Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

Chia sẻ: tt-tx04041706

SPSS Là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp - thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). SPSS là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS có một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t uHƯ NG D N S D NG SPSS
CHO NGƯ I M I B T U
I/ Gi i thi u v SPSS
SPSS (vi t t t c a Statistical Package for the Social Sciences) là m t chương trình
máy tính ph c v công tác phân tích th ng kê. SPSS ư c s d ng r ng rãi trong công
tác th ng kê kinh t - xã h i.

Th h u tiên c a SPSS ư c ưa ra t năm 1968 và m i nh t là th h 18 ư c gi i
thi u t tháng 8 năm 2009, có c phiên b n cho các h i u hành Windows, Mac, và
Linux / Unix.

SPSS ư c s d ng b i các nhà nghiên c u th trư ng, nghiên c u y khoa, công ty
i u tra, chính ph , các nhà nghiên c u giáo d c và nh ng lĩnh v c khác. M t s ph n
m m có ch c năng th ng kê khác như Microsoft Office Excel, STATA, SAS,
Eviews…

Các ch c năng cơ b n:
* Th ng kê mô t (Descriptive statistics): t n s (Frequencies), các lo i b ng s li u
t ng h p (Cross tabulation, Explore, Descriptive Ratio Statistics)
* Th ng kê 2 bi n s (Bivariate statistics): trung bình (Means), T-test, ANOVA,
tương quan (bivariate, partial, distances), ki m nh phi tham s (Nonparametric tests)
* D báo (Prediction): h i quy (regression), phân tích nhân t (Factor analysis),
cluster analysis (two-step, K-means, hierarchical), bi t th c (Discriminant).

Ưu i m: d s d ng, h tr thao tác thông qua menu kéo th và câu l nh, các b ng
bi u, báo cáo ư c trình bày p, linh ho t.
T p tin nh p li u SPSS có uôi m r ng .sav, t p tin b ng bi u ch a k t qu có uôi
m r ng .spv.

Lưu ý khi cài t SPSS i v i b n PASW Statistics 18 (crack)
1) Run Setup/setup.exe
2) Single user license
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 1
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
3) Enter no serial number and install
4) In the end uncheck "Register with spss.com"
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 2
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
5) Close License Authorization Wizard
6) Copy content of EQX to install dir
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 3
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
Choose “Yes” to replace files
7) Run


II/ Thang o, thu th p và mã hóa d li u
1. Thang o
D li u nghiên c u có th phân chia thành 2 lo i chính là d li u nh tính và d
li u nh lư ng.
Các d li u này ư c thu th p b ng 4 thang o cơ b n ư c th hi n trên sơ
như sau:
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 4
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u

D li u
D li u nh tính D li u nh lư ng
Thang o danh nghĩa Thang o th b c Thang o kho ng cách Thang o t l
D li u nh tính: lo i d li u này ph n ánh tính ch t, s hơn kém, ta không tính
ư c tr trung bình c a d li u d ng nh tính.
D li u nh lư ng: lo i d li u này ph n ánh m c , m c hơn kém, tính
ư c tr trung bình.
C n chú ý r ng các phép toán th ng kê dùng cho d li u nh tính có nh ng c
i m khác v i phép toán dùng cho d li u nh lư ng.

i) Thang o danh nghĩa (còn g i là thang o nh danh ho c thang o phân
lo i) – nominal scale: trong thang o này các con s ch dùng phân lo i
các i tư ng, không mang ý nghĩa nào khác. Nh ng phép toán th ng kê
b n có th s d ng ư c cho d ng thang o danh nghĩa là: m, tính t n
su t c a m t bi u hi n nào ó, xác nh giá tr mode, th c hi n m t s
phép ki m nh.
ii) Thang o th b c – ordinal scale: lúc này các con s thang o danh nghĩa
ư c s p x p theo m t quy ư c nào ó v th b c hay s hơn kém, nhưng
ta không bi t ư c kho ng cách gi a chúng. i u này có nghĩa là b t c
thang o th b c nào cũng là thang o danh nghĩa nhưng rõ ràng b n
không th suy ngư c l i ư c.
iii) Thang o kho ng – interval scale: là m t d ng c bi t c a thang o th
b c vì nó cho bi t ư c kho ng cách gi a các th b c. Thông thư ng
thang o kho ng có d ng là m t dãy các ch s liên t c và u n t 1
n 5, hay t 1 n 10…
Nh ng phép toán th ng kê có th s d ng thêm cho lo i thang o này so
v i 2 lo i thang o trư c là: tính kho ng bi n thiên, s trung bình, l ch
chu n… C n chú ý là thang o kho ng t nó không có i m 0 ư c xác
nh trư c, do ó b n ch có th th c hi n ư c phép tính c ng tr ch
phép chia không có ý nghĩa.
iv) Thang o t l - ratio scale: thang o t l có t t c các c tính kho ng
cách và th t c a thang o kho ng, ngoài ra i m 0 trong thang o
kho ng là m t tr s “th t” nên ta có th th c hi n ư c phép toán chia
tính t l nh m m c ich so sánh.
Nói chung v i các bi n thu th p b ng thang o kho ng và thang o t l ta có th
o lư ng xu hư ng trung tâm b ng trung bình s h c. Còn xu hư ng phân tán o
b ng l ch chu n, phương sai (kho ng và t trung v ít ư c s d ng n do


B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 5
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u

kém h u ích hơn). Vì v y, SPSS g p chung hai lo i thang o này thành m t g i là
Scale Measures.
2. Thu th p d li u
* Các phương pháp thu th p s li u
a. Ph ng v n tr c ti p (Face to face interview)
- Ph ng v n t i nhà (Door to door interview)
- Ph ng v n t i m t a i m c th (Central location interview)
- Ph ng v n ch ng (Mall – Intercept interview)
b. Ph ng v n qua i n tho i
c. Ph ng v n qua thư
d. Ph ng v n qua internet
e. Quan sát (Observation)

* D ng câu h i
a. Câu h i m
b. Câu h i óng
- Câu h i phân ôi (Dichotomous)
Anh/ch có s d ng i n tho i di ng không?
1. Có 2. Không
- Câu h i li t kê m t l a ch n (Single response)
Trong s các nhãn hi u nư c ng t có gaz dư i ây b n s d ng thư ng xuyên
nh t nhãn hi u nào?
Coca-Cola 1
Pepsi-Cola 2
7-Up 3
Fanta 4
- Câu h i li t kê nhi u l a ch n (Multiple responses)
B n ã t ng vi ng thăm a i m nào trong các thành ph dư i ây nư c
Lào?
Viêng Chăn 1
Luang Prabang 2
Luang Namtha 3
Savanakhet 4
- Câu h i s p h ng (Ranking)
Trong các y u t sau ây anh/ch hãy cho bi t m c quan tr ng nh t, nhì, ba
trong vi c l a ch n mua m t máy i n tho i?
Ch t lư ng b t sóng ______
Ki u dáng th i trang ______
… ______
Ngu n g c xu t x ______
- Câu h i phân m c (Scale)
Theo ý b n, trong nh ng câu nói sau ây câu nào mô t úng nh t v màu s c
c a bao bì s n ph m này?
Quá t i 1
Hơi t i 2
V a 3
Hơi sáng 4
Quá sáng 5
- Câu h i ch m i m.B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 6
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u

Hãy cho i m các s n ph m sau t 1 n 10 i m theo m c ưa thích c a
b n
i m
Nhãn hi u A ____
Nhãn hi u B ____
Nhãn hi u C ____
Nhãn hi u D ____
* Lưu ý: Thông thư ng, i v i bi n Ordinal, ta có th nh d ng thành Scale.
3. Mã hóa d li u
Ví d :
Nguyên t c là chúng ta c n chuy n các thông tin t d ng “ch ” sang d ng “s ”
ti n hành nh p li u vào SPSS.
4. X lý d li u
Quy trình x lý d li u
- Bư c 1: ki m tra, hi u ch nh b ng câu h i
- Bư c 2: mã hóa d li u trên b ng câu h i


B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 7
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u

- Bư c 3: nh p d li u vào máy tính
- Bư c 4: làm s ch d li u trên máy tính


III/ Khai báo bi n và nh p li u trong SPSS
1. Giao di n
1- Thanh menu ch c năng
2- Bi u tư ng m t s ch c năng thông d ng
3- C t hi n th tên các bi n
4- S th t các dòng
5- Data View (c a s nh p li u và th hi n d li u), Variable View (c a s khai báo
bi n)

2. Khai báo bi n
B ng ph ng v n ơn gi n

1. Lo i i n tho i di ng mà b n s d ng chính?
Nokia
Samsung
Motorola
Khác
2. M c hài lòng chung c a b n khi s d ng lo i i n tho i trên?
R t không hài lòng 1 2 3 4 5 R t hài lòng
3. Chi tiêu trung bình m t tháng cho vi c g i i n tho i di ng ……….ngàn
4. B n theo dõi thông tin v các lo i i n tho i m i như th nào?
Không bao gi Ít khi Th nh tho ng Thư ng xuyên
5. B n thư ng s d ng tính năng nàoB môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 8
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u


Nghe - g i Tin nh n Nghe nh c Quay phim, ch p hình Games Khác
6. Gi i tính: Nam N


Khai báo bi n
i) Name: tên bi n, ký t liên t c, không có kho ng tr ng
ii) Type: ki u d li u, s (numeric), ch (string)…
iii) Width: r ng ki u d li u, n u type là string thì width là s ký t
t i a
iv) Decimals: lư ng s th p phân
v) Label: nhãn bi n (chú thích cho tên bi n)
vi) Values: giá tr mã hóa d li u
vii) Missing: khai báo giá tr khuy t
viii) Columns: r ng c t tên bi n
ix) Align: v trí d li u nh p trong c t
x) Measure: lo i thang o c a d li u, Ordinary (thang o th b c),
Nominal (thang o danh nghĩa), Scale (g m c Interval và Ratio).
xi) Role: vai trò c a bi n

Nh p li u
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 9
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
* Lưu ý: có th dùng ch c năng Copy/Paste sao chép d li u t chương trình Excel
sang SPSS. Ngoài ra, SPSS cũng có th import d li u t file .xls có s n b ng cách
vào File > Open > Data…> Ch n t p tin uôi *.xls.
3. M t s x lý trên bi n
Mã hóa l i bi n (Recode)
Vào Transform > Recode into Same Variables… ho c Recode into Different
Variables…
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 10
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
1- Ch n bi n c n mã hóa và ưa sang vùng l a ch n
2- Chuy n giá tr cũ sang giá tr m i
3- i u ki n l c giá tr (n u có)
Công c tính toán gi a các bi n (Compute)
Transform > Compute Variable… ư c s d ng tính toán các giá tr m i t các
bi n ã có s n trong t p d li u, k t qu tính toán thư ng ch a trong m t bi n m i
ho c ch ng lên m t bi n khác s n có tùy vào thao tác c a b n.
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 11
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
1- t tên bi n m i
2- Vùng tính toán

IV/ Phân tích d li u
1. Th ng kê mô t
a. Th ng kê mô t (Descriptive Statistics): s d ng b ng bi u, bi u - th
tóm t t, di n t d li u nghiên c u.
T o b ng t n s

T thanh Menu ch n
Analyze
Descriptive Statistics
Frequencies

H p tho i Frequencies xu t hi n,
Ch n các bi n c n tính và ưa vào
khung Variable(s)
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 12
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t uC as
hi n th
k t qu
( uôi .spo)

Vùng hi n
th B ng
t ns
Cây thư
m c b ng
bi u
* Có th copy b ng t n s sang word ho c xu t k t qu sang file word/excel.

T o b ng th ng kê mô t
Cách 1.T thanh Menu ch n
Analyze
Descriptive Statistics
Descriptives

H p tho i Descriptive xu t hi n,
Ch n các bi n c n tính và ưa
vào khung Variable(s)

Nh p nút Option n u mu n tính
thêm các th ng kê khác
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
chi tieu trung binh mot 92 120.00 410.00 246.6304 92.77501
thang cho viec goi dien
thoai (ngan dong)
Valid N (listwise) 92B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 13
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u


Cách 2.
B n cũng có th tính th ng kê mô t b ng cách Ch n Analyze\ Descriptive
Statistics\ Frequencies
- ưa bi n nh lư ng c n tính th ng kê mô t vào khung Variable(s)
- Nh p Statistics và ánh d u ch n các ch tiêu c n tính
b ng chéo (phân tích hai bi n): b ng Crosstabs
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 14
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
T thanh Menu ch n
Analyze
Descriptive Statistics
Crosstabs

H p tho i Crosstabs xu t hi n,
Ch n các bi n c n tính ưa vào
khung Row(s) và Column(s)

Nh p nút Cells n u mu n tính
theo ơn v ph n trăm. L a ch n
Display clustered bar charts
n u mu n có thêm th d ng
c t
loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh * gioi tinh Crosstabulation
Count

gioi tinh
Nu Nam Total

loai dien thoai di dong ma Nokia 0 25 25
ban su dung chinh Samsung 22 6 28

Motorola 27 0 27
khac 6 6 12
Total 55 37 92
loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh * gioi tinh Crosstabulation
% within loai dien thoai di dong ma ban su dung chinh

gioi tinh

Nu Nam Total

loai dien thoai di dong ma Nokia 100.0% 100.0%
ban su dung chinh Samsung 78.6% 21.4% 100.0%
Motorola 100.0% 100.0%

khac 50.0% 50.0% 100.0%
Total 59.8% 40.2% 100.0%
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 15
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
* Lưu ý: bi n có nhi u thu c tính nên ưa vào khung Column(s).

Tính giá tr trung bình c a 1 bi n nh lư ng phân theo 1 bi n nh tính


T thanh Menu ch n
Analyze
Compare Means
Means

ưa bi n nh lư ng vào
Dependent list

ưa bi n nh tính vào
Independent List
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 16
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t uReport
muc do hai long

loai dien thoai di dong ma
ban su dung chinh Mean N Std. Deviation
Nokia 3.92 25 1.187

Samsung 2.18 28 .476

dime nsio n 1
Motorola 1.00 27 .000
khac 2.50 12 .905
Total 2.35 92 1.330
B ng t n s cho câu h i nhi u l a ch n
i v i bi n nhi u tr l i: trư c khi b ng ta ph i ti n hành nhóm các bi n ch a
ng các giá tr tr l i có ư c (multiple responses).

Bư c 1. Khai báo cho bi n nhi u l a ch nT thanh Menu ch n
Analyze
Multiple Response
Define Variable Sets

ưa các bi n mô t các
thu c tính c a bi n
nh tính vào
Variables in Set

Ch n Dichotomies n u
câu h i nhi u l a ch n
ư c nh p theo cách
này, nh p giá tr 1 vào
ô Counted value (n u 1
là có ch n)

Khai báo Name cho
bi n, b m Add
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 17
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u


Bư c 2. T o b ng t n s cho bi n nhi u l a ch nT thanh Menu ch n
Analyze
Multiple Response
Frequencies

Ch n bi n ã ư c khai báo và ưa
vào khung Table(s) for
Case Summary
Cases

Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
a
$tinhnang 92 98.9% 1 1.1% 93 100.0%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
$tinhnang Frequencies
Responses Percent of

N Percent Cases
a
tinh nang thuong su dung nghe _ goi 59 22.3% 64.1%
tin nhan 56 21.2% 60.9%
nghe nhac 64 24.2% 69.6%

quay phim, chup hinh 43 16.3% 46.7%
games 37 14.0% 40.2%
khac 5 1.9% 5.4%
Total 264 100.0% 287.0%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.


b ng chéo i v i bi n nhi u câu tr l i
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 18
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
T thanh Menu ch n
Analyze
Multiple Response
Crosstabs

Ch n bi n nhi u câu tr l i
ưa vào khung Row(s), bi n
phân lo i ưa vào khung
Column(s), chú ý khai báo
Define Ranges cho bi n phân
lo i.
$tinhnang*gioi Crosstabulation

gioi tinh

Nu Nam Total
a
tinh nang thuong su dung nghe _ goi Count 34 25 59
tin nhan Count 37 19 56
nghe nhac Count 43 21 64

quay phim, chup hinh Count 25 18 43
games Count 1 36 37
khac Count 3 2 5
Total Count 55 37 92
Percentages and totals are based on respondents.
a. Dichotomy group tabulated at value 1.


* Lưu ý: SPSS còn h tr x lý i v i bi n có nhi u câu tr l i trong menu Analyze
> Tables > Multiple Response Sets. Th t c kh i t o tương t như trên. M c dù
b n ã kh i t o bi n có nhi u câu tr l i b ng cách này thì ch c năng Multiple
Response Frequencies và Crosstabs trên không th s d ng ư c, thay vào ó
Analyze > Tables > Custom Tables s h tr và nó ư c xem như m t variable.

b. Mô t d li u b ng th
th Bar dùng th hi n thông tin như trung bình, trung v , t n s tích lũy, t n su t
tích lũy, s quan sát… c a bi n. Nó ư c s d ng cho các d li u thu th p b ng các
thư c o nh danh, th t , kho ng cách ho c t l v i ít giá tr r i r c.
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 19
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u

t o th b n vào menu Graphs > Legacy Dialogs > Bar. Ngoài ra còn nhi u
d ng th khác mà b n có th l a ch n, khám phá.
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 20
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u
hi u ch nh th và các b ng bi u chúng ta có th nh p úp chu t trên vùng
th , m t c a s Editor s m ra cho phép b n thao tác ch nh s a, l a ch n màu s c,
kích thư c…
N u b n mu n t mình xây d ng d ng th t m u có s n thì có th s d ng ch c
năng Graphs > Chart Builder

* Lưu ý: b n có th v th trong ph n t o b ng t n s (Frequencies) v i nút
Charts.

2. Th ng kê suy di n
* Th ng kê suy di n (Statistical Inference): s d ng các thông s c a m u ư c
lư ng và ki m nghi m các gi thuy t v t ng th .
Phương pháp: dùng các phương pháp ki m nh th ng kê ki m nghi m các gi
thuy t v t ng th .
- Ki m nh các m i quan h - tương quan có ý nghĩa gi a các bi n kh o sát.
- Ki m nghi m s khác bi t có ý nghĩa gi a các giá tr trung bình.

+ Ki m nh trung bình t ng th
Bài toán
Quy trình ki m nh
B1: Ñaët hai giaû thieát H
0
vaø H
1
▪H
0
: Giaû thieát ñuùng µ = µ0
▪H
1
: µ µ0:
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 21
Hư ng d n s d ng SPSS cho ngư i m i b t u


Giaû thieáùt sai
B2: Tìm möùc yù nghóa cuûa toång theå maãu (.sig)
B3: tìm mieàn baùc boû H
0
(α)
B4: Ra quyeát ñònh H
0
neáu sig > α vaø ngöôïc laïi

H s ý nghĩa (P-value hay Significant level)
Thao tác
+ Ki m nh trung bình hai t ng th
Bài toán
Ki m nh trung bình hai m u c l p (1 bi n nh lư ng, 1 bi n nh tính)
Thao tác
Quy trình kieåm ñònh:
1. B1: Kieåm ñònh phöông sai choïn höôùng kieåm
ñònh (Levene’s test).
2. B2: Kieåm ñònh giaû thieát c a bài toán
K t qu

Ki m nh 2 m u cl p

Ki m nh ANOVA

V/ Ph l c

M t s video tr c tuy n v SPSS t i youtube.com
1) Introduction to SPSS (part I - http://www.youtube.com/watch?v=msI7xf0tInE, part
II - http://www.youtube.com/watch?v=i3D35wMGs_Q )

Tài li u tham kh o
1) http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
2)
http://www.diendantoanhoc.net/vmf/index.php?option=com_ccboard&view=postlist
&forum=17&topic=66&Itemid=474
3) Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS, Hoàng Tr ng, Chu Nguy n M ng Ng c,
NXB Th ng kê 2005.
4) X lý data v i SPSS, Nguy n Duy Tâm.
Và các tài nguyên tr c tuy n khác
B môn Toán-Th ng kê kinh t - H Kinh t -Lu t 22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản