïng mÆt c¾t) T¹o mét mÆt ph¼ng T¹o mét trôc. Xem mÆt tr−íc. Xem mÆt sau. Xem mÆt tr¸i. Xem mÆt ph¶i. Xem mÆt trªn. Xem mÆt d−íi. Xem phèi c¶nh. Xem ®èi diÖn (®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc). §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 6
 7. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 T¨ng chiÒu s©u cña mét h×nh ph¼ng. Quay mét h×nh theo mét trôc vµ mét gãc chØ ®Þnh. QuÐt mét h×nh theo mét ®−êng dÉn cho tr−íc. Vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c. T¨ng bÒ dµy cña mét bÒ mÆt. KhoÐt s©u vËt thÓ. C¾t vËt thÓ b»ng c¸ch quay mét h×nh ph¼ng. KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch quÐt mét h×nh theo ®−êng dÉn. KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c. C¾t theo bÒ dµy cña h×nh. C¾t theo mÆt ph¼ng. Lµm trßn gãc. Lµm v¸t gãc. T¹o thanh ®ì. Thay ®æi tû lÖ theo hÖ sè chØ ®Þnh. Lµm cho vËt ®Æc trë thµnh rçng. Lµm cho tiÕt diÖn cña vËt kh«ng ®ång ®Òu (®Çu to, ®Çu nhá). Khoang lç trªn vËt. Khoang lç theo chØ dÉn. T¹o hiÖu øng vßm trªn bÒ mÆt T¹o chiÒu s©u cho tÊm kim lo¹i. T¹o gãc xÕp (khung ¶nh). Lµm cong tÊm kim lo¹i. Lµm th¼ng tÊm kim lo¹i. T¹o chç cong tõ mét ®−êng chØ ®Þnh. ChÌn thªm mÐp cho tÊm kim lo¹i b»ng c¸ch kÐo mét c¹nh lªn. ChÌn ®Çy gãc cho tÊm kim lo¹i. ChÌn ®−êng viÒn cho nh÷ng c¹nh chØ ®Þnh. C¾t v¸t (hay lµm trßn) gãc. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 7
 8. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 T¹o bÒ mÆt cho nÐt vÏ. T¹o bÒ mÆt b»ng phÐp quay. T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch quÐt mét nÐt vÏ. T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ nÐt vÏ nµy ®Õn nÐt vÏ kh¸c. T¹o bÒ mÆt lÖch víi bÒ mÆt chØ ®Þnh. Lµm to¶ réng mét bÒ mÆt. G¾n c¸c bÒ mÆt víi nhau. T¹o mét mÆt ph¼ng tõ nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn. Lµm réng mét bÒ m¨t. Xo¸ mét bÒ mÆt. Lµm kÝn mÆt tõ mét nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn. T¹o mét bÒ mÆt n»m chÝnh gi÷a hai bÒ mÆt chØ ®Þnh. Xo¸ phÇn giao nhau gi÷a c¸c bÒ mÆt. Thay thÕ mét mÆt b»ng mét bÒ mÆt kh¸c. V¸ nh÷ng lç trªn bÒ mÆt. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 8
 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 1: VÏ mét vËt r¾n ®¬n gi¶n. Sö dông c¸c nót Extruded Boss/Base vµ nót Extruded Cut 1.Chän Front plane tõ Feature Manager Tree. 2.NhÊp hoÆc chän Insert/Sketch. 3.NhÊp ®Ó vÏ h×nh sau: 4.NhÊp ta ®−îc b¶ng chän: Nót OK Nót Bá H−íng ChiÒu s©u Khi ®· chän xong, nhÊp nót OK, ta ®−îc khèi sau: NhÊp chän mÆt nµy §Ó ®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc, nhÊp nót §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 9
 10. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 5.NhÊp vµo nót vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt trªn bÒ mÆt ®−îc chän, nh− h×nh d−íi: 6.NhÊp nót ta ®−îc b¶ng chän nh− h×nh bªn ph¶i : B¶ng nµy t−¬ng tù nh− b¶ng trªn. Chän sè thÝch hîp ta ®−îc h×nh xem tr−íc: 7. NÕu ®−îc ta chän OK. Ta ®−îc vËt thÓ sau: 8. L−u vËt thÓ nµy, b»ng c¸ch vµo menu File/ Save as/ Chän th− môc/ gâ tªn vËt thÓ. NhÊp nót Save. PhÇn më réng mÆc ®Þnh lµ .sldprt. NÕu cÇn cã thÓ ®æi phÇn më réng (vÝ dô .jpg) b»ng c¸ch vµo Type chän .jpg. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 10
 11. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 2: T¹o mét lç khoan phøc t¹p trªn mét vËt thÓ, xong sao chÐp tuyÕn tÝnh chóng thµnh nhiÒu lç khoan kh¸c. Sö dông c¸c nót Hole Wizard vµ nót Linear Pattern 1.Chän Top plane. NhÊp nót Sketch. Chän nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt víi kÝch th−íc 40mm x 80mm. Chó ý nhÊp chän nót Dimensions ®Ó nhËp kÝch th−íc. 2.NhÊp nót Extrude Base/Boss, nhËp chiÒu s©u 10mm vµo b¶ng chän. NhÊp OK. NhÊp chän mÆt nµy 3.NhÊp chän mÆt trªn nh− ®−îc chØ. Chó ý khi nhÊp chän, dÊu mòi tªn trá ®Ó l¹i trªn nÒn ®æi mµu, cã h×nh ch÷ thËp nhá. §iÓm nµy sÏ trë thµnh t©m cña mòi khoang. Ta cã thÓ thay ®æi to¹ ®é cña ®iÓm nµy . dÊu mòi tªn chuét ®Ó l¹i trªn nÒn 4.NhÊp nót Hole Wizard : XuÊt hiÖn b¶ng chän sau: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 11
 12. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Thay ®æi cì mòi khoang Thay ®æi ®é s©u mòi khoang BÊm Next XuÊt hiÖn b¶ng th«ng b¸o nh¾c ta chän l¹i vÞ trÝ t©m lç khoan (kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm trá chuét ®Õn 2 c¹nh h×nh ch÷ nhËt, dïng nót Dimensions) hoÆc nhÊp chän thªm c¸c ®iÓm ®Ó t¹o nhiÒu t©m lç khoan. 5.NhÊp nót Finish. Ta ®−îc 1 lç khoan nh− h×nh sau: 6.§Ó t¹o nhiÒu lç khoan theo chiÒu ngang, chiÒu däc, nhÊp nót Linear Pattern XuÊt hiÖn b¶ng chän Linear Pattern: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 12
 13. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän c¹nh thø nhÊt (chiÒu dµi khèi ch÷ nhËt) NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m NhËp sè l−îng c¸c t©m NhÊp chän c¹nh thø hai (chiÒu réng khèi ch÷ nhËt) NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m NhËp sè l−îng c¸c t©m NhÊp chän lç khoang ®· t¹o hoÆc nhÊp chän tªn lç khoang trªn Feature Manager Tree. 7.NhÊp chän OK ta ®−îc h×nh sau: 8.L−u File nµy b»ng c¸ch: Chän File/Save As/Tªn th− môc / tªn file/ Save. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 13
 14. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 3: Sö dông phÐp quay quanh trôc vµ sao chÐp theo trôc quay. Sö dông c¸c nót Center Line; Mirror; Add Geometric Relations; Base/Boss Revolve; Circular Pattern: Center Line Mirror Add Geometric Relations Base/Boss Revolve Circular Pattern 1.Chän Front Plane. 2.NhÊp nót Sketch. NhÊp tiÕp nót Centerline. NhÊp trá chuét t¹i gèc råi vÏ ®−êng th¼ng ®øng (khi rª chuét chó ý mòi tªn chuét cã ch÷ V - ®−êng th¼ng ®øng; cã ch÷ H - ®−êng n»m ngang). 3.TiÕp tôc nhÊp nót Mirror. §−êng th¼ng ®øng võa vÏ sÏ xuÊt hiÖn dÊu g¹ch ®«i ë hai ®Çu (®iÒu nµy chøng tá nã sÏ trë thµnh trôc ®èi xøng). 4.NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i: Chó ý: chØ vÏ nöa bªn tr¸i, phÇn bªn ph¶i sÏ tù ®éng ®èi xøng qua trôc. 5.NhÊp chän 3 c¹nh xiªn NhÊp chän 3 c¹nh xiªn nµy (Ên Ctrl_nhÊp ®Ó chän nhiÒu ®èi t−îng) 6.NhÊp nót Add Geometric Relations, xuÊt hiÖn b¶ng chän: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 14
 15. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 C¸c thµnh phÇn ®−îc chän. Cïng n»m ngang. Cïng n»m däc. Cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng. Cïng song song víi nhau. B»ng nhau. Kh«ng thay ®æi. 7.Muèn cho c¸c c¹nh ®−îc chän dµi b»ng nhau, ta nhÊp nót Equal. Xong nhÊp OK. 8.NÕu muèn cã ®é dµi chÝnh x¸c theo chØ ®Þnh cã thÓ nhÊp nót Dimensions ®Ó nhËp sè ®o (®¬n vÞ mm) cho mçi ®o¹n. (C¹nh d−íi cïng c¸ch gèc kho¶ng 20mm). 9.NhÊp nót Center Line. Tõ gèc to¹ ®é vÏ ®−êng th¼ng n»m ngang (®Ó lµm trôc quay). 10. NhÊp nót Sketch (nót nµy ®ang ch×m xuèng, b©y giê sÏ næi lªn). 11.NhÊp nót Base/Boss Revolve. XuÊt hiÖn b¶ng chän: NhÊp chän ®−êng th¼ng dïng lµm trôc quay. Tuú chän: mét h−íng , hai h−íng... §æi h−íng kh¸c. Gãc quay. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 15
 16. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 12.NhÊp nót OK. NhÊp chän mÆt bªn (nh− mòi tªn chØ). Ta ®−îc h×nh sau: NhÊp chän mÆt nµy 13.NhÊp chän nót Normal-To tõ thanh c«ng cô Standard View. 14.NhÊp nót Sketch. NhÊp nót Centerline ®Ó vÏ ®−êng däc tõ gèc to¹ ®é. NhÊp tiÕp nót Mirror (®Ó vÏ ®èi xøng). NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i : (cã thÓ cho ®é dµi c¹nh d−íi 10mm; c¹nh trªn 30mm) Nªn vÏ c¹nh trªn h¬i qu¸ mÐp trªn cña vËt. 15.NhÊp chän nót Extrude Cut, xuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp c¸c sè liÖu thÝch hîp. Chó ý ë phÇn chän Direction, nhÊp dÊu tam gi¸c ng−îc ®Ó chän Through All. Xong nhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau: 16.§Ó vÏ thªm nhiÒu khe, tr−íc hÕt ta ph¶i chän trôc quay cho khe võa vÏ. Vµo menu View, nhÊp vµo môc Temporary Axis (nh− mòi tªn chØ). Lóc nµy ë t©m cña vËt xuÊt hiÖn mét trôc (h×nh g¹ch g¹ch). §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 16
 17. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 17.NhÊp nót Circular Pattern, xuÊt hiÖn b¶ng chän : NhÊp chän trôc quay §æi chiÒu trôc quay Gãc quay Sè l−îng b¶n sao (kÓ c¶ ®èi t−îng lµm mÉu) Chän kho¶ng c¸ch ®Òu nhau Chän ®èi t−îng dïng lµm mÉu 18.NhÊp nót OK, xuÊt hiÖn h×nh sau: 19.L−u l¹i ®èi t−îng. 20.T−¬ng tù, b¹n cã thÓ vÏ rßng räc sau: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 17
 18. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 4: VÏ vËt thÓ cã gai èc vµ sö dông phÐp ®èi xøng g−¬ng. Sö dông c¸c nót Insert/Cut/Sweep; Convert Entities; Helix; Chamfer; Mirror Insert/Cut/Sweep Convert Entities Helix Chamfer Mirror 1.NhÊp chän Front Plane. 2.NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Line ®Ó vÏ h×nh ph¸t th¶o d−íi ®©y (cã thÓ nhÊp thªm nót Dimensions ®Ó chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ ®é dµi): NhÊp chän c¹nh nµy ®Ó lµm trôc quay 3.NhÊp nót Base/Boss Revolve, xuÊt hiÖn b¶ng chän. NhÊp c¹nh d−íi cïng ®Ó lµm trôc quay(nh− mòi tªn chØ); gãc quay 360 ®é. NhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau: 4.NhÊp vµo nót xoay (biÓu t−îng cã 2 mòi tªn cong ng−îc chiÒu) ®Ó d−a mÆt bªn tr¸i cña vËt ra phÝa tr−íc, nhÊp chän mÆt nµy. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 18
 19. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän mÆt nµy Hai ®−êng trßn nµy cã b¸n kÝnh b»ng nhau vµ ®ång t©m 5.Trªn mÆt nµy, chóng ta muèn vÏ mét ®−êng trßn b»ng vµ ®ång t©m víi c¹nh cña vËt (®−îc chØ trong h×nh vÏ trªn). NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Convert Entities: XuÊt hiÖn mét ®−êng trßn n»m trong mÆt ®−îc chän. 6.NhÊp nót Helix, xuÊt hiÖn b¶ng chän: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng. §æi h−íng (nÕu chän) Sè vßng (cã thÓ lµ sè thËp ph©n) Gãc b¾t ®Çu quay (tÝnh tõ gèc) Quay theo chiÒu kim ®ång hå Quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå NhËp c¸c gi¸ trÞ thÝch hîp. Xong nhÊp OK. Ta ®−îc h×nh xo¾n èc nh− bªn ph¶i: 7.VÏ h×nh tam gi¸c tiÕp xóc víi ®−êng xo¾n èc: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 19
 20. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän Top Plane. Chän nót Sketch vµ nót Line ®Ó vÏ tam gi¸c nh− h×nh sau (nhÊp nót chuét gi÷a ®Ó phãng to - nÕu cÇn). Chó ý c¹nh ngang cña tam gi¸c trïng víi ®iÓm mót cña ®−êng xo¾n èc vµ cïng n»m ngang víi c¹nh cña vËt. Muèn vËy, nhÊp nót Add Relations. XuÊt hiÖn b¶ng chän. Chän 2 c¹nh nh− mòi tªn chØ h×nh bªn tr¸i. NhÊp nót Colinear trong menu míi xuÊt hiÖn: Chän hai c¹nh nµy 8.NhÊp l¹i nót Sketch ®Ó t¾t nã. 9.NhÊp nót Insert/Cut/Sweep: Chän h×nh tam gi¸c Chän ®−êng xo¾n èc XuÊt hiÖn b¶ng chän: Trong « Profile: nhÊp chän tam gi¸c. Trong « Path: nhÊp chän ®−êng xo¾n èc. NhÊp nót OK. Ta ®−îc h×nh sau: NhÊp chän mÆt nµy §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản