Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Chia sẻ: fortuner

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

PH N HAI


HƯ NG D N TH C HI N NUÔI
DƯ NG VÀ CHĂM SÓC S C KH E

Nư c u ng

H ng ngày tr c n ư c u ng nư c y , n ht là v mùa hè.Lư ng nư c
c n ưa vào cơ th tr ( dư i d ng nư c u ng, th c ăn, hoa qu ) t 1,6 – 2 lít nư c
m t ngày

Nư c u ng c n un sôi kĩ và ng trong bình hay m có n p y kín. M i
tr có m t c c riêng. Mùa ông c n nư c cho m. Mùa hè, n u có i u ki n nên
cho tr u ng nư c n u b ng các lo i lá như sài t, râu ngô, bông mã , kim ngân
hoa,… ho c nư c qu ( dâu, chanh, cam).

Giáo viên cho tr u ng theo nhu c u và chia làm nhi u l n trong ngày,
hư ng d n tr t l y c c u ng nư c, u ng xong úp c c úng nơi quy nh. Không
tr quá khát m i u ng ho c u ng m t l n quá. Không tr u ng nhi u nư c
trư c b a ăn.


CHĂM SÓC B A ĂN:

Trư c khi ăn

- Hư ng d n tr r a s ch tay, eo y m trư c khi ăn (n u có).

- Hư ng d n tr s p x p bàn gh , cho 4 – 6 tr ng i m t bàn, có l i i
quanh bàn d dàng.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Chu n b khăn m t, bát, thìa, c c u ng nư c y cho s lư ng tr .

- Trư c khi chia th c ăn, cô c n r a tay s ch, qu n áo và u tóc g n gàng.
Cô chia th c ăn và cơm ra t ng bát, tr n u, không tr ch lâu.

Trong khi ăn

- Giáo viên c n vui v , nói năng d u dàng, t o không khí tho i mái cho tr
trong khi ăn. ng viên, khuy n khích tr ăn h t su t, k t h p giáo d c dinh
dư ng, hành vi v sinh văn minh trong ăn u ng: d y cho tr bi t m i cô và các b n
trư c khi b t u ăn; ng i ăn ngay ng n, không co chân lên gh ; c m thìa b ng tay
ph i và t xúc ăn m t cách g n gang, tránh vãi; ăn t t n, nhai kĩ, không nói
chuy n và ùa ngh ch trong khi ăn…

- Giáo viên c n chăm sóc, quan tâm hơn v i tr m i n l p, tr y u ho c
m i m d y. N u th y tr ăn kém, cô c n tìm hi u nguyên nhân báo cho nhà
b p ho c y t hay b m bi t ch ng chăm sóc tr t t hơn. i v i tr xúc
chưa th o, ăn ch m ho c bi ng ăn, cô có th giúp tr xúc và ng viên tr ăn kh n
trương hơn. Có bi n pháp phòng tránh hóc s c trong khi tr ăn.

Sau khi ăn

Hư ng d n tr x p bát, thìa, gh vào nơi quy nh, u ng nư c, lau mi ng,
lau tay sau khi ăn, i v sinh (n u tr có nhu c u).

CHĂM SÓC GI C NG

Chu n b trư c khi tr ng

- Trư c kh tr ng , cô nh c nh tr i v sinh, hư ng d n tr t l y g i,
chăn…
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- B trí ch ng cho tr s ch s , yên tĩnh, thoáng mát v mùa hè, m áp v
mùa ông. Phòng ng nên gi m ánh sáng b ng cách óng b y m t s c a s ho c
t c b t èn.

- Khi ã n nh ch ng , cô có th hát ho c cho tr nghe nh ng bài hát ru,
dân ca êm d u tr d i vào gi c ng . V i nh ng cháu khó ng , cô g n gũi, v
v tr giúp tr yên tâm, d ng hơn.

Theo dõi tr ng

- Trong th i gian tr ng , cô ph i thư ng xuyên có m t theo dõi tr ,
không tr úp m t vào g i ho c trùm chăn kín, s a l i tư th tr ng tho i mái
(n u th y c n thi t).

- Khi tr ng : v mùa hè, n u dùng qu t i n chú ý v n t c v a ph i và
xa, t phía chân tr ; n u dùng i u hòa nhi t không nên nhi t l nh quá.
Mùa ông chú ý p chăn m cho tr , không nên tr m c quá nhi u qu n áo.
Cho phép tr i v sinh n u tr có nhu c u.

- Quan sát, phát hi n k p th i và x lý các tình hu ng có th x y ra trong
khi tr ng .

Chăm sóc sau khi tr th c d y

- Không nên ánh th c tr d y ng lo t, tr nào th c gi c trư c cô cho d y
trư c, tránh ánh th c cùng m t lúc nh hư ng n các tr khác và sinh ho t c a
l p. Không nên ánh th c tr d y s m trư c khi tr t th c gi c vì d làm cho tr
cáu k nh, m t m i.

- Sau khi tr d y h t, cô hư ng d n tr t làm các công vi c v a s c v i tr
như: c t g i, chi u. Có th chuy n d n t tr ng thái ng sang ho t ng khác b ng
cách cho tr hát m t bài hát ho c âu y m nói chuy n v i tr , h i chúng mơ th y gì.

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Cô b t èn, m c a s t t . Cô nh c nh tr i v sinh, sua khi tr t nh táo cho tr
ăn quà chi u.

V SINH

V SINH CÁ NHÂN

V sinh cá nhân tr

Chu n b y các dùng v sinh cá nhân

* Khi tr r a tay, r a m t

- Chu n b y d ng c cho tr r a tay: Thùng có vòi ho c vòi nư c v a
t m tay tr (n u ng nư c vào xô hay ch u thì ph i có gáo d i), xà phòng r a tay,
khăn khô, s ch lau tay, xô hay ch u h ng nư c b n (n u c n).

- Chu n b y khăn m t m b o v sinh (m t khăn m t/tr ), bô, xô,
ch u.

- Chu n b y qu n áo d tr thay cho tr khi c n thi t, nh t là v
mùa ông.

* Khi tr i v sinh

- Chu n b gi y v sinh cho tr dùng, gi y v sinh m b o m m, s ch s
phù h p v i tr

- Lau, r a cho tr s ch s sua khi i v sinh.Chu n b nư c cho tr d i
sau khi i v sinh.

- m b o nhà v sinh luôn s ch s , không hôi khai, không ng nư c
b n sau khi tr i ti u ti n cũng như i ti n.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Giám sát và hư ng d n tr th c hi n v sinh cá nhân

* V sinh da

- V sinh m t mũi

H ơng d n và giám sát tr lau m t s ch s t i các th i i m trư c và sau
khi ăn, khi m t b dơ b n. Khi d y tr lau m t c n hư ng d n tr chuy n d ch khăn
sao cho da m t c a tr luôn luôn ti p xúc v i ph n khăn s ch. Mùa rét ph i chu n
b khăn m cho tr lau m t.

- V sinh bàn tay

+ Thư ng xuyên giám sát và hư ng d n tr , cho tr t r a tay và t lau tay
khô theo úng trình t , m b o v sinh, không c n xén các thao tác.

+ Cô c n chú ý s p x p dùng v sinh v a t m v i c a tr , thu n ti n cho
tr khi s d ng, không tr ph i ch i lâu và tránh ư c tình tr ng tr b qua
các thao tác. Ch ng cho tr r a tay ph i có m t không gian nh t nh, ánh
sáng và không m ư t.

+ Trư ng h p tr m i chuy n l p, tr m i vcào l p, cô hư ng d n t m
t ng thao tác r a tay cho tr và cho tr làm quen d n v i vi c t ph c v dư i s
giúp c a cô.

* V sinh răng mi ng

- Cô thư ng xuyên nh c nh tr u ng nư c và súc mi ng sua khi ăn.

- Hư ng d n tr cách ch i răng và k t h p v i gia ình d y tr t p ánh
răng nhà. Tuyên truy n cho ph huynh không nên cho tr ăn quà v t nh t là k o,
bánh ng t.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Khám răng nh kỳ phát hi n s m răng sâu và ch a tr k p th i. T p
cho tr có thói quen ng m mi ng khi ng , th b ng mũi mi ng và răng không b
khô, h n ch sâu răng.

* V sinh qu n áo, giày dép

- Không tr m c qu n áo m ư t. Khi tr b nôn, a, ti u ti n ra qu n áo
ho c khi m hôi ra nhi u, cô c n thay ngay cho tr . C i b t qu n áo cho tr khi
tr i nóng, m c thêm khi tr i l nh.

- ch ng nhi m l nh ôi chân c a tr , ngoài ôi dép hay giày tr i n
l p, c n có thêm m t ôi dép s ch cho tr i trong l p.

- Cô nh c cha m c a tr ưa t t, qu n áo d tr thay cho tr khi c n
thi t. Nên cho tr m c qu n áo b ng nh ng lo i v i m m, th m m hôi. Nên dùng
lo i giày dép hơi r ng so v i chân c a tr m t chút, dép m m, m ng nh , d c i,
có quai sau cho tr d i.

* Hư ng d n tr i v sinh

Hư ng d n tr i v sinh úng nơi quy nh. D y tr cách gi v sinh cho
b n thân, gi gìn nhà v sinh s ch s . Nh c tr r a tay sau khi i v sinh.

V sinh cá nhân cô

Cô giáo ph i là t m gương v gi v sinh và chăm sóc b o v s c kh e cho
b n thân và nh ng ngư i xung quanh tr h c t p và làm theo, không làm lây lan
b nh t t sang tr và c ng ng

V sinh thân th
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Gi gìn da s ch s , nh t là hai bàn tay. Khi chăm sóc tr , hai bàn tay cô
ph i luôn s ch s . Cô ph i r a tay b ng xà phòng và nư c s ch trư c khi cho tr
ăn ho c ti p xúc v i th c ăn, sau khi i v sinh cho tr , sau khi quét rác hay lau
nhà.

- u tóc g n gàng, s ch s . Không móng tay dài khi chăm sóc tr .

- Luôn gi v sinh răng mi ng s ch s .

- eo kh u trang khi chia cơm cho tr , khi ho, s mũi, viêm h ng.

V sinh qu n áo, dùng cá nhân

- Qu n áo ph i luôn g n gàng, s ch s . n u có qu n áo công tác, ph i
thư ng xuyên m c trong quá trình chăm sóc tr . Không m c trang ph c công tác
v gia ình ho c ra kh i trư ng.

- dùng cá nhân c a tr và cô ph i riêng bi t, không s d ng dùng cá
nhân c a tr .

Khám s c kh e nh kì

Nhà trư ng c n khám s c kh e nh kỳ và tiêm phòng d ch y cho các
giáo viên, cán b nhân viên. N u cô m c b nh truy n nhi m ho c nhi m trùng c p
tính thì không ư c tr c ti p chăm sóc tr .

V SINH MÔI TRƯ NG

V sinh dùng chơi

V sinh dùng
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Bát, thìa, ca c c ph c v ăn u ng cho tr c n có qui nh theo ngành:
M i tr có va, c c, bát, thìa, khăn m t riêng và có ánh d u tr nh n ra. Bình,
thùng ng nư c u ng cho tr ph i có n p y, c n ư c v sinh hàng ngày,
nơi s ch s tránh b i, côn trùng. Tyu t o không cho tr thò tay ho c u ng tr c
ti p vào thùng ng nư c. nư c không u ng h t sau m t ngày ph i i.

- Bát, thìa, ca, c c u ng nư c c a tr ph i ư c r a s ch h ng ngày, phơi
n ng, tráng nư c sôi trư c khi ăn.

- Không nên dùng các lo i bát, thìa, c c b ng nh a tái sinh ho c s c m
cho tr ăn, u ng.

- H ng ngày, gi t khăn r a m t c a tr b ng xà phòng và nư c s ch, sau ó
phơi n ng ho c s y khô. H ng tu n, h p khăn ho c lu c khăn chní m t l n.

- Bàn gh , trang trí thư ng xuyên lau b ng khăn m tránh b i.

- dùng v sinh (xô, ch u…) dùng xong ánh r a s ch s , úp nơi khô ráo,
g n gàng

V sinh chơi

chơi c a tr ph i àm b o s ch s , an toàn cho tr khi chơi. H ng ngày
nên v sinh chơi c u tr ít nh t m t l n

V sinh phòng nhóm

Thông gió

H ng ngày, trư c khi tr l p cô c n:

- M t t c các c a s và c a ra vào phòng ư c thông thoáng.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Nên có phòng ng riêng thì khi tr phòng chơi, cô làm thông thoáng
phòng ng .

V sinh n n nhà

- M i ngày, nên quét nhà và lau nhà ít nh t 3 l n(trư c gi ón tr , sau 2
b a ăn sáng, chi u).

- N u có tr ái d m khi ng , sau khi tr ng d y c n làm v sinh nơi ng
tránh mùi khai (trư c tiên ph i th m ngay nư c ti u b ng khăn khô r i m i lau
l i b ng khăn m).

- Cô không ư c i gu c, dép b n vào phòng tr . Không ư c gia súc
vào phòng tr . M i tu n, c n t ch c t ng v sinh toàn b phòng tr : Lau các c a
s , quét m ng nh n, lau bóng èn, c r a n n nhà, c giát giư ng, phơi chăn
chi u. Cùng v i các b ph n khác làm v sinh bên ngoài(quét d n sân vư n, khơi
thông c ng rãnh, phát b i r m quanh nhà…).

V sinh nơi i ti n, ti u ti n (nhà v sinh)

- Ch cho tr i v sinh ph i s ch s , vì th sau khi tr i v sinh xong, cô
ph i ki m tra m b o nhà v sinh luôn s ch. Luôn ki m tra tránh trơn trư t
khi tr i v sinh.

- H ng ngày, t ng v sinh toàn b khu v sinh trư c khi ra v .

- H ng tu n, t ng v sinh toàn b khu v sinh và khu v c xung quanh.

X lí rác, nư c th i

X lí rác
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- T p trung rác vào thùng ng rác có n p y, xa phòng tr . H ng
ngày, ph i rác tránh tình tr ng ng rác, c r a thùng rác sau khi rác.

- Trư ng h p có h rác chung c a trư ng, sau m i l n rác l i l p ph
m tl p t m ng, khi yh ,l p t dày 15 – 20cm.

X lí nư c th i

- Thư ng xuyên khơi thông c ng rãnh, tránh ng, n u không s t o i u
ki n cho ru i, mu i sinh s n và phát tri n. H ng tu n t ng v sinh toàn b h
th ng c ng rãnh

Gi s ch ngu n nư c

- Cung c p nư c s ch: m b o có nư c s ch cho tr dùng: t i thi u
tr h c m t bu i là 10 lít/tr /bu i, còn tr bán trú là 50 – 60 lít/tr /ngày, bao g m
nư c n u ăn và nư c sinh ho t.

- Ngu n nư c s ch: T t nh t là nư c máy. Trư ng h p l y t ngu n nư c
gi ng(gi ng khoang, gi ng ào…) nư c mưa, nư c su i…thì ph i x lí ho c l ng
l c b ng các phương pháp l ng, l c m b o tiêu chu n v sinh cho phép.

- ánh giá ngu n nư c: Nư c ph i không màu, không mùi, không v l .
N u ngu ng nư c có nghi ng nên ngh cơ quan y t ki m tra.

- m b o v sinh d ng c ch a nư c;

+ D ng c ch a nư c ph i m b o s ch, có n p y, d c r a, không gây
c khi ch a nư c thư ng xuyên, nên có vòi l y nư c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
+ Có k ho ch thau r a d ng c ch a nư c, tránh nư c lưu quá lâu
ngày(tùy theo ch t lư ng nư c và lo i d ng c ch a nư c mà có th nh kỳ 1
tháng/1 l n ho c t i thi u là 3 tháng/1 l n).

THEO DÕI S C KH E VÀ PHÒNG B NH

KHÁM S C KH E NH KÌ

M c ích khám s c kh e nh kỳ là phát hi n s m tình tr ng s c kh e
và b nh t t ch a tr k p th i.

- H ng năm, nhà trư ng c n liên h ch t ch v i y t a phương(tr m y t
phư ng, xã) có k ho ch khám s c kh e nh kỳ cho tr m i năm hai l n( u
năm h c và cu i năm h c).

- Giáo viên có nhi m v ph i h p v i nhà trư ng t ch c khám nh kỳ cho
tr . Lưu k t qu khám và thông báo cho gia ình k t qu ki m tra s c kh e c a tr .

THEO DÕI TH L C VÀ TÌNH TR NG DINH DƯ NG

Ch s th l c dùng theo dõi tr

- Cân n ng (kg) theo tháng tu i

- Chi u cao ng (cm) theo tháng tu i

- Cân n ng theo chi u cao ng.

Yêu c u

- Ti n hành cân tr 3 tháng m t l n và o tr 6 tháng m t l n.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- i v i tr b suy dinh dư ng, tr th a cân – béo phì nên cân và theo dõi
hàng tháng. N u tr v a trãi qua m t t m, s c kh e gi m sút, c n ư c ki m tra
cân n ng ánh giá s ph i h c s c kh e c a tr .

- Có th cân tr b ng b t kỳ lo i cân nào nhà trư ng có nhưng ph i th ng
nh t dùng m t lo i cân cho các l n cân.

- o chi u cao ng c a tr b ng thư c o chi u cao (ho c có th dùng
thư c dây óng vào tư ng). Khi o, chú ý tr ng th ng và 3 i m u, mông,
gót chân trên m t ư ng th ng. Chi u cao c a tr ư c tính t i m ti p xúc gót
chân v i m t sàn n nh u ( i m cao nh t c a u tr ).

- Quy nh m t s ngày th ng nh t cho các l n cân, o.

Sau m i l n cân, o, c n ch m ngay lên bi u tránh quên và nh m l n,
sau ó ánh giá tình tr ng dinh dư ng cho t ng tr và thông báo cho gia ình.

- Mùa ông ti n hành cân, o trong phòng, tránh gió lùa, b b t qu n áo
cân, o chính xác.

Cách ánh giá k t qu th l c và tình tr ng dinh dư ng

Cân n ng theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u tăng trư ng)

Sau m i l n cân, ch m bi u m t i m tương ng v i s cân và s tháng
tu i c a tr , n i các i m ch m ó v i nhau, ta s ư c ư ng bi u di n v s phát
tri n c a tr .

Ý nghĩa c a các ư ng bi u di n v s phát tri n c a tr

Khi ư ng bi u di n n m kênh A

+ Có hư ng i lên là phát tri n bình thư ng


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
+ N m ngang là e d a

+ i xu ng là nguy hi m.

Trong trư ng h p ư ng bi u di n n m ngang ho c i xu ng, c n tìm
nguyên nhân và ph i h p v i gia ình có bi n pháp can thi p s m, k p th i
chăm sóc, phòng ch ng suy dinh dư ng.

Khi ư ng bi u di n n m kênh B (SDD I) : suy dinh dư ng v a.

Khi ư ng bi u di n n m kênh C (SDD II) : suy dinh dư ng n ng

Khi ư ng bi u di n n m kênh D (SDD III) : suy dinh dư ng r t n ng.

Lưu ý:

Trong trư ng h p tr n m kênh B, C và D c n ph i h p v i gia ình ch t
ch và cò bi n pháp chăm sóc t bi t nâng cao th l c s c kh e c a tr .

Khi cân n ng c a tr n m trên kênh A và t c tăng cân h ng tháng nhanh,
c n theo dõi và có ch ăn u ng h p lý k t h p v i v n ng phù h p tránh th a
cân – béo phì.

Chi u cao theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u chi u cao ho c
ánh giá theo b ng chi u cao)

- Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr lên là phát tri n bình thư ng.
Chi u cao ph n ánh trung thành tình tr ng dinh dư ng trong c quá trình phát tri n
c a tr , chi u cao dù có tăng ch m nhưng không bao gi ng ho c gi m i như
cân n ng.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr xu ng ph n ánh s thi u dinh
dư ng trong m t th i gian dài hay tình tr ng suy dinh dư ng trư ng di n (th th p
còi).

B ng chi u cao ng theo tháng tu i
Chi u cao trung bình (cm)
Tháng tu i

Tr trai Tr gái


61 101,2 – 119,7 100,0 – 117,862 101,7 – 120,3 100,5 – 118,463 102,2 – 120,9 100,9 – 119,064 102,7 – 121,4 101,4 - 119,765 103,2 – 122,0 101,8 – 120,366 103,6 – 122,6 102,2 – 120,967 104,1 – 123,1 102,7 – 121,5
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

68 104,6 – 123,7 103,1 – 122,169 105,0 – 124,2 103,5 – 122,770 105,5 – 124,7 104,0 – 123,371 105,9 – 125,3 104,4 – 123,972 106,4 – 125,8 104,8 – 124,5


Cân n ng theo chi u cao ng (tra theo b ng)

- ng v i m t chi u cao nh t nh s có m t cân b ng tương ng. Ch s
này ph n ánh s phát tri n cân i c a cơ th .

- N u cân n ng tương ng v i chi u cao th p hơn bình thư ng ph n ánh
tình tr ng thi u inh dư ng. N u cân n ng tương ng v i chi u cao hơn bình
thư ng c n theo dõi th a cân – béo phì.

B NG : CÂN N NG THEO CHI U CAO NG
Chi u Cân n ng nên có Cân n ng nên có
cao (kg) Chi u (kg)
cao (cm)
(cm)
Tr Tr Tr TrTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
trai gái trai gái


12,7 12,5 16,7 16,2
99 114
– 18,7 – 18,5 – 23,9 – 23,7


12,9 12,7 17,0 16,5
100 115
– 19,0 – 18,8 – 24,3 – 24,2


13,2 12,9 17,3 16,8
101 116
– 19,2 – 19,1 – 24,8 – 24,7


13,4 13,1 17,6 17,1
102 117
– 19,5 – 19,4 – 25,3 – 25,2


13,6 13,3 17,9 17,4
103 118
– 19,8 – 19,7 – 25,8 – 25,8


13,9 13,6 18,3 17,7
104 119
– 20,2 – 20,0 – 26,4 – 26,4


14,1 13,8 18,6 18,1
105 120
– 20,5 – 20,3 – 27,0 – 27,0


14,4 14,0 18,9 18,4
106 121
– 20,8 – 20,6 – 27,5 – 27,6
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

14,7 14,3 19,3 18,8
107 122
– 21,1 – 21,0 – 28,2 – 28,3


14,9 14,5 19,6 19,1
108 123
– 21,5 – 21,3 – 28,8 – 29,0


15,2 14,8 20,0 19,5
109 124
– 21,8 – 21,7 – 29,5 - 29,8


15,5 15,0 20,4 20,4
110 125
– 22,2 – 22,0 – 30,1 – 30,5


15,8 15,3 20,7 20,8
111 126
– 22,6 – 22,4 – 30,9 – 32,2


16,1 15,6 21,1 21,2
112 127
– 23,0 – 22,8 – 31,6 – 32,2


16,4 15,9 21,5 21,6
113 128
– 23,4 – 23,3 – 32,3 – 34,6
TIÊM CH NG VÀ PHÒNG D CH

1. Tiêm ch ngTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Giáo viên nh c nh và tuyên truy n cho ph huynh tiêm phòng y
cho tr theo hư ng d n c a y t a phương.

- C n theo dõi ch t ch tình tr ng s c kh e c a tr sau tiêm ch ng:

+ Gi v t tiêm ch ng s ch s , không tr s mó h ac gãi vào ó.

+ Trong ngày tiêm ch ng, c n cho tr ho t ng ít.

+ L y nhi t cho tr h ng ngày, n u tr s t cho tr ăn nh , ngh ngơi.

+ N u tr au v t tiêm ch ng, chư m nóng ch tiêm ch ng b ng g t
s ch.

- Báo cho y t a phương nh ng trư ng h p b t thư ng có
bi n pháp x lí k p th i

L ch tiêm ch ng
Tu i Lo i v c xin S l n a bàn
tri n khai


Tiêm 3 mũi:

1 – 5 Viêm não - Tiêm mũi 2 Vùng có
tu i nh t B n cáh mũi 1 sau 2 tu n. nguy cơ

- Tiêm mũi 3
cách mũi 2 sau m tTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
năm


2 – 5 T ( u ng - U ng 2 l n:
tu i trư ic mùa d ch l n 2 u ng cách l n 1
h ng năm) sau 2 tu n


3 – 10 Thương hàn Tiêm 1 mũi
thu i


6 tu i S i Tiêm mũi 2
( Ngu n: Chương trình tiên ch ng m r ng Qu c gia )

Lưu ý: H ng năm, ngoài vi c t ch ctiêm ch ng cho tr em theo l ch
như trên còn có nh ng ngày tiêm ch ng chi n d chvà có nh ng t tiêm ch ng
t xu t tùy theo tình hình d ch b nh các a phương. Vì v y giáo viên và
nhà trư ng c n n m ư c các thông tin này t y t a phương tuyên truy n
cho ph huynh ưa con i tiêm ch ng y .

2. Phòng d ch

-N u trong l p có m t s tr m c cùng m t b nh, cô báo cho nhà trư ng
m iyt n khám, tìm nguyên nhân, có bi n pháp phòng d ch b nh lây
lan.

- trư ng h p trong vùng x y ra m t d ch nào ó, nhà trư ng c n ph i
h pv iyt phòng d ch cho tr .Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
3. Th i gian cách ly m t s b nh truy n nhi m

Khi tr m c b nh truy n nhi m, ph i tr nhà trong th i kỳ lây
b nh và theo dõi nh ng tr kh e phòng d ch b nh x y ra.
Tên b nh Th i gian cách ly tr Theo dõi tr kh e
b b nh
( trong l p)
( nhà)


Th y u Su t th i gian tr m c 11 – 21 ngày
b nh (7 ngày k t khi tr
m c n t m ng nư c)


B ch h u Su t th i gian tr m c 7 ngày
b nh


Ho gà 30 ngày k t khi 14 ngày
ma71c b nh


Quai b 21 ngày 21 ngày


Viêm gan 30 ngày - Theo dõi 10 ngày

Trong vòng 40 ngày
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com1. T thu c và cách s d ng

T thu c và các thu c thi t y u giúp cho cô giáo có th x trí ban u
khi tr b m, khi g p m t s tai n n b t ng , ho c trong vi c phòng d ch b nh
cho tr ngay t i trư ng. Vì v y, trư ng m m non (các l p i ml )c n ư c
trang b t thu c có y các lo i thu c và d ng c y t thi t y u.

a) T thu c

– Thu c sát trùng ngoài da (c n 70%, c n i t loãng 2,5%).

– Thu c h nhi t Paracetamol.

– ORESOL.

– Thu c nh m t ( Cloramphenicol 0,4%)

– Nhi t k , kéo, k p bông (pince), các lo i n p, băng v i c
nh gãy xương.

– Bông th m nư c; g c s ch, băng cu n, băng dính, d u cao.

b) B o qu n t thu c

- T thu c ph i óng ch c ch n, có nhi u ngăn ng (l
thu c, bông băng.v.v._, c a b ng kính và có khóa. T thu c ph i treo cao
trên t m n i c a tr .

- Các lo i thu c viên u ph i trong l riêng có n p y kín
ch t. M i l thu c u ph o có nh n dán ngoài và ghi rõ tên thu c, cách
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
dùng, li u lư ng, h n dùng. Thư ng xuyên ki m tra v c b nh ng thu c
ã h t h n dùng và b sung thu c m i.

- T thu c ph i ư c gi s ch s , không ư c l n b t kì th
gì khác vào t thu c.
Lưu ý:

- Các cô giáo không ư c t ý dùng thu c kháng sinh cho
tr và các lo i thu c khác ngoài oìa t thu c khi không có s hư ng
d n c a nhân viên y t .

- Các thu c sát trùng như crezin, cloramin sát trùng các
phòng và nhà v sinh:

+ Không ư c vào t thu c và ph i do cô ph trách y t (n u có)
ho c phân công m t cô c t gi m t ch quy nh riêng.

+ Không ư c vào b t c ch nào trong phòng tr .
c) Cách s d ng m t s thu c thông thư ng

- C n i t 2,5% : dùng nguyên ch t h ac pha loãng v i m t ít
c n 900 bôi ngoài da. Thư ng dùng sát trùng v t thương nh , r ng.
Không dùng c n bi n ch t, vì da có th b ăn mòn. B o qu n trong l y
kín.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Cloramphenicol 0,4%: ch a au m t , loét giác mc5; tra
thu c 3 – 6 l n/ngày.

- Pracetamol (viên nén 0,1; 0,2; 0,3 0,5g)

Thu c có tác d ng gi m au, h nh êt – ch a au kh p mãn, nh c u,
au mình m y, au lưng, au do ch n thương (bong gân, g y xương), tr s t
(không k nguyên nhân), nhi m khu n tai, mũi, h ng, ph qu n, s t o tiêm
ch ng, say n ng.

Tr em: ngày u ng 2 – 3 l n sau khi ăn, m i l n tùy theo tu i như nhau:

+ T 6 – 12 tháng: 0,025 – 0,05g (1/4 n ½ viên lo i 0,1g)

+ 13 tháng – 5 tu i: 0,1 – 1,15g (1 n 1,5 viên lo i 0,1g)

Lưu ý:

+ Ch ng ch nh (không ư c dùng) trong b nh gan và th n n ng.

+ Dùng li u cao kéo dài gây h i cho gan.

+ Tránh dùng thu c 2 tu n liên t c.

- ORESOL: xem ph n th c hành pha ORESOL

IV – PHÒNG VÀ X TRÍ BAN UM TS B NH THƯ NG
G P

1. B nh nhi m khu n hô h p c p

Nhi m khu n hô h p c p (NKHHC) là m t nhóm b nh r t a d ng do vi
khu n h ac vi rút gây b nh trên toàn b h th ng ư ng th , bao g m ư ngTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
hô h p trên và dư i t mũi h ng, thanh qu n, khí ph qu n n nhu mô ph i.
Ph bi n nh t là viêm h ng, viêm Amidan, viêm oph qu n và viêm ph i.

a) Cách nh n bi t và bi n pháp x trí ban u

• Th nh : thư ng là NKHHC trên vao g m các trư ng h p
viêm mũi, viêm amidan, viêm xoang, viêm h ng, viêm tai.

- Nh n bi t

Tr thư ng có bi u hi n:

+ S t nh dư i 38,50C , kéo dài vài ngày n m t tu n.

+ Viêm h ng, ch y nư c m t mũi, ho nh .

+ Không có bi u hi n khó th , tr v n ăn chơi bình thư ng.

- X trí ban u

+ Báo cho gia ình và trao i cách chăm sóc tr cho m tr .

+ Không c n dùng kháng sinh, chăm sóc t i nhà và i u tr tri u ch ng (
tr n m nơi thoáng mát, gi không b l nh và gió lùa, m c qu n áo r ng rãi
tr d th ).

+ Ăn ch t. U ng nư c (nư c sôi ngu i h ac nư c qu ). Thông
thoáng mũi h ng cho tr d th (lau chùi mũi, nh argyrol vào mũi ngày 2 – 3
l n). Gi m ho b ng m t ong, ho b ph ho c thu c nam.

• Th v a và n ng: hay g p khi tr b NKHHC dư i như viêm
thanh qu n, khí qu n, viêm ph qu n, viêm ti u ph qu n, viêm ph i và
màng ph i


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Nh n bi t

Tr thư ng có bi u hi n:

+ S t cao t 38,5oC tr lên ( tr suy dinh dư ng có th s t ho c s t
nh ).

+ Ho có m, mh p th nhanh, cánh mũi ph p ph ng, co kéo l ng ng c,
tím tái, tình tr ng m t m i qu y khóc, kém ăn.

Khi th y tr ho, s t cao trên 38,5oC nh p th nhanh, co rút l ng ng c,
tím tái c n chuy n ngay n y t g n nh t và báo cho cha m .

b) Phòng b nh

- m b o tiêm ch ng y cho tr trong nh ng năm u.
Chăm sóc nuôi dư ng tr t t.

- Gi v sinh nhà , l p m u giáo. Không un n u trong nhà
ho c không tr hít th khói thu c lá, khói b p, b i b m.

- Tránh nhi m l nh t ng t. Không tr n m ng trưc ti p
dư i sàn nhà.

2. B nh a ch y (tiêu ch y)

a ch y c p là hi n tư ng ngày a trên 3 l n, phân l ng nhi u nư c, kéo
dài vài gi n vài ngày. N u a ch y kéo dài trên hai tu n thì g i là a ch y
mãn tính.

Trong a ch y c p, s m t nư c thư ng kéo theo m t mu i natri, kali và
máu nhi m toan.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
a) Nguyên nhân

Các nguyên nhân ch y u c a bênh a ch y là kém v sinh và ngu n
nư c không s ch.

- Tr b a ch y là do ăn u ng ph i th c ăn ôi thiu ho c b
nhi m b n.

- Tr b các b nh nhi m khu n khác như s i, viêm ph i r i b a
ch y.

- Do dùng kháng sinh b a bãi, h y di t các vi sinh v t có ích
trong ru t, gây r i l an tiêu hóa.

b) Chăm sóc tr b a ch y

• Chăm sóc tr trong khi b a ch y

- C n cho tr u ng thêm nư c thay th cho ch t d ch ã m t
i.

- Các lo i u ng thích h p cho tr ch ng m t nư c trong
khi b a ch y là: Oresol, cháo mu i. N u không có các lo i nư c trên, có
th dùng các lo i nư c khác như nư c qu tươi, chè lõang, búp i, búp sim,
d a non…

- Cho tr u ng m t trong các lo i nư c u ng k trên sua m i
l n tr a ch y: m i l n t m t n a n c c c nư c l n (kh ang 250ml).
N u tr nôn, cho tr u ng t t t ng ít m t. C n cho tr u ng thêm nư c
cho n khi ng ng a ch y.

• Chăm sóc tr sau khi b a ch yTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Tr b a ch y c n ư c ti p t c ăn u ng, không nên kiêng ăn.
Tr c n ăn th c ăn m m và cho tr ăn làm nhi u b a nh (5 – 6 l n) trong
m t ngày.

- H ng ngày cho tr ăn thêm b a và léo dài ít nh t m t tu n l :
b i dư ng thêm cho tr sau khi b a ch y là r t c n thi t cho tr có th
h i ph c hoàn toàn. Tr ư c coi là h i ph c hoàn toàn sau khi tiêu ch y,
khi tr có cân n ng b ng trư c khi tr b a ch y.

Lưu ý: Khi tr b a ch y, không nên tùy ti n dùng thu c. Ch dùng
thu c khi có hư ng d n c a cá b y t .

c) Phòng b nh

- Không cho tr ăn th c ăn ôi thiu.

- U ng nư c s ch ã un sôi k .

- R a tay s ch cho tr trư c khi ăn và sau khi i v sinh, khi
tay b n.

- Tiêm ch ng y , nh t là tiêm phòng s i.

- Ngư i chăm sóc tr r a tay s ch trư c khi cho tr ăn và chu n
b th c ăn cho tr .

- Gi v sinh môi trư ng, s d ng ngu n nư c s ch.
Lưu ý: Ph i ưa tr n g p ngay nhân viên y t khám khi tr có
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
m t trong các bi u hi n nào dư i ây:

- B m t nư c, bi u hi n: môi se, m t trũng, r t khát nư c;
khóc không có nư c m t, ái ít.

- S t, kém ăn và nôn nhi u.

- i ngoài ra nư c nhi u l n trong 1 ho c 2 gi (ho c có
máu trong phân0.
3. Béo phì tr em

Béo phì là tình tr ng không bình thư ng c a s c kh e, trong ó có
nguyên nhân do dinh dư ng.

a) Nh n bi t

- Tr tăng cân nhanh, nhi u so v i bình thư ng.

- L p m dư i da dày.

b) X trí

- Chưa có bi n pháp c hi u.

- Khi nghi ng tr b béo phì c n ưa tr n khám y t tư
v n.

- i v i tr em l a tu i m m non, m c tiêu i u tr th a cân,
béo phì khác v i ngư i trư ng thành, b i vì tr em v n còn ang phát tri n
v i s phát tri n kh i n c c a cơ th , vi c i u tr t p trung vào ngăn ng a


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
tăng cân hơn là t p trung vào gi m cân như ngư i trư ng thành ( theo H i
Dinh dư ng i u tr c a Anh – 1996).

Lưu ý: B t c m c tiêu i u tr nào liên quan n i u hòa cân n ng cô
th và kh i m c a cơ th u ph i cung c p y các ch t dinh dư ng cho
s l n lên và phát tri n c a a tr .

c) Phòng b nh

- Theo dõi cân n ng c a tr , i chi u v i chu n chi u cao cho
phép, n u có bi u hi n c a th a cân thì k p th i can thi p v i s hư ng d n
c ayt .

- Thư ng xuyên trao i liên l c gi a gia ình và nhà trư ng
có ch ăn u ng, ch sinh ho t, ch rèn luy n th l c phù h p v i
tr phòng th a cân, béo phì.

V–M TS K NĂNG TRONG CHĂM SÓC TR

1. T m n ng và t m không khí

T m n ng và t m không khí là m t bi n pháp rèn luyên r t t t, nâng cao
s c kháng c a cơ th .

• Th i i m t m n ng

Mùa hè vào kho ng 7g30 n 8g30 và mùa ông vào kho ng 8g30 n
9g bu pi sáng.

T t nh t cho tr t m n ng 2 l n trong m t ngày, l n 1 vào lúc t p th
d c bu i sáng, l n 2 cào lúc chơi trò chơi v n ng ho c d o chơi ngoài tr7ì,
th i gian kho ng t 20 – 30 phút.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
• Chu n b trang ph c cho tr

- Mùa hè nên cho tr m c qu n áo m ng, mát, tho i mái, d
th m m hôi.

- Mùa ông m b o cho tr m. Nh ng ngày có n ng m,
có th b mũ, c i t t cho da d ư c tăng cư ng ti p xúc v i ánh n ng
m t tr i.

Lưu ý: khi t m n ng và t m không khí, n u th y tr có d u hi u m t ,
ra m hôi nhi u ph i cho tr vào bóng râm ngay và cho tr u ng nư c. trong
lúc tr ang m (s t, viêm ph i, viêm h ng…) không nên cho tr t m n ng.

2. Phát hi n s m và chăm sóc tr m

a) Phát hi n s m tr m

Khi ón tr và chăm sóc tr c ngày, n u th y tr có gì khác thư ng ph i
theo dõi tình hình s c kh e c a tr m t cách c n th n. có th tr s t nh vì
nguyên nhân nào ó ho c do tr kém ăn, kém chơi sau khi m d y. N u nghi
ng tr m c b nh truy n nhi m như s i, ho gà, cúm, th y u,… ho c s t cao,
viêm ph i,…ph i ưa n phòng y t c a trư ng ho c ưa tr n khám cơ
s y t g n nh t, ng th i báo cho b m n chăm sóc tr ngay.

• Phát hi n tr s t

xác nh tr có s t ho c s t cao hay không, ph i o nhi t cơ th
tr .

- Cách o nhi t cho tr : Có nhi u phương pháp o nhi t
cho tr nhưng thông d ng nh t là phương pháp c p nách.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
+ Th c hi n: Cô c n u trên c a ng nhi t k và v y m nh xu ng cho
t i khi c t th y ngân t t xu ng dư i v ch 35oC. Cô ng i b tr vào lòng, c m
ng nhi t k bên tay ph i nh c cánh tay trái tr lên giơ nách ra r i t ng
nhi t k váo nách và h tay tr xu ng, ép l y nhi t k . Gi cách tay tr như v y
trong 2 – 3 phút r i l y ra c nhi t (nhi t c p nách th p hơn thân nhi t
thưc t 0,5 – 0,6oC).

+ ánh giá: Nhi t cơ th c a tr bình thư ng là 36,5 – 37oC. khi
nhi t cơ th tăng trên 37oC là tr s t nh ; 39 – 40oC là tr s t cao. Tr có th
s t do m c các b nh nhi m trùnh, do m t nư c, do m c quá nhi u qu n áo, do
tr i nóng và khát nư c.

• Phát hi n tr th nhanh trong b nh ư ng hô h p

Nh p th bi u hi n tình tr ng hô h p c a tr > Tr th nhanh là bi u hi n
tình tr ng b nh c a ư ng hô h p. Vì v y ph i m nh p th c a tr khi th y
tr ang m c b nh ư ng hô h p có bi u hi n không bình thư ng ho c khó th .

Cách m nh p th : t tr n m ng a trên giư ng, vén áo có th
quan sát toàn b l ng ng c c a tr . Dùng ng h có kim giây quan sát l ng
ng c và m nh p th , m i l n ng c ph ng lên là m t nh p th , m trong m t
phút. Tr 12 tháng – 5 tu i n u nh p th trên 40 l n trong 1 phút là th nhanh.

b) Chăm sóc tr m

* Chăm sóc khi tr s t cao

t tr n m nơi yên tĩnh, cho tr u ng nư c qu , nư c chè ư ng. C i
b t qu n áo, lâu mình cho tr b ng nư c m. n u tr toát m hôi c n thay qu n
áo và lau khô da, không nên chư m l nh cho tr . Cho tr u ng Paracetamol
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
theo ch d n phòng tr b co gi t và báo ngay cho cha m ho c ưa tr
n cơ s y t .

• Chăm sóc khi tr nôn

- t tr n m nghiêng ho c ng i d y phòng tr hít ph i ch t
nôn gây ng t.

- Lau s ch ch t nôn trên ngư i tr , thay qu n áo (n u c n).

- Thu d n ch t nôn và quan sát ch t nô, lưu gi ch t nô vào
d ng c s ch, kín báo v i y t và cha m tr .

Lưu ý : khi chăm sóc tr n6on, cô c n có thái ân c n, d u dàng, không
làm tr s hãi, tránh tr b l nh. Sua khi tr nôn ch tr u ng nư c m ít m t,
có th cho tr ăn nh . Tr nôn nhi u c n kh n trương ưa bé n cơ s y t ,
ng th i báo cho cha m tr .

• Cách cho tr u ng thu c

Cô chu n b s n c c ng nư c, thu c c n cho tr u ng. Cô ng i i
di n v i tr , ưa thu c cho tr và ng viên tr t cho thu c vào mi ng và ưa
nư c cho tr t u ng. sau ó b o tr há mi ng xem tr ã nu t h t thu c
chưa.

Lưu ý: khi cha m g i thu c cô giáo ti p t c cho tr u ng thu c
l p, cô giáo yêu c u gia ình ghi tên tr vào l thu c c a tr , ghi rõ cách dùng,
s l n, li u lư ng mà bác sĩ ã quy nh khi i u tr cho tr , ng th i ghi vào
m t quy n s theo dõi và nh n bàn giao thu c m t cách c n th n có ký xác
nh n c a cha m tr v lo i thu c cho tr u ng t i l p.

• Cách pha Oresol (ORS) và n u cháo mu i


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Cách pha Oresol

+ Pha theo ch d n ghi trên gói.

+ Khu y kĩ và cho tr u ng. Sau 24 gi , n u tr chưa dùng h t nên
b i và pha gói m i.

+ Lưu ý : N u pha c, b nh s n ng thêm. N u pha loãng, nư c
u ng s kém hi u qu . Không ư c pha Oresol v i s a, nư c hoa qu ho c
nưo81c gi i khát.

- N u cháo mu i

Nư c cháo có th thay th dung d ch Oresol

+ Công th c 1: 30g b t g o t + 1 thìa cà phê mu i ăn + 1 lít nư c (5
bát cơm tương ương m t lít nư c) un sôi trong 5 phút.

+ Công th c 2: 50g (1 n m) g o t + 3,5g (m t nhúm) mu i ăn + 6
bát nư c, un nh cho nh g o và ch t 5 bát nư c.

M t lít nư c cháo cho 175Kcal và m t ít ch t dinh dư ng cho tr . Cho
tr u ng theo nhu c u. Sau 6 gi , n u tr chưa dùng h t nên un l i trư c khi
cho u ng và sau 12 gi nên b i và n u cháo m i.

c) Chăm sóc tr sau khi m

- Sau khi m d y, tr còn y u m t hay qu y khóc, kém ăn, ng ít, thích
ư c quan tâm, cô c n chú ý chăm sóc tr hơn (chơi v i tr , nói chuy n v i tr
nhi u hơn).
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Cho tr ăn u ng t ng ít m t nhưng nhi u l n hơn trong ngỳa, tăng
cư ng gi v sinh s ch s và i u trong ăn u ng. Nh c nh cha m tr ti p
t c cho tr ăn thêm b a và dinh dư ng t t cho n khi tr ph c h i s c kh e.

- Chăm sóc tr ư c ng , ng ngon và s ch s .

D – B O V AN TOÀN VÀ PHÒNG TRÁNH M T S TAI N N
THƯ NG G P

I – T O MÔI TRƯ NG AN TOÀN CHO TR

Trư ng m m non là ngôi nhà th hai c a tr . Khi tr trư ng ph i ư c
m b o:

1. An toàn v th l c s c kh e

Giáo viên ph i h p v i gia ình và nhà trư ng chăm sóc, nuôi dư ng
y , v sinh và phòng tránh b nh t t t t.

- n b o v sinh an toàn th c ph m, nư c u ng và nư c sinh
ho t.

- T i các l p, c n có túi c u thương (trong túi có dùng sơ
c u và các lo i thu c thông thư ng s d ng cho tr - xem thêm m c t
thu c).

2. An toàn v tâm lý

Cô thương yêu và áp ng nhu c u c a tr . Dành th i gian ti p xúc vui
v v i tr , t o không khí thân m t như gia ình, t o c m giác yên n cho tr
khi trư ng m m non, tr tin tư ng r ng cô yêu tr . Tránh gò ép, d a n t, phê
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
phán tr . c bi t quan tâm chăm sóc cá tr m i n l p và các tr có nhu c u
c bi t.

3. An toàn v tính m ng

- Không x y ra tai n n và th t l c.

- Có hàng rào b o v xung quanh khu v c trư ng (ho c l p). sân chơi
và chơi ngoài tr i phù h p v i l a tu i, tránh trơn trư t. trư ng và l p h c
không g n ư ng giao thông l n.

-b o m ánh sáng cho l p h c (b ng h th ng c a s ho c èn
chi u sáng).

- T o không gian cho tr ho t ng trong l p, tránh kê, bày quá nhi u và
s px p dùng, chơi trong nhóm h p lí.

- m b o có dùng, chơi s ch s . Lưu ý: Các chơi, dùng d
gây nguy hi m cho tr ph i ư c c t ngoài t m v i c a tr . Khi cho tr s d ng
các chơi ó, ph i có s giám sát ch t ch c a cô.

- Nhà v sinh phù h p v i l a tu i, tránh sàn b trơn trư t, các b
ch a nư c, mi ng c ng ph i có n p df9 y kín.

- Không tr ti p xúc ho c nh n quà t ngư i l .

- Giáo viên c n có ý ki n k p th i nh ng v v cơ s v t ch t chưa
m b o an toàn cho tr t i nhóm, l p mình ph trách v i ban giám hi u nhà
trư ng, ph huynh h c sinh cùng bàn b c có th ưa ra các gi i pháp phù
h p t o môi trư ng an toàn cho tr . (Ví d : Chưa có tư ng rào b o v ho c b
h ng; chó c a các nhà xung quanh th rong ch y vào l p h c; dùng chơi
không m b o v sinh, an toàn; tư ng tr n, l p h c b hư h ng). Giáo viên


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
cũng c n tham gia ý ki n xây d ng m t l p h c m i trong khu dân cư nên t
v trí nào tr n l p không b quá xa, không b nh hư ng c a i u ki n
môi trư ng không t t, như g n ư ng giao thông l n, g n các cơ s s n xu t có
th i ra các ch t c h i, gây n…

II – M T S TÌNH HU NG CÓ TH X Y RA TAI N N CHO
TR

Các tai n n thương tích có th x y ra tr lưa tu i m m non là : b ng,
ngã, ng c, ng v t c n, liên quan n giao thông, các v t s c nh n, các v t
t nhiên, u i nư c, i n gi t, máy móc, ng t th , sét ánh, các nguyên nhân
khác…

1. Khi i h c t nhà n trư ng và t trư ng tr v nhà:

Tai n n liên quan n giao thông, ngã, u i nư c, ng v t c n, th t
l c…

2. Khi trư ng

* Chơi ngoài tr i

Khi chơi t do ngoài tr i tr có th g p các tai n n như: ch n thương
m m, rách da, gãy xương….Nguyên nhân thư ng do tr ùa ngh ch xô y
nhau, dùng que làm ki m ngh ch, u ki m, ch c vào nhau và tr có th vô tình
ch c vào m t gây ch n thương. Ngoài ra tr còn chơi ùa c n g ch, s i, áném
nhau ho c tr ch y nh y va vào các b c th m gây ch n thương.

• Gi chơi trong l p

- Khi chơi trong nhóm, tr có th g p các tai n n như: d v t
mũi, tai, do tr t nhét chơi (h t cư m, con xúc x c, các lo i h t qu , ôi


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
khi c t n n) vào mũi, tai mình, ho c nhét vào tai b n, mũi b n. tr hay
ng m chơi vào m m, ch c vào có th rách niêm m c, mi ng, hít vào gây
d v t ư ng th , nu t vào gây d v t ư ng ăn.

- Tr chơi t do trong nhóm ch y ùa xô u nhau va vào
thành bàn, c nh gh , mép t …gây ch n thương.

• Gi h c: Tr có th ùa ngh ch ch c các v t vào m t nhau
( t bi t ch c bút vào m t nhau).

• Gi ăn:

- S c th c ăn (trong khi ăn, tr v a ăn v a cư i ùa ho c tr
ang khóc mà c ép tr ăn, u ng u r t d gây s c cho tr ).

- D v t ư ng ăn (thư ng g p là hóc xương do ch bi n không
kĩ).

- B ng th c ăn (canh, cháo, súp, nư c sôi): N u th c ăn còn
nóng ho c các phích nư c sôi g n tr chơi ùa, tr va, vư n ph i, s gây
b ng cho tr .

• Gi ng

- Ng t th : Tr n m s p xu ng m, úp m t xu ng g i, n u
tr ng lâu trong tư th ó s thi u dư ng khí gây ng t th ( t bi t lưu ý
tr dư i 1 tu i).

- Hóc d v t: Tr khi i ng , n u ng m các lo i h t, k o c ng,
th m chí ng m chơi r t d rơi vào ư ng th gây ng t.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Ng c: Trong khi tr ng , n u tr hít ph i khí c t các
gu n gây ô nhi m không khí (thư ng do than t ong t t i nơi tr ng , do
khói than c i ho c l p m u giáo g n và cu i chi u gió b nh hư ng b i
các lò g ch ang ho t ng, xư ng s n xu t có th i ra các ch t khí c
h i…) r t d b ng c

III – CÁCH PHÒNG TRÁNH VÀ X TRÍ BAN U M T S
TAI N N

1. Nguyên t c chung

- Cô giáo ph i h p v i nhà trư ng và ph huynh t o cho tr m t môi
trư ng an toàn v s c kh e, tâm lý và thân th .

- Tr l a tu i m m non ph i luôn luôn ư c s chăm sóc, trông coi c a
ngư i có trách nhi m. Cô giáo ph i thư ng xuyên theo dõi, bao quát cháu m i
lúc m i nơi.

Giáo viên ph i ư c t p hu n ki n th c và k năng v phòng và x trí
ban u m t s tai n n thư ng g p. H ng năm, nhà trư ng c n ph i h p v i y
t a phương t p hu n nh c l i cho giáo viên v n i dung này.

- Khi tr b tai n n, ph a bình tĩnh x trí sơ c u ban u t i ch ,
ng th i báo cho cha m tr và y t nơi g n nh t c p c u k p th i cho
tr .

- Giáo d c v an toàn cho tr : nh ng v t nguy hi m và
nh ng nơi nguy hi m tr không ư c n g n.

- Giáo viên c n nh c nh và tuyên truy n cho ph huynh: Th c
hi n các bi n pháp an toàn cho tr , phòng nh ng tai n n có th x y ra t i
gia ình, khi cho tr n trư ng ho c ón tr t trư ng v nhà.

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
2. Phòng tránh tr th t l c và tai n n

a) phòng tr b l c

- Cô nh n tr tr c ti p t tay cha m tr .

- m và ki m tra tr nhi u l n trong ngày, chú ý nh ng lúc
ưa tr ra ngoài l p trong các ho t ng ngoài tr i ho c tham quan. Bàn
giao s tr khi giao ca.

- C a phòng tr ph i có rào ch n (n u c n).

- Cô ph i l i l p cho t i khi tr h t tr .

- Ch tr tr cho cha m tr , cho ngư i l n ư c y quy n,
không tr tr cho ngư i l .

b) phòng d v t ư ng th

- Không cho tr c m các chơi quá nh có th cho vào
mi ng, mũi.

- Khi cho tr ăn các qu có h t, c n bóc v , h t trư c khi cho
tr ăn.

- Giáo d c tr l n khi ăn không ư c v a ăn v a ùa ngh ch
ho c nói chuy n.

- Không ép tr ăn, u ng khi tr ang khóc. Th n tr ng khi cho
tr u ng thu c, c bi t là các thu c d ng viên.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Giáo viên và ngư i chăm sóc tr c n n m v ng cách phòng
tránh d v t ư ng th cho tr và có m t s k năng ơn gi n giúp tr lo i
d v t ư ng thp ra ngoài.

Khi x y ra trư ng h p tr b d v t ư ng th , giáo viên c n bình tĩnh
sơ c u cho tr , ng th i báo cho gia ình và ưa t i y t nơi g n nh t c p
c u cho tr .

c) Phòng tránh u i nư c

- N u có i u ki n nên d y tr t p bơi s m.

- Rào ao, các h nư c, kênh mương c nh trư ng (ho c l p
h c).

- Không bao gi ư c tr m t mình dư i nư c ho c g n
nơi nguy hi m. Nh c nh cha m khi ưa tr i n trư ng và t trư ng v
nhà, n u ph i i qua nh ng nơi nguy hi m (h , ao, kênh, r ch…) ph i luôn
m t n tr . L p h c ư c t ch c các bè n i trên m t nư c ph i có
bi n pháp b o v tránh tr ngã xu ng nư c.

- T i các l p h c, không nên tr m t mình g n nơi ch a
nư c, k c xô nư c, ch u nư c. Giám sát khi tr i v sinh, khi tr chơi
g n khu v c có ngu n nư c.

- Gi ng nư c, b nư c ph i xây cao thành và có n p y ch c
ch n. C n y n p các d ng c ch a nư c như chum, v i…

d) Phònh tránh cháy b ng

- Ki m tra th c ăn trư c khi cho tr ăn, u ng. Tránh cho tr ăn
th c ăn, nư c u ng còn quá nóng.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Không cho tr n g n nơi un b p ga, b p c i, n i canh ho c
phích nư c còn nóng.

- Không tr ngh ch diêm, b t l a và các ch t khác gây cháy
b ng. diêm, b t l a, n n, èn d u, bàn là, v t nóng xa t m tay tr ho c
nơi an toàn i v i tr . Giáo d c cho tr nh n bi t v t và nơi nguy hi m.

- Không tr n g n ng x c a xe máy khi v a dùng vì r t
d gây b ng. Khi b b ng thư ng b ng sâu, d nhi m trùng và l i s o.

e) Phònh tránh ng c

- Không b p than t ong, b p c i ang un ho c ang ng
g n nơi sinh ho t c a tr .

- m b o v sinh an toàn th c ph m. Khi nghi ng tr ăn ăn
ph i th x ăn b ôi thiu ho c th c ăn có nhi u ch t b o qu n, ph gia (l p
xư ng, th t ngu i…), cô giáo báo cho nhà trư ng ho c ph huynh (n u là
th c ăn do gia ình mang t i).

- Thu c ch a b nh trên cao, ngoài t m v i c a tr .

- Không cho tr chơi chơi có hóa ch t: chai , l ng thu c,
màu c h i cho tr .

- Không ư c ng thu c tr sâu, thu c chu t, d u h a, a-xít
trong v chai nư c ng t, nư c khoáng, lon bia, chai d u ăn, c c…

g) Phòng tránh v t thương do các v t s c nh n

- C t gi v t d ng s c nh n xa t m v i c a tr . N u tr l n có th hư ng
d n tr s d ng m t cách an toàn.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Lo i b các v t s c nh n b ng kim lo i, m nh th y tinh, g m,
s t…kh i nơi vui chơi c a tr .

- Gi i thích cho tr v s nguy hi m c a các v t s c nh n khi chơi, ùa
ngh ch hay sinh ho t.

i) Phòng tránh tai n n giao thông

- Khi cho tr i b : d t tr i trên v a hè, i b hay i bên tay ph i t o
thói quen cho tr .

- Tuyên truy n cho ph huynh (khi cho tr t nhà n l p) : Khi ưa
ón tr b ng xe p, xe máy, c n tr ng i an toàn (t t nh t khi èo tr , c n
cho tr ng i trong gh ).

k) Phòng tránh ng v t c n: chó, mèo, r n c n, ong t…

- Không cho tr n g n ho c trêu chó và mèo l

- Xích ho c eo r mõm chó.

- Không tr chơi g n các b i r m, nơi có t ong phòng r n c n,
ong t.

3. X trí ban u c a m t s tai n n

a) D v t ư ng th

* Nh n bi t

D v t ư ng th thư ng x y ra t ng t và có các bi u hi n sau ây:
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Tr ang ăn, u ng ho c chơi t ng t ho s c s a, th rít, m t
, ch y nư c m t.

- Ngoài ra tr khó th d d i, m t môi tím tái và có th ng ng
th , n ng hơn là tr b b t t nh, ái d m.

• C pc u

Khi tr b d v t ư ng th , c n c p c u t i ch ngay l p t c: n u không
tr s b ng t th , d n n t vong.

- Cách 1: Ngư i c p c ng i trên gh ho c quỳ m t chân vuông
góc, t u tr trên u g i d c xu ng, m t tay ng c tr , tay kia v nh
1 – 5 l n gi a hai xương b vai.

- Cách 2: t tr n m s p v t ngang ph n b ng sát cơ hoành
lên m t c ng tay ho c lên ùi ngư i c p c u, tay kia v gi a hai xương b
vai 1 – 5 l n.

- N u sơ c u, d v t b t ra và tr h t khó th , cô c n theo dõi
tr cho n khi tr tr l i bình thư ng. N u tr không th l i bình thư ng,
hãy ti n hành làm hô h p nhân t o và chuy n ngay nyt .
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- N u d v t không thoát ra ư c thì ph i l y ngón tay móc d
v t ra, ph i r t c n th n, ng y d v t rơi sâu vào h ng tr .

- N u tr v n ti p t c b s c, hãy t tr ng i vào lòng, m t tay
l y lưng tr , tay kia n m l i thành qu m, ngón cái n m trong, n
m nh vào trong và lên trên i m gi a r n và mũi c 4 l n.

- N u v n không l y ư c d v t, hãy áp mi ng mình vào
mi ng tr , th i nh không khí l t qua ch b t c. ng th i, nhanh chóng
ưa tr n cơ s y t g n nh t c p c u.
b) i n gi t

X trí t i chTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- C u tr thoát kh i dòng i n b ng cách nhanh chóng c t c u
dao (ho c rút c u chì), dùng g y g (tre) khô g dây i n kh i cơ th tr ,
ho c kéo tr kh i ngu n i n (tránh i n triy n sang ngư i c u, không
ư c dùng tay không, ph i eo găng cao su, ho c qu n ni lông, v i khô;
chân i gu c, dép khô ho c ng trên t m váng khô).

- N u tr ng t th , tim ng ng p, trong khi ch y t n ho c
trư c khi ưa tr i b nh vi n, ph i kh n trương kiên trì th i ng t và xoa
bóp tim ngoài l ng ng c cho t i khi tr th l i (có kh ph i làm 3 – 4 gi
m i h i ph c ư c).

N u có v t thương b ng: ph kín v t thương b ng cách băng khô v t
b ng trư c khi chuy n i.

c) u i nư c

X lí t i ch :

- V t tr lên r i c i nhanh qu n áo ư t.

- Làm thông ư ng th b ng cách d c ngư c u xu ng th p
r i lay m nh, ép vào l ng ngưc tháo nư c ư ng hô h p ra ngoài. Sau
ó lau s ch mi ng và ti n hành hô h p nhân t o (hà hơi th i ng t) xoa bóp
tim ngoài l ng ng c (xem th c hành Cách hà hơi th i ng t và xoa bóp tim
ngoài l ng ngưc) cho n khi tr th l i, tim p l i.

- Khi tr b t u th l i, tim p l i, ph i lau khô ngư i, xoa
d u cho nóng toàn thân, qu n chăn m và chuy n ngay t i cơ s y t g n
nh t.

- Lưu ý: Trong khi chuy n tr n y t , v n ph i theo dõi sát,
n u c n ph i ti p t c th i ng t và bóp tim ngoài l ng ng c.

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
d) V t thương ch y máu

- R a v t thương b ng nư c sôi ngu i.

- Bôi c n sát trùng, băng l i, trư ng h p v t thương r ng hay
m t nên ưa n b nh vi n.

- Không c n r c các lo i thu c b t, thui61c m lên v t thương.

• X trí khi v t thương các m ch máu l n

- ng m ch chi

+ C m máu t m th i b ng băng ép t i ch .

+ t ga-rô phía trên ch t n thương.

+ Cách t ga-rô: Dùng băng cao su m m, m ng, àn h i to b n (chi u
r ng 3 – 5cm, dài 1,2 – 2m v i chi trên ho c 5 – 8cm, dài 2 – 3m v i chi dư i)
ch n trên ư ng i c a ng m hc cách v t thương 2 – 3cm, ph i lót v i m m
da trư c khi qu n ga-rô. Qu n ga-rô v a ph i khi khôn còn máu ch y ra
phía dư i là ư ng.

N u không có ga-rô 9băng ga-rô theo quy nh), có th dùng t m khăn
v i, dây bu c ho c dùng tay n vào ư ng i c a ng m ch. Sau ó băng v t
thương l i tránh nhi m khu n.

Khi t ga-rô xong, ph i chuy n tr n cơ s y t ho c b nh vi n ngay.

• T n thương m ch n i t ng

- Băng ép v t thương phía ngoài.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Chuy n tr n y t , b nh vi n m t cách nhanh nh t.

e) R nc n

• Nh n bi t

- Ch sau vài phút r n c c n, xung quanh v t c n b phù n ,
t y . Tr th y nh c bu t ch c n

- Sau 30 phút hay 1 gi , tr v m hôi, m t tái nh t, nôn e, a
ch y, m ch nhanh.

• X trí

- Ngay sau khi b r b c n, nên bu c ngay m t ga-rô lên phía
trên v t c n vài cm.

- R a s ch và r ch r ng v t c n, n u có th , làm ngay giác hút
hút máu l n n c c ra b t, có th r a b ng di\unh d ch thu c tím loãng.

- Chuy n g p tr lên y t tiêm huy t thanh ch ng n c r n.

g) Chó c n

- R a s ch v t c n b ng xà phòng r i băng l i và chuy n n cơ s y t
có huy t thanh và v c-xin phòng d i i u tr càng s m càng t t.

- Theo dõi con chó ã c n và theo dõi trong vòng 10 ngày. N u th y cho
có bi u hi n l như run r y, xù lông, hung d , thè lư i và d i lòng thòng, t n
công t ng t ng lo i hay ngư i n g n là bi u hi n chó d i

h) X trí m t s tai n n khác
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
* Hóc xương

- Nên mang n b nh vi n

- Không nên ch a m o ho c moi tay vào h ng tr .

* B ng

- Lo i tr tác nhân gây b ng. R a ho c ngâm ngay v t thương b ng
nư c s ch gi m nóng, tránh làm b n v t b ng, gi không v n t
ph ng.

- N u b ng nh , di n tích da b b ng nh có th bôi d u cá lên v t b ng
(n u có), n t ph ng s x p d n r i kh i.

- N u b ng n ng ph i ưa ngay tr nyt .

* Gãy xương: Gi ch xương gãy tư th b t ng b ng cách: dùng hai
n p b ng g ho c thanh tre to b n, có chi u dài l n hơn kho ng cách hai kh p
lân c n, t sát vào hai bên xương gãy r i dùng cu n băng hay mi ng v i dài
cu n ch t hai mi ng n p (su t t u này n u kia c a n p) và nh nhàng
ưa tr t i b nh vi n.

i) Hư ng d n ng tác hô h p nhân t o, xao bóp tim ngoài l ng
ng c- Nhi u tai n n có th d n n ng t th , ng ng th và tim ng ng p. Khi
tr b tình tr ng trên (có th do hóc d v t, ch t u i), cô c n bình tĩnh x lí
c p c u ngay b ng cách: Làm thông ư ng th , hà hơi th i ng t, bóp tim ngoài
l ng ng c. N u ư c c p c u ngay b ng ng tác chính xác, tr có th s ng l i.
Mu n quá 5 phút, b não thi u ô-xi s khó h i ph c ư c.

+ N u có 2 ngư i thì m t ngư i th i ng t, ngư i kia bóp tim.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
+ Có th ph i h p sua 1 l n th i ng t, thì ti p theo 5 l n xoa bóp tim

+ N u có 1 ngư i thì tay ph i bóp tim, tay trái gi u tr ng a ra sau
hà hơi.

_ Ki m tra nh p th th t nhanh:
+ t tr n m ng a trên m t ph ng v ng ch c.

+ Ghé tai g n mi ng, mũi nghe hơi th

+ Nhìn l ng ng c xem có di ng không

+ N u không có d u hi ucòn th , ph i hô h p nhân t o nagy, ng th i
ngư i khác ph i g i xe c p c u ho c y t .

- Ki m tra nh p p c a tim:

- Làm th t nhanh trong vòng 5 giây, b ng cách: nghe nh p p
c a tim ho c b t m ch các m ch máu l n. N u không th y tim p ho c
không b t ư c m ch ph i bóp tim ngoài l ng ngưc ngay.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
• Hô h p nh n t o

- Nhanh chóng làm thông ư ng th

+ N i r ng qu n áo, m r ng mi ng tr và l y các v t l , m rãi ra
kh i mi ng. N u tr nôn, l t tr n m nghiêng và lau s ch ch t nôn.

+ t m t bàn tay xu ng dư i gáy, còn tay kia t trán làm cho u
tr ng a ra sau t i a. Theo dõi xem tr có th th ư c không, n u không ph i
hà hơi th i ng t ngay cho tr .
- Hà hơi th i ng t: Sau khi ã làm thông ư ng th , cô quỳ bên
trái, ngang u tr . Cô hít vào m t hơi dài, b t 2 l mũi tr và m r ng
mi ng tr , sau ó áp mi ng mình vào mi ng tr , th u nh nhàng, r i bTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
mi ng mình ra cho hơi th l ng ngưc tr thoát ra, l y hơi th i ti p m t
l n n a. M i phút kho ng 20 – 25 l n, ti p t c hà hơi cho n khi tr th
ư c
Lưu ý:

- Quan sát khi th i vào, l ng ng c tr ph ng lên là ư c, n u
l ng ngưc không nhô lên là có d v t làm t c khí qu n, c n l y d v t ra
(xem ph n x trí hóc d v t) và móc l i mi ng tr cho h t m rãi.

- Th i vưa ph i, không ht i quá m nh, vì như v y s làm rách
ph nang, gây ch y máu.

- u tr trong su t th i gain này ph i ng a h t ra sau.

• Xoa bóp tim ngoài l ng ng c

- Trư ng h p tim ng ng p ph i xoa bóp tim

+ t tr trên n m ng a trên n n c ng (giư ng ho c ván).

+ Xác nh v trí bóp tim: i m gi a c a mũi c v i ph n áy c a c .
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Bóp tim ngoài l ng ng c: Dùng gót bàn tay n sâu 2,5 – 3cm
r i th ra, nh p 3 l n/2 giây (1 l n ép cô m t 1 – 5). Ch ép l ng ngưc sau
m t ng tác th i ng t và xoa bóp tim, th y tr h i t nh d n l i là t t. Ti p
t c làm như v y cho n khi tim p u và tr th ư c.

- Lưu ý: Khi n xương c xu ng, nên làm v a ph i, n u m nh
quá d gãy xương, n u nh quá thì không có k t qu .
E-M TS LƯU Ý TRONG CHĂM SÓC TR KHUY T T T

1. Tr khuy t t t c n ư c ăn u ng chăm sóc s c kh e như nh ng tr
kh e m nh, bình thư ng cùng l a tu i. Tùy nhiên, tùy theo lo i t t mà chú ý
cho tr ăn nhi u hơn m t s lo i th c ăn, ví d :
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Tr khi m th c n ăn nhi u d u, m , rau có màu xanh non, xanh th m,
qu có màu vàng, , da cam…

- Tr b gi m kh năng v n ng c n ư c chú ý cho ăn nhi u hơn
nh ng th c ăn giàu m, vitamin D và can-xi giúp cho s phát tri n v n ng
tr như tr ng, s a, th t bò, cá, tôm cua, c, các lo i …

- Tr có khó khăn trong h c t p c n ư c ăn nhi u lo i th c ăn dinh
dư ng như ã nêu trên, c bi t là th c ăn giàu m, ch t béo, mu i khoáng
như mu i I t, cá bi n, tôm cua, tr ng , s a, d u m , l c v ng…

Nh ng th c ăn giàu dinh dư ng có th l y ngay t a phương, trong
vư n c m i gia ình ho c vư n trư ng, ch bi n thành các món ăn khác nhau
cho tr ăn h ng ngày.

2.Khi t ch c b a ăn cho tr t i l p, nên b trí m t ch nh t nh cho tr
khi m th ng i ăn và ngư i trông tr có th bao quát, giúp tr . dùng, các
món ăn cũng c n ư c s p x p m t cách th ng nh t, ví d : Các món ăn nư c
phía tay ph i c u tr , rau và th c ăn m n t phía tay trái. i v i tr
khuy t t t v v n ng, cô giáo nên s p x p tr ng i v trí thu n ti n cô
giáo ho c các b n có th h tr ư c cho tr . Tuy nhiên, tùy theo n c
khuy t t t mà hưp ng d n tr t ph c v m t s ho t ng ơn gi n như t
x1uc ăn, t l y nư c u ng, r a tay, lau mi ng.

3. Khi chăm sóc tr khuy t t t, không nên “bao b c” tr quá m c: cha
m , cô giáo thương tr nên nuông chi u tr , ho c cho r ng tr không th v n
ng ư c nên cho tr ăn tùy thích, d n n tr ăn quá nhi u, trong khi tr ít v n
ng, t p luy n khi n tr tr nên th ng, béo phì. Do ó ph i k t h p cho tr ăn
u ng ch t, h p lí v i vi c t p luy n giúp tr phát tri n t t.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
4. M t s tr khuy t t t hòa nh p t ti, m c c m, ch m ch p, kh năng t
ph c v y u, giáo viên c n chú ý hư ng d n các k năng ăn u ng, v sinh, t ph c
v cho tr , các k năng này c n ư c l p i l p l i nhi u l n như khuy n khích tr
khuy t t t ăn cùng v i tr khác, ho c tr bình thư ng giúp tr khuy t t t trong vi c
ăn u ng, t ph c v (lau mũi, lau tay, thu d n bàn sau khi ăn…), t o cơ h i cho tr
tham gia càng nhi u, t làm càng s m càng t t, kiên nh n tr ch ng
tr inghi m, h c h i tránh trông coi m t cách quá m c ( song v n ph i m b o an
toàn cho tr ). Như v y s t o cho tr c m giác mình gi ng như nh ng tr khác,
giúp tr phát tri n s t tin và tính c l p.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản