Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

Chia sẻ: lonely_haipro

Tài liệu này sẽ giúp các bạn tìm hiêu sâu hơn về phần mề thiết kế đồ học 3DS Max, cụ thể là hướng dẫn các bạn tạo vật liệu Vray trong 3ds max, cho các bạn thấy được sự tiện lợi của phần mềm này với các bạn. Chúc các bạn thành công khi sử dụng phần mềm này.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

Kính (VrayMtl)
!
" #

$%&
# ' ( )* +- .
,- + / 0/ .12 '(
3 45 #

6# 78-
.. 8-
. 9 0 : 2: 2: 1
6 :6 :6 : #

; ? . .8-
@ .. AB2 C A
D CE ' F G5 #

; HI
# D 5 J K &L F+ + > '( C
4 N8 0 ). N- .
M M 3 8- A OP / &3 ! 1Q
4R 4 $ S3 / $ :
2 26 AR G T0 /MN8 ! 1 D 9 ( DD
) ! /C # 7 9 \+ A
@ AA + K
7 +A H
@ ' .+ A= F K#
+ Kính không ph ng: [ )] A[ 7[
2 2
) "> =D R ^ '_ "
) "# Z K [ )] + EK / A' _
" 4A . G< C
# ^ K '(
)* =V '> F$ ` J a # ZK (
4 bA
+ . + Q$ c0 U1 = 4 / 02
de 4!
)] \)C" 1 f L
#C ( E 8 ).
. Y ( 4R 4
!+ g) + Q : 3 / e : R )*
d h$ 2 4 " > 4# b 4
GT F W i A #
S n kim lo i (Standard Material và VrayMtl)
$ j+ - .
# ,- + )) +@ A-
-+ '0 EFF 5( ! T A
1 a A Y )* T ( #j+@ A -2 7
-+ a
T ! /C 03 2G###1 a6 /T D A"
$A
2R .#

6k
# l 5( '( )* +H hf . + @
# g.
'
' ( )* 9 2 " CE I A0 'g. f . m; d d 1
. d h: d I
I0 A
b . mn hn 1 g A ) '
d :# . . ! /C 2C
T " bA . m $ h; 2
:d CE I ! F' ( D
+.
% ++
2 t a\ A )C" FO T 2 C"
A / ###12 C" E] 9 0a Z/ '( 3 O
Rq 2 ##1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản