Hướng dẫn thi hành những qui định chung về luật báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
369
lượt xem
114
download

Hướng dẫn thi hành những qui định chung về luật báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan báo chí có trách nhiệm tiếp nhận và đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và các tác phẩm báo chí khác của công dân có nội dung phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, định hướng thông tin và không vi phạm Điều 10 của Luật Báo chí và những quy định cụ thể trong Nghị định này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thi hành những qui định chung về luật báo chí

 1. Chương I Nh ng Quy nh chung i u 1. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Báo chí" là tên g i chung i v i các lo i hình báo in, báo hình, báo nói, báo i n t . 2. "Báo in" là tên g i lo i hình báo chí ư c th c hi n b ng phương ti n in (báo, t p chí, b n tin th i s , b n tin thông t n). 3. "Báo nói" là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên sóng phát thanh (chương trình phát thanh). 4. "Báo hình" là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên sóng truy n hình (chương trình truy n hình, chương trình nghe - nhìn th i s ư c th c hi n b ng các phương ti n khác nhau). 5. "Báo i n t " là tên g i lo i hình báo chí th c hi n trên m ng thông tin máy tính (Internet, Intranet). 6. “B n tin th i s ” là n ph m nh kỳ ăng tin th i s trong nư c và th gi i c a cơ quan thông t n nhà nư c. 1
 2. 7. “B n tin thông t n” là n ph m nh kỳ ăng tin có tính chuyên c a cơ quan thông t n nhà nư c như văn hóa, th thao, kinh t . 8. “S ph ” là n ph m ph nh kỳ ngoài s báo chính g m các lo i: tu n, cu i tu n, tháng, cu i tháng. 9. ''Ph trương'' là trang tăng thêm ngoài s trang quy nh c a báo và ư c phát hành cùng s báo chính. 10. " c san" là n ph m có tính ch t báo chí xu t b n không nh kỳ t p trung vào m t s ki n, m t ch . 11. ''Chương trình ph '' là chương trình phát thanh, chương trình truy n hình nh kỳ ư c th c hi n ngoài chương trình chính. 12. ''Chương trình c bi t'' là chương trình phát thanh, chương trình truy n hình không nh kỳ, t p trung vào m t s ki n, m t ch . 13. "H p báo" là ho t ng cung c p thông tin c a t ch c ho c cá nhân trư c các i di n cơ quan báo chí, nhà báo công b , tuyên b , gi i thích v n có liên quan t i nhi m v ho c l i ích c a t ch c, cá nhân ó. 14. "Lưu chi u báo chí" là ho t ng xu t trình các s n ph m báo chí c a cơ quan báo chí cho cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n lưu gi và ki m tra trư c khi phát hành. 15. "Phát hành báo chí" là vi c lưu hành các s n ph m báo chí n ngư i s d ng báo chí thông qua các phương ti n khác nhau. 2
 3. 16. "Qu ng cáo trên báo chí" là hình th c thông báo, gi i thi u n công chúng v ho t ng kinh doanh, hàng hóa, d ch v thương m i và d ch v phi thương m i c a t ch c, cá nhân b ng các lo i hình báo chí. 17. " ăng, phát trên báo chí" là vi c ưa thông tin trên báo chí. 18. “Tác ph m báo chí” là tên g i chung cho t t c các th lo i tin, bài, nh ... ã ư c ăng, phát trên báo chí. Chương II Quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân i u 2. Trách nhi m c a cơ quan báo chí 1. Các cơ quan báo chí th c hi n quy n t do báo chí và có trách nhi m b o m quy n t do báo chí, t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Cơ quan báo chí có trách nhi m ti p nh n và ăng, phát ki n ngh , phê bình, tin, bài, nh và các tác ph m báo chí khác c a công dân có n i dung phù h p v i tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , nh hư ng thông tin và không vi ph m i u 10 c a Lu t Báo chí và nh ng quy nh c th trong Ngh nh này. Trư ng h p không ăng, phát thì trong th i h n ch m nh t là ba mươi (30) ngày, cơ quan báo chí có trách nhi m tr l i cho tác gi b ng văn b n ho c ăng, phát trên báo chí b ng hình th c h p thư, nh n tin. 3
 4. 3. K t khi nh n ư c văn b n tr l i c a cơ quan nhà nư c có th m quy n gi i quy t các khi u n i, t cáo, ho c văn b n c a cơ quan, t ch c, cá nhân tr l i ki n ngh , phê bình iv iv n mà báo chí nêu ho c ti p nh n thì cơ quan báo chí có trách nhi m thông báo cho t ch c, công dân có khi u n i, t cáo, ki n ngh , phê bình ho c ăng, phát trên báo chí c a mình trong th i h n mư i (10) ngày i v i báo ngày và ài phát thanh, ài truy n hình, mư i lăm (15) ngày i v i báo tu n, trên s ra ti p g n nh t iv i t p chí. i u 3. Trách nhi m c a t ch c, ngư i có ch c v Khi cơ quan nhà nư c, t ch c ng, t ch c xã h i (g i chung là t ch c) và ngư i có ch c v nh n ư c ý ki n, ki n ngh , phê bình, khi u n i c a t ch c, công dân, t cáo c a công dân do cơ quan báo chí chuy n n ho c ăng, phát trên báo chí, trong th i h n ba mươi (30) ngày, k t ngày nh n ư c ho c t ngày báo chí ăng, phát thì ngư i ng u t ch c, ngư i có ch c v ph i thông báo cho cơ quan báo chí k t qu ho c bi n pháp gi i quy t. N u quá th i h n nêu trên mà không nh n ư c thông báo c a ngư i ng u t ch c, ngư i có ch c v thì cơ quan báo chí có quy n chuy n ý ki n, ki n ngh , phê bình, khi u n i, t cáo c a công dân n cơ quan c p cao hơn có th m quy n gi i quy t ho c ưa v n ó lên báo chí. 4
 5. Chương III Nhi m v và quy n h n c a báo chí i u 4. C i chính trên báo chí 1. Khi có văn b n k t lu n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n v n i dung thông tin trên báo chí sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân ph m c a cá nhân thì cơ quan báo chí ph i ăng, phát nguyên văn văn b n k t lu n ó cùng v i l i xin l i c a cơ quan báo chí, c a tác gi . Cơ quan báo chí ph i ăng, phát văn b n k t lu n vào úng v trí v i cùng m t ki u, c ch ( i v i báo in, báo i n t ), úng chuyên m c ã phát sóng ( i v i báo nói, báo hình) mà báo chí ã ăng, phát thông tin trên. Th i i m ăng, phát ư c tính t ngày cơ quan báo chí nh n ư c văn b n k t lu n như sau: năm (5) ngày i v i báo ngày, ài phát thanh, ài truy n hình; mư i (10) ngày i v i báo tu n và trong s ra g n nh t iv i t p chí. i v i t p chí xu t b n trên ba mươi (30) ngày/kỳ thì ngoài vi c ph i ăng trên t p chí ó trong s ra g n nh t, còn ph i thông qua m t t báo hàng ngày ho c ài phát thanh, ài truy n hình có ph m vi phát hành, ph sóng tương ương v i ph m vi phát hành c a t p chí mình ăng, phát k t lu n ó và ph i ch u toàn b phí t n v vi c c i chính. 2. Trư ng h p cơ quan báo chí, tác gi t phát hi n n i dung thông tin trên báo chí, tác ph m c a mình có n i dung sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân ph m c a cá nhân thì 5
 6. ph i c i chính, xin l i trên báo chí c a mình ng th i ph i g i văn b n c i chính, xin l i n t ch c, cá nhân ó. Th th c c i chính, xin l i trên báo chí như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Cơ quan báo chí nh n ư c l i phát bi u b ng văn b n c a t ch c, cá nhân v nh ng n i dung c p trên báo chí c a mình khi có căn c cho r ng báo chí ã thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m nh thì ph i ăng, phát l i phát bi u ó úng v trí, chuyên m c mà báo chí ã ăng, phát thông tin. L i phát bi u không ư c vư t quá di n tích, th i lư ng ã ăng, phát n i dung thông tin nói trên. Trư ng h p không nh t trí v i l i phát bi u c a t ch c, cá nhân, cơ quan báo chí có quy n thông tin ti p làm rõ quan i m c a mình. Sau ba (3) l n ăng, phát ý ki n phát bi u c a t ch c, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có s nh t trí gi a hai bên thì cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí có quy n yêu c u ng ng ăng, phát các thông tin c a ương s . T ch c, cá nhân có quy n khi u n i n cơ quan ch qu n c a báo chí ó, cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí ho c kh i ki n t i Tòa án theo quy nh c a pháp lu t. Th th c, th i gian ăng, phát l i phát bi u c a t ch c, cá nhân như quy nh t i kho n 1 i u này. Cơ quan báo chí có quy n không ăng, phát l i phát bi u c a t ch c, cá nhân n u l i phát bi u c a t ch c, cá nhân ó vi ph m pháp lu t, xúc ph m n uy tín, danh d c a cơ quan báo chí, tác gi . Trong trư ng h p ó cơ quan báo chí ph i g i văn b n báo cho t ch c, cá nhân bi t, nói rõ lý do, 6
 7. ng th i ph i g i báo cáo b ng văn b n t i cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí. i u 5. Nh ng i u không ư c thông tin trên báo chí Quy nh c th các kho n mà i u 10 Lu t Báo chí ã nêu, như sau: 1. Không ư c ăng, phát nh ng tác ph m báo chí, ngh thu t, văn h c, tài li u trái pháp lu t, có n i dung ch ng i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và phá ho i kh i oàn k t toàn dân. 2. Không ư c miêu t t m nh ng hành ng dâm ô, chém gi t rùng r n trong các tin, bài, hình nh v các v án và hành ng t i ác. Không ư c ăng, phát tin, bài, hình nh, tranh, nh kh a thân và có tính ch t kích dâm, thi u th m m , không phù h p v i thu n phong m t c Vi t Nam. 3. Không ư c ăng, phát nh c a cá nhân mà không có chú thích rõ ràng ho c làm nh hư ng n uy tín, danh d c a cá nhân ó (tr nh thông tin các bu i h p công khai, sinh ho t t p th , các bu i lao ng, bi u di n ngh thu t, th d c th thao, nh ng ngư i có l nh truy nã, các cu c xét x công khai c a Tòa án, nh ng ngư i ph m t i trong các v tr ng án ã b tuyên án). 4. Không ư c ăng, phát tin bài nh hư ng x u n i tư, công b tài li u, thư riêng c a cá nhân khi chưa ư c s ng ý c a ngư i vi t thư, ngư i nh n thư ho c ngư i ch s h u h p pháp tài li u, b c thư ó. iv i tài li u, thư riêng c a cá nhân có liên quan n các v tiêu c c, vi ph m pháp lu t thì cơ quan báo chí th c hi n theo quy nh t i kho n 6 i u này. 7
 8. 5. Không ư c ăng, phát tin, bài truy n bá h t c, mê tín, d oan. i v i lo i thông tin v nh ng v n khoa h c m i chưa ư c k t lu n, nh ng chuy n th n bí thì c n có chú d n xu t x tư li u (ngu n g c tác ph m, nơi công b , th i gian). 6. Vi c s d ng các văn ki n c a các cơ quan ng và Nhà nư c, tài li u c a các t ch c ph i theo úng nh ng quy nh trong Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000. i v i văn ki n, tài li u c a t ch c, tài li u, thư riêng c a cá nhân có liên quan n các v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x , cơ quan báo chí có quy n khai thác theo ngu n tin c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung thông tin ó. Chương IV T ch c báo chí và nhà báo i u 6. Cơ quan ch qu n báo chí 1. Căn c vào Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t Báo chí và quy ho ch phát tri n báo chí c a Chính ph , các t ch c quy nh t i i u 1 Lu t Báo chí có quy n ng tên xin thành l p cơ quan báo chí và là cơ quan ch qu n báo chí sau khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí c p gi y phép thành l p cơ quan báo chí. 2. Ngư i ng u cơ quan ch qu n báo chí ch o, theo dõi ho t ng c a cơ quan báo chí, ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong ph m vi 8
 9. nhi m v , quy n h n c a mình i v i các sai ph m c a cơ quan báo chí tr c thu c. 3. Cơ quan ch qu n báo chí b nhi m, mi n nhi m, cách ch c T ng biên t p, Phó T ng biên t p (báo in, báo i n t ), T ng Giám c, Phó T ng Giám c, Giám c, Phó Giám c ( ài phát thanh, ài truy n hình, cơ s nghe - nhìn th i s ) sau khi có s th ng nh t ý ki n b ng văn b n c a B Văn hóa - Thông tin. Ngư i ng u cơ quan ch qu n báo chí, ngư i ư c c thay m t cơ quan ch qu n theo dõi, ch o cơ quan báo chí không ư c kiêm nhi m ch c v ngư i ng u cơ quan báo chí. 4. Cơ quan ch qu n báo chí quy nh ch ki m tra ho t ng c a cơ quan báo chí, nh kỳ báo cáo v ho t ng c a cơ quan báo chí v i B Văn hóa - Thông tin. 5. Cơ quan ch qu n báo chí có trách nhi m c p kinh phí ban u, tr s , u tư trang thi t b , phương ti n nghi p v , tr giá cho cơ quan báo chí trong trư ng h p báo chí do th c hi n nhi m v thông tin, tuyên truy n ph i bán dư i giá thành, ho c ư c c p kinh phí ho t ng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình). i u 7. Quy n h n c a cơ quan báo chí 1. ư c cơ quan ch qu n báo chí c p v n, kinh phí ho t ng, tr giá, bù l . Ngoài các ch ưu ãi v thu , ưu ãi v phí i v i ho t ng xu t b n, phát hành báo chí, các cơ quan báo chí c a các t ch c chính tr , báo chí ph c v thi u nhi, ph c v ng bào mi n núi, h i o, ng bào các 9
 10. dân t c thi u s , báo chí i ngo i và khoa h c k thu t ư c Nhà nư c xem xét tài tr hàng năm. 2. ư c t ch c ho t ng kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c in n, ch b n, phát hành sách báo, qu ng cáo, quay phim, nhi p nh và kinh doanh các thi t b , v t tư liên quan n chuyên môn nghi p v báo chí t o ngu n thu u tư tr l i cho s nghi p phát tri n báo chí. Cơ quan báo chí có nhu c u m r ng lĩnh v c kinh doanh, d ch v các lĩnh v c khác liên quan n chuyên môn nghi p v c a cơ quan báo chí thì ph i ư c s ng ý c a cơ quan ch qu n và báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí bi t. Ho t ng kinh doanh, d ch v ph i ăng ký kinh doanh tách bi t v i ho t ng nghi p v c a cơ quan báo chí và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh, d ch v mà cơ quan báo chí kinh doanh. 3. ư c nh n và s d ng các kho n tài tr t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c vào các ho t ng phù h p quy nh c a lu t pháp. Cơ quan ch qu n báo chí có trách nhi m hư ng d n vi c ti p nh n s d ng các kho n tài tr t nguy n theo úng quy nh c a Nhà nư c. Ngư i ng u cơ quan báo chí ch u trách nhi m trư c cơ quan ch qu n báo chí và trư c pháp lu t v vi c qu n lý và s d ng các kho n tài tr . i u 8. Quy n h n c a nhà báo 10
 11. 1. ư c n các cơ quan, t ch c, thư vi n, b o tàng, tri n lãm thu th p thông tin, tra c u tài li u, làm nghi p v báo chí. Khi n làm vi c, nhà báo ch c n xu t trình th nhà báo. Các cơ quan nhà nư c không ư c t ch i cung c p cho nhà báo nh ng tư li u, tài li u không thu c ph m vi quy nh trong Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. 2. ư c th c hi n các ho t ng nghi p v t i các kỳ h p Qu c h i, H i ng nhân dân các c p, các i h i và h i ngh công khai, các cu c mít tinh, ón ti p khách c a ng, Nhà nư c và các cơ quan, t ch c khác theo gi y m i và các quy nh c th c a Ban T ch c các ho t ng ó. 3. ư c ho t ng nghi p v l y tin, ch p nh, quay phim, ghi âm t i các phiên tòa xét x công khai, ư c dành ch ng i riêng, ư c liên l c tr c ti p v i các th m phán, lu t sư l y tin, ph ng v n theo quy nh c a pháp lu t. 4. ư c ưu tiên trong vi c mua vé tàu, vé xe, vé máy bay, chuy n nhanh i n tín, bài báo và nh, băng, ĩa ghi âm, ghi hình, các lo i n ph m báo chí khi ho t ng nghi p v . 5. ư c ưu tiên, t o i u ki n i l i thu n l i trong trư ng h p giao thông b ách t c, khó khăn và ư c hư ng ch mi n phí i v i phương ti n giao thông c a cơ quan báo chí và nhà báo khi ph c v cho ho t ng nghi p v báo chí. Chương V Qu n lý Nhà nư c v báo chí 11
 12. i u 9. Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí Trung ương 1. B Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v báo chí, có nhi m v và quy n h n sau: a) L p và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p báo chí (bao g m báo in, báo i n t , thông t n, phát thanh, truy n hình); k ho ch u tư, ngân sách, quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b báo chí. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u và ng d ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c thông tin i chúng; b) So n th o d án lu t, văn b n dư i lu t, chính sách, ch v báo chí, hư ng d n thi hành các ch trương, chính sách v báo chí, chính sách v u tư, tài tr cho báo chí, chính sách, ch i v i cơ quan báo chí và nhà báo; c) C p và thu h i gi y phép ho t ng báo chí theo quy nh t i i u 19 Lu t Báo chí; c p gi y phép xu t b n c san, s ph , ph trương, chương trình c bi t, chương trình ph theo quy nh t i i u 21 Lu t Báo chí; d) C p và ki m tra vi c s d ng th nhà báo; thu h i th nhà báo; ) Ki m tra báo lưu chi u, qu n lý kho lưu chi u báo chí qu c gia; e) Khen thư ng các t ch c, cá nhân, cơ quan báo chí và nhà báo có thành tích. Thanh tra, ki m tra ho c ph i h p ki m tra th c hi n Lu t Báo chí và x lý vi ph m các quy nh v báo chí; g) T ch c thông tin cho báo chí theo các quy nh c a Lu t Báo chí; 12
 13. h) Qu n lý ho t ng c a báo chí và nhà báo trong c nư c, ph i h p v i các cơ quan h u quan qu n lý ho t ng c a báo chí Vi t Nam liên quan n nư c ngoài và ho t ng báo chí c a ngư i nư c ngoài, t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam; i) Ký k t các i u ư c qu c t trong lĩnh v c báo chí; k) Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B qu n lý báo chí thu c các lĩnh v c theo s phân công c a Chính ph . C c Báo chí là cơ quan giúp B Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v báo chí trong c nư c. 2. Các B , cơ quan ngang B có trách nhi m ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v báo chí bao g m các n i dung: a) Th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n báo chí i v i các cơ quan báo chí tr c thu c; b) Xây d ng quy ho ch h th ng báo chí tr c thu c; c) Tr c ti p ch o, qu n lý các cơ quan báo chí tr c thu c; d) Có trách nhi m gi i quy t các vư ng m c, khi u n i liên quan n cơ quan báo chí tr c thu c. i u 10. Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí a phương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí a phương, có nhi m v và quy n h n sau: 13
 14. 1. Xây d ng d án quy ho ch phát tri n báo chí a phương theo hư ng d n c a B Văn hóa - Thông tin. 2. Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, chính sách, ch v báo chí i v i cơ quan báo chí c a a phương. Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i báo chí Trung ương và báo chí a phương khác ho t ng t i a phương mình theo y quy n c a B Văn hóa - Thông tin. 3. T ch c thanh tra, ho c ph i h p ki m tra, x lý vi ph m iv i các ho t ng báo chí, vi c nh p kh u và lưu hành báo chí nư c ngoài t i a phương mình theo quy nh c a pháp lu t. S Văn hóa - Thông tin giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v báo chí. i u 11. Thanh tra v báo chí 1. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v báo chí. 2. N i dung ho t ng thanh tra: a) Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng báo chí; b) Hư ng d n gi i quy t khi u n i v ho t ng báo chí; c) Ki n ngh các bi n pháp b o m vi c thi hành pháp lu t v ho t ng báo chí và hoàn thi n pháp lu t, chính sách báo chí. 3. i tư ng thanh tra là ho t ng báo chí c a các t ch c, cơ quan báo chí, nhà báo và cá nhân. 14
 15. 4. Quy n h n c a thanh tra: a) Ki n ngh v i cơ quan có th m quy n khen thư ng các cơ quan báo chí, nhà báo, t ch c và công dân có thành tích trong ho t ng báo chí; b) Quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo th m quy n; ki n ngh cơ quan có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p vư t quá th m quy n; ki n ngh cơ quan có th m quy n x lý k lu t, thu h i th nhà báo, thu h i gi y phép ho t ng báo chí; c) Yêu c u các ương s và các bên liên quan cung c p tài li u, ch ng c và tr l i nh ng v n c n thi t có liên quan tr c ti p n vi c thanh tra; d) Trong quá trình thanh tra phát hi n có d u hi u t i ph m chuy n h sơ sang cơ quan i u tra có th m quy n; ) Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. i u ki n ư c c p phép ho t ng báo chí 1. Có ngư i ng u cơ quan báo chí, các ch c danh ch y u, có i ngũ phóng viên, biên t p viên, b o m cho ho t ng c a cơ quan báo chí. Ngư i ng u cơ quan báo chí, các ch c danh ch y u, phóng viên, biên t p viên c a cơ quan báo chí ph i có các tiêu chu n theo quy nh v ngư i làm báo chí. Ngư i ng u cơ quan báo chí ch ư c m nhi m ch c v này m t cơ quan báo chí. 15
 16. 2. Xác nh rõ tên cơ quan báo chí, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , ngôn ng th hi n i v i m i lo i hình báo chí; ph m vi phát hành ch y u, kỳ h n xu t b n, khuôn kh , s trang, s lư ng, nơi in i v i báo in, báo i n t ; công su t, th i gian, t n s , ph m vi t a sóng, nơi phát sóng i v i báo nói, báo hình phù h p v i ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n. 3. Phù h p v i quy ho ch phát tri n báo chí. 4. Có tr s chính th c, có cơ s v t ch t k thu t c n thi t b o m cho ho t ng c a cơ quan báo chí. 5. i v i ài phát thanh, ài truy n hình, ngoài các i u ki n trên, vi c s d ng máy phát (công su t, th i gian, ph m vi t a sóng), t n s vô tuy n i n ph i có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v t n s c p. 6. i v i t ch c ng tên xin phép thành l p cơ quan báo chí t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ph i có ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng nh n có i u ki n ho t ng báo chí và vi c xin phép ho t ng báo chí ó phù h p v i quy ho ch phát tri n báo chí c a a phương. i u 13. C p gi y phép ho t ng báo chí 1. B Văn hóa - Thông tin là cơ quan c p gi y phép ho t ng báo chí, ch u trách nhi m ki m tra y các i u ki n c a t ch c xin phép ho t ng báo chí trư c khi c p gi y phép. 16
 17. 2. Cơ quan báo chí mu n xu t b n các n ph m, phát sóng các chương trình không n m trong quy nh c a gi y phép ho t ng báo chí ã c p, ph i xin phép B Văn hóa - Thông tin. 3. T ch c không có cơ quan báo chí, mu n xu t b n c san ph i ư c B Văn hóa - Thông tin c p phép. 4. H sơ xin phép ho t ng báo chí và xu t b n c san theo quy nh và m u th ng nh t c a B Văn hóa - Thông tin. B Văn hóa - Thông tin quy nh m u h sơ, gi y phép, quy ch và hư ng d n th t c xin, c p gi y phép. 5. Trong trư ng h p không c p gi y phép thì ch m nh t là ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ư c h sơ xin phép ho t ng báo chí, cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí ph i tr l i b ng văn b n, nói rõ lý do. T ch c b t ch i c p gi y phép có quy n khi u n i v i cơ quan có th m quy n ho c kh i ki n t i Toà án. i u 14. Hi u l c c a gi y phép 1. Sau khi nh n ư c gi y phép ho t ng báo chí, cơ quan báo chí m i ư c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng, h p ng in, ưa lên m ng thông tin máy tính, phát sóng th nghi m. 2. Sau chín mươi (90) ngày, k t ngày gi y phép có hi u l c, n u cơ quan báo chí không ho t ng thì gi y phép không còn giá tr . Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m thu l i gi y phép. N u mu n ti p t c ho t ng thì ph i làm th t c xin phép l i. 17
 18. 3. Cơ quan báo chí t m ng ng ho t ng ho c thôi không ho t ng n a, ph i báo trư c mư i (10) ngày b ng văn b n cho B Văn hóa - Thông tin; ph i t thông báo trên báo chí c a mình. Trư ng h p không ho t ng n a thì gi y phép b thu h i. 4. Thay i m t trong nh ng i u sau ây ph i xin phép B Văn hóa - Thông tin: a) Tên báo chí; b) Tôn ch , m c ích, kỳ h n xu t b n, i tư ng ph c v , ph m vi phát hành ch y u, ph m vi t a sóng, ngôn ng th hi n. 5. Thay i m t trong nh ng i u sau ây ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c v t n s : a) Lo i máy phát, công su t, th i gian, ph m vi t a sóng, nơi phát sóng, c i m k thu t c a ăng-ten phát; b) T n s ho c kênh t n s vô tuy n i n. 6. Thay i cách trình bày tên báo, khuôn kh , s trang, nơi in, thay i th i gian phát hành, th i gian, th i lư ng phát sóng, nơi phát sóng, tr s chính, ph i báo cáo b ng văn b n và ph i ư c B Văn hóa - Thông tin ng ý b ng văn b n. i u 15. Các n i dung ph i ghi trên trang m t, bìa m t, trang trong c a báo và t p chí 1. Trang m t c a báo, bìa m t c a t p chí: 18
 19. a) Tên báo chí; b) Tên cơ quan ch qu n (in dư i tên báo chí); c) S th t c a kỳ phát hành báo chí; d) Ngày, tháng, năm phát hành. 2. Trang trong c a báo, t p chí: a) S gi y phép, ngày c p, cơ quan c p gi y phép; b) a ch c a cơ quan báo chí, s i n tho i, telex, fax; c) H , tên T ng biên t p; d) Nơi in, khuôn kh , s trang; ) Kỳ h n xu t b n; e) Giá bán. i u 16. Lưu chi u báo chí 1. i tư ng: a) Báo chí xu t b n, lưu hành trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành; b) Báo chí n p lưu chi u ph i ghi rõ: báo chí n p lưu chi u, s lư ng phát hành, ngày, gi n p lưu chi u, ch ký c a T ng biên t p ho c ngư i ư c y quy n. 19
 20. 2. Th i gian n p báo chí lưu chi u: a) Báo in xu t b n hàng ngày ph i n p lưu chi u trư c tám (8) gi sáng hàng ngày. b) Báo in không ra hàng ngày n p lưu chi u trư c khi phát hành sáu (6) ti ng ng h . c) Báo chí nư c ngoài ư c cơ quan có th m quy n cho phép nh p phát hành r ng rãi ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành mư i hai (12) ti ng ng h . 3. a i m và s lư ng báo chí n p lưu chi u: a) Báo chí lưu chi u n p cho: - B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí): sáu (6) b n (báo chí nư c ngoài nh p phát hành r ng rãi ch n p hai (2) b n). - S Văn hóa - Thông tin a phương nơi báo chí xu t b n: m t (1) b n. - Thư vi n qu c gia: theo th l lưu chi u văn hóa ph m; b) Báo chí không xu t b n Hà N i, n p lưu chi u cho B Văn hóa - Thông tin qua Bưu i n cùng m t lúc n p lưu chi u cho S Văn hóa - Thông tin a phương, tính th i gian n p lưu chi u theo d u tem Bưu i n; c) Báo chí ư c phép in l i, ph i n p lưu chi u như l n th nh t. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản