Hướng dẫn thực hiện phiếu car, NCR

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
163
lượt xem
55
download

Hướng dẫn thực hiện phiếu car, NCR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện phiếu car, NCR

  1. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN PHIEÁU CAR, NCR Chuaån Phieáu NCR Phieáu CAR ñoái saùnh Chuùng NCR teân tieáng Anh laø Nonconformance report coù nghóa laø CAR teân tieáng Anh laø Corective Action report laø gì? baùo caùo (saûn phaåm) khoâng phuø hôïïp coù nghóa laø baùo caùo haønh ñoäng phoøng ngöøa/khaéc phuïc. Aùp Ñoái vôùi caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp töø nguyeân phuï Aùp duïng cho söï khoâng phuø hôïp ñoái vôùi caùc - - duïng lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm, qui trình…. Coù qui trình, söï vieäc hoaëc caùc hoaït ñoäng mang chuùng nghóa laø taát caû nhöõng gì taïo thaønh saûn phaåm. tính chaát laëp ñi laëp laïi mang tính heä thoáng. khi Ñöøng quaù laïm duïng phieáu NCR. Phieáu NCR chæ söû - - naøo? duïng trong tröôøng hôïp söï khoâng phuø hôïp laø raát lôùn, nguoàn löïc taïi choã khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc – caàn coù söï quyeát ñònh cuûa laõnh ñaïo caáp cao hoaëc khaùch haøng. Caùc tröôøng hôïp söï khoâng phuø hôïp laø nhoû, haõy kieåm soaùt chuùng baèng caùc phieáu kieåm tra, baèng soå kieåm soaùt noäi boä…. Tuy vaäy saûn phaåm khoâng phuø hôïp khoâng coù nghóa chæ - coù ôû boä phaän saûn xuaát, boä phaän khaùc cuõng coù saûn phaåm khoâng phuø hôïp ví duïï baûng löông sai cuûa Phoøng TCHC Tính NCR ñeå giaûi quyeát söï khoâng phuø hôïp moät caùch töùc thôøi cho CAR duøng ñeå tìm ra nguyeân nhaân cuûa söï - chaát caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp: Ví duï: caùch ly saûn phaåm khoâng phuø hôïp, mang tính phoøng ngöøa laø khoâng phuø hôïp… chính. Khi leân chuyeàn, haøng cuûa baïn bò xeùo lai, KCS vaø cuõng coù Tieáp theo phaàn ví duï: Nhöng neáu qua ñieàu - theå laø boä phaän saûn xuaát (tuyø thuoäc vaøo ngöôøi phaùt hieän) khi tra baïn phaùt hieän ra raèng vieäc xeùo lai haøng ñoù coù caùc tröôøng hôïp sau: loaït laø do coâng nhaân khoâng ñöôïc ñaøo taïo, Thoâng baùo cho kyõ thuaät chuyeàn xöû lyù, neáu ñaït yeâu caàu, hoaëc kyõ thuaät chuyeàn khoâng ñöôïc ñaøo taïo - söï vieäc ñaõ giaûi quyeát xong vaø ñöôïc ghi nhaän vaøo soå (vi phaïm theo thuû tuïc tuyeån duïng vaø ñaøo kieåm soaùt (ñoái vôùi boä phaän saûn xuaát) hoaëc phieáu kieåm taïo – Khoaûn 6.2.2 tieâu chuaån ISO tra (vôùi KCS). 9001:2000). Baïn thaáy raèng caàn phaûi ñaøo taïo kyõ thuaät chuyeàn, coâng nhaân chuyeàn ñeå Neáu nhö boä phaän Kyõ thuaät chuyeàn khoâng xöû lyù ñöôïc, - chaám döùt tình traïng treân khoâng xaûy ra nöõa - baây giôø baïn quyeát ñònh vieát phieáu NCR chuyeån leân Baïn haõy vieát phieáu CAR. laõnh ñaïo caáp treân xöû lyù. Baïn chæ vieäc giaùm saùt vieäc khaéc phuïc xem coù ñaït yeâu caàu xong (sau khi ñaõ ñöa ra ñöôïc caùc giaûi quyeát – theo muïc 4 cuûa phieáu NCR). Vaø söï vieäc cuõng ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Nhöng neáu ?????? vui loøng xem phaàn phieáu CAR - Trang: 1 / 2
  2. Ai söû Chuû yeáu laø boä phaän KCS. Tuy vaäy khoâng coù nghóa laø ÔÛ taát caû caùc boä phaän. - - duïng caùc boä phaän khaùc khoâng söï duïng (nhö dieãn giaûi ôû treân. Ngöôøi phaùt haønh phaûi laø caáp Quaûn ñoác - chuùng Ngöôøi phaùt haønh coù theå laø baát kyø ngöôøi naøo phaân xöôûng hoaëc töông ñöông trôû leân. - Söû Phieáu NCR ñöôïc laäp chöùa ñöïng caùc thoâng tin sau: phaàn - Phieáu CAR ñöôïc laäp chöùa ñöïng caùc thoâng - - duïng 1 veà caùc thoâng tin cuûa ñôn haøng, phaàn 2 veà taøi lieäu tin sau: phaàn 1 haõy ghi xem baïn muoán xem nhö tham khaûo (coù theå ghi Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm xeùt caûi tieán veà caùi gì? , phaàn 2 veà taøi lieäu theá khoâng phuø hôïp, taøi lieäu kyõ thuaät töông öùng), phaàn 3 moâ lieân quan (coù theå ghi Thuû tuïc khaéc phuïc naøo? taû söï khoâng phuø hôïp. phoøng ngöøa , ñieàu khoaûn tieâu chuaån töông Sau khi ghi phieáu NCR xong thì chuyeån phieáu NCR cho öùng), phaàn 3 moâ taû söï khoâng phuø hôïp baïn - boä phaän coù traùch nhieäm thöïc hieän ñeå ñöa ra bieän phaùp haõy ghi laø NC (coù nghóa laø söï khoâng phuø thöïc hieän. hôïp coâng theâm chöõ M hoaëc m tuyø thuoäc söï khoâng phuø hôïp laø lôùn hay nhoû hoaëc OBS Ngöøôi phaùt haønh phieáu NCR seõ theo doõi quaù trình thöïc - (löu yù) hieän, neáu sau khi thöïc hieän xong maø thaáy khoâng thoaû maõn thì coù theå vieát phieáu NCR khaùc. Sau khi ghi phieáu CAR xong thì chuyeån - Trong quaù trình thöïc hieän theo NCR coù theå phaùt sinh phieáu CAR cho boä phaän coù traùch nhieäm - phieáu CAR (töông töï nhö ví duï treân). thöïc hieän ñeå phaân tích nguyeân nhaân (trong phaàn 4), ñöa ra haønh ñoäng khaéc phuïc, chæ ñònh ngöôøi thöïc hieän, ngaøy thöïc hieän, chuyeån laïi cho Ñaïi dieän laõnh ñaïo pheâ duyeät. Ngöøôi phaùt haønh phieáu CAR seõ theo doõi - quaù trình thöïc hieän, neáu sau khi thöïc hieän xong maø thaáy khoâng thoaû maõn thì coù theå vieát phieáu CAR khaùc. Hoà sô Phieáu NCR. Phieáu CAR - - thöïc Soå theo doõi NCR. Soå theo doõi CAR - - hieän Phieáu NCR goác, Soå theo doõi NCR do Tröôûng boä phaän Phieáu CAR goác, soå theo doõi CAR do Ñaïi - - KCS löu giöõ dieän laõnh ñaïo löu giöõ. Trang: 2 / 2
Đồng bộ tài khoản