Hướng dẫn thao tác ZEN

Chia sẻ: lamck05

Thời gian ngày tháng không được đặt khi xuất xưởng. Có thể đặt thời gian ngày tháng cho các model của ZEN có hỗ trợ tính năng ngày tháng. Sau khi bật điện, bấm OK để hiện thị thiết lập cho đồng hồ. Chọn SET CLOCK. Bấm OK để vào trang hiện thị thời gian và ngày tháng hiện tại. Chữ số bên phải của ngày tháng sẽ nhấp nháy....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn thao tác ZEN

V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON t¹i ViÖt nam
H−íng dÉn thao t¸c víi ZENMôc lôc
1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn th ............................................................................................... 3
Þ
2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng ................................................................................................... 3
3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: ............................................................................................. 4
3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong: ............................................................ 5
3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh ...................................................................................................... 5
3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang ..................................................................................... 6
VÏ c¸c ®Çu vµo...................................................................................................................... 8
VÏ ®Çu ra ............................................................................................................................... 9
4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................................. 11
C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng ........................................................................................... 12
KiÓm tra ho¹t ®éng .............................................................................................................. 12
5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: ........................................................................................... 13
5.1 Thay ®æi ®Çu vµo .................................................................................................... 13
5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit .................................................... 14
5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi ............................................................ 14
5.4 ChÌn c¸c dßng ....................................................................................................... 14
5.5 Xo¸ c¸c dß ng tr¾ng ................................................................................................ 15
6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#) .................................................. 16
6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7) ...................................................................... 16
6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3) ............................................................................ 17
6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 17
6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 17
6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 18
7 Sö dông bé ®Õm (Counter) ............................................................................................. 18
Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 18
7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................. 19
7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 19
7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 20
8 Weekly timer (ký hiÖu @) ................................................................................................ 20
8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 21
8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 21
8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 22
9 Calendar Timer (ký hiÖu * ) ............................................................................................. 22
Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 22
9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 22
9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 23
9.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 23
10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator) .......... 24
Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 24
10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 24
10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 25
10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 25
11 So s¸nh gi¸ tr hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer dïng bé so s¸nh kiÓu P: .............. 26
Þ
Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 26
11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 26
11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 27
11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 27
12 C¸c bit th«ng b¸o hiÓn th (Display bit) ....................................................................... 28
Þ
12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 28
12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 29
13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B) ............................................................................................ 30
Sö dông bit nót bÊm ............................................................................................................ 31
Trang 2
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ
Cã thÓ lùa chän tíi 6 ng«n ng÷ ®Ó hiÓn thÞ trªn mÆt hiÓn thÞ LCD cña ZEN lµ
Anh, Ph¸p, Italia, §øc, T©y Ban Nha vµ NhËt. MÆc ®Þ nh lµ tiÕng Anh.
Chó ý: Kh«ng nªn thay ®æi ng«n ng÷ hiÓn thÞ v× viÖc ®æi trë l¹i sang tiÕng Anh
cã thÓ khã kh¨n khi hiÓn thÞ ë mét ng«n ng÷ kh¸c.


BËt ®iÖnBÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang Menu


BÊm ↓ 4 lÇn ®Ó chuyÓn con trá tíi
“LANGUAGE”

BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ ng«n ng÷ hiÖn t¹i, Ch÷
cuèi cña ng«n ng÷ sÏ nhÊp nh¸y (ch÷ “H”
trong h×nh)

BÊm OK ®Ó lµm cho c¶ tõ nhÊp nh¸y. B©y
giê ta cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ kh¸c dïng
phÝ m ↑/↓.

2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng

Thêi gian ngµy th¸ng kh«ng ®−îc ®Æt khi xuÊt x−ëng. Cã thÓ ®Æt thêi gian
ngµy th¸ng cho c¸c model cña ZEN cã hç trî tÝ nh n¨ng ngµy th¸ng


Sau khi bËt ®iÖn, bÊm OK ®Ó hiÓn thÞ thiÕt lËp
PROGRAM
RUN
cho ®ång hå. Chän SET CLOCK
PARAMETER
SET CLOCKBÊm OK ®Ó vµo trang hiÓn thÞ thêi gian vµ
SET CLOCK
SUMMER TIME
ngµy th¸ng hiÖn t¹i. Ch÷ sè bªn ph¶i cña
ngµy th¸ng sÏ nhÊp nh¸y
SET CLOCK
YY/MM/DD
00/01/01
00:03 (SA)
Trang 3
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN§Æt thêi gian vµ ngµy th¸ng
Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn/ xuèng ®Ó thay
SET CLOCK
YY/MM/DD
®æi
00/04/01
11:35 (SU)
Dïng c¸c phÝ m mòi tªn tr¸i/ph¶i ®Ó thay ®æi
vÞ trÝ con nh¸y
Khi ngµy th¸ng ®−îc thay ®æi, ngµy thø
còng tù ®éng thay ®æi theo. Ký hiÖu cña thø
trong tuÇn nh− b¶ng d−íi ®©y:

SU: Sunday
SET CLOCK
MO: Monday
SET ?
OK/ESC TU: Tuesday
11:35 (SU) WE: Wednesday
TH: Thursday
FR: Friday
SA: Saturday
BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay
®æi

Chó ý:
- NÕu t¾t ®iÖn trong 1 thêi gian dµi (2 ngµy hoÆc h¬n ë 250C), thêi gian
ngµy th¸ng sÏ bÞ ®Æt l¹i (reset) vÒ gi¸ trÞ mÆc ®Þ nh lµ 00/1/1; 00:00 (SA)
- N¨m cã thÓ ®−îc ®Æt trong kho¶ng tõ 2000 ®Õn 2099
- Víi c¸c n−íc cã ph©n biÖt giê theo mïa, nÕu chän
SET CLOCK S
YY/MM/DD
giê mïa hÌ (Summertime) th× “S” sÏ ®−îc hiÖn thÞ
01/05/01
bªn ph¶i trªn cïng trong thêi gian mïa hÌ.
11:35 (SU)N¨m ®−îc hiÓn thÞ vµ ®Æt theo thø tù sau: n¨m/th¸ng/ngµy
-

3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang:
Ch−¬ng tr×nh mÉu
§o¹n sau ®©y h−íng dÉn c¸ch nhËp 1 ch−¬ng tr×nh bËc thang: theo nh−
ch−¬ng tr×nh mÉu ë trªn.
Trang 4
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong:


§Çu nèi nguån cÊp


Nèi c¸c c«ng t¾c SW1 vµ SW2 vµo
c¸c ®Çu nèi input I0 vµ I1

Khi c«ng t¾c SW1 bËt hay t¾t, Bit I0
(sè (1) trªn ch−¬ng tr×nh bËc thang)
còng bËt hoÆc t¾t. T−¬ng tù víi c«ng
t¾c SW2 vµ bit I1
Ch−¬ng
tr×nh bËc
Khi ch−¬ng tr×nh ch¹y ë chÕ ®é RUN
thang
vµ c«ng t¾c SW1 bËt, Bit I0 bËt lªn
vµ còng lµm bit ®Çu ra Q0 bËt. Khi ®ã
tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact)
còng bËt theo (chØ thÞ bëi sè (3) trong
ch−¬ng tr×nh)
Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output
contact) bËt lªn (chØ thÞ bëi sè (3)
trong ch−¬ng tr×nh), t¶i nèi víi ®Çu
T¶i nèi ®Çu ra Q0 còng ®−îc bËt3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh

CÇn ph¶i xo¸ ch−¬ng tr×nh trong bé nhí cña ZEN tr−íc khi viÕt 1 ch−¬ng tr×nh
míi. Khi dïng lÖnh DELETE PROG ®Ó xo¸, chØ cã phÇn ch−¬ng tr×nh lµ bÞ
xo¸, cß n c¸c phÇn kh¸c nh− ng«n ng÷ hiÓn thÞ , thêi gian ngµy th¸ng vµ c¸c
thiÕt lËp kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h−ëng.
CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP (chÕ ®é dõng) míi xo¸ ®−îc ch−¬ng
tr×nh.
BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ
PROGRAM
RUN
chän PROGRAM
PARAMETER
SET CLOCK
Chän DELETE PROG
EDIT PROG
DELETE PROGDELETE PROG
BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay
DELETE ?
OK/ESC
®æi.

BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi
EDIT PROG
Sau ®ã mµn h×nh sÏ quay l¹i hiÓn thÞ mµn
DELETE PROG
h×nh tr−íc ®ã cña Menu
Trang 5
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang

CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP míi viÕt hay thay ®æi ®−îc ch−¬ng
tr×nh.
BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ
PROGRAM
RUN
chän PROGRAM
PARAMETER
SET CLOCK
EDIT PROG
Chän EDIT PROGRAM
DELETE PROG
Sau ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ nh− sau:
HiÓn thÞ sè cña dß ng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá


Con trá nhÊp nh¸y ë tr¹ng th¸i ®¶o


BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang söa ch−¬ng tr×nh bËc thang

C¸c ho¹t ®éng khi ë trang söa ®æi ch−¬ng tr×nh bËc thang:

T¹i 1 thêi ®iÓm chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®−îc 2 dß ng trong m¹ch cña ch−¬ng tr×nh
bËc thang trong mµn h×nh Edit Screen.


Mçi bé ZEN cã thÓ chøa tíi 96 dß ng, mçi dß ng cã thÓ gåm 3 input
condition lµ c¸c tiÕp ®iÓm ®Çu vµo vµ 1 output.Ch−¬ng tr×nh vÝ dô mÉuC¸c chøc n¨ng phô thªm cho ®Çu ra
HiÓn thÞ sè cña dß ng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá
HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dß ng ch−¬ng tr×nh ë d−íi. Dïng phÝ m mòi tªn xuèng ®Ò hiÓn thÞ tiÕp

HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dß ng ch−¬ng tr×nh ë trªn. Dïng phÝ m mòi tªn lªn ®Ò hiÓn thÞ tiÕp
Trang 6
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
Trong h×nh trªn, ë ®©y:
- Bit Type: lµ lo¹i ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng. Xem b¶ng c¸c ®Þ a chØ trong
PLC
- Bit Address: lµ ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng
- Connection Line: ®−êng nèi gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm
- N.O vµ N.C input: c¸c ®Çu vµo tiÕp ®iÓm th−êng më vµ th−êng ®ãng

C¸c vÞ trÝ cho viÖc viÕt c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ ®−êng nèi
a- ViÕt ®Çu vµo cho I0

BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ vÞ trÝ viÕt ban ®Çu (®Çu
vµo NO ®Þ a chØ I0) vµ chuyÓn con trá nhÊp
nh¸y vÒ vÞ trÝ Bit type. Dïng c¸c phÝ m mòi
tªn lªn xuèng ®Ó lùa chän lo¹i cña bit (Bit
type). Dïng phÝ m mòi tªn ®Ó chuyÓn
sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ bÊm c¸c phÝ m mòi
tªn lªn xuèng ®Ó thay ®æi ®Þ a chØ bit
BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp
®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ
nhËp tiÕp theo.


b- ViÕt tiÕp ®Çu vµo I1 nèi tiÕp víi I0BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ l¹i tiÕp ®iÓm ®Çu vµo NO
vµ ®Þ a chØ I0

BÊm ALT ®Ó chuyÓn sang lo¹i tiÕp ®iÓm lµ
NC (BÊm ALT ®Ó chuyÓn vÒ lo¹i tiÕp ®iÓm lµ
NO)

BÊm phÝ m mòi tªn ph¶i ®Ó chuyÓn con trá
nh¸y sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ dïng phÝ m mòi
tªn lªn UP ®Ó chuyÓn thµnh 1

BÊm OK ®Ó chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp tiÕp
theo. §−êng nèi (connection line) sÏ tù ®éng
®−îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm I0 vµ tiÕp ®iÓm I1Trang 7
H−íng dÉn thao t¸c víi ZENVÏ c¸c ®Çu vµo

Ký hiÖu c¸c ®Çu vµo
C¸c vïng nhí (c¸c lo¹i ®Þ a chØ)

Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè
C¸c bit ®Çu vµo cña module cã CPU I0 --> I5 (6 ®Çu)
I
C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu)
Q
X0 --> XB (12 ®Çu) (1)
C¸c bit ®Çu vµo cña module më réng
X
Y0 --> YB (12 ®Çu)(1)
C¸c bit ®Çu ra cña module më réng
Y
C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh M0 --> QF (16 bit)
M
(work bit)
C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit)
H
l−u tr¹ng th¸i (holding bit)
B0 --> B7 (8 bit) (2)
C¸c bit b¸o tr¹ng th¸i c¸c nót bÊm
B

Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi nèi c¸c module më réng víi module CPU
(2) ChØ dïng ®−îc víi model cã mµn h×nh LCD


C¸c timer, counter vµ bé so s¸nh gi¸ trÞ (analog comparator)

Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè
Timer trÔ th«ng th−êng T0 --> T7 (8 timer)
T
Timer cã l−u tr¹ng th¸i khi mÊt ®iÖn #0 --> #3 (4 timer)
#
(Holding Timer)
@0 --> @7 (8 timer) (1)
Timer tuÇn (Weekly Timer)
@
*0 --> *7 (8 timer) (1)
Timer ngµy th¸ng (Calendar Timer)
*
Counter C0 --> C7 (8 counter)
C
A0-A3 (4 bé so s¸nh) (2)
Bé so s¸nh t−¬ng tù (Analog
A
Comparator)
Bé so s¸nh th−êng P0-PF (16 bé so s¸nh)
P

Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi dïng víi module CPU cã chøc n¨ng lÞ ch
vµ ®ång hå thêi gian thùc
(2) ChØ dïng ®−îc víi model CPU cã nguån DC

BÊm nót ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é ghi
®−êng nèi. Con trá h×nh mòi tªn chØ sang tr¸i
sÏ nhÊp nh¸y
BÊm nót ®Ó vÏ 1 ®−êng nèi víi ®Çu raTrang 8
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
VÏ ®Çu ra
C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c


C¸c vïng nhí cho ®Çu ra

Ký hiÖu 3.1.1.1.1.1 M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè
C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu)
Q
Y0 --> YB (12 ®Çu)(1)
C¸c bit ®Çu ra cña module më réng
Y
C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh M0 --> MF (16 bit)
M
(work bit)
C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit)
H
l−u tr¹ng th¸i (holding bit)

C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c cho c¸c bit ®Çu ra

Ký hiÖu M« t¶
Ho¹t ®éng cña ®Çu ra output sÏ nh− b×nh th−êng
[
Khi ®−îc bËt bëi lÖnh output kiÓu S (Set) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷
S
nguyªn tr¹ng th¸i bËt kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ bÞ
t¾t víi lÖnh output kiÓu R
Khi ®−îc t¾t bëi lÖnh output kiÓu R (Reset) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷
R
nguyªn tr¹ng th¸i t¾t kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ
®−îc bËt víi lÖnh output kiÓu S
Mçi khi lÖnh output kiÓu A (Alternate) ®−îc thùc hiÖn bit output sÏ
A
chuyÓn sang tr¹ng th¸i ng−îc l¹i, vÝ dô khi ®ang ë ON sÏ chuyÓn
sang OFF vµ ng−îc l¹i

Gi¶n ®å cña c¸c lÖnh output
Q0 bËt vµ t¾t Q1 bËt vµ vÉn ë Q2 t¾t khi I2 bËt Q3 chuyÓn
khi I0 bËt vµ t¾t ON khi I1 bËt råi tr¹ng th¸i gi÷a
t¾t ON vµ OFF mçi
khi I3 bËt
Trang 9
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


Timers, Holding Timers, Counters, vµ Display Output
Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè Lo¹i ®Çu ra
Timer T0 --> T7 (8 timer) T: §Çu vµo kÝ ch
T
ho¹t timer
Timer cã l−u tr¹ng #0 --> #3 (4 timer)
#
R: §Çu vµo
th¸i khi mÊt ®iÖn
Reset cho timer
(Holding Timer)
Counter C0 --> C7 (8 counter) C: §Çu vµo ®Õm
C
cho counter
D: ChiÒu ®Õm
cho counter
R: §Çu vµo
reset cho
counter
Bit hiÓn thÞ (Display D0-D7 (8 bit) D
D
bit) (chØ cho model cã mµn
h×nh)

c- ViÕt ®Çu ra cho bit Q0

BÊm lÇn n÷a ®Ó vÏ mét ®−êng nèi víi ®Çu ra
vµ chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ghi ®Çu ra

BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ gi¸ trÞ ban ®Çu cho ®Çu ra
(®Çu ra b×nh th−êng/Q0) vµ chuyÓn con trá nh¸y
vÒ vÞ trÝ lo¹i bit Q.
Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn /xuèng ↑/↓ ®Ó lùa
chän lo¹i bit. Dïng c¸c phÝ m vµ ®Ó di
chuyÓn con trá vµ dïng ↑ vµ ↓ ®Ó chän c¸c chøc
n¨ng kh¸c hay ®Ó chän ®Þ a chØ bit.

BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a
chØ Q. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp
input ë ®Çu dß ng tiÕp theo.

d- ViÕt 1 tiÕp ®iÓm Q0 song song víi I0

BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ I0 råi chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ
lùa chän lo¹i bit

BÊm ↑ ®Ó lùa chän lo¹i bit lµ Q


BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a
chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp
tiÕp theo.

Trang 10
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
e- VÏ c¸c ®−êng nèi cho m¹ch song song (m¹ch OR)
BÊm ALT khi con trá ®ang ë ®iÓm gi÷a 2 vÞ trÝ cÇn nèi, con trá sÏ chuyÓn sang
vµ cho phÐ p vÏ c¸c ®−êng nèi. BÊm c¸c phÝ m , , ↑, ↓ ®Ó vÏ c¸c
h×nh
®−êng nèi ngang vµ th¼ng ®øng.
ChÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi sÏ ®−îc tho¸t ra khi ®Õn ®Çu hay cuèi mçi dß ng
hoÆc khi phÝ m OK hay ESC ®−îc nhÊn.

BÊm ALT ®Ò chuyÓn sang chÕ ®é vÏ c¸c ®−êng
nèi

BÊm ↑ ®Ó ®ång thêi vÏ c¶ ®−êng nèi th¼ng ®øng
vµ ngang. DÊu céng (+) biÓu thÞ giao ®iÓm.

BÊm OK ®Ó hoµn tÊt viÖc vÏ ®−êng nèi vµ
chuyÓn sang con trá nhÊp nh¸y.

BÊm ESC ®Ó kÕt thóc ho¹t ®éng vÏ.

BÊm tiÕp ESC ®Ó trë vÒ mµn h×nh Menu


Chó ý:

- Kh«ng viÕt ch−¬ng tr×nh víi c¸c ®−êng nèi t¹o thµnh vß ng kÝ n. Ch−¬ng tr×nh
cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng ®óng nÕu vÏ nh− vËy
- Lu«n lu«n bÊm ESC ®Ó quay trë vÒ mµn h×nh Menu. NÕu kh«ng quay trë vÒ
mµn h×nh Menu tr−íc khi t¾t ®iÖn, c¸c thiÕt lËp vµ ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ mÊt.

4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang
H·y lu«n kiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang tr−íc khi ®−a ZEN
vµo ho¹t ®éng thËt.

Chó ý:

Tr−íc khi bËt ®iÖn, h·y kiÓm tra d©y nguån, d©y ®Çu vµo vµ m¹ch ®Çu
-
ra ®Òu ®· ®−îc nèi ®óng vµ tèt
Nªn th¸o bá d©y nèi víi t¶i cña ®Çu ra tr−íc khi ho¹t ®éng thö ®Ó tr¸nh
-
c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra
Lu«n lu«n ®¶m b¶o an toµn ë vïng xung quanh tr−íc khi bËt ®iÖn
-
nguånTrang 11
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng

KiÓm tra tr−íc khi bËt nguån

1. KiÓm tra r»ng ZEN ®· ®−îc l¾p vµ ®Êu d©y ®óng
2. KiÓm tra nÕu cã sù cè g× cã thÎ x¶y ra khi ZEN ho¹t ®éng
3. BËt nguån cho ZEN. ChuyÓn ZEN sang chÕ ®é RUN

KiÓm tra ho¹t ®éng

4. BËt mçi ®Çu vµo lªn ON hoÆc vÒ OFF vµ xem ch−¬ng tr×nh cã ho¹t
®éng ®óng kh«ng
5. §iÒu chØnh l¹i khi cã vÊn ®Ò

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ho¹t ®éng


Víi lo¹i cã mµn h×nh LCD KiÓm tra b»ng c¸c hiÓn thÞ ®Çu vµo vµ
®Çu ra nhÊp nh¸y
Víi lo¹i kh«ng cã mµn h×nh LCD (lo¹i Nèi ZEN víi phÇn mÒm ZEN Support
chØ thÞ b»ng ®Ìn LED) Software vµ kiÓm tra b»ng chøc n¨ng
monitor.

KiÓm tra ho¹t ®éng

Thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng


BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ mµn h×nh Menu vµ bÊm ↓
®Ò chuyÓn con trá ®Õn RUN
PROGRAM
BÊm OK ®Ó chuyÓn tõ STOP sang RUN
RUN
PARAMETER
SET CLOCK


MONITOR
STOP
PARAMETER
SET CLOCK
Trang 12
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
KiÓm tra ho¹t ®éng ë KiÓm tra ho¹t ®éng dïng chøc n¨ng
mµn h×nh chÝ nh theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang

PROGRAM Chän Monitor ë
BÊm ESC ®Ò STOP
chÕ ®é RUN
chuyÓn sang PARAMETER
SET CLOCK
mµn h×nh chÝ nh
BÊm phÝ m OK ®Ó
chuyÓn sang mµn
h×nh theo dâi
ch−¬ng tr×nh bËc
thang
Q0 sÏ ON khi
I0 lªn ON
Q0 sÏ ON khi I0
lªn ON. Khi bit
nµy ON, c¸c
®−êng nèi ®øng
vµ ngang sÏ
Q0 sÏ vÉn ë ON ®Ëm lªn
kÓ c¶ khi I0 vÒ
OFF
Q0 sÏ vÒ OFF
khi I1 bËt lªn
ON
5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang:
5.1 Thay ®æi ®Çu vµo


Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu
vµo

BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nhÊp
nh¸y vµ chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp lo¹i
bit.
BÊm phÝ m ↑/↓ ®Ó lùa chän M
BÊm ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit.
Dïng phÝ m ↑/↓ ®Ó thay ®æi ®¹i chØ bit tõ 0
lªn 1.

BÊm OK ®Ó hoµn tÊt
Trang 13
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit

B©y giê ta sÏ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra bit sang S (tøc SET)

Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu
ra


BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nh¸p
nh¸y
BÊm chuyÓn con trá sang vÞ trÝ thay ®æi
chøc n¨ng ®Çu ra.
BÊm phÝ m ↑ hai lÇn ®Ó chuyÓn chøc n¨ng
®Çu ra tõ [ thµnh S

BÊm OK ®Ó hoµn tÊt


5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi

Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo, ®Çu ra hay ®−êng nèi cÇn xo¸ vµ bÊm
DEL.

VÝ dô: Xo¸ ®Çu vµo nèi tiÕp M3
BÊm DEL ®Ó xo¸ ®Çu vµo vµ xo¸ lu«n
®−êng nèi ®i cïng


VÝ dô: Xo¸ c¸c ®−êng nèi th»ng ®øng

Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo bªn
ph¶i cña ®−êng nèi nµy. BÊm ALT ®Ó
chuyÓn sang chÕ ®é vÏ ®−êng nèi. Con trá
chuyÓn sang h×nh mòi tªn

BÊm DEL ®Ó xo¸
5.4 ChÌn c¸c dßng

• §Ó chÌn 1 dß ng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ ®Çu dß ng cÇn chÌn thªm 1
dß ng tr¾ng vµ Ên ALT


Trang 14
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
Mét dß ng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y
BÊm ALT ®Ó chÌn t¹i ®©y
Dß ng tr¾ng
• §Ó chÌn m¹ch song song (m¹ch OR), c¸c ®Çu vµo cã thÓ ®−îc thªm
vµo gi÷a c¸c ®Çu vµo song song.
ChuyÓn con trá vÒ ®Çu dß ng cÇn chÌn thªm 1 dß ng tr¾ng vµ Ên ALT


Mét dß ng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©yBÊm ALT ®Ó chÌn thªm kho¶ng
tr¾ng réng 1 dß ng gi÷a c¸c ®Çu vµo
song song.
C¸c ®−êng nèi th¼ng ®øng sÏ ®−îc
tù ®éng kÐ o dµi
5.5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng

§Ó xo¸ 1 dß ng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ®Çu cña dß ng cÇn xo¸ vµ Ên
DEL.Dß ng nµy sÏ ®−îc xo¸
BÊm ALT ®Ó xo¸ dß ng tr¾ng
C¸c dß ng phÝ a d−íi sÏ ®−îc tù ®éng
chuyÓn lªn
Trang 15
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer)
(#)
ZEN cã s½n 8 timer th−êng (T) vµ 4 holding timer (#):

Timer Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ bÞ xo¸ (reset) khi timer chuyÓn tõ
RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn
Cã 4 d¹ng timer th−êng cã thÓ sö dông
Holding timer Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ vÉn ®−îc l−u khi timer chuyÓn tõ
RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn. Timer l¹i tiÕp tôc khi ®Çu
vµo kÝ ch (trigger) lªn ON. Bit ®Çu ra cña timer còng ®−îc gi÷
nguyªn tr¹ng th¸i khi timer ®Õm xong.
Cã 1 d¹ng holding timer

6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7)

Lo¹i timer Ho¹t ®éng Lo¹i øng
Ký hiÖu dông
chÝ nh
X On BËt sau 1 TrÔ thêi
kho¶ng thêi gian
DELAY
gian ®Æt tr−íc
timer
sau khi ®Çu
vµo trigger lªn
ON
OFF VÉn ë ON §Æt thêi
trong khi ®Çu gian cho
DELAY
vµo trigger ON chiÕu s¸ng
timer
vµ t¾t sau 1 vµ qu¹t
kho¶ng thêi th«ng giã
gian ®Æt tr−íc
sau khi ®Çu
vµo trigger vÒ
OFF
O One-shot VÉn ë ON
pulse trong 1 kho¶ng
timer thêi gian ®Æt
tr−íc khi ®Çu
vµo trigger bËt
lªn ON
F Flashing BËt vµ t¾t lÆp ®i M¹ch b¸o
pulse lÆp l¹i trong ®éng b¸o
timer kho¶ng chu kú cß i vµ ®Ìn
®Æt tr−íc trong nhÊp nh¸y
khi ®Çu vµo
trigger ë ON
Trang 16
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3)

Lo¹i timer Ho¹t ®éng Lo¹i øng
dông
chÝ nh
X BËt sau 1 TrÔ thêi
On
kho¶ng gian cã
DELAY
thêi gian yªu cÇu
timer
®Æt tr−íc tiÕp tôc
sau khi trë l¹i sau
®Çu vµo khi mÊt
trigger lªn ®iÖn
ON

6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang

C¸c ®Çu vµo trigger, ®Çu ra reset vµ c¸c th«ng sè cña timer ®−îc vÏ ë mµn
h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang.
Timer address T0 ®Õn T7 hoÆc #0 ®Õn #3
(®Þ a chØ timer)
Trigger input T (TRG) §iÒu khiÓn ®Çu vµo trigger cña timer.
SÏ kÝ ch ho¹t timer khi ®Çu vµo trigger
bËt lªn ON
Reset input R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña timer. Khi
®Çu vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i
cña timer (PV) bÞ xo¸ vÒ 0. Tr¹ng th¸i
®Çu vµo trigger sÏ bÞ bá qua trong khi
®Çu vµo reset input ë ON
Timer bit SÏ bËt tuú theo lo¹i timer

6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)
Trang 17
H−íng dÉn thao t¸c víi ZENTimer Type
Time Unit (®¬n vÞ thêi gian)

S 00,01 ®Õn 99,99s (theo ®¬n vÞ 0,01 gi©y) Sai sè: 0 ®Õn –10ms
M:S 00 phót 01s ®Õn 99 phót 59s (theo ®¬n vÞ Sai sè: 0 ®Õn –1s
phót gi©y)
H:M 00 giê 01 phót ®Õn 99h 59 phót (theo ®¬n vÞ Sai sè: 0 ®Õn –1 phót
giê phót )

Monitor Enabled/Disabled

A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi
D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi


6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi
trong trang nµy.
7 Sö dông bé ®Õm (Counter)
Cã thÓ sö dông tíi 8 bé ®Õm ë chÕ ®é ®Õm t¨ng hay ®Õm gi¶m. Gi¸ trÞ hiÖn
hµnh cña counter (Present Value - PV) vµ tr¹ng th¸i cña ®Çu ra counter ®−îc
l−u c¶ khi chÕ ®é ho¹t ®éng cña ZEN thay ®æi hay khi mÊt ®iÖn.

Ho¹t ®éng

Bit ®Çu ra cña counter (counter bit) bËt lªn ON khi gi¸ trÞ ®Õm (hay gi¸ trÞ hiÖn
hµnh – Present Value PV) v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt (set value - SV) (PV≥SV). Gi¸ trÞ
®Õm sÏ quay vÒ 0 vµ bit ®Çu ra t¾t khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON. C¸c ®Çu vµo
®Õm bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset ë ON.Trang 18
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang

C¸c ®Çu ra cho ®Çu vµo cña counter, chiÒu ®Õm (counter direction) vµ ®Çu
vµo reset ®−îc viÕt trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh. C¸c th«ng sè thiÕt lËp
cho counter ®−îc ®Æt ë trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Setting)
Counter address C0 ®Õn C7
(®Þ a chØ counter)
Counter input C (CNT) SÏ t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ ®Õm PV mçi khi ®Çu
(§Çu vµo ®Õm) vµo nµy bËt lªn ON
Counter direction D (DIR) ChuyÓn gi÷a chÕ ®é ®Õm t¨ng hay gi¶m:
input OFF: ®Õm t¨ng
(X¸c ®Þ nh chiÒu ON: ®Õm gi¶m
®Õm)
Reset input R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña counter. Khi ®Çu
(Reset) vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña
counter (PV) bÞ xo¸ vÒ 0 vµ bit ®Çu ra
counter vÒ OFF. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo ®Õm sÏ
bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON
SÏ bËt khi bé ®Õm ®Õm ®Õn gi¸ trÞ ®Æt (PV≥SV)
Timer bit


7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)
Trang 19
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


Set Value 0001 ®Õn 9999 lÇn
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay
Monitor ®æi
enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ
thay ®æi

7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña counter cã thÓ ®−îc theo dâi
trong trang nµy.
Chó ý:
1. §Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) vµ bit ®Çu ra cña counter
(counter bit) khi ng¾t ®iÖn hay khi thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng,
h·y t¹o 1 m¹ch xo¸ (reset) lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh.
Sau ®©y lµ 1 vÝ dô:2. NÕu ®Çu vµo ®Õm vµ ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu (direction) cïng
®−îc ®−a vµo counter cïng lóc, h·y ®Æt ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu
tr−íc ®Çu vµo ®Õm trong ch−¬ng tr×nh.
8 Weekly timer (ký hiÖu @)
Weekly timer sÏ bËt lªn ON gi÷a c¸c thêi gian bËt vµ t¾t (start /stop time) ®inh
tr−íc trong nh÷ng ngµy x¸c ®Þ nh. Cã 8 Weekly timer ®¸nh sè tõ @0 ®Õn @7.

Ngµy trong tuÇnThêi
gianTrong vÝ dô trªn, Weekly timer sÏ bËt lªn ON mçi ngµy tõ
thø Ba ®Õn thø S¸u gi÷a 8:15 vµ 17:30
Trang 20
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang
C¸c ®Çu vµo cña timer ®−îc vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang.

Weekly timer address: @0 ®Õn @7 (8 timer)8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)
Set Value 0001 ®Õn 9999 lÇn
Day Start day Tõ Chñ NhËt ®Õn Thø B¶y
(ngµy) (Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri/Sat)
Stop day Tõ Chñ NhËt ®Õn Thø B¶y
(Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri/Sat)
Time Start time 00:00 ®Õn 23:59
(thêi gian) Stop time 00:00 ®Õn 23:59
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ
Monitor thay ®æi
enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo
dâi vµ thay ®æi

råi bÊm ↑/↓ ®Ó ®Æt
Chó ý: Khi con trá n»m ë start day (ngµy bËt), bÊm
ngµy t¾t (stop day). NÕu stop day kh«ng ®−îc ®Æt, timer sÏ chØ ho¹t ®éng theo
thêi gian ®· ®Æt.

Quan hÖ gi÷a thêi gian vµ ngµy bËt vµ t¾t (Start-Stop Day/Time)

Th«ng sè ®Æt VÝ dô Ho¹t ®éng
Khi Start day tr−íc MO-FR Ho¹t ®éng tõ Thø Hai ®Õn
Stop day Thø S¸u hµng tuÇn
Khi Start day sau FR-MO Ho¹t ®éng tõ Thø S¸u hµng
Start-Stop
Stop day tuÇn ®Õn Thø Hai tuÇn sau
Day
Khi Start day trïng MO-MO Ho¹t ®éng bÊt kÓ ngµy
(ngµy)
víi Stop day trong tuÇn
Khi Stop day kh«ng FR- Ho¹t ®éng chØ vµo Thø S¸u
®−îc ®Æt hµng tuÇnTrang 21
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


Time Khi Start time tr−íc ON: 08:00 Ho¹t ®éng tõ 08:00 ®Õn
(thêi gian) Stop time OFF: 17:00 17:00 hµng ngµy
Khi Start time sau ON: 18:00 Ho¹t ®éng tõ 18:00 ®Õn
Stop time OFF: 07:00 07:00 ngµy h«m sau
Khi Start time trïng ON: 18:00 Ho¹t ®éng bÊt kÓ thêi gian
víi Stop time OFF: 18:00


8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi
trong trang nµy.


Ngµy hiÖn t¹i
Thêi gian hiÖn t¹i
9 Calendar Timer (ký hiÖu * )
Calendar Timer (Timer theo ngµy trong th¸ng) bËt lªn ON trong c¸c ngµy ®Þ nh
tr−íc. Cã 8 Calendar Timer ký hiÖu tõ *0 ®Õn *7.

Ho¹t ®éng
Calendar Timer bËt lªn ON trong c¸c ngµy tõ 1/4 ®Õn
31/8 (1 April 31 August)

9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang
C¸c ®Çu vµo cña timer ®−îc vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang.

Calendar timer address: *0 ®Õn *7 (8 timer)
Trang 22
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)
Start Date Tõ 1/1 ®Õn 31/12
(ngµy bËt)
Stop Date Tõ 1/1 ®Õn 31/12
(ngµy t¾t)
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay
Monitor ®æi
enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ
thay ®æi

Chó ý: Ngµy th¸ng trong ZEN ®−îc hiÓn thÞ theo thø tù nh− sau:
n¨m/th¸ng/ngµy
VÝ dô: 4/5 lµ ngµy 5 th¸ng 4

Quan hÖ gi÷a ngµy bËt vµ t¾t (Start-Stop Date)

Th«ng sè ®Æt VÝ dô Ho¹t ®éng
Khi Start ON: 04/01 Ho¹t ®éng tõ 1/4 ®Õn 1/9
date tr−íc OFF: 09/01
Stop date
Khi Start ON: 04/01 Ho¹t ®éng tõ 1/4 ®Õn 1/2
Start-Stop Day date sau OFF: 02/01 n¨m sau
(ngµy) Stop date
Khi Start ON: 02/01 Ho¹t ®éng kh«ng kÓ ngµy
date trïng OFF: 02/01 th¸ng
víi Stop
date

Chó ý: §Ó dõng ho¹t ®éng vµo vÝ dô ngµy 1/4, h·y ®Æt stop date lµ ngµy sau
ngµy ®ã tøc ngµy 2/4


9.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi
trong trang nµy.

Ngµy hiÖn t¹i
Trang 23
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh
t−¬ng tù (analog comparator)
Cã thÓ nèi 2 ®Çu vµo t−¬ng tù 0-10V vµo module CPU cña ZEN (víi model
dïng nguån DC). Hai ®Çu vµo nµy lµ I4 vµ I5 nh− h×nh d−íi.
TÝ n hiÖu t−¬ng tù ®−îc chuyÓn ®æi thµnh d¹ng d¹ng sè BCD tõ 00.0 ®Õn 10.0.
KÕt qu¶ cã thÓ ®−îc dïng víi 1 trong 4 bé so s¸nh t−¬ng tù (analog
comparator) ký hiÖu A0 ®Õn A3. KÕt qu¶ cña viÖc so s¸nh nµy cã thÓ ®−îc
dïng lµm ®Çu vµo trong ch−¬ng tr×nh.


ThiÕt bÞ cho
tÝ n hiÖu
analog
Ho¹t ®éng

VÝ dô 1 VÝ dô 2
Khi ®Çu vµo analog I4 ≥ 5.2V Khi ®Çu vµo analog I5 ≥ I4
§Çu ra cña bé comparator sÏ bËt lªn §Çu ra cña bé comparator sÏ bËt lªn ON
ON khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo 1 ®¹t ®Õn khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo 2 cao h¬n ®Çu vµo 1
5,2V hoÆc cao h¬n

Chó ý:
Kh«ng ®−îc ®−a tÝ n hiÖu ®iÖn ¸p ©m vµo c¸c ®Çu vµo I4 vµ I5. Lµm nh−
vËy cã thÓ lµm háng c¸c m¹ch bªn trong ZEN.

10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang
Trang 24
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


C¸c ®Çu vµo cña bé so s¸nh analog ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh
bËc thang.

Analog Comparator address: A0 ®Õn A3 (4 comparator)

10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)


VÝ dô 1 VÝ dô 2
Khi so s¸nh ®Çu vµo analog víi 1 Khi so s¸nh c¸c ®Çu vµo analog ( vÝ
h»ng sè (vÝ dô I4 ≥ h»ng sè) dô I5 ≥ I4)

D÷ liÖu so s¸nh 1
D÷ liÖu so s¸nh 1
To¸n tö so s¸nh
To¸n tö so s¸nh
D÷ liÖu so s¸nh 2
D÷ liÖu so s¸nh 2
Analog Comparator Tõ A0 ®Õn A3
address
D÷ liÖu so s¸nh 1 I4: ®Çu vµo analog 1
I5: ®Çu vµo analog 2
2 I5: ®Çu vµo analog 2
H»ng sè: tõ 00.0 ®Õn 10.5

To¸n tö so s¸nh §Çu ra cña bé so s¸nh (analog
comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh
1 ≥ d÷ liÖu so s¸nh 2
≤ §Çu ra cña bé so s¸nh (analog
comparator bit) sÏ bËt khi d÷ liÖu so s¸nh
1 ≤ d÷ liÖu so s¸nh 2
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ
Monitor thay ®æi
enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi
vµ thay ®æi


10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña bé so s¸nh vµ ®Çu vµo analog
cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy.

D−íi ®©y lµ mµn h×nh khi theo dâi hai d¹ng so s¸nh.
Trang 25
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
11 So s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer
dïng bé so s¸nh kiÓu P:

Gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter, holding timer (#) vµ timer (T) cã thÓ ®−îc so
s¸nh dïng bé so s¸nh lo¹i P. Cã thÓ so s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña 2 counter vµ
timer thuéc cïng 1 lo¹i hay so s¸nh víi 1 h»ng sè.

Ho¹t ®éng

VÝ dô 1 VÝ dô 2

Khi so s¸nh holding timer #0 ≥ Khi so s¸nh counter C1 ≤ counter C2
12min34s
11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang
C¸c ®Çu vµo cña bé so s¸nh analog ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh
bËc thang.

Comparator address: A0 ®Õn A3 (4 comparator)
Trang 26
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)

VÝ dô 1 VÝ dô 2

Khi so s¸nh vµo analog víi 1 h»ng sè Khi so s¸nh c¸c ®Çu vµo analog ( vÝ dô
(vÝ dô I4 ≥ h»ng sè) I5 ≥ I4)


Lo¹i so s¸nh Lo¹i so s¸nh
D÷ liÖu so s¸nh 1 D÷ liÖu so s¸nh 1


To¸n tö so s¸nh
To¸n tö so s¸nh


D÷ liÖu so s¸nh 2
D÷ liÖu so s¸nh 2Lo¹i so s¸nh T: Timer
#: Holding timer
C: Counter
D÷ liÖu so s¸nh 1 T: T0 T7
#: #0 #7
C: C0 C7
2 T: T0 T7
#: #0 #7
C: C0 C7
H»ng sè:
- tõ 00.0 ®Õn 99.99 khi lo¹i so s¸nh lµ T hoÆc
#
- tõ 0000 ®Õn 9999 khi lo¹i so s¸nh lµ C

To¸n tö so s¸nh §Çu ra cña bé so s¸nh (comparator bit) sÏ bËt khi
d÷ liÖu so s¸nh 1 ≥ d÷ liÖu so s¸nh 2
≤ §Çu ra cña bé so s¸nh (comparator bit) sÏ bËt khi
d÷ liÖu so s¸nh 1 ≤ d÷ liÖu so s¸nh 2
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi
Monitor D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay
enabled/disabled ®æi


11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)

Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña bé so s¸nh cã thÓ ®−îc theo
dâi trong trang nµy.

D−íi ®©y lµ mµn h×nh khi theo dâi hai d¹ng so s¸nh.
Trang 27
H−íng dÉn thao t¸c víi ZENGhi chó:
- BÊm ALT ®Ó chuyÓn d÷ liÖu so s¸nh gi÷a ®Þ a chØ timer/counter vµ h»ng

- §¬n vÞ thêi gian ®−îc x¸c ®Þ nh nh− sau khi lo¹i so s¸nh lµ Timer hay
Holding timer:
o Khi h»ng sè ®−îc ®Æt cho d÷ liÖu so s¸nh 2, ®¬n vÞ thêi gian
®−îc tù ®éng ®Þ nh phï hîp víi ®¬n vÞ thêi gian cña timer trong
d÷ liÖu so s¸nh 1
o C¸c ®¬n vÞ thêi gian ®−îc tù ®éng chØnh ®Þ nh phï hîp khi c¸c
®¬n vÞ thêi gian lµ kh¸c nhau gi÷a timer trong trong d÷ liÖu so
s¸nh 1 vµ 2.
12 C¸c bit hiÓn thÞ th«ng b¸o (Display bit)
Ch−¬ng tr×nh trong ZEN cã thÓ hiÓn thÞ lªn trªn mµn h×nh LCD c¸c th«ng b¸o
tù ®Æt, thêi gian, gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña timer/counter hay gi¸ trÞ cña bé so s¸nh
analog. Cã thÓ hiÓn thÞ nhiÒu d÷ liÖu trªn cïng mµn h×nh.

• •
VÝ dô 1 VÝ dô 2Theo dâi t×nh tr¹ng hÖ thèng HiÓn thÞ ngµy vµ thêi gian lçi hÖ thèng xuÊt
hiÖn
ThiÕt lËp … ThiÕt lËp …
12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang


§iÒu kiÖn thùc hiÖn cho Display bit
C¸c ®Çu vµo cña bit hiÓn thÞ ®ù¬c vÏ ë mµn h×nh Theo dâi th«ng sè
(Parameter Settings).

Display address: D0 ®Õn D7 (8 bit)
Trang 28
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings)
Backlight/Display L0 Kh«ng cã chiÕu s¸ng nÒn. Kh«ng tù chuyÓn
sang mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (1)
L1 Cã chiÕu s¸ng nÒn. Kh«ng tù chuyÓn sang
mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (1)
L2 Kh«ng cã chiÕu s¸ng nÒn. Tù chuyÓn sang
mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (2)
L3 Cã chiÕu s¸ng nÒn. Tù chuyÓn sang mµn
h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o (2)
Display start X (vÞ trÝ ch÷ sè): 00 ®Õn 11
position Y: (dß ng): 0 ®Õn 3
(VÞ trÝ b¾t ®Çu
hiÓn thÞ )
CHR C¸c ký tù (tèi ®a 13 ký tù ch÷ sè vµ ký hiÖu)
DAT Th¸ng/Ngµy (5 ký tù: / )
CLK Giê/phót (5 ký tù: : )
I4-I5
Display object Gi¸ trÞ analog (4 ký tù: . )
T0-T7 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (5 ký tù: . )
#0-#3 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (5 ký tù: . )
C0-C7 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (4 ký tù: )
A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay
Monitor ®æi
enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ
thay ®æi

Chó ý:
(1) Khi L0 hay L1 ®−îc chän ®Ó t¾t chøc n¨ng hiÓn thÞ trang th«ng
b¸o, trang hiÓn thÞ th«ng b¸o sÏ kh«ng ®ù¬c hiÓn thÞ tù ®éng.
Dïng c¸c phÝ m ®Ó chuyÓn tíi trang hiÓn thÞ ho¹t ®éng.
(2) Khi L2 hay L3 ®−îc chän ®Ó bËt chøc n¨ng hiÓn thÞ trang th«ng
b¸o, trang hiÓn thÞ th«ng b¸o sÏ ®ù¬c hiÓn thÞ tù ®éng ®Ó hiÓn thÞ
d÷ liÖu ®· ®Æt. Mµn h×nh chÝ nh sÏ kh«ng ®−îc hiÓn thÞ . §Ó hiÓn
thÞ mµn h×nh chÝ nh, ph¶i chuyÓn CPU vÒ chÕ ®é STOP.
Trang 29
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN


ThiÕt lËp khi hiÓn thÞ ch÷ (khi chän CHR)
N¬i hiÓn thÞ c¸c ký tù (tèi ®a:12)
C¸c ký tù cã thÓ lùa chän ®Ó hiÓn thÞ
VÞ trÝ con trá hiÓn thÞ
VÞ trÝ bªn trong chuçi hiÓn thÞ
Nh¸y s¸ng ®ång thêi khi ®ang ®Æt
Ký tù sÏ ®ùoc chän
Ký tù tr−íc vµ sau ký tù sÏ ®ùoc chän


Dïng ↑/↓ ®Ó cuén qua c¸c ký tù cã thÓ lùa chän
cho hiÓn thÞ
Ký tù ®−îc lùa sÏ nhÊp nh¸y vµ næi bËt


Dïng phÝ m ®Ó chuyÓn vÞ trÝ ®Æt ký tù hiÓn thÞ
sang ph¶i. Dïng phÝ m ®Ó chuyÓn vÞ trÝ ®Æt ký tù
hiÓn thÞ sang tr¸i
13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B)
Víi model cã mµn h×nh LCD, mçi khi bÊm 1 nót trªn ZEN, bit nót bÊm t−¬ng
øng (Button switch) sÏ thay ®æi tr¹ng th¸i. Cã 8 bit nót bÊm, ký hiÖu vµ ®Þ a chØ
tõ B0 ®Õn B7.
Trang 30
H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN
Sö dông bit nót bÊm

C¸c nót bÊm cã thÓ ®−îc dïng nh− c¸c phÝ m Èn ®Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña
counter hay holding bit.

VÝ dô:
BÊm DEL+ALT ®ång thêi trong khi ®ang ch¹y ®Ó reset
counter C2 vÒ 0 vµ bit H5 vÒ OFF ë ch−¬ng tr×nh bªn.
Chó ý:
- C¸c nót bÊm cã thÓ ®−îc dïng nh− lµ nót ho¹t ®éng cho mçi mµn h×nh.
Khi dïng c¸c nót nh− lµ c¸c bit nót bÊm, h·y thùc hiÖn c¸c lùa chän tuú
theo t×nh tr¹ng cña mµn h×nh
- C¸c nót cã thÓ ®−îc dïng cho c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng cña ZEN nh−
lùa chän menu, bÊt kÓ bit nót bÊm cã ®ang ®−îc sö dông kh«ng.
Khi 1 nót bÊm ®−îc nhÊn cho c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng cña ZEN, bit
t−¬ng øng còng bËt. H·y ®¶m b¶o lµ hÖ thèng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng
tr−íc khi bÊm c¸c nót nµy
Trang 31
H−íng dÉn thao t¸c víi ZENCat No: ZEN-MAN-VN-1
 OMRON, 2001
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted, in any form, or by any means, mechanical, electronic, photocopying,
recording, or otherwise, without the prior written permission of OMRON.
No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.
Moreover, because OMRON is constantly striving to improve its high-quality products, the
information contained in this manual is subject to change without notice. Every precaution
has been taken in the preparation of this manual. Nevertheless, OMRON assumes no
responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting
from the use of the information contained in this publication.
V¨n phßng ®¹i diÖn:
C«ng ty OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
• Hµ néi:
2 L¸ng H¹, tÇng 6 (Toµ nhµ VINACONEX)
Tel : 8313 121 / 8313 122 Fax : 8313 122
E-mail : OMRONHN@FPT.VN
• TP Hå ChÝ Minh:
99 NguyÔn ThÞ Minh Khai, Q1
Tel : 830 1105 / 839 6666 Fax : 830 1279.
E-mail : OMRONHCM@HCM.VNN.VN
Revision: 1 – 7/01
Produced: TNBINHTrang 32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản