Hướng dẫn truy xuất Role ABB

Chia sẻ: Chung Pham The | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
321
lượt xem
105
download

Hướng dẫn truy xuất Role ABB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn truy suất Role ABB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn truy xuất Role ABB

  1. Rơle quá dòng SPAJ 140C Ý nghia cua cac ký hiêu trong hinh vẽ như sau : ̃ ̉ ́ ̣ ̀ Uaux : Nguôn nuôi rơle. ̀ A, B, C, D,E, F : Cac rơle đâu ra. ́ ̀ IRF : Chưc năng tư giam sat cua rơle. ́ ́ ̉ SGR : Nhom công tắc lâp trinh câu hinh cac đâu ra tin hiêu và đâu ra đi căt. ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ SGB : Nhom công tắc lâp trinh câu hinh chưc năng khoá hoăc cac tin hiêu ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ điêu khiên. ̉ SGF : Công tắc lập trình - Cac chưc năng lam viêc cua rơle có thể đươc lưa chon nhơ cac ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ công tăc lâp trinh SGF.̀ - Viêc câu hinh cac chưc năng lam viêc đôi vơi cac tin hiêu khoa và ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ điêu khiên bên ngoai đươc thưc hiên nhơ cac công tăc lâp trinh SGB. ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ - Cac đâu ra cua rơle có thể đươc lưa chon để thưc hiên cac chưc năng ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ mong muôn băng cac công tăc lâp trinh SGR. ́ ̣ ̀ TRIP : Rơle đâu ra đi căt. ̀ ́ SIGNAL 1 : Tin hiêu căt bơi bao vệ quá dong pha. ́ ̣ ́ ̉ ̀ SIGNAL 2 : Tin hiêu căt bơi bao vệ quá dong cham đât. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ START 1 : Tin hiêu khơi tao hoăc căt bổ sung đươc lưa chon vơi nhom ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ công tắc lâp trinh SGR3.̣ ̀ START 2 : Tin hiêu khơi tao tư bao vệ quá dong mưc thâp . ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ U1 : Khôi bao vệ quá dong 3 pha và cham đât vô hương ́ ̉ ̀ ̣ ́ SPCJ 4D29.
  2. U2 : Khôi nguôn và rơle đâu ra SPTU 240 R1 or SPTU 48 ́ ̀ ̀ R1. U3 : Khôi đâu vao SPTE 4E1. ́ ̀ ̀ T1 ÷ T8 : Cac chỉ thị khơi tao và căt tư cac bao vê. ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ SERIAL PORT : Công giao diên băng may tinh vơi rơle. ̉ ̣ ̀ ́ ́ SPA-ZC : Khôi kêt nôi đương truyên giao tiêp. ́ ́ ́ ̀ ́ Rx/Tx : Cac terminal truyên và nhân dung trong giao tiêp vơi ́ ̀ ̣ ̀ ́ rơle. I>/In : Dong điên chinh đinh cua bao vệ quá dong pha ngương ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ thâp, tinh theo bôi số cua dong điên đinh mưc cua rơle. ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ t>[s]/k : Thơi gian trễ chinh đinh cua bao vệ quá dong pha I> ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ (tinh băng giây)/hoăc bôi số cua đương cong dung trong đăc tinh thơi gian phụ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ thuôc. ̣ I>>/In : Dong điên chinh đinh cua bao vệ quá dong pha ngương ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ cao, tinh theo bôi số cua dong điên đinh mưc cua rơle. ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ t>>[s] : Thơi gian trễ chinh đinh cua bao vệ quá dong pha I>>, ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ tinh băng giây. I0>/In : Dong điên chinh đinh cua bao vệ quá dong cham đât ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ngương thâp, tinh theo bôi số cua dong điên đinh mưc cua rơle. ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ t0>[s]/k0 : Thơi gian trễ chinh đinh cua bao vệ quá dong cham đât ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ I0> (tinh băng giây)/hoăc bôi số cua đương cong dung trong đăc tinh thơi gian ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ phụ thuôc. ̣ I0>>/In : Dong điên chinh đinh cua bao vệ quá dong cham đât ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ngương cao, tinh theo bôi số cua dong điên đinh mưc cua rơle. ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ t0>>[s] : Thơi gian trễ chinh đinh cua bao vệ quá dong cham đât ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ I0>>, tinh băng giây. ̀ Rơle quá dòng R EF542 . Mơ đối tương lưa chọn Đóng đối tương lưa chọn Đến đối tương lưa chọn Trơ về đối tương trươc Đến đối tương kế tiếp
  3. Chọn đối tương Cách truy xuất sư số Relay quá dòng R EF542: Màn hình mặt định Nhấn Menu Start / Trip / Page Start /Trip / Events Day/month/year Ngày /tháng / năm : xãy ra sư cố Gnd. IDMT Very Inv Chưc năng Relay tác động Start ms Thơi gian tác động Xem hiển thị 12 lần sư cố Nhấn Để trơ lại màn hình ban đầu nhấn Menu , dùng phím chọn mục Measurements nhấn .
Đồng bộ tài khoản