Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

Chia sẻ: ngochoa123

Sử dụng phần mềm solid works (v. 2004) để vẽ vật thể 3 chiều ứng dụng trong việc giảng dạy Đặng Hữu Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn đ tập huấn cho GV vật lý khối THCS & THPT Tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 8/2006 Tác giả đ dùng phần mềm thiết kế b i giảng dự thi “Giáo viên sáng tạo 2006 do Microsoft tổ chức - đạt giải Ba ) - Tác giả đ−ợc Microsoft mời báo cáo tại hội nghị tổng kết ng y 18/12/2006 Tại H Nội. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
Sö dông phÇn mÒm solid works (v. 2004)
®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu
øng dông trong viÖc gi¶ng d¹y
§Æng H÷u Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn
® tËp huÊn cho GV vËt lý khèi THCS & THPT TØnh Thõa Thiªn HuÕ th¸ng 8/2006
T¸c gi¶ ® dïng phÇn mÒm thiÕt kÕ b i gi¶ng dù thi “Gi¸o viªn s¸ng t¹o 2006 do Microsoft tæ chøc - ®¹t
gi¶i Ba )
- T¸c gi¶ ®−îc Microsoft mêi b¸o c¸o t¹i héi nghÞ tæng kÕt ng y 18/12/2006 T¹i H Néi

I./ Mét sè tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm Solid Works:

§©y lµ phÇn mÒm míi nhÊt ®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu, dÔ häc, thao t¸c ®¬n gi¶n,
øng dông ®−îc trong nhiÒu lÜnh vùc nh−: H×nh häc kh«ng gian; VËt lý; C«ng
nghÖ... Cã thÓ ®−îc dïng ®Ó gi¶ng d¹y trong tr−êng phæ th«ng, d¹y nghÒ.
C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm nµy:
1. VÏ vËt thÓ r¾n 3 chiÒu (tõng bé phËn: Parts).
2. Tæng hîp c¸c bé phËn (Parts) thµnh mét thùc thÓ phøc t¹p(Assembly).
3. Tõ mét thùc thÓ, vÏ c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t cña nã (b¶ng vÏ kü thuËt).
4. T¹o thªm c¸c c«ng cô míi riªng cho ng−êi sö dông.
5. T¹o chuyÓn ®éng.
6. G¸n chÊt liÖu cho vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt thÓ tÝch, khèi l−îng, khèi l−îng
riªng, träng t©m... cña vËt thÓ ®ã.
7. Cho gi¸ trÞ cña lùc (hay ¸p suÊt) t¸c dông lªn mét c¹nh (hay mét mÆt) cña
vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vËt thÓ cã chÞu ®−îc t¸c dông nµy hay kh«ng, vËt thÓ
sÏ bÞ biÕn d¹ng nh− thÕ nµo.
8. VËt thÓ ®−îc vÏ víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao (tuú chän).
9. ThÝch hîp víi c¸c phÇn mÒm kh¸c (Microsoft Office). §Æc biÖt ®èi víi
phÇn mÒm AutoCAD: cã thÓ chuyÓn tõ b¶ng vÏ 2D cña AutoCAD thµnh 3D cña
Solid Works.
10. vµ mét sè tÝnh n¨ng kh¸c.

II./ PhÇn néi dung:

1./ Yªu cÇu:
- Ph¶i cã ®Üa CD cµi ch−¬ng tr×nh Solid Works.
- M¸y tÝnh cña b¹n ph¶i cã cÊu h×nh t−¬ng ®èi m¹nh.
2./ H−íng dÉn cµi ®Æt:
- Cho ®Üa CD vµo æ ®Üa.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 1
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

- C¸c th− môc vµ c¸c file xuÊt hiÖn nh− sau:
NhÊp ®óp vµo file nµy
- NhÊp ®óp vµo file Serial.txt ®Ó xem sè sªri. Cã nhiÒu sªri, chän môc cuèi cïng
(Solidworks Office Pro).Khi m n
h×nh ®ßi
hái sè sªri,
m ... B¹n
gâ chÝnh
x¸c c¸c sè
n y.
- NhÊp ®óp tiÕp file Swsetup.exe. Tr¶ lêi theo h−íng dÉn cña mµn h×nh.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 2
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

- Khi mµn h×nh ®ßi hái sè sªri, m·... B¹n gâ chÝnh x¸c c¸c sè trªn.


3./ Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh:
- Sau khi ®· cµi ®Æt ®óng, mµn h×nh Desktop sÏ cã biÓu t−îng nh− h×nh
1. Muèn khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, b¹n nhÊp ®óp vµo biÓu t−îng nµy:H×nh. 1
- Mµn h×nh xuÊt hiÖn:
H×nh 2
Chê vµi gi©y, mµn h×nh xuÊt hiÖn 3 lo¹i tïy chän sau:

Dïng ®Ó vÏ mét ®èi t−îng 3
chiÒu.


Dïng ®Ó ghÐp nhiÒu ®èi t−îng
3 chiÒu víi nhau.Dïng ®Ó t¹o c¸c b¶n vÏ kü
thuËt (nh− h×nh chiÕu trªn,
h×nh chiÕu d−íi... )
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 3
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004- Chän tïy chän thø nhÊt. NhÊp OK.
Mµn h×nh t−¬ng tù nh− sau xuÊt hiÖn:
Cã thÓ mµn h×nh kh«ng hoµn toµn gièng nh− trªn. B¹n cã thÓ vµo:
Menu Tools, chän Options. Më tõng ®Ò môc ®Ó thay ®æi.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 4
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

4./ C¸ch sö dông mét sè nót lÖnh trªn c¸c thanh c«ng cô:

Chän dông cô vÏ.
VÏ mét ®−êng th¼ng.
VÏ mét cung theo thø tù: t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi.
VÏ mét cung tiÕp xóc víi mét ®−êng th¼ng.
VÏ mét cung víi 3 ®iÓm: ®Çu, cuèi vµ 1 ®iÓm trªn cung.
VÏ ®−êng trßn víi t©m vµ b¸n kÝnh.
VÏ ®−êng ellip kÝn.
VÏ ®−êng ellip hë.
VÏ Parabon.
VÏ ®−êng bÊt kú.
VÏ ®a gi¸c víi sè c¹nh theo chØ ®Þnh.
VÏ h×nh ch÷ nhËt.
VÏ h×nh b×nh hµnh.
VÏ ®iÓm.
T¹o ®−êng trung t©m (®−êng ®èi xøng).
ChÌn v¨n b¶n vµo b¶n vÏ.
ChuyÓn c¹nh cña vËt thÓ thµnh nÐt vÏ.
T¹o nÐt vÏ däc theo giao tuyÕn cña c¸c vËt thÓ.

§èi xøng qua ®−êng trung t©m.
Lµm trßn gãc.
V¹t xiªn gãc.
VÏ nÐt lÖch víi nÐt chØ ®Þnh mét ®o¹n chØ ®Þnh.
Lµm cho nÐt vÏ ¨n khíp víi ®−êng ®−îc chän.
Xo¸ mét ®o¹n nÐt vÏ.
KÐo dµi mét ®o¹n nÐt vÏ.
Chia mét ®o¹n nÐt vÏ.
Di chuyÓn toµn bé nÐt vÏ.
ChuyÓn ®æi c¸c quan hÖ h×nh häc.
Sao chÐp däc theo ®−êng th¼ng (ngang, däc).
Sao chÐp däc theo ®−êng trßn (hay theo trôc quay).
ChÌn h×nh ¶nh vµo nÒn.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 5
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


Liªn kÕt nhiÒu nÐt vÏ thµnh mét.
T¹o ®−êng cong qua nhiÒu ®iÓm bÊt kú.
T¹o ®−êng cong 3-D qua c¸c ®iÓm ®−îc chØ ®Þnh.
VÏ ®−êng xo¾n èc.

Xem toµn bé vËt thÓ.
Phãng lín b»ng c¸ch rª mét hép bao quanh.
Phãng lín hay thu nhá b»ng c¸ch rª lªn hay xuèng.
Xem tÊt c¶ c¸c phÇn ®−îc chän.
Quay vËt ®Ó xem mäi h−íng.
Di chuyÓn vËt.
HiÓn thÞ vËt thÓ theo d¹ng khung thÐp.
HiÓn thÞ c¸c ®−êng khuÊt b»ng mµu x¸m nh¹t.
C¸c ®−êng khuÊt ®−îc lµm Èn.
HiÓn thÞ vËt thÓ, cã ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh.
HiÓn thÞ vËt thÓ, Èn ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh.
ChuyÓn ®æi HLR/HLG
HiÓn thÞ theo d¹ng phèi c¶nh.
HiÓn thÞ cã bãng ®æ.
HiÓn thÞ mét nöa vËt thÓ (dïng mÆt c¾t)

T¹o mét mÆt ph¼ng
T¹o mét trôc.

Xem mÆt tr−íc.
Xem mÆt sau.
Xem mÆt tr¸i.
Xem mÆt ph¶i.
Xem mÆt trªn.
Xem mÆt d−íi.
Xem phèi c¶nh.Xem ®èi diÖn (®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc).

§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 6
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004T¨ng chiÒu s©u cña mét h×nh ph¼ng.
Quay mét h×nh theo mét trôc vµ mét gãc chØ ®Þnh.
QuÐt mét h×nh theo mét ®−êng dÉn cho tr−íc.
Vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c.
T¨ng bÒ dµy cña mét bÒ mÆt.
KhoÐt s©u vËt thÓ.
C¾t vËt thÓ b»ng c¸ch quay mét h×nh ph¼ng.
KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch quÐt mét h×nh theo ®−êng dÉn.
KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c.
C¾t theo bÒ dµy cña h×nh.
C¾t theo mÆt ph¼ng.
Lµm trßn gãc.
Lµm v¸t gãc.
T¹o thanh ®ì.
Thay ®æi tû lÖ theo hÖ sè chØ ®Þnh.
Lµm cho vËt ®Æc trë thµnh rçng.
Lµm cho tiÕt diÖn cña vËt kh«ng ®ång ®Òu (®Çu to, ®Çu nhá).
Khoang lç trªn vËt.
Khoang lç theo chØ dÉn.
T¹o hiÖu øng vßm trªn bÒ mÆt


T¹o chiÒu s©u cho tÊm kim lo¹i.
T¹o gãc xÕp (khung ¶nh).
Lµm cong tÊm kim lo¹i.
Lµm th¼ng tÊm kim lo¹i.
T¹o chç cong tõ mét ®−êng chØ ®Þnh.
ChÌn thªm mÐp cho tÊm kim lo¹i b»ng c¸ch kÐo mét c¹nh lªn.
ChÌn ®Çy gãc cho tÊm kim lo¹i.
ChÌn ®−êng viÒn cho nh÷ng c¹nh chØ ®Þnh.
C¾t v¸t (hay lµm trßn) gãc.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 7
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
T¹o bÒ mÆt cho nÐt vÏ.
T¹o bÒ mÆt b»ng phÐp quay.
T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch quÐt mét nÐt vÏ.
T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ nÐt vÏ nµy ®Õn nÐt vÏ kh¸c.
T¹o bÒ mÆt lÖch víi bÒ mÆt chØ ®Þnh.
Lµm to¶ réng mét bÒ mÆt.
G¾n c¸c bÒ mÆt víi nhau.
T¹o mét mÆt ph¼ng tõ nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn.
Lµm réng mét bÒ m¨t.
Xo¸ mét bÒ mÆt.
Lµm kÝn mÆt tõ mét nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn.
T¹o mét bÒ mÆt n»m chÝnh gi÷a hai bÒ mÆt chØ ®Þnh.
Xo¸ phÇn giao nhau gi÷a c¸c bÒ mÆt.
Thay thÕ mét mÆt b»ng mét bÒ mÆt kh¸c.
V¸ nh÷ng lç trªn bÒ mÆt.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 8
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

B i tËp 1: VÏ mét vËt r¾n ®¬n gi¶n.

Sö dông c¸c nót Extruded Boss/Base vµ nót Extruded Cut


1.Chän Front plane tõ Feature Manager Tree.

2.NhÊp hoÆc chän Insert/Sketch.

3.NhÊp ®Ó vÏ h×nh sau:4.NhÊp ta ®−îc b¶ng chän:


Nót OK

Nót Bá

H−íng


ChiÒu s©u
Khi ®· chän xong, nhÊp nót OK, ta ®−îc khèi sau:

NhÊp chän mÆt nµy
§Ó ®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc, nhÊp nót
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 9
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


5.NhÊp vµo nót vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt trªn bÒ mÆt ®−îc chän, nh−
h×nh d−íi:
6.NhÊp nót ta ®−îc b¶ng chän nh− h×nh bªn ph¶i :
B¶ng nµy t−¬ng tù nh− b¶ng trªn. Chän sè thÝch hîp ta ®−îc
h×nh xem tr−íc:
7. NÕu ®−îc ta chän OK. Ta ®−îc vËt thÓ sau:
8. L−u vËt thÓ nµy, b»ng c¸ch vµo menu File/ Save as/ Chän th− môc/ gâ tªn vËt thÓ.
NhÊp nót Save. PhÇn më réng mÆc ®Þnh lµ .sldprt. NÕu cÇn cã thÓ ®æi phÇn më réng (vÝ
dô .jpg) b»ng c¸ch vµo Type chän .jpg.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 10
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


B i tËp 2: T¹o mét lç khoan phøc t¹p trªn mét vËt thÓ, xong sao chÐp tuyÕn tÝnh chóng
thµnh nhiÒu lç khoan kh¸c.

Sö dông c¸c nót Hole Wizard vµ nót Linear Pattern

1.Chän Top plane. NhÊp nót Sketch. Chän nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt víi
kÝch th−íc 40mm x 80mm. Chó ý nhÊp chän nót Dimensions ®Ó nhËp kÝch th−íc.
2.NhÊp nót Extrude Base/Boss, nhËp chiÒu s©u 10mm vµo b¶ng chän. NhÊp OK.
NhÊp chän mÆt nµy


3.NhÊp chän mÆt trªn nh− ®−îc chØ.
Chó ý khi nhÊp chän, dÊu mòi tªn trá ®Ó l¹i trªn nÒn ®æi mµu, cã h×nh ch÷ thËp nhá.
§iÓm nµy sÏ trë thµnh t©m cña mòi khoang. Ta cã thÓ thay ®æi to¹ ®é cña ®iÓm nµy .dÊu mòi tªn chuét ®Ó l¹i
trªn nÒn
4.NhÊp nót Hole Wizard :XuÊt hiÖn b¶ng chän sau:
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 11
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
Thay ®æi cì mòi khoang
Thay ®æi ®é s©u mòi khoang
BÊm Next
XuÊt hiÖn b¶ng th«ng b¸o nh¾c ta chän l¹i vÞ trÝ t©m lç khoan (kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm trá
chuét ®Õn 2 c¹nh h×nh ch÷ nhËt, dïng nót Dimensions) hoÆc nhÊp chän thªm c¸c ®iÓm ®Ó
t¹o nhiÒu t©m lç khoan.
5.NhÊp nót Finish. Ta ®−îc 1 lç khoan nh− h×nh sau:
6.§Ó t¹o nhiÒu lç khoan theo chiÒu ngang, chiÒu däc, nhÊp nót Linear Pattern

XuÊt hiÖn b¶ng chän Linear Pattern:
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 12
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
NhÊp chän c¹nh thø nhÊt (chiÒu dµi khèi ch÷ nhËt)

NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m

NhËp sè l−îng c¸c t©mNhÊp chän c¹nh thø hai (chiÒu réng khèi ch÷ nhËt)


NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m

NhËp sè l−îng c¸c t©m

NhÊp chän lç khoang ®· t¹o hoÆc nhÊp chän tªn
lç khoang trªn Feature Manager Tree.
7.NhÊp chän OK ta ®−îc h×nh sau:
8.L−u File nµy b»ng c¸ch:
Chän File/Save As/Tªn th− môc / tªn file/ Save.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 13
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

B i tËp 3: Sö dông phÐp quay quanh trôc vµ sao chÐp theo trôc quay.

Sö dông c¸c nót Center Line; Mirror; Add Geometric Relations; Base/Boss Revolve;
Circular Pattern:Center Line Mirror Add Geometric Relations Base/Boss Revolve Circular Pattern

1.Chän Front Plane.
2.NhÊp nót Sketch. NhÊp tiÕp nót Centerline. NhÊp trá chuét t¹i gèc råi vÏ ®−êng th¼ng
®øng (khi rª chuét chó ý mòi tªn chuét cã ch÷ V - ®−êng th¼ng ®øng; cã ch÷ H - ®−êng
n»m ngang).
3.TiÕp tôc nhÊp nót Mirror. §−êng th¼ng ®øng võa vÏ sÏ xuÊt hiÖn dÊu g¹ch ®«i ë hai ®Çu
(®iÒu nµy chøng tá nã sÏ trë thµnh trôc ®èi xøng).
4.NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i:

Chó ý: chØ vÏ nöa bªn tr¸i,
phÇn bªn ph¶i sÏ tù ®éng
®èi xøng qua trôc.5.NhÊp chän 3 c¹nh xiªn NhÊp chän 3 c¹nh xiªn nµy
(Ên Ctrl_nhÊp ®Ó chän
nhiÒu ®èi t−îng)6.NhÊp nót Add Geometric Relations, xuÊt hiÖn b¶ng chän:§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 14
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
C¸c thµnh phÇn ®−îc chän.

Cïng n»m ngang.

Cïng n»m däc.

Cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng.

Cïng song song víi nhau.

B»ng nhau.

Kh«ng thay ®æi.
7.Muèn cho c¸c c¹nh ®−îc chän dµi b»ng nhau, ta nhÊp nót Equal. Xong nhÊp OK.
8.NÕu muèn cã ®é dµi chÝnh x¸c theo chØ ®Þnh
cã thÓ nhÊp nót Dimensions ®Ó nhËp sè ®o
(®¬n vÞ mm) cho mçi ®o¹n. (C¹nh d−íi cïng c¸ch
gèc kho¶ng 20mm).
9.NhÊp nót Center Line. Tõ gèc to¹ ®é vÏ ®−êng
th¼ng n»m ngang (®Ó lµm trôc quay).
10. NhÊp nót Sketch (nót nµy ®ang ch×m xuèng,
b©y giê sÏ næi lªn).
11.NhÊp nót Base/Boss Revolve. XuÊt hiÖn b¶ng
chän:
NhÊp chän ®−êng th¼ng dïng lµm trôc quay.

Tuú chän: mét h−íng , hai h−íng...

§æi h−íng kh¸c.

Gãc quay.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 15
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

12.NhÊp nót OK. NhÊp chän mÆt bªn (nh− mòi tªn chØ). Ta ®−îc h×nh sau:
NhÊp chän mÆt nµy
13.NhÊp chän nót Normal-To tõ thanh c«ng cô Standard
View.

14.NhÊp nót Sketch. NhÊp nót Centerline ®Ó vÏ ®−êng
däc tõ gèc to¹ ®é. NhÊp tiÕp nót Mirror (®Ó vÏ ®èi
xøng). NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i :

(cã thÓ cho ®é dµi c¹nh d−íi 10mm; c¹nh trªn 30mm)

Nªn vÏ c¹nh trªn h¬i qu¸ mÐp trªn cña vËt.


15.NhÊp chän nót Extrude Cut, xuÊt hiÖn b¶ng chän.
NhËp c¸c sè liÖu thÝch hîp. Chó ý ë phÇn chän Direction,
nhÊp dÊu tam gi¸c ng−îc ®Ó chän Through All. Xong
nhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau:16.§Ó vÏ thªm nhiÒu khe, tr−íc
hÕt ta ph¶i chän trôc quay cho khe
võa vÏ. Vµo menu View, nhÊp vµo
môc Temporary Axis (nh− mòi tªn chØ).

Lóc nµy ë t©m cña vËt xuÊt hiÖn mét trôc (h×nh g¹ch g¹ch).
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 16
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

17.NhÊp nót Circular Pattern, xuÊt hiÖn b¶ng chän :
NhÊp chän trôc quay

§æi chiÒu trôc quay

Gãc quay

Sè l−îng b¶n sao (kÓ c¶ ®èi t−îng lµm mÉu)

Chän kho¶ng c¸ch ®Òu nhau

Chän ®èi t−îng dïng lµm mÉu
18.NhÊp nót OK, xuÊt hiÖn h×nh sau:
19.L−u l¹i ®èi t−îng.
20.T−¬ng tù, b¹n cã thÓ vÏ rßng räc sau:
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 17
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


B i tËp 4: VÏ vËt thÓ cã gai èc vµ sö dông phÐp ®èi xøng g−¬ng.

Sö dông c¸c nót Insert/Cut/Sweep; Convert Entities; Helix; Chamfer; Mirror
Insert/Cut/Sweep Convert Entities Helix Chamfer Mirror

1.NhÊp chän Front Plane.
2.NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Line ®Ó vÏ h×nh ph¸t th¶o d−íi ®©y (cã thÓ nhÊp thªm
nót Dimensions ®Ó chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ ®é dµi):
NhÊp chän c¹nh nµy ®Ó lµm trôc quay3.NhÊp nót Base/Boss Revolve, xuÊt hiÖn b¶ng chän. NhÊp c¹nh d−íi cïng ®Ó lµm trôc
quay(nh− mòi tªn chØ); gãc quay 360 ®é. NhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau:
4.NhÊp vµo nót xoay (biÓu t−îng cã 2 mòi tªn cong ng−îc chiÒu) ®Ó d−a mÆt bªn tr¸i cña
vËt ra phÝa tr−íc, nhÊp chän mÆt nµy.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 18
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
NhÊp chän mÆt nµy

Hai ®−êng trßn nµy cã b¸n kÝnh b»ng
nhau vµ ®ång t©m
5.Trªn mÆt nµy, chóng ta muèn vÏ mét ®−êng trßn b»ng vµ ®ång t©m víi c¹nh cña vËt
(®−îc chØ trong h×nh vÏ trªn). NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Convert Entities:
XuÊt hiÖn mét ®−êng trßn n»m trong mÆt ®−îc chän.

6.NhÊp nót Helix, xuÊt hiÖn b¶ng chän:


Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng.


§æi h−íng (nÕu chän)


Sè vßng (cã thÓ lµ sè thËp ph©n)


Gãc b¾t ®Çu quay (tÝnh tõ gèc)


Quay theo chiÒu kim ®ång hå


Quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå
NhËp c¸c gi¸ trÞ thÝch hîp. Xong nhÊp OK.
Ta ®−îc h×nh xo¾n èc nh− bªn ph¶i:


7.VÏ h×nh tam gi¸c tiÕp xóc víi ®−êng xo¾n èc:


§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 19
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

NhÊp chän Top Plane. Chän nót Sketch vµ nót Line ®Ó vÏ tam gi¸c nh− h×nh sau (nhÊp
nót chuét gi÷a ®Ó phãng to - nÕu cÇn).

Chó ý c¹nh ngang cña tam gi¸c trïng víi ®iÓm mót
cña ®−êng xo¾n èc vµ cïng n»m ngang víi c¹nh
cña vËt. Muèn vËy, nhÊp nót Add Relations. XuÊt
hiÖn b¶ng chän. Chän 2 c¹nh nh− mòi tªn chØ h×nh
bªn tr¸i. NhÊp nót Colinear trong menu míi xuÊt
hiÖn:

Chän hai c¹nh nµy
8.NhÊp l¹i nót Sketch ®Ó t¾t nã.
9.NhÊp nót Insert/Cut/Sweep:

Chän h×nh tam gi¸c

Chän ®−êng xo¾n èc
XuÊt hiÖn b¶ng chän:

Trong « Profile: nhÊp chän tam gi¸c.

Trong « Path: nhÊp chän ®−êng xo¾n èc.

NhÊp nót OK. Ta ®−îc h×nh sau:
NhÊp chän mÆt nµy


§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 20
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

10.NhÊp chän mÆt bªn ph¶i (®Ó lµm mÆt ®èi xøng g−¬ng). NhÊp nót Mirror:
XuÊt hiÖn b¶ng chän Mirror:Chän mÆt ph¼ng ®Ó lµm mÆt
®èi xøng


Chän vËt ®Ó ®èi xøng qua
g−¬ng


VËt vµ ¶nh ®èi xøng cña nã
®−îc trén l¹i thµnh mét vËt
thÓ
11.NhÊp nót OK. Ta ®−îc h×nh cuèi cïng (bªn d−íi). Cã thÓ nhÊp thªm nót Chamfer ®Ó
v¹t chÐo mét vµi c¹nh.
12.L−u vËt thÓ.§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 21
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


B i tËp 5: VÏ mét ®inh vÝt cã gai xo¾n èc

1. Chän Front Plane. NhÊp nót Sketch.
NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn:
2.Vµo menu Insert \ Bass-Boss \ Revolve. NhÊp chän trôc quay. NhÊp OK. Ta ®−îc
h×nh d−íi:

B©y giê ta xÎ r·nh cho mò ®inh vÝt.

3.NhÊp chän mÆt trªn cña ®inh vÝt. NhÊp chän nót Sketch.
NhÊp chän nót vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt hÑp vµ dµi.

4.Vµo menu Insert \ Cut \ Extrude (dïng
®Ó t¹o r·nh). XuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp vµo c¸c «
t−¬ng øng:


+ H−íng: Blind
+ Depth (®é s©u): 4 mm
+ Draft (trªn d−íi kh«ng gièng nhau): 50 . NhÊp OK.
Ta ®−îc h×nh bªn.

5.TiÕp theo ta vÏ gai cho ®inh vÝt. Muèn vËy ta ph¶i ®Þnh nghÜa 1 mÆt ph¼ng c¸ch
mòi ®inh vÝt mét ®o¹n vÒ phÝa trªn, t¹i ®©y ta vÏ 1 vßng trßn lµm c¬ së cho 1 ®−êng xo¾n
èc lµm ®−êng dÉn (path) cho viÖc t¹o gai.
- Chän mÆt ph¼ng Top Plane. NhÊp nót Plane (hay vµo menu Insert \ Reference
Geometry \ Plane). XuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp vµo c¸c « t−¬ng øng:
+ Offset Distance (kho¶ng c¸ch tÝnh tõ Top Plane): 70 mm
+ NhÊp OK. Ta ®−îc 1 mÆt ph¼ng c¸ch Top Plane 70mm.

6.Chän mÆt ph¼ng nµy. Vµo menu Tool \ Sketch Tool \ Intersection Curve. Chän
th©n vÝt ®Ó cã ®−îc giao tuyÕn lµ mét ®−êng trßn.

7.Vµo menu Tool \ Sketch Tool \ Convert Entities (dïng biÕn ®æi thµnh thùc thÓ)
®Ó biÕn ®æi giao tuyÕn nµy thµnh mét ®−êng trßn (thùc thÓ).
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 22
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


8.Chän ®−êng trßn nµy. Vµo menu Insert \ Curve \ Helix (®Ó vÏ ®−êng xo¾n èc).
XuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp vµo c¸c « t−¬ng øng:
+ Pich (kho¶ng c¸ch c¸c vßng xo¾n): 5 mm
+ Revolutions (sè vßng xo¾n): 10
+ Start Angle (gãc b¾t ®Çu vßng xo¾n): 00
+ NhÊp OK. Ta ®−îc h×nh bªn tr¸i.
9.Chän Right Plane, xoay cho ®inh vÝt n»m ngang vµ phãng lín lªn. VÏ 1 tam gi¸c
tiÕp xóc víi vßng xo¾n (t−¬ng tù nh− bµi tËp 4). Vµo menu Insert \ Cut \ Sweep (dïng c¾t
trßn theo ®−êng dÉn). XuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp vµo c¸c «:
+ Profile: chän tam gi¸c võa vÏ.
+ Path: chän ®−êng xo¾n èc.
10.NhÊp nót OK. Ta ®−îc h×nh:
11.L−u vËt thÓ võa vÏ.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 23
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

B i tËp 6: VÏ mét lß xo, chän chÊt liÖu b»ng thÐp.


1. Chän Front Plane. NhÊp chän nót Sketch. Chän tiÕp nót Circle
®Ó vÏ ®−êng trßn:
2.Vµo menu Insert \ Curve \ Helix. XuÊt hiÖn b¶ng chän.
NhËp vµo:
+ Pich: 6 mm
+ Revolutions: 15
+ Start Angle: 00 + NhÊp OK
Ta ®−îc h×nh xo¾n èc bªn tr¸i.3.§Ó vÏ tiÕt diÖn cña d©y lµm lß xo, ta chän Top Plane, phãng ®¹i lªn nhiÒu lÇn, vÏ
1 ®−êng trßn cã t©m tiÕp xóc víi ®Çu cuèi lß xo, b¸n kÝnh 1mm.

4.Vµo menu Insert \ Boss-Base \ Sweep. XuÊt hiÖn b¶ng chän:
+ Profile: chän ®−êng trßn.
+ Path: chän lß xo.
+ NhÊp OK.
5.Chän vËt liÖu cho lß xo: - Vµo menu Edit \
Appearance \ Material. XuÊt hiÖn b¶ng chän. Chän
vËt liÖu lµ Alloy Steel. Ta ®−îc h×nh bªn ph¶i:
6.L−u vËt ®· vÏ.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 24
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

B i tËp 7: VÏ tÊm kim lo¹i.

Sö dông c¸c nót:BaseFlange Sketch Bend Flat Pattern

1.Chän Right Plane. NhÊp chän nót Sketch.
NhÊp chän nót Line

2.VÏ h×nh sau, víi kÝch th−íc ®· cho (chó ý gèc):

3.NhÊp nót Base Flange:

XuÊt hiÖn b¶ng chän:NhÊp nót nµy ®Ó chän Mid Plane.

Chän chiÒu s©u.

Chän bÒ dµy cña tÊm kim lo¹i.

Muèn ®æi h−íng th× chän nót nµy.

Chän b¸n kÝnh uèn cong cña gãc.4.NhÊp chän OK. Ta ®−îc h×nh bªn ph¶i:
5.NhÊp chän c¹nh d−íi (nh− mòi tªn chØ).
NhÊp nót Edge Flange. XuÊt hiÖn b¶ng chän:

Chän c¹nh nµy
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 25
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004NhÊp chän OK. Ta ®−îc
h×nh nh−ng ch−a ®óng yªu
Chän b¸n kÝnh uèn cong cÇu.
mÆc ®Þnh (nÕu kh«ng,
nhËp vµo b¸n kÝnh míi).
TiÕp tôc nhÊp ph¶i chuét vµ
chän Edit Sketch. Rª 2
Chän gãc ®−êng däc vµo phÝa trong
thÕ nµo ®Ó ®−îc h×nh d−íi
Chän chiÒu dµi cña c¹nh. ®©y:
Chän vÞ trÝ uèn cong
6.NhÊp l¹i nót Sketch ®Ó t¾t nã ®i (nót nµy
næi lªn
Chän 7.Quay mÉu vËt vµ chän c¹nh ®èi diÖn.
mÆt nµy Thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh− trªn. Ta ®−îc
h×nh bªn ph¶i:

8.Chän mÆt ®−îc chØ, vÏ ®−êng th¼ng c¸ch
mÐp trªn chõng 5mm.


§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 26
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

9.NhÊp nót Sketc®e Bend: XuÊt hiÖn b¶ng chän:


Chän mÆt cè ®Þnh (nhÊp chän phÇn d−íi cña mÆt)Chän vÞ trÝ uèn (t¹i ®−êng trung t©m cña ®o¹n cong).Gãc uèn cong.B¸n kÝnh uèn cong nh− mÆc ®Þnh tõ ®Çu
10.NhÊp OK. Ta ®−îc h×nh bªn ph¶i:

11.Lµm t−¬ng tù nh− trªn víi mÆt bªn kia.


12.§Õn ®©y, ta dÔ dµng khoan c¸c lç nh− h×nh d−íi,
bªn tr¸i:
13.Muèn tr·i
mÉu vËt nµy
lªn mét mÆt
ph¼ng, chØ cÇn
nhÊp nót Flat
Pattern:


(nót nµy cã t¸c dông t¾t, më)
Ta ®−îc h×nh bªn:
14.L−u vËt.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 27
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

B i tËp 8: T¹o mét b¶ng vÏ kü thuËt (t¹o c¸c h×nh chiÕu).

§Õn ®©y b¹n dÔ dµng vÏ ®−îc khèi m¸y gÇn gièng nh−
h×nh bªn:

H×nh vµ c¸c sè liÖu vÒ kÝch th−íc sau ®©y dïng ®Ó tham
kh¶o - nÕu cÇn:
L−u khèi m¸y nµy. Chó ý kh«ng ®ãng file nµy, vÉn më nã .
1.T¹o mét b¶ng vÏ míi:
a. Vµo menu File/ New / Drawing/ OK. XuÊt hiÖn b¶ng sau:
Chän cì giÊy (nh− D-Landscape) råi nhÊp OK.

b. XuÊt hiÖn b¶ng chän:

§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 28
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004
Chän tªn cña khèi m¸y (b i tËp 10) v× File -khèi
m¸y- ®ang më. NÕu File ®ang ®ãng, nhÊp nót
Browse t×m ®Õn tªn file n y.

NhÊp nót Next (h×nh mòi tªn)


XuÊt hiÖn b¶ng chän:
Chän mét trong nh÷ng
h−íng nh×n ®−îc liÖt kª
råi ®−a trá chuét v o
trang b¶ng vÏ
NhÊp v o ®−êng chÊm chÊm
chung quanh ®Ó chän h×nh chiÕu


Gi¶ sö ta chän Isometric (nh− mòi tªn chØ), råi ®−a chuét
vµo b¶ng vÏ, nhÊp. Ta ®−îc h×nh chiÕu bªn tr¸i.

NhÊp chuét vµo ®−êng chÊm chÊm chung quanh ®Ó chän
nã. NhÊp vµo c¸c nót d−íi ®©y(trªn thanh c«ng cô) ®Ó cã
nh÷ng h×nh chiÕu kh¸c.
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 29
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004


Chó ý r»ng c¸c h×nh chiÕu nµy chØ di chuyÓn theo mét
ph−¬ng nhÊt ®Þnh v× chóng ®· liªn kÕt nhau. Ta cã thÓ bá liªn
kÕt nµy (khi thËt cÇn thiÕt) b»ng c¸ch nhÊp chuét ph¶i vµo
®−êng biªn cña h×nh chiÕu råi chän Alignment/Break-
Alignment. H×nh chiÕu nµy sÏ di chuyÓn tù do.

3. Xem chi tiÕt cña mét vïng ë trªn vËt:
NhÊp chuét gi÷a ®Ó phãng lín h×nh bªn tr¸i lªn, råi vÏ mét
®−êng trßn quanh vïng ta muèn phãng lín. VÝ dô nh− h×nh bªn
ph¶i:

NhÊp nót Detail View (h×nh ch÷ A cã vßng trßn):
HÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o mét c¸i nh×n chi tiÕt. Ta ®Æt nã bªn
c¹nh h×nh chiÕu:
Cã thÓ t¨ng gi¶m tû lÖ phãng lín chi tiÕt b»ng
c¸ch chän Custom Scale råi nhËp 4:1 ch¼ng
h¹n.

Ta cã b¶ng c¸c h×nh chiÕu nh− d−íi ®©y:
§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 30
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004

4.T¹o mÆt c¾t:
a. Chän mét h×nh chiÕu bÊt kú. VÏ mét ®−êng th¼ng
(nhÊp nót Sketch, nhÊp nót Line) nh− h×nh bªn ph¶i:

b. NhÊp nót Section View:

H×nh xem tr−íc cña mÆt c¾t sÏ tù ®éng xuÊt hiÖn. §−a trá chuét
®Õn gÇn h×nh chiÕu vµ nhÊp ®Ó cè ®Þnh mÆt c¾t t¹i ®ã. MÆt c¾t
nµy ®−îc giãng hµng theo h×nh chiÕu ®· t¹o ra nã vµ tù ®éng
t¹o ra c¸c ®−êng g¹ch g¹ch (Cross-hatched).
§Ó lËt h−íng mÆt c¾t ng−îc l¹i. NhÊp chuét vµo ®−êng biªn
quanh mÆt c¾t, xuÊt hiÖn b¶ng chän, ®¸nh dÊu vµo « Flip
Direction:
5.T¹o mét miÕng vì bÊt kú trªn vËt:
a. Chän mét h×nh chiÕu, vÏ mét ®−êng cong bÊt kú vµ
kÝn quanh vïng chØ ®Þnh (dïng c¸c nót Lines vµ Splines ®Ó
vÏ):
b. Chän tÊt c¶ ®−êng cong ®ã.
NhÊp nót Broken-out-Section:
Mét b¶ng chän xuÊt hiÖn:

NhËp ®é s©u lµ 10mm
NhÊp nót OK.
Ta ®−îc h×nh bªn:§Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản