Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

Chia sẻ: | Ngày: pdf 12 p | 642

5
1.997
views

Tài liệu này sẽ giúp các bạn tìm hiêu sâu hơn về phần mề thiết kế đồ học 3DS Max, cụ thể là hướng dẫn các bạn tạo vật liệu Vray trong 3ds max, cho các bạn thấy được sự tiện lợi của phần mềm này với các bạn. Chúc các bạn thành công khi sử dụng phần mềm này.

Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max
Nội dung Text

  1. Kính (VrayMtl) ! " # $%& # ' ( )* +- . ,- + / 0/ .12 '( 3 45 # 6# 78- .. 8- . 9 0 : 2: 2: 1 6 :6 :6 : # ; <= # / / > ? . .8- @ .. AB2 C A D CE ' F G5 # ; HI # D 5 J K &L F+ + > '( C 4 N8 0 ). N- . M M 3 8- A OP / &3 ! 1Q 4R 4 $ S3 / $ : 2 26 AR G T0 /MN8 ! 1 <= # 4" T > &3 4 A" U# VW E X AQ A Y O + Kính màu: % & F A F # ZK [ Y K! > D 9 ( DD ) ! /C # 7 9 \+ A @ AA + K 7 +A H @ ' .+ A= F K#
  2. + Kính không ph ng: [ )] A[ 7[ 2 2 ) "> =D R ^ '_ " ) "# Z K [ )] +<A . \ ' K + + V '2 J + C" ! <A . A' * ' " Y K #
  3. + Kính m : D I F I AF > EK / A' _ " 4A . G< C # ^ K '( )* =V '> F$ ` J a # ZK ( 4 bA + . + Q$ c0 U1 = 4 / 02 de 4! )] \)C" 1 f L #C ( E 8 ). . Y ( 4R 4 !+ g) + Q : 3 / e : R )* d h$ 2 4 " > 4# b 4 GT F W i A #
  4. S n kim lo i (Standard Material và VrayMtl)
  5. $ j+ - . # ,- + )) +@ A- -+ '0 EFF 5( ! T A 1 a A Y )* T ( #j+@ A -2 7 -+ a T ! /C 03 2G###1 a6 /T D A" $A 2R .# 6k # l 5( '( )* +H hf . + @ # g. ' ' ( )* 9 2 " CE I A0 'g. f . m; d d 1 . d h: d I I0 A b . mn hn 1 g A ) ' d :# . . ! /C 2C T " bA . m $ h; 2 :d CE I ! F' ( D +. % ++ 2 <A . A +R ' CT C 2C '( ^ o. G# .A F A a +F U+ # ; ,* # + . .+ A @ 2 CE 'T A2 F )* 6p d 8- .. > CE 0 ^ @ . .1#
  6. <C X=2 'Y ( ^ Fq 4g . +' P + ! ) )2 D r W Fl A& > K A CY > I '( )* ) )# < C Q' Y ( $S= #s X7 Y $ a t 2 +P A .+ 2 EF F `= C 5( ! '( CT C! g ) )# [ ' )] A T A A " # $% # g ) ) +. g + A + . )+ j W RV # > )* +. g +# 6 V .H . # O,* H # CT CY )* + @ A- \ -+ + - .# j+ ,- + @ A -2 7 -+ a T ! /C a6 /T D A" $A 2 R .#8 - .. Q . 3 0 d s 2dh : 2 d : 1 b ( 8 - A s 2ds d: 2d # .# . Q d u hd e 2: 2: E F F E3Z \ D R ' ( 3 # k l 5( '( 7 4P + A . + Qde h dn # 2: 2: ;g. # H. O,* H# a @ . .2 Y r )- . / - Y v 8- .. )* @ A- -# sV #W E K I6 Y " 2 7 4g . + % A V )+ Q $ h6 # A . dd
  7. N c
  8. kK Y2 '( wDA C" / A 2 C" A /0 = / > t a\ A )C" FO T 2 C" A / ###12 C" E] 9 0a Z/ '( 3 O Rq 2 ##1 <= # / C" A > )* H EF ( 5= F l DF 7v 2 CE ' )* g ) )# N c trong su t (VRayMtl) $k # '( 3 5 )* . \+ - . # ,- + 6+.. + # 8- 9 . + . .8- @ .. A+# ;< A # 2r +. 8- + 9 #P /MN8 $; # 2; sk # 7 D R C" 2 )* +<A . 0 8 ++ . A+ R@ +# 1 fC L '( . + -. x- g )A + ! y H 3[ ' 9#
  9. 0 7 C" V '1 N c ph n x (Standardl) $H # + - . )* ,- + 3 F &3 2I/ Q !0 )] \)C" )* 8 O e s 2 e # bV 6 2 e : 1
  10. 6k # I' ( 5(/ )* + H hf . + @ # g. ' )* 9 " CE I " 0' g. f .m6 d d 1 . d h: d I I 0A b . me h n 1g A ) g . : :# . ' )* 3 2 CE IQ ' ( 0' g. f .m6 h; 1 . d: C = I 0A b . m6 h; 1 d d# ; ,* # + . .+\ + . . + CT @ 8- # C" A /2 )) V ' ' 5 (C L#

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản