Hướng dẫn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
16
download

Hướng dẫn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ác định tâm phụ tải điện và vẽ biểu đồ phụ tải Tâm phụ tải là vị trí tốt nhất để đặt các trạm biến áp, trạm biến áp phân phối, tủ động lực Tâm phụ tải điện là điểm thoả mãn điều kiện mômen phụ tải đạt giá trị min : Pi li min Trong đó Pi, li là công suất tiêu thụ và khoảngcách từ thiết bị thứ i tới tâm Để xác định tâm phụ tải điện ta dùng công thức... x0, y0, z0 - toạ độ tâm phụ tải xi,yi,zi - toạ độ phụ tải thứ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 6

  1. Chương 6: x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn vµ vÏ biÓu ®å phô t¶i T©m phô t¶i lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi, tñ ®éng lùc T©m phô t¶i ®iÖn lµ ®iÓm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn m«men phô t¶i ®¹t gi¸ trÞ min :  Pi li  min Trong ®ã Pi, li lµ c«ng suÊt tiªu thô vµ kho¶ngc¸ch tõ thiÕt bÞ thø i tíi t©m §Ó x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn ta dïng c«ng thøc : n n n  S i xi  S i yi S z i i x0  i 1 n ; y0  i 1 n ; z0  i 1 n S i 1 i S i 1 i S i 1 i Trong ®ã : x0, y0, z0 - to¹ ®é t©m phô t¶i xi,yi,zi - to¹ ®é phô t¶i thø i Si lµ c«ng suÊt phô t¶i thø i Trong thùc tÕ ng-êi ta Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z nªn ta cho z =0 Chän tØ lÖ xÝch 3 kVA/mm2 , tõ ®ã t×m ®-îc b¸n kÝnh cña biÓu ®å phô t¶i : Si Ri  m Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : 360.Pcs  cs  Ptt KÕt qu¶ tÝnh to¸n R vµ gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i c¸c ph©n x-ëng cho trong b¶ng 1.11 B¶ng 1.11 - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh R vµ cs cho c¸c ph©n x-ëng T©m phô Tªn ph©n PCS Ptt Stt t¶i R  cs x-ëng (k (kW) (kVA) X(m Y(m W) m) m) Ban QL vµ P. 22.5 86.5 106.3 0.5 10 3.36 93. T kÕ 7 64 P/x c¬ khÝ sè 30 1110 1815. 3 15.6 13.8 9.7 1 31 8 3 P/x c¬ khÝ sè 37.5 997.5 1620. 3.8 4 13.1 13.
  2. 2 25 1 53 P/x luyÖn kim 40.5 1120. 1382. 8.8 16.5 12.1 13 mµu 5 61 1 P/x luyÖn kim 45 1545 1911. 8.2 4 14.2 10. ®en 19 4 49 P/x Söa ch÷a 14.4 172.8 223.3 13.6 16.2 4.87 30 c¬ khÝ 6 5 P/x RÌn 54 1314 1838 13.2 4 13.9 14. 6 79 P/x nhiÖt 63 2513 3113. 18 13.5 18.1 9 luyÖn 13 7 Bé phËn NÐn 24 1214 1506. 22 11.2 12.6 7.1 khÝ 77 4 2 Kho vËt liÖu 48 90 95.35 19 5.2 3.18 192
  3. thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho cña nhµ m¸y ViÖc lùa chän c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc gäi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt sau : 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt 2. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ 3. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn 4. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh 5. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ 6. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b-íc sau : 1.V¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 2. Lùa chän vÞ trÝ , sè l-îng , dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i , tiÕt diÖn ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c ph-¬ng ¸n lùa chän Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cho viÖc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i lµ : U  4.34 l  0.016 P (kV) Trong ®ã : P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Ta cã U  4.34 10  0.016 * 8130.69  51.37 (kV) Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã c¸c møc ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ 6 kV. Nh- vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 22 kV. c¸c ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn 2.1.1 Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng
  4. Nguyªn t¾c lùa chän c¸c tr¹m biÕn ¸p : 1. VÞ trÝ ®Æt c¸ tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : gÇn t©m phô t¶i, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p, an toµn vµ kinh tÕ 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc lùa chän dùa vµo c¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i : ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt ; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp tr¹m biÕn ¸p chØ ®Æt mét m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô lo¹i I vµ II nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p cßn hé lo¹i III th× chØ cÇn mét m¸y biÕn ¸p 3. Dung l-îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®-îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn: nk hc S dmB  S tt vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét m¸y biÕn ¸p : (n  1)k hc k qt S dmB  S ttsc Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng ( ta lÊy khc = 1) kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, lÊy kqt =1.4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm vµ thêi gian qu¸ t¶i 1 ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6h Sttsc - c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA ta cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0.7*Stt §ång thêi còng nªn gi¶m chñng lo¹i c¸c m¸y biÕn ¸p dïng trong nhµ m¸y ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m , l¾p ®Æt , vËn hµnh , söa ch÷a vµ thay thÕ I. ph-¬ng ¸n 1: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng
  5. - Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 1 - Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ - Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2 - Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en - Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng rÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu - Tr¹m B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. Tr¹m ®-îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt ta cã: Stt = 106.39 + 1815.31 = 1921.7 kVA 1921.7  S dmB   960.85 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * (1921.7  106.39)  S dmB   907.65 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1382.61 + 223.35 = 1605.96 kVA 1605.96  S dmB   802.98 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000 kVA
  6. KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * 1382.61  S dmB   691.31 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1620.25 kVA 1620.25  S dmB   810.13 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1620.25  S dm  kVA  810.13 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA 1911.19  S dmB   955.6 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1911.19  S dm   955.6 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý
  7. 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA 3440.12  S dmB   1720 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * (3440.12  95.35)  S dmB   1672.39 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 6. Tr¹m biÕn ¸p B6 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 3113.13 kVA 3113.13  S dmB   1556.56 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 3113.13  S dm  kVA  1556.56 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý II. ph-¬ng ¸n 2: §Æt 5 TBA ph©n x-ëng - Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2
  8. - Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 vµ Ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu - Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn - Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en - Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®-îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt ta cã: Stt = 106.39 + 1620.25 = 1726.64 kVA 1726.64  S dmB   863.32 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1620.25  S dmB   810.13 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1vµ Ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1815.31 + 1382.61 = 3197.92 kVA 3197.92  S dmB   1598.9 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :
  9. (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * 3197.92  S dmB   1598.9 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 223.35 + 3113.13 = 3336.7 kVA 3336.7  S dmB   1668.35 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 3113.13  S dm  kVA  1556.56 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA 1911.19  S dmB   955.6 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1911.19  S dm   955.6 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý
  10. 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA 3440.12  S dmB   1720 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * (3440.12  95.35)  S dmB   1672.39 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản