HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ - Mẫu giáo bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
303
lượt xem
62
download

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ - Mẫu giáo bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá là hoạt động thu nhập thông tin. Phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc- giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp lí giáo dục (Bộ, Sở các phòng Giáo dục - Đào tạo và Ban giám hiệu nhà trường ) tiến hành để giám sát, thanh tra việc thực hiện chương trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ - Mẫu giáo bé

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N NĂM HƯ NG D N TH C HI N ðÁNH GIÁ ðánh giá là ho t ñ ng thu nh p thông tin. Phân tích và so sánh v i m c tiêu chương trình nh m ñ nh hư ng, ñi u ch nh chương trình chăm sóc- giáo d c tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do giáo viên ti n hành ñ t ch c và ñi u ch nh ho t ñ ng chăm sóc- giáo d c cho phù h p v i tr . Ho t ñ ng ñánh giá còn có th do các c p lí giáo d c (B , S các phòng Giáo d c - ðào t o và Ban giám hi u nhà trư ng ) ti n hành ñ giám sát, thanh tra vi c th c hi n chương trình giáo d c tr các trư ng m u giáo, m m non.Vì v y, căn c vào ñ i tư ng tham gia ñánh giá (giáo viên hay cán b lí giáo d c) vi c ñánh giá m u giáo có th chia ra làm hai lo i: - ðánh giá tr trong quá trình chăm sóc giáo d c - ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com A- ðÁNH GIÁ TR TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC - GIÁO D C I - M C ðÍCH Xác ñ nh nhu c u, h ng thú và kh năng c a t ng tr ñ giáo viên có th l a ch n nh ng tác ñ ng chăm sóc - giáo d c thích h p ð ng th i,giáo viên có th nh n ra ñư c nh ng ñi m m nh , ñi m y u trong quá trình giáo d c c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c ho t ñ ng giáo d c sao cho phù h p v i tr . II - N I DUNG Giáo viên ñánh giá tr h ng ngày trong quá trình chăm sóc-giáo d c có th chia làm hai lo i: 1. ðánh giá tr trong các ho t ñ ng h ng ngày Giáo viên ti n hành ñánh giá tr h ng ngày trong quá trình chăm sóc- giáo d c tr .Nh ng ho t ñ ng trong ngày c a tr m u giáo bao g m :ho t ñ ng chơi, ho t ñ ng h c, ho t ñ ng lao ñ ng. H ng ngày,thông qua nh ng ho t ñ ng trên, giáo viên chú ý phát hi n ra nh ng tr có các bi u hi n tích c c ho c tiêu c c (có kh năng x p hình hay v r t t t hay t ra m t m i chán ăn vv..) trong nhóm/l p ñ có nh ng ho t ñ ng chăm sóc –giáo d c thích h p v i các tr ñó (ho c trao ñ i v i ph huynh ñ có s ph i h p gi a nhà trư ng v i gia ñình trong vi c chăm sóc-giáo d c tr ). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ð ng th i qua nh ng bi u hi n c a tr ,giáo viên có th nh n ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình chăm sóc-giáo d c c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c, vi c chăm sóc- giáo d c tr cho phù h p hơn. * Các n i dung c n ñánh giá: - Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr . - C m xúc, thái ñ và hành vi c a tr trong các ho t ñ ng. - Nh ng ki n th c và k năng c a tr . * D a trên k t qu ñánh giá nhanh h ng ngày, giáo viên xác ñ nh: - Nh ng tr c n lưu ý ñ c bi t và các bi n pháp chăm sóc –giáo d c riêng phù h p. - Nh ng v n ñ c n lưu ý trong vi c t ch c ho t ñ ng chăm sóc –giáo d c tr và nh ng thay ñ i phù h p trong nh ng ngày sau. M i nhóm m i l p c n l p H sơ cá nhân cho t ng tr ñ theo dõi s ti n b c a các tr trong l p (xem cách làm ph n 3 – phương pháp sau ñây) 2. ðánh giá vi c th c hi n ch ñ Vi c ñánh giá ch ñ này giúp giáo viên nhìn nh n l i nh ng vi c mình và l p mình ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ ; t ñó c i ti n hay ñi u ch nh các ho t ñ ng ti p theo, xây d ng k ho ch c a ch ñ sau ñư c t t hơn. Giáo viên s d ng phi u ðánh giá vi c th c hi n ch ñ ñ ñánh giá nh ng v n ñ ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ như: - M c ñích - N i dung - T ch c ho t ñ ng - Nh ng v n ñ khác như:tình tr ng s c kh e c a các tr trong l p, t ch c môi trư ng giáo d c, tài li u, ñ dùng, ñ chơi ….. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T ñó, giáo viên lưu ý ñ có th tri n khai các ch ñ khác ñư c t t hơn. Dư i ñây là m u phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ (ñã ñư c ch nh s a sau nh ng góp ý c a các t nh năm h c 2006-2007): ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH ð Trư ng : L p: Ch ñ : …………………………………………………………………………………… Th i gian :………….tu n. T ngày……...tháng…… ñ n ngày…………tháng……. N I DUNG ðÁNH GIÁ 1. V m c tiêu c a ch ñ a) Các m c tiêu ñã th c hi n t t: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Các m c tiêu ñ t ra chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do ……………………………………………………………………………………………… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ……………………………………………………………………………………………… c) Nh ng tr chưa ñ t ñư c m c tiêu và lí do: - V i m c tiêu 1 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 2 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 3 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 4 : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 5 : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. V n i dung c a ch ñ a) Các n i dung ñã th c hi n t t: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Các n i dung chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c) Các kĩ năng mà trên 30% tr trong l p chưa ñ t ñư c và lí do: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. V t ch c các ho t ñ ng c a ch ñ a) V h at ñ ng có ch ñích: - Các gi h c có ch ñích ñư c tr tham gia tích c c, h ng thú và t ra phù h p v i kh năng c a tr : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Nh ng gi h c có ch ñích mà nhi u tr t ra không h ng thú, tích c c tham gia và lí do : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) V vi c t ch c chơi trong l p: - S lư ng các góc chơi : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý ñ vi c t ch c chơi trong l p ñư c t t hơn (v tính h p lí c a vi c b trí không gian, di n tích :vi c khuy n khích s giao ti p gi a các tr / nhóm chơi; vi c khuy n khích tr rèn luy n các kĩ năng v..v.. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c) V vi c t ch c chơi ngoài tr i: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - S lư ng các bu i chơi ngoài tr i ñã ñư c t ch c: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý ñ t ch c chơi ngoài tr i ñư c t t hơn( v ch n ch chơi và s an toàn, v sinh cho tr , khuy n khích tr ho t ñ ng, giao lưu và rèn luy n các kĩ năng thích h p v.v…) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Nh ng v n ñ khác c n lưu ý ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… a) V s c kh e c a tr (ghi tên nh ng tr ngh nhi u hay có v n ñ v ăn u ng, v sinh v.v… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Nh ng v n ñ trong vi c chu n b phương ti n, h c li u, ñ chơi, lao ñ ng tr c nh t và lao ñ ng t ph c v c a tr v.v… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. M t s lưu ý quan tr ng ñ vi c tri n khai ch ñ sau ñư c t t hơn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Phương pháp a) Quan sát Quan sát là phương pháp theo dõi m t cách có k ho ch, có h th ng và phân tích nh ng thông tin thu th p ñư c. ð có s li u quan sát khách quan và có ý nghĩa, giáo viên ph i hi u v các quy lu t phát tri n tâm sinh lí c a tr và bi t cách quan sát, ghi chép, phân tích nh ng thông tin ñã quan sát ñư c. Giáo viên quan sát các ho t ñ ng h ng ngày và có th ghi l i các s ki n ñ c bi t x y ra th hi n s phát tri n c a tr ñ tìm ra các bi n pháp giáo d c thích h p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ghi chép ng n g n các s ki n quan sát ñư c : hành ñ ng, l i nói, nét m t, c ch , bi u hi n c m xúc, tình c m, hoàn c nh mà s ki n di n ra, lí do và nh ng nh n xét có ích cho công tác chăm sóc giáo d c tr . b) Trò chuy n Trò chuy n là phương pháp s d ng m t h th ng câu h i có m c ñích nh m thu th p các thông tin và tìm hi u lí do, nguyên nhân c a các s ki n x y ra. Phương pháp này thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá s phát tri n ngôn ng , tình c m – xã h i và c m xúc th m mĩ c a tr . Khi trò chuy n v i tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích c th , ñ t câu h i phù h p v i m c ñích, chu n b các phương ti n ñ dùng (n u c n).Ch nên trò chuy n khi tr vui v , s n sàng tham gia vào cu c nói chuy n, ng c nh phù h p v i m c ñích. Khi còn tr , cô c n t ra ân c n, ñ ng viên, khuy n khích tr và cho tr th i gian ñ tr l i, ñ t câu h i g i ý ñ tr nói ho c th c hi n theo yêu c u c a cô. N u tr không nói b ng l i hay không th th hi n b ng l i, tr có th dùng ñ ng tác, c ch ñ bi u ñ t ý c a mình. ð có thêm thông tin v tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh : - Khi tr m i ñ n l p, giáo viên nên h i cha m tr v nh ng thói quen c a tr gia ñình (ăn ng , trò chơi, ñ chơi tr yêu thích …) ñ giúp cho tr nhanh chóng làm quen v i l p và không có xáo tr n nhi u trong sinh ho t c a tr . - Khi tr g p khó khăn trong sinh ho t l p, giáo viên có th trao ñ i v i cha m ñ h cung c p nh ng thông tin c n thi t; T ñó, giáo viên có th phân tích cho cha m v nh ng bi u hi n c a tr , nêu lên lí do và ñưa ra nh ng yêu c u ph i h p chăm sóc- giáo d c gi a gia ñình và nhà trư ng. c) Phân tích s n ph m c a tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com D a trên các s n ph m ho t ñ ng v t ch t và tinh th n (v , n n, th công…), giáo viên phân tích m c ñ hình thành ki n th c, kĩ năng, năng khi u hay m t tri u ch ng b nh t t trong lĩnh v c nào ñó c a tr . ði u quan tr ng ñ i v i tr m u giáo không ch là ñánh giá k t qu mà còn là ñánh giá quá trình t o ra s n ph m ñó như th nào.( Cùng có m t k t qu như nhau, nhưng cách th c cũng như t c ñ làm vi c c a tr có th khác nhau…) ð ñánh giá s n ph m c a tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích ñánh giá, l a ch n s n ph m phù h p v i m c ñích ñánh giá, l a ch n phương pháp thích h p(cô ñánh giá, tr t ñánh giá hay tr ñánh giá s n ph m c a nhau), ghi l i k t qu phân tích, ñánh giá váo phía sau s n ph m c a tr (tranh v , tô màu…) ho c ghi vào s nh t kí. Các s n ph m ñư c thu th p theo th i gian: trên cơ s ñó, giáo viên ho c cha m có th nh n th y s phát tri n c a tr . ð u năm h c, vi c ñánh giá s n ph m c a tr ch y u là do giáo viên th c hi n.Giáo viên giúp tr ñưa ra nh ng nh n xét ñơn gi n v s n ph m c mình hay c a b n. Theo cách này, tr h c ñư c cách trình bày nh n xét c a mình, t ñánh giá mình và so sánh mình v i các b n xung quanh. Khi tr t ñánh giá s n ph m c a mình hay s n ph m c a b n, giáo viên có th ñ t ra nh ng câu h i g i ý (cháu thích b c tranh ch nào? B n tô màu như th nào? Ch nào cháu th y chưa ñ p? Mu n b c tranh ñ p hơn cháu ph i làm như th nào? ) ðánh giá c a cô giáo v i tr nên th c hi n sau ñánh giá c a tr . Giáo viên giúp tr nh n ra nh ng m t t t, chưa t t và giúp tr hư ng kh c ph c. Tr m u giáo bé thư ng ñánh giá cao kh năng c a mình,do ñó giáo viên không nên ñưa ra nh ng nh n xét x u gây nh hư ng tiêu c c ñ n tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Giáo viên thu th p các s n ph m c a tr cùng v i nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên và lưu thành h sơ cá nhân t ng tr . 4.Tiêu chí ñánh giá tr a) Phát tri n th ch t - Cân n ng c a tr n m trong kênh A +Tr trai : 12,9- 20,8 kg. +Tr gái : 12,6- 20,7 kg. - Chi u cao c a tr n m trong kênh A + Tr trai : 94,4- 111,5 cm. + Tr gái : 93,5- 109,6 cm. - Phát tri n v n ñ ng thô + ði ñúng tư th + Nh y xa ñư c 30cm + Ném xa ñư c 2,5m- 3m - Phát tri n v n ñ ng tĩnh v n ñ ng c a bàn tay và s khéo léo c a các ngón tay) + Bi t c t theo ñư ng th ng 15cm. + Bi t v ch th p theo m u. b) Phát tri n nh n th c - Nh n th c phía trên- phía dư i, phía trư c và phía sau. - Bi t ñ m ñ n 5. - Nh n bi t m t s m i quan h ñơn gi n gi a cây con và môi trư ng s ng (cây c i c n nư c, không khí c u t o c a các con v t thích ng v i v n ñ ng và môi trư ng s ng c a chúng). d u hi u n i b t như : màu s c, hình d ng, kích thư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com c)Phát tri n ngôn ng - Phát âm rõ ràng ñ ngư i khác hi u ñư c. - Hi u câu chuy n ng n (nói ñư c tên các nhân v t và các hành ñ ng chính c a nhân v t trong truy n) - ð t và tr l i ñư c các câu h i ñơn gi n: Cái gì ? ñâu? Làm gì? ð làm gì? d)Tình c m và quan h xã h i -Bi t chơi chung v i b n m t cách hòa thu n. -Bi t th c hi n các yêu c u c a cô giáo. e) Ngh thu t và th m mĩ - H ng thú tham gia các ho t ñ ng ngh thu t. - Bi t th c hi n c m xúc qua vi c hát, ñ c thơ, k chuy n b ng nét m t c ch , v n ñ ng minh h a. 5. L p h sơ cá nhân tr H sơ cá nhân là m t d ng tư li u ñ ñánh giá v s ti n b c a tr m t cách có căn c . H sơ cá nhân tr bao g m các s n ph m vi t v , xé, dán… cũng như các tài li u tương t khác do tr t làm (có th c nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên v nh ng s n ph m ñó, n u có ñi u ki n có th lưu c nh ch p nh ng ho t ñ ng ho c s n ph m c a bé) cho th y s ti n b c a tr trong su t năm h c. H sơ cá nhân c a t ng tr ñư c giáo viên ho c cha m tr thu th p t ñ u cho ñ n cu i năm h c. M i h sơ cá nhân có th ñư c ñ ng trong m t túi riêng (làm b ng bìa hay nilon…) ho c có th k p thành t ng k p riêng ñ trong m t h p hay c p tài l u nhi u ngăn.H sơ cá nhân nên ñư c s p x p thành t ng lo i (lo i bài vi t, lo i bài v , lo i bài xé dán .v…) và m i lo i cũng nên ñư c s p x p theo trình t th i gian Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ñ d th y s ti n b c a tr . T t c h sơ cá nhân c a tr trong nhóm l p nên ñ cùng m t ch và ñư c s p x p sao cho d qu n lí và s d ng. Th nh tho ng, giáo viên có th xem l i nh ng h sơ ñó ñ th o lu n v i ñ ng nghi p ho c ph huynh v nh ng khó khăn mà tr g p ph i, nh ng ý tư ng, k ho ch s làm ti p theo. Giáo viên có th ñưa cho ph huynh xem h sơ c a tr ñ th y nh ng ti n b c a con em h hay nh ng ñi m m nh, ñi m y u c a tr ñ gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gia ñình trong vi c chăm sóc- giáo d c tr ti p theo. Như v y, m i nhóm l p c n có nh ng h sơ ñánh giá sau: - H sơ cá nhân t ng tr Các phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ . B- ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C TR I - M C ðÍCH Các cán b qu n lí (ban giám hi u, cán b phòng, S ho c B Giáo d c và ðào t o) ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr c a trư ng m u giáo và c a giáo viên: t ñó ñưa ra các bi n pháp phù h p ñ nâng cao ch t lư ng chăm sóc- giáo d c tr . II- N I DUNG ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr g m 4 v n ñ : - ðánh giá s phát tri n c a tr - ðánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên. - ðánh giá ho t ñ ng c a qu n lí trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - ðánh giá cơ s v t ch t c a trư ng. ð ñánh giá ñư c t ng v n ñ trên, ngư i ñánh giá c n có nh ng phi u ñánh giá ñư c thi t k c th . Vi c thi t k các phi u ñánh giá này ph i d a trên các tiêu chí ñánh giá- ñó là nh ng y u t cơ b n nh t c n ñánh giá. Giáo viên c n th c hi n các tiêu chí ñánh giá v các n i dung trên theo quy ñ nh trong tài li u Hư ng d n ch ñ o th c hi n Chương trình giáo d c m m non. III - PHƯƠNG PHÁP ðánh giá vi c th c hi n chăm sóc- giáo d c tr m u giáo có th g m các phương pháp sau: - Quan sát: ñ ñánh giá giáo viên tr trong các ho t ñ ng chăm sóc- giáo d c. - Phi u ñi u tra: ñ ñánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng, cơ s v t ch t trư ng, l p. - Tr c nghi m ho c s d ng b ng ki m kê: ñ ñánh giá tr giáo viên. - Nghiên c u ñánh giá s n ph m ho t ñ ng: ñ ñánh giá vi c th c hi n chương trình và k t qu ho t ñ ng c a tr và giáo viên - Th o lu n nhóm: ð tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng. - Ph ng v n: ñ tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên - Ki m tra s sách, k ho ch: ñ ñánh giá ho t ñ ng qu n lí c a trư ng,giáo viên. - Các phương pháp ñánh giá này có th ñư c tham kh o trong sách Phương pháp ñánh giá tr trong ñ i m i giáo d c m m non.T Ng c Thanh và Nguy n Th Thư, NXB Giáo d c,2004. - ðánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc- giáo d c tr m u giáo 3 tu i có th ti n hành ñ nh kì ho c ñ t xu t vào kho ng 3 tháng cu i năm h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Sau khi ñánh giá riêng t ng v n ñ trên, nh ng ngư i tham gia ñánh giá c n ñưa ra nh n ñ nh chung v tình hình th c hi n chương trình chăm sóc giáo d c tr và các v n ñ c n kh c ph c ñ nâng cao ch t lư ng chăm sóc- giáo d c tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản