Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

Chia sẻ: ngochoa123

Sử dụng phần mềm solid works (v. 2004) để vẽ vật thể 3 chiều ứng dụng trong việc giảng dạy Đặng Hữu Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn đ tập huấn cho GV vật lý khối THCS & THPT Tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 8/2006 Tác giả đ dùng phần mềm thiết kế b i giảng dự thi “Giáo viên sáng tạo 2006 do Microsoft tổ chức - đạt giải Ba ) - Tác giả đ−ợc Microsoft mời báo cáo tại hội nghị tổng kết ng y 18/12/2006 Tại H Nội. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Works

 

 1. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Sö dông phÇn mÒm solid works (v. 2004) ®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu øng dông trong viÖc gi¶ng d¹y §Æng H÷u Tuý E.Mail : danghuutuy@yahoo.com.vn ® tËp huÊn cho GV vËt lý khèi THCS & THPT TØnh Thõa Thiªn HuÕ th¸ng 8/2006 T¸c gi¶ ® dïng phÇn mÒm thiÕt kÕ b i gi¶ng dù thi “Gi¸o viªn s¸ng t¹o 2006 do Microsoft tæ chøc - ®¹t gi¶i Ba ) - T¸c gi¶ ®−îc Microsoft mêi b¸o c¸o t¹i héi nghÞ tæng kÕt ng y 18/12/2006 T¹i H Néi I./ Mét sè tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm Solid Works: §©y lµ phÇn mÒm míi nhÊt ®Ó vÏ vËt thÓ 3 chiÒu, dÔ häc, thao t¸c ®¬n gi¶n, øng dông ®−îc trong nhiÒu lÜnh vùc nh−: H×nh häc kh«ng gian; VËt lý; C«ng nghÖ... Cã thÓ ®−îc dïng ®Ó gi¶ng d¹y trong tr−êng phæ th«ng, d¹y nghÒ. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm nµy: 1. VÏ vËt thÓ r¾n 3 chiÒu (tõng bé phËn: Parts). 2. Tæng hîp c¸c bé phËn (Parts) thµnh mét thùc thÓ phøc t¹p(Assembly). 3. Tõ mét thùc thÓ, vÏ c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t cña nã (b¶ng vÏ kü thuËt). 4. T¹o thªm c¸c c«ng cô míi riªng cho ng−êi sö dông. 5. T¹o chuyÓn ®éng. 6. G¸n chÊt liÖu cho vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt thÓ tÝch, khèi l−îng, khèi l−îng riªng, träng t©m... cña vËt thÓ ®ã. 7. Cho gi¸ trÞ cña lùc (hay ¸p suÊt) t¸c dông lªn mét c¹nh (hay mét mÆt) cña vËt thÓ, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vËt thÓ cã chÞu ®−îc t¸c dông nµy hay kh«ng, vËt thÓ sÏ bÞ biÕn d¹ng nh− thÕ nµo. 8. VËt thÓ ®−îc vÏ víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao (tuú chän). 9. ThÝch hîp víi c¸c phÇn mÒm kh¸c (Microsoft Office). §Æc biÖt ®èi víi phÇn mÒm AutoCAD: cã thÓ chuyÓn tõ b¶ng vÏ 2D cña AutoCAD thµnh 3D cña Solid Works. 10. vµ mét sè tÝnh n¨ng kh¸c. II./ PhÇn néi dung: 1./ Yªu cÇu: - Ph¶i cã ®Üa CD cµi ch−¬ng tr×nh Solid Works. - M¸y tÝnh cña b¹n ph¶i cã cÊu h×nh t−¬ng ®èi m¹nh. 2./ H−íng dÉn cµi ®Æt: - Cho ®Üa CD vµo æ ®Üa. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 1
 2. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - C¸c th− môc vµ c¸c file xuÊt hiÖn nh− sau: NhÊp ®óp vµo file nµy - NhÊp ®óp vµo file Serial.txt ®Ó xem sè sªri. Cã nhiÒu sªri, chän môc cuèi cïng (Solidworks Office Pro). Khi m n h×nh ®ßi hái sè sªri, m ... B¹n gâ chÝnh x¸c c¸c sè n y. - NhÊp ®óp tiÕp file Swsetup.exe. Tr¶ lêi theo h−íng dÉn cña mµn h×nh. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 2
 3. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - Khi mµn h×nh ®ßi hái sè sªri, m·... B¹n gâ chÝnh x¸c c¸c sè trªn. 3./ Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh: - Sau khi ®· cµi ®Æt ®óng, mµn h×nh Desktop sÏ cã biÓu t−îng nh− h×nh 1. Muèn khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, b¹n nhÊp ®óp vµo biÓu t−îng nµy: H×nh. 1 - Mµn h×nh xuÊt hiÖn: H×nh 2 Chê vµi gi©y, mµn h×nh xuÊt hiÖn 3 lo¹i tïy chän sau: Dïng ®Ó vÏ mét ®èi t−îng 3 chiÒu. Dïng ®Ó ghÐp nhiÒu ®èi t−îng 3 chiÒu víi nhau. Dïng ®Ó t¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt (nh− h×nh chiÕu trªn, h×nh chiÕu d−íi... ) §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 3
 4. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 - Chän tïy chän thø nhÊt. NhÊp OK. Mµn h×nh t−¬ng tù nh− sau xuÊt hiÖn: Cã thÓ mµn h×nh kh«ng hoµn toµn gièng nh− trªn. B¹n cã thÓ vµo: Menu Tools, chän Options. Më tõng ®Ò môc ®Ó thay ®æi. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 4
 5. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 4./ C¸ch sö dông mét sè nót lÖnh trªn c¸c thanh c«ng cô: Chän dông cô vÏ. VÏ mét ®−êng th¼ng. VÏ mét cung theo thø tù: t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi. VÏ mét cung tiÕp xóc víi mét ®−êng th¼ng. VÏ mét cung víi 3 ®iÓm: ®Çu, cuèi vµ 1 ®iÓm trªn cung. VÏ ®−êng trßn víi t©m vµ b¸n kÝnh. VÏ ®−êng ellip kÝn. VÏ ®−êng ellip hë. VÏ Parabon. VÏ ®−êng bÊt kú. VÏ ®a gi¸c víi sè c¹nh theo chØ ®Þnh. VÏ h×nh ch÷ nhËt. VÏ h×nh b×nh hµnh. VÏ ®iÓm. T¹o ®−êng trung t©m (®−êng ®èi xøng). ChÌn v¨n b¶n vµo b¶n vÏ. ChuyÓn c¹nh cña vËt thÓ thµnh nÐt vÏ. T¹o nÐt vÏ däc theo giao tuyÕn cña c¸c vËt thÓ. §èi xøng qua ®−êng trung t©m. Lµm trßn gãc. V¹t xiªn gãc. VÏ nÐt lÖch víi nÐt chØ ®Þnh mét ®o¹n chØ ®Þnh. Lµm cho nÐt vÏ ¨n khíp víi ®−êng ®−îc chän. Xo¸ mét ®o¹n nÐt vÏ. KÐo dµi mét ®o¹n nÐt vÏ. Chia mét ®o¹n nÐt vÏ. Di chuyÓn toµn bé nÐt vÏ. ChuyÓn ®æi c¸c quan hÖ h×nh häc. Sao chÐp däc theo ®−êng th¼ng (ngang, däc). Sao chÐp däc theo ®−êng trßn (hay theo trôc quay). ChÌn h×nh ¶nh vµo nÒn. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 5
 6. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Liªn kÕt nhiÒu nÐt vÏ thµnh mét. T¹o ®−êng cong qua nhiÒu ®iÓm bÊt kú. T¹o ®−êng cong 3-D qua c¸c ®iÓm ®−îc chØ ®Þnh. VÏ ®−êng xo¾n èc. Xem toµn bé vËt thÓ. Phãng lín b»ng c¸ch rª mét hép bao quanh. Phãng lín hay thu nhá b»ng c¸ch rª lªn hay xuèng. Xem tÊt c¶ c¸c phÇn ®−îc chän. Quay vËt ®Ó xem mäi h−íng. Di chuyÓn vËt. HiÓn thÞ vËt thÓ theo d¹ng khung thÐp. HiÓn thÞ c¸c ®−êng khuÊt b»ng mµu x¸m nh¹t. C¸c ®−êng khuÊt ®−îc lµm Èn. HiÓn thÞ vËt thÓ, cã ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh. HiÓn thÞ vËt thÓ, Èn ®−êng nÐt cña c¸c c¹nh. ChuyÓn ®æi HLR/HLG HiÓn thÞ theo d¹ng phèi c¶nh. HiÓn thÞ cã bãng ®æ. HiÓn thÞ mét nöa vËt thÓ (dïng mÆt c¾t) T¹o mét mÆt ph¼ng T¹o mét trôc. Xem mÆt tr−íc. Xem mÆt sau. Xem mÆt tr¸i. Xem mÆt ph¶i. Xem mÆt trªn. Xem mÆt d−íi. Xem phèi c¶nh. Xem ®èi diÖn (®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc). §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 6
 7. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 T¨ng chiÒu s©u cña mét h×nh ph¼ng. Quay mét h×nh theo mét trôc vµ mét gãc chØ ®Þnh. QuÐt mét h×nh theo mét ®−êng dÉn cho tr−íc. Vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c. T¨ng bÒ dµy cña mét bÒ mÆt. KhoÐt s©u vËt thÓ. C¾t vËt thÓ b»ng c¸ch quay mét h×nh ph¼ng. KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch quÐt mét h×nh theo ®−êng dÉn. KhoÐt vËt thÓ b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ h×nh nµy ®Õn h×nh kh¸c. C¾t theo bÒ dµy cña h×nh. C¾t theo mÆt ph¼ng. Lµm trßn gãc. Lµm v¸t gãc. T¹o thanh ®ì. Thay ®æi tû lÖ theo hÖ sè chØ ®Þnh. Lµm cho vËt ®Æc trë thµnh rçng. Lµm cho tiÕt diÖn cña vËt kh«ng ®ång ®Òu (®Çu to, ®Çu nhá). Khoang lç trªn vËt. Khoang lç theo chØ dÉn. T¹o hiÖu øng vßm trªn bÒ mÆt T¹o chiÒu s©u cho tÊm kim lo¹i. T¹o gãc xÕp (khung ¶nh). Lµm cong tÊm kim lo¹i. Lµm th¼ng tÊm kim lo¹i. T¹o chç cong tõ mét ®−êng chØ ®Þnh. ChÌn thªm mÐp cho tÊm kim lo¹i b»ng c¸ch kÐo mét c¹nh lªn. ChÌn ®Çy gãc cho tÊm kim lo¹i. ChÌn ®−êng viÒn cho nh÷ng c¹nh chØ ®Þnh. C¾t v¸t (hay lµm trßn) gãc. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 7
 8. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 T¹o bÒ mÆt cho nÐt vÏ. T¹o bÒ mÆt b»ng phÐp quay. T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch quÐt mét nÐt vÏ. T¹o bÒ mÆt b»ng c¸ch vuèt ®Òu tõ nÐt vÏ nµy ®Õn nÐt vÏ kh¸c. T¹o bÒ mÆt lÖch víi bÒ mÆt chØ ®Þnh. Lµm to¶ réng mét bÒ mÆt. G¾n c¸c bÒ mÆt víi nhau. T¹o mét mÆt ph¼ng tõ nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn. Lµm réng mét bÒ m¨t. Xo¸ mét bÒ mÆt. Lµm kÝn mÆt tõ mét nÐt vÏ (hoÆc tõ nhiÒu c¹nh) kÝn. T¹o mét bÒ mÆt n»m chÝnh gi÷a hai bÒ mÆt chØ ®Þnh. Xo¸ phÇn giao nhau gi÷a c¸c bÒ mÆt. Thay thÕ mét mÆt b»ng mét bÒ mÆt kh¸c. V¸ nh÷ng lç trªn bÒ mÆt. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 8
 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 1: VÏ mét vËt r¾n ®¬n gi¶n. Sö dông c¸c nót Extruded Boss/Base vµ nót Extruded Cut 1.Chän Front plane tõ Feature Manager Tree. 2.NhÊp hoÆc chän Insert/Sketch. 3.NhÊp ®Ó vÏ h×nh sau: 4.NhÊp ta ®−îc b¶ng chän: Nót OK Nót Bá H−íng ChiÒu s©u Khi ®· chän xong, nhÊp nót OK, ta ®−îc khèi sau: NhÊp chän mÆt nµy §Ó ®−a mÆt ®−îc chän ra phÝa tr−íc, nhÊp nót §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 9
 10. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 5.NhÊp vµo nót vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt trªn bÒ mÆt ®−îc chän, nh− h×nh d−íi: 6.NhÊp nót ta ®−îc b¶ng chän nh− h×nh bªn ph¶i : B¶ng nµy t−¬ng tù nh− b¶ng trªn. Chän sè thÝch hîp ta ®−îc h×nh xem tr−íc: 7. NÕu ®−îc ta chän OK. Ta ®−îc vËt thÓ sau: 8. L−u vËt thÓ nµy, b»ng c¸ch vµo menu File/ Save as/ Chän th− môc/ gâ tªn vËt thÓ. NhÊp nót Save. PhÇn më réng mÆc ®Þnh lµ .sldprt. NÕu cÇn cã thÓ ®æi phÇn më réng (vÝ dô .jpg) b»ng c¸ch vµo Type chän .jpg. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 10
 11. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 2: T¹o mét lç khoan phøc t¹p trªn mét vËt thÓ, xong sao chÐp tuyÕn tÝnh chóng thµnh nhiÒu lç khoan kh¸c. Sö dông c¸c nót Hole Wizard vµ nót Linear Pattern 1.Chän Top plane. NhÊp nót Sketch. Chän nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt víi kÝch th−íc 40mm x 80mm. Chó ý nhÊp chän nót Dimensions ®Ó nhËp kÝch th−íc. 2.NhÊp nót Extrude Base/Boss, nhËp chiÒu s©u 10mm vµo b¶ng chän. NhÊp OK. NhÊp chän mÆt nµy 3.NhÊp chän mÆt trªn nh− ®−îc chØ. Chó ý khi nhÊp chän, dÊu mòi tªn trá ®Ó l¹i trªn nÒn ®æi mµu, cã h×nh ch÷ thËp nhá. §iÓm nµy sÏ trë thµnh t©m cña mòi khoang. Ta cã thÓ thay ®æi to¹ ®é cña ®iÓm nµy . dÊu mòi tªn chuét ®Ó l¹i trªn nÒn 4.NhÊp nót Hole Wizard : XuÊt hiÖn b¶ng chän sau: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 11
 12. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 Thay ®æi cì mòi khoang Thay ®æi ®é s©u mòi khoang BÊm Next XuÊt hiÖn b¶ng th«ng b¸o nh¾c ta chän l¹i vÞ trÝ t©m lç khoan (kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm trá chuét ®Õn 2 c¹nh h×nh ch÷ nhËt, dïng nót Dimensions) hoÆc nhÊp chän thªm c¸c ®iÓm ®Ó t¹o nhiÒu t©m lç khoan. 5.NhÊp nót Finish. Ta ®−îc 1 lç khoan nh− h×nh sau: 6.§Ó t¹o nhiÒu lç khoan theo chiÒu ngang, chiÒu däc, nhÊp nót Linear Pattern XuÊt hiÖn b¶ng chän Linear Pattern: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 12
 13. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän c¹nh thø nhÊt (chiÒu dµi khèi ch÷ nhËt) NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m NhËp sè l−îng c¸c t©m NhÊp chän c¹nh thø hai (chiÒu réng khèi ch÷ nhËt) NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m NhËp sè l−îng c¸c t©m NhÊp chän lç khoang ®· t¹o hoÆc nhÊp chän tªn lç khoang trªn Feature Manager Tree. 7.NhÊp chän OK ta ®−îc h×nh sau: 8.L−u File nµy b»ng c¸ch: Chän File/Save As/Tªn th− môc / tªn file/ Save. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 13
 14. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 3: Sö dông phÐp quay quanh trôc vµ sao chÐp theo trôc quay. Sö dông c¸c nót Center Line; Mirror; Add Geometric Relations; Base/Boss Revolve; Circular Pattern: Center Line Mirror Add Geometric Relations Base/Boss Revolve Circular Pattern 1.Chän Front Plane. 2.NhÊp nót Sketch. NhÊp tiÕp nót Centerline. NhÊp trá chuét t¹i gèc råi vÏ ®−êng th¼ng ®øng (khi rª chuét chó ý mòi tªn chuét cã ch÷ V - ®−êng th¼ng ®øng; cã ch÷ H - ®−êng n»m ngang). 3.TiÕp tôc nhÊp nót Mirror. §−êng th¼ng ®øng võa vÏ sÏ xuÊt hiÖn dÊu g¹ch ®«i ë hai ®Çu (®iÒu nµy chøng tá nã sÏ trë thµnh trôc ®èi xøng). 4.NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i: Chó ý: chØ vÏ nöa bªn tr¸i, phÇn bªn ph¶i sÏ tù ®éng ®èi xøng qua trôc. 5.NhÊp chän 3 c¹nh xiªn NhÊp chän 3 c¹nh xiªn nµy (Ên Ctrl_nhÊp ®Ó chän nhiÒu ®èi t−îng) 6.NhÊp nót Add Geometric Relations, xuÊt hiÖn b¶ng chän: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 14
 15. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 C¸c thµnh phÇn ®−îc chän. Cïng n»m ngang. Cïng n»m däc. Cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng. Cïng song song víi nhau. B»ng nhau. Kh«ng thay ®æi. 7.Muèn cho c¸c c¹nh ®−îc chän dµi b»ng nhau, ta nhÊp nót Equal. Xong nhÊp OK. 8.NÕu muèn cã ®é dµi chÝnh x¸c theo chØ ®Þnh cã thÓ nhÊp nót Dimensions ®Ó nhËp sè ®o (®¬n vÞ mm) cho mçi ®o¹n. (C¹nh d−íi cïng c¸ch gèc kho¶ng 20mm). 9.NhÊp nót Center Line. Tõ gèc to¹ ®é vÏ ®−êng th¼ng n»m ngang (®Ó lµm trôc quay). 10. NhÊp nót Sketch (nót nµy ®ang ch×m xuèng, b©y giê sÏ næi lªn). 11.NhÊp nót Base/Boss Revolve. XuÊt hiÖn b¶ng chän: NhÊp chän ®−êng th¼ng dïng lµm trôc quay. Tuú chän: mét h−íng , hai h−íng... §æi h−íng kh¸c. Gãc quay. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 15
 16. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 12.NhÊp nót OK. NhÊp chän mÆt bªn (nh− mòi tªn chØ). Ta ®−îc h×nh sau: NhÊp chän mÆt nµy 13.NhÊp chän nót Normal-To tõ thanh c«ng cô Standard View. 14.NhÊp nót Sketch. NhÊp nót Centerline ®Ó vÏ ®−êng däc tõ gèc to¹ ®é. NhÊp tiÕp nót Mirror (®Ó vÏ ®èi xøng). NhÊp nót Line ®Ó vÏ nh− h×nh bªn ph¶i : (cã thÓ cho ®é dµi c¹nh d−íi 10mm; c¹nh trªn 30mm) Nªn vÏ c¹nh trªn h¬i qu¸ mÐp trªn cña vËt. 15.NhÊp chän nót Extrude Cut, xuÊt hiÖn b¶ng chän. NhËp c¸c sè liÖu thÝch hîp. Chó ý ë phÇn chän Direction, nhÊp dÊu tam gi¸c ng−îc ®Ó chän Through All. Xong nhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau: 16.§Ó vÏ thªm nhiÒu khe, tr−íc hÕt ta ph¶i chän trôc quay cho khe võa vÏ. Vµo menu View, nhÊp vµo môc Temporary Axis (nh− mòi tªn chØ). Lóc nµy ë t©m cña vËt xuÊt hiÖn mét trôc (h×nh g¹ch g¹ch). §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 16
 17. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 17.NhÊp nót Circular Pattern, xuÊt hiÖn b¶ng chän : NhÊp chän trôc quay §æi chiÒu trôc quay Gãc quay Sè l−îng b¶n sao (kÓ c¶ ®èi t−îng lµm mÉu) Chän kho¶ng c¸ch ®Òu nhau Chän ®èi t−îng dïng lµm mÉu 18.NhÊp nót OK, xuÊt hiÖn h×nh sau: 19.L−u l¹i ®èi t−îng. 20.T−¬ng tù, b¹n cã thÓ vÏ rßng räc sau: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 17
 18. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 B i tËp 4: VÏ vËt thÓ cã gai èc vµ sö dông phÐp ®èi xøng g−¬ng. Sö dông c¸c nót Insert/Cut/Sweep; Convert Entities; Helix; Chamfer; Mirror Insert/Cut/Sweep Convert Entities Helix Chamfer Mirror 1.NhÊp chän Front Plane. 2.NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Line ®Ó vÏ h×nh ph¸t th¶o d−íi ®©y (cã thÓ nhÊp thªm nót Dimensions ®Ó chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ ®é dµi): NhÊp chän c¹nh nµy ®Ó lµm trôc quay 3.NhÊp nót Base/Boss Revolve, xuÊt hiÖn b¶ng chän. NhÊp c¹nh d−íi cïng ®Ó lµm trôc quay(nh− mòi tªn chØ); gãc quay 360 ®é. NhÊp OK. Ta ®−îc h×nh sau: 4.NhÊp vµo nót xoay (biÓu t−îng cã 2 mòi tªn cong ng−îc chiÒu) ®Ó d−a mÆt bªn tr¸i cña vËt ra phÝa tr−íc, nhÊp chän mÆt nµy. §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 18
 19. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän mÆt nµy Hai ®−êng trßn nµy cã b¸n kÝnh b»ng nhau vµ ®ång t©m 5.Trªn mÆt nµy, chóng ta muèn vÏ mét ®−êng trßn b»ng vµ ®ång t©m víi c¹nh cña vËt (®−îc chØ trong h×nh vÏ trªn). NhÊp nót Sketch. NhÊp chän nót Convert Entities: XuÊt hiÖn mét ®−êng trßn n»m trong mÆt ®−îc chän. 6.NhÊp nót Helix, xuÊt hiÖn b¶ng chän: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng. §æi h−íng (nÕu chän) Sè vßng (cã thÓ lµ sè thËp ph©n) Gãc b¾t ®Çu quay (tÝnh tõ gèc) Quay theo chiÒu kim ®ång hå Quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå NhËp c¸c gi¸ trÞ thÝch hîp. Xong nhÊp OK. Ta ®−îc h×nh xo¾n èc nh− bªn ph¶i: 7.VÏ h×nh tam gi¸c tiÕp xóc víi ®−êng xo¾n èc: §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 19
 20. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Solid Works v.2004 NhÊp chän Top Plane. Chän nót Sketch vµ nót Line ®Ó vÏ tam gi¸c nh− h×nh sau (nhÊp nót chuét gi÷a ®Ó phãng to - nÕu cÇn). Chó ý c¹nh ngang cña tam gi¸c trïng víi ®iÓm mót cña ®−êng xo¾n èc vµ cïng n»m ngang víi c¹nh cña vËt. Muèn vËy, nhÊp nót Add Relations. XuÊt hiÖn b¶ng chän. Chän 2 c¹nh nh− mòi tªn chØ h×nh bªn tr¸i. NhÊp nót Colinear trong menu míi xuÊt hiÖn: Chän hai c¹nh nµy 8.NhÊp l¹i nót Sketch ®Ó t¾t nã. 9.NhÊp nót Insert/Cut/Sweep: Chän h×nh tam gi¸c Chän ®−êng xo¾n èc XuÊt hiÖn b¶ng chän: Trong « Profile: nhÊp chän tam gi¸c. Trong « Path: nhÊp chän ®−êng xo¾n èc. NhÊp nót OK. Ta ®−îc h×nh sau: NhÊp chän mÆt nµy §Æng h÷u Tuý - THCS Phó D−¬ng, Phó Vang Trang 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản