HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086

Chia sẻ: khunglongi

PHẦN MỀM VI XỬ LÍ GIÚP SINH VIÊN KHÁO SÁT CÁC VẤN ĐỀ SAU: - SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMU 8086 ĐỂ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA VI XỬ LÍ 8086 PHẦN MỀM EMU 8086 LÀ PHẦN MỀM CHO PHÉP MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA VI XỬ LÍ 8086 BAO GỒM CÁC CÂU LỆNH CƠ BẢN CỦA 8086, XỬ LÍ NGẮT MỀM, GIAO TIẾP TỐT VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI, ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086

Tài liêu th c hành Vi x lý


PH N M M MÔ PH NG 8086
MICROPROCESSOR EMULATOR 8086
(EMU8086)
M C ÍCH:
Giúp sinh viên kh o sát các v n sau
-
S d ng ph n m m Emu8086 mô ph ng ho t ng c a vi x lý 8086.
-
THI T B S D NG
Máy vi tính.
-
Ph n m m EMU8086.
-
1. GI I THI U
Ph n m m EMU8086 là ph n m m cho phép mô ph ng ho t ng c a vi x lý 8086
bao g m các câu l nh cơ b n c a 8086, x lý ng t m m, giao ti p v i các thi t b ngo i vi…
Kh i ng chương trình:
Hình 1.1 Kh i ng chương trình Emu8086


Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 1
Tài liêu th c hành Vi x lý
Hình 1.2 C a s chương trình sau khi kh i ng
Hình 1.3 Thanh công c chu n
Các thao tác trên thanh công c chu n cũng có th ư c th c hi n thông qua menu
File và menu Emulator.
T o và th c hi n chương trình.
New]
Nh n [New] trên thanh công c s xu t hi n c a s ch n lo i file.
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 2
Tài liêu th c hành Vi x lý
Hình 1.4 C a s ch n lo i file
Chương trình c a chúng ta thư ng có d ng .COM ho c .EXE do ó ta thư ng ch n
file d ng .COM ho c .EXE
Nh n phím [ OK ] c a s so n th o c a chương trình s xu t hi n
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 3
Tài liêu th c hành Vi x lý
Hình 1.5 c a s so n th o chương trình
Sau khi so n th o xong chương trình h p ng , n vào nút Emulate biên d ch và
mô ph ng chương trình.
Sau khi biên d ch n u có l i c a s thông báo l i s xu t hi n.
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 4
Tài liêu th c hành Vi x lý
Hình 1.6 C a s thông báo l i
Nh n [ close ] quay v c a s so n th o s a l i l i.
Trong trư ng h p không có l i EMU8086 s m thêm 2 c a s : C a s chương trình
và c a s mô ph ng.
Chương trình g c:
Hình 1.7 C a s chương trình g c
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 5
Tài liêu th c hành Vi x lý
Hình 1.8 C a s mô ph ng
Chương trình mô ph ng có 2 ch là ch y t ng l nh và ch y t t c các l nh.
F8
N u mu n ch y t ng l nh nh n phím [ Single step ] ho c n phím nóng F8

Run Shift
N u mu n ch y t ng l nh nh n phím [ Run ] ho c n phím nóng Shift + F8
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 6
Tài liêu th c hành Vi x lý

Ch ch y
t ng l nh Ch ch y
t t c l nh
Hình 1.9 Hư ng d n ch y l nh
Tùy thu c vào yêu c u c a chương trình chúng ta có th xem n i dung c a stack,
flags…


2. M T S CHƯƠNG TRÌNH
a. M t s hàm thư ng dùng ơn gi n.
Hàm 1
Vào m t phím
Vào AH = 1
Ra: AL = mã ASCII n u m t phím ký t ư c n
= 0 N u m t phím i u khi n hay ch c năng ư c n.

Hàm 2
Hi n th m t ký t hay thi hành m t ch c năng i u khi n
Vào: AH = 2
DL = mã ASCII c a ký t hi n th hay i u khi n.
Ra: AL = mã ASCII c a ký t hi n th hay i u khi n.

Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 7
Tài liêu th c hành Vi x lý

Hàm 9
Hi n th m t chu i
Vào: AH = 9
DX = a ch offset c a chu i c n hi n th , chu i ph i k t thúc b ng ký t $
Ra: Không

Hàm 4CH
Thoát kh i chương trình
Vào: AH = 4CH
Ra: Không

b. M t s ví d
Ví d 1:
Vi t chương trình hi n th “welcome to assembly language…” lên màn hình.
Bài làm
.model small
100h
.stack
.data
Mess DB ‘welcome to assembly language… $’
CRLF DB 10,13,’$’
.Code
Main Proc
; kh i u o n DS
Mov AX,@Data
Mov DS,AX
Mov ES,AX ;N uc n
; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình
Mov AH,9
Lea DX,Mess
Int 21h
; Thoát kh i chương trình
Mov AH,4CH
Int 21h
Main Endp
End MainNguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 8
Tài liêu th c hành Vi x lý
Ví d 2:
Nh p vào 2 s có t ng nh hơn 10, tính t ng và hi n th lên màn hình.
Bài làm
.model small
.stack 100h
.data
Mess1 DB ‘Nhap vao so thu nhat… $’
Mess2 DB ‘Nhap vao so thu hai… $’
Mess3 DB ‘Tong hai so vua nhap la… $’
CRLF DB 10,13,’$’
.Code
Main Proc
; kh i u o n DS
Mov AX,@Data
Mov DS,AX
Mov ES,AX ;N uc n
; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình
Mov AH,9
Lea DX,Mess1
Int 21h
; Hàm nh p vào s th nh t
Mov AH,1
Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL
Mov BL,AL ; lưu AL vào BL
; Hàm xu ng dòng, hi n thông báo nh p s th hai
Mov AH,9
Lea DX,CRLF
Int 21h
; Hi n th dòng thông báo th 2
Lea DX,Mess2
Int 21h
; Hàm nh p vào s th hai
Mov AH,1
Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL


Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 9
Tài liêu th c hành Vi x lý
ADD BL,AL ; BL = BL + AL (Tính t ng)
SUB BL,30H ; Tr t ng l y mã ASCII
; Hàm xu ng dòng,
Mov AH,9
Lea DX,CRLF
Int 21h
; Hàm xu ng dòng, hi n thông báo nh p s th hai
Mov AH,9
Lea DX,Mess3
Int 21h
; Hàm hi n th m t ký t
Mov AH,2
Mov DL,BL
Int 21h
; Thoát kh i chương trình
Mov AH,4CH
Int 21h
Main Endp
End Main


Ví d 3:
Gi thi t thanh ghi AX có d ng sau:Th c hi n chương trình chuy n AX thành d ng sau


Ví d trư c chương trình AX = 1234h.
Sau chương trình AX= 4321h.
Bài làm
.model small
.stack 100h
.data
.Code
Main Proc


Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 10
Tài liêu th c hành Vi x lý
; kh i u o n DS
Mov AX,@Data
Mov DS,AX
Mov ES,AX ;N uc n


Mov CL,8
Rol AX,CL ; i n i dung 2 thanh ghi AH và AL
; Xchg AH,AL
Mov Cl,4
Rol AH,cl
Rol AL,cl


; Thoát kh i chương trình
Mov AH,4CH
Int 21h
Main Endp
End Main


Ví d 4:
Nh p vào m t s n < 10 b t kỳ. Tính N! k t qu ư c lưu trong BX
Bài làm:
.model small
.stack 100h
.data
Mess1 DB ‘Nhap vao so muon tinh… $’
CRLF DB 10,13,’$’
.Code
Main Proc
; kh i u o n DS
Mov AX,@Data
Mov DS,AX
Mov ES,AX ;N uc n
; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình
Mov AH,9


Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 11
Tài liêu th c hành Vi x lý
Lea DX,Mess1
Int 21h
; Hàm nh p vào s th nh t
Mov AH,1
Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL

Mov BL,AL ; lưu AL vào BL
And BL,0Fh ; Chuy n BL sang d ng s
; SUB BL,30H
Mov AX,1
Xor CX,CX
Mov CL,BL ; chuy n s vào CX th c hi n tính giai th a
Nhan:
Mul CX
Loop Nhan ; DXAX chua N!
Mov BX,AX
; Thoát kh i chương trình
Mov AH,4CH
Int 21h
Main Endp
End Main
Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản