Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
48
lượt xem
13
download

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của Chính phủ Số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

 1. Ngh nh c a Chính ph S 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xu t b n CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xu t b n ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, Ngh nh: Chương I Nh ng quy nh chung Đi u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xu t b n v chính sách i v i ho t ng xu t b n; nhi m v , quy n h n c a cơ quan qu n lý xu t b n các c p; ho t ng c a các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m. Đi u 2. Xu t b n ph m Xu t b n ph m quy nh t i Đi u 4 Lu t Xu t b n ư c th hi n dư i các hình th c sau ây: 1. Sách, k c sách cho ngư i khi m th , sách i n t . 2. Tranh, nh, b n , áp-phích; t r i, t g p có n i dung quy nh t i Đi u 4 Lu t Xu t b n. 3. L ch các lo i dư i d ng xu t b n ph m. 4. Băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình c a nhà xu t b n có n i dung thay sách ho c minh ho cho sách. Đi u 3. Chính sách khuy n khích, h tr phát tri n s nghi p xu t b n Chính sách c a Nhà nư c khuy n khích, h tr phát tri n s nghi p xu t b n quy nh t i kho n 1 Đi u 6 Lu t Xu t b n bao g m:
 2. 1. Ưu tiên u tư ng d ng công ngh - k thu t tiên ti n trong lĩnh v c xu t b n; u tư cho cơ s in ph c v nhi m v chính tr , qu c phòng, an ninh và cơ s in trên a bàn thu c di n ưu tiên u tư c a Nhà nư c; xây d ng trung tâm sách t i các a bàn, khu v c tr ng i m; xây d ng, nâng c p m ng lư i phát hành sách t i các huy n thu c a bàn ưu tiên u tư c a Nhà nư c. 2. H tr kinh phí cho vi c xây d ng, hoàn thi n giáo trình; ào t o, nâng cao trình chuyên môn nghi p v trong và ngoài nư c cho i ngũ biên t p viên nhà xu t b n, k sư công ngh in, cán b qu n lý c a nhà xu t b n, cơ s in, cơ s phát hành xu t b n ph m. 3. H tr kinh phí cho vi c t ch c và tham gia tri n lãm, h i ch sách ph c v nhi m v chính tr , công tác thông tin i ngo i trong và ngoài nư c. 4. H tr kinh phí khen thư ng hàng năm i v i xu t b n ph m có giá tr cao. Đi u 4. Chính sách t hàng, mua b n th o, h tr mua b n quy n, tr cư c v n chuy n xu t b n ph m 1. H ng năm, B Văn hóa - Thông tin duy t danh m c xu t b n ph m thu c di n t hàng, mua b n th o và h tr mua b n quy n i v i nhà xu t b n trung ương; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) duy t danh m c xu t b n ph m thu c di n t hàng, mua b n th o và h tr mua b n quy n i v i nhà xu t b n a phương quy nh t i các kho n 2 và 3 Đi u 6 Lu t Xu t b n. 2. Vi c tr cư c v n chuy n xu t b n ph m n vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, ph c v ng bào mi n núi, h i o ư c tính theo kho ng cách t nơi mua n tr s U ban nhân dân xã. 3. B Văn hóa - Thông tin duy t danh m c xu t b n ph m ư c tr cư c v n chuy n ph c v công tác thông tin i ngo i. Vi c tr cư c ư c tính theo kho ng cách t nơi g i n nơi nh n nư c ngoài. 4. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan ban hành các văn b n th c hi n các chính sách t i kho n 2 Đi u 28 Lu t Xu t b n, các Đi u 3 và 4 Ngh nh này.
 3. Đi u 5. Nhi m v , quy n h n c a B Văn hóa - Thông tin trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n 1. B Văn hóa - Thông tin giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n trên ph m vi c nư c có nhi m v , quy n h n: a) Xây d ng và trình c p có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m, văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách v ho t ng xu t b n. b) Qu n lý công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh trong ho t ng xu t b n, công tác ào t o và b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ho t ng xu t b n. c) Qu n lý h p tác qu c t trong ho t ng xu t b n. d) C p, thu h i gi y phép thành l p nhà xu t b n, gi y phép t văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam, gi y phép t văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m quy nh t i các Đi u 16, 24 và 43 Lu t Xu t b n. ) T m ình ch ho t ng c a nhà xu t b n, văn phòng i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam, văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m; c m lưu hành, thu h i, t ch thu ho c tiêu hu xu t b n ph m vi ph m c a nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n, cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m. e) T ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng xu t b n; ch o và hư ng d n vi c tuy n ch n, trao gi i thư ng i v i xu t b n ph m có giá tr cao. g) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v xu t b n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xu t b n theo th m quy n. 2. C c Xu t b n là cơ quan ch c năng c a B Văn hóa - Thông tin có nhi m v , quy n h n: a) Giúp B trư ng B Văn hóa - Thông tin th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 Đi u này.
 4. b) Nh n và qu n lý ăng ký k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n, ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u c a cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m. c) Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hóa - Thông tin c p, thu h i gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh; gi y phép ho t ng in xu t b n ph m; gi y phép in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài; gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m; gi y phép tri n lãm, h i ch xu t b n ph m quy nh t i các Đi u 22, 23, 31, 34 và 42 Lu t Xu t b n. d) T m ình ch ho t ng in xu t b n ph m ho c ình ch vi c in xu t b n ph m ang in; t m ình ch ho c ình ch vi c phát hành xu t b n ph m; t m ình ch ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m; t m ình ch vi c t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n ph m c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài; t m ình ch lưu hành xu t b n ph m vi ph m pháp lu t v xu t b n. ) Qu n lý vi c lưu chi u xu t b n ph m và t ch c c xu t b n ph m lưu chi u. e) Th c hi n công tác ki m tra, thi ua, khen thư ng trong ho t ng xu t b n. Đi u 6. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p t nh trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n t i a phương 1. U ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n t i a phương có nhi m v , quy n h n: a) Xây d ng quy ho ch, quy t nh k ho ch phát tri n các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m thu c a phương; xây d ng và ban hành theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng xu t b n. b) T ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng xu t b n t i a phương. c) Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xu t b n theo th m quy n. d) T m ình ch ho t ng c a nhà xu t b n, cơ s in, cơ s phát hành xu t b n ph m c a trung ương t i a phương; ình ch hành vi vi ph m pháp lu t
 5. v xu t b n c a chi nhánh, văn phòng i di n nhà xu t b n, cơ s in, cơ s phát hành xu t b n ph m c a trung ương và t ch c, cá nhân khác t i a phương; t m ình ch vi c kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m c a cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m và báo cáo B trư ng B Văn hóa - Thông tin; ình ch vi c phát hành xu t b n ph m có n i dung vi ph m Lu t Xu t b n c a cơ s phát hành xu t b n ph m t i a phương. ) C m lưu hành, thu h i, t ch thu ho c tiêu hu xu t b n ph m vi ph m pháp lu t v xu t b n c a nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n, cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m thu c a phương và báo cáo B trư ng B Văn hóa - Thông tin. 2. S Văn hoá - Thông tin là cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p t nh có nhi m v , quy n h n: a) Giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 Đi u này. b) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p, thu h i gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh, gi y phép tri n lãm, h i ch xu t b n ph m cho cơ quan, t ch c, cá nhân thu c a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương; gi y phép ho t ng in xu t b n ph m và gi y phép in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài i v i cơ s in xu t b n ph m thu c a phương quy nh t i các Đi u 22, 31, 34 và 42 Lu t Xu t b n. c) Qu n lý vi c lưu chi u xu t b n ph m và t ch c c xu t b n ph m lưu chi u do a phương c p phép. d) Th c hi n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v xu t b n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xu t b n theo th m quy n. ) T m ình ch ho t ng in xu t b n ph m ho c ình ch vi c in xu t b n ph m ang in n u phát hi n n i dung xu t b n ph m vi ph m Đi u 10 Lu t Xu t b n và báo cáo B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; t m ình ch vi c t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n ph m c a cơ quan, t ch c, cá nhân do a phương c p phép; t m ình ch vi c phát hành xu t b n ph m có n i dung vi ph m Lu t Xu t b n c a cơ s phát hành xu t b n ph m t i a phương.
 6. e) Th c hi n vi c tiêu hu xu t b n ph m vi ph m pháp lu t v xu t b n khi có quy t nh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. Đi u 7. Quy ho ch phát tri n các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m: 1. Xây d ng quy ho ch phát tri n các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m toàn qu c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Căn c vào quy ho ch toàn qu c ã ư c phê duy t, hư ng d n vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch phát tri n các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m c a b , ban, ngành, a phương. Chương II Lĩnh v c xu t b n Đi u 8. T ch c ư c thành l p nhà xu t b n 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương và c p t nh. 2. T ch c khác ư c thành l p nhà xu t b n bao g m: a) T ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p Trung ương tr c ti p sáng t o và công b tác ph m. b) Ngoài t ch c ư c thành l p nhà xu t b n quy nh t i i m a kho n này, căn c yêu c u c th , i u ki n thành l p nhà xu t b n, quy ho ch phát tri n s nghi p xu t b n toàn qu c và t ng ngành, t ng a phương, B Văn hóa - Thông tin quy t nh thành l p nhà xu t b n sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . 3. Vi c thành l p nhà xu t b n ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n s nghi p xu t b n toàn qu c. Đi u 9. B nhi m, mi n nhi m, cách ch c giám c, t ng biên t p nhà xu t b n
 7. 1. Trư c khi b nhi m giám c, t ng biên t p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ph i có h sơ g i B Văn hóa - Thông tin. H sơ g m: a) Văn b n ngh tho thu n b nhi m. b) Lý l ch trích ngang c a nhân s d ki n b nhi m. c) B n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch xác nh n trình quy nh t i kho n 1 Đi u 14 Lu t Xu t b n. 2. Khi mi n nhi m, cách ch c giám c, t ng biên t p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ph i có văn b n ngh tho thu n g i B Văn hóa - Thông tin và th c hi n theo quy nh pháp lu t v cán b , công ch c. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i có văn b n tr l i cơ quan ch qu n nhà xu t b n v vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c giám c, t ng biên t p nhà xu t b n. Đi u 10. Đăng ký k ho ch xu t b n 1. Nhà xu t b n ph i ăng ký k ho ch xu t b n v i C c Xu t b n trư c khi xu t b n. K ho ch xu t b n c a nhà xu t b n ph i phù h p v i tôn ch , m c ích, ch c năng, nhi m v c a nhà xu t b n và ph i ư c cơ quan ch qu n nhà xu t b n xét duy t trư c khi ăng ký v i C c Xu t b n theo m u s 1 Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ăng ký k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n, C c Xu t b n xác nh n vi c ăng ký k ho ch xu t b n b ng văn b n. Vi c ghi s ăng ký k ho ch xu t b n trên xu t b n ph m quy nh t i Đi u 26 Lu t Xu t b n th c hi n theo m u s 2 Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. Sau khi ăng ký k ho ch xu t b n, nhà xu t b n ư c th c hi n theo n i dung ã ăng ký. K ho ch xu t b n ã ăng ký có giá tr n h t ngày 31 tháng 12 c a năm k ho ch. Đi u 11. C p gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh 1. Tài li u không kinh doanh mà không th c hi n qua nhà xu t b n ph i xin phép xu t b n theo quy nh t i Đi u 22 và kho n 2 Đi u 23 Lu t Xu t b n bao g m:
 8. a) Tài li u tuyên truy n, c ng ph c v nhi m v chính tr , các ngày k ni m l n và các s ki n tr ng ic a t nư c. b) Tài li u hư ng d n h c t p và thi hành các ch th , ngh quy t c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà nư c. c) Tài li u hư ng d n k thu t s n xu t, các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, d ch b nh và b o v môi trư ng. d) K y u h i th o. ) Tài li u c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam và doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. 2. Khi xu t b n tài li u quy nh t i kho n 1 Đi u này, cơ quan, t ch c ph i có ơn xin phép xu t b n g i cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , C c Xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép xu t b n cho cơ quan, t ch c trung ương, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t và doanh nghi p 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam; S Văn hoá -Thông tin ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép xu t b n cho cơ quan, t ch c thu c a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương. Đi u 12. N p lưu chi u xu t b n ph m 1. Vi c n p lưu chi u xu t b n ph m quy nh t i kho n 1 Đi u 27 Lu t Xu t b n ư c th c hi n như sau: a) Nhà xu t b n, cơ quan, t ch c trung ương ư c phép xu t b n n p xu t b n ph m lưu chi u cho C c Xu t b n. b) Cơ quan, t ch c thu c a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương ư c phép xu t b n n p xu t b n ph m lưu chi u cho C c Xu t b n và S Văn hoá - Thông tin. 2. Khi n p lưu chi u, nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ph i óng d u "lưu chi u" và ký tên trên xu t b n ph m.
 9. Đi u 13. Đ c xu t b n ph m lưu chi u 1. C c Xu t b n, S Văn hoá - Thông tin t ch c c xu t b n ph m lưu chi u và t ch c i ngũ c ng tác viên c xu t b n ph m lưu chi u. 2. Khi phát hi n xu t b n ph m lưu chi u vi ph m quy nh c a Lu t Xu t b n thì ph i x lý theo quy nh t i Đi u 30 Lu t Xu t b n. Trư ng h p phát hi n xu t b n ph m lưu chi u có n i dung vi ph m quy nh t i Đi u 10 Lu t Xu t b n thì vi c x lý ư c th c hi n như sau: a) C c Xu t b n, S Văn hóa - Thông tin có văn b n yêu c u nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n chưa ư c phát hành ho c t m ình ch phát hành và t ch c th m nh n i dung. b) Nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n t ch c th m nh n i dung xu t b n ph m lưu chi u và g i biên b n v C c Xu t b n ho c S Văn hoá - Thông tin. c) Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c biên b n th m nh, C c Xu t b n ho c S Văn hoá - Thông tin xem xét, xu t vi c quy t nh phát hành ho c áp d ng các hình th c x lý theo quy nh. Chương III Lĩnh v c in xu t b n ph m Đi u 14. Ho t ng in xu t b n ph m và i u ki n c p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m 1. Ho t ng in xu t b n ph m bao g m ch b n, in và gia công sau in. 2. Đi u ki n c p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m quy nh t i các i m a và b kho n 1 Đi u 31 Lu t Xu t b n c th như sau: a) Giám c ho c ch cơ s in xu t b n ph m ph i có văn b ng do cơ s ào t o ngh in c p ho c ch ng ch xác nh n ã ư c b i dư ng ki n th c qu n lý v in do cơ s ào t o chuyên ngành văn hoá - thông tin c p. B n sao có công ch ng văn b ng ho c ch ng ch g i kèm h sơ xin c p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m. b) Cơ s in có dây chuy n thi t b in và gia công sau in m i ư c c p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m.
 10. Đi u 15. Th m quy n c p gi y phép ho t ng in xu t b n ph m C c Xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép cho cơ s in xu t b n ph m c a cơ quan, t ch c trung ương; S Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ s in xu t b n ph m c a cơ quan, t ch c thu c a phương. Cơ s in xu t b n ph m mu n t chi nhánh t i các t nh, thành ph khác tr c thu c trung ương ph i ư c U ban nhân dân c p t nh nơi t chi nhánh ch p thu n b ng văn b n và ph i ngh b sung gi y phép ho t ng in xu t b n ph m quy nh t i Đi u 31 Lu t Xu t b n. Đi u 16. Đi u ki n nh n in xu t b n ph m 1. Khi nh n in xu t b n ph m thì gi y phép xu t b n, gi y phép in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài và quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n quy nh t i kho n 1 Đi u 32 Lu t Xu t b n ph i là b n g c và ư c lưu t i cơ s nh n in xu t b n ph m. 2. Khi nh n ch b n, in ho c gia công sau in xu t b n ph m, cơ s in ph i vào s theo dõi và qu n lý h p ng nh n in. Đi u 17. In gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài 1. C c Xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài i v i cơ s in trung ương; S Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài i v i cơ s in thu c a phương. 2. N i dung xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài không trái v i các quy nh pháp lu t có liên quan. B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m hư ng d n chi ti t th c hi n quy nh này. 3. Xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài không ư c tiêu th , ph bi n trên lãnh th Vi t Nam. Chương IV Lĩnh v c Phát hành xu t b n ph m Đi u 18. Đăng ký nh p kh u xu t b n ph m
 11. Vi c ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u kinh doanh (sau ây g i t t là danh m c xu t b n ph m nh p kh u) quy nh t i kho n 2 Đi u 39 Lu t Xu t b n ư c th c hi n như sau: 1. Khi nh p kh u xu t b n ph m, cơ s nh p kh u ph i ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u v i C c Xu t b n theo m u s 3 Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c danh m c xu t b n ph m nh p kh u, C c Xu t b n xác nh n vi c ăng ký b ng văn b n. 3. Sau khi ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u, cơ s nh p kh u - ư c th c hi n theo n i dung ã ăng ký. Danh m c xu t b n ph m nh p kh u ã ăng ký có giá tr n h t ngày 31 tháng 12 c a năm k ho ch. 4. Danh m c xu t b n ph m nh p kh u ã ư c C c Xu t b n xác nh n là căn c cơ s nh p kh u làm th t c h i quan. Đi u 19. Ho t ng tri n lãm, h i ch xu t b n ph m 1. C c Xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n ph m cho cơ quan, t ch c trung ương, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ; S Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n ph m cho cơ quan, t ch c, cá nhân thu c a phương, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i a phương. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân t ch c tri n lãm, h i ch ch u trách nhi m v n i dung xu t b n ph m tri n lãm, h i ch . 3. Vi c trưng bày không kinh doanh các xu t b n ph m nh m gi i thi u ho t ng và s n ph m c a cơ quan, t ch c Vi t Nam thì không ph i xin phép, nhưng trư c khi trưng bày ph i báo cáo b ng văn b n v i cơ quan có th m quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 1 Đi u này v th i gian, a i m, danh m c xu t b n ph m và ch u trách nhi m v n i dung xu t b n ph m trưng bày. Đi u 20. Ho t ng c a văn phòng i di n t ch c nư c ngoài trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m
 12. 1. Văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m quy nh t i kho n 3 Đi u 43 Lu t Xu t b n ư c phép: a) Gi i thi u v t ch c và s n ph m c a mình. b) Xúc ti n các giao d ch v h p ng, h p tác kinh doanh ho c liên doanh trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m; các giao d ch v phát hành xu t b n ph m, v b n quy n và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m. 2. Văn phòng i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m không ư c tr c ti p kinh doanh t i Vi t Nam. Chương V Đi u kho n thi hành Đi u 21. C p l i gi y phép trong ho t ng xu t b n Nhà xu t b n, cơ s in xu t b n ph m và cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m thành l p và ho t ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2005 ph i làm th t c xin c p l i gi y phép. Đi u 22. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph . Đi u 23. Trách nhi m thi hành Ngh nh 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. 2. B trư ng B Văn hoá - Thông tin hư ng d n thi hành Ngh nh này. TM.CHÍNH PH Th tư ng
 13. PHAN VĂN KH I
Đồng bộ tài khoản