Hướng dẫn vận hành lò hơi

Chia sẻ: dathao

Hướng dẫn vận hành lò hơi

Nội dung Text: Hướng dẫn vận hành lò hơi

HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH
LOØ HÔI
I. CHUAÅN BÒ:

Ñeå ñaûm baûo an toaøn vaän haønh loø caàn phaûi kieåm tra caùc thieát bò phuï trôï cuûa loø nhö sau:
+ Kieåm tra nöôùc trong loø vaø boàn chöùa nöôùc keå caû khaâu xöû lyù nöôùc.
+ Kieåm tra löôïng daàu ñoát FO, caùc heä thoáng bôm daàu vaø haâm daàu.
+ Kieåm tra caùc van hôi chính, van an toaøn, caùc thieát bò vaø aùp löïc.
+ Heä thoáng tuû ñieän ñieàu khieån.

II. MÔÛ MAÙY:

Baám nuùt Start hoaëc Ready cho loø hoaït ñoäng.

III. VAÄN HAØNH:

* Ôû cheá ñoä töï ñoäng (Auto):
- Phaûi ñöa caùc coâng taéc veà vò trí Auto.
- Taét cheá ñoä tay (Manual).
- Sau khi thao taùc caùc böôùc treân thaät kyõ thì khôûi ñoäng loø. Baám nuùt Start hoaëc Ready
cho loø hoaït ñoäng theo chöông trình ñònh saün ôû cheá ñoä Auto.
* Cheá ñoä tay (Manual):
Neáu chaïy ôû cheá ñoä trong thì phaûi ñöa caùc coâng taéc veà vò trí tay roài khôûi ñoäng ñoát loø
theo nguyeân taéc sau:
+ Khôûi ñoäng coâng taéc Quaït gioù => Bôm daàu => Ñaùnh löûa => Van daàu.
Trong quùa trình vaän haønh loø hôi, coâng nhaân vaän haønh loø khoâng ñöôïc rôøi vò trí laøm vieäc,
luoân theo doõi quùa trình hoaït ñoäng cuûa loø: nöôùc, daàu FO, caùc thieát bò aùp löïc ñeå kòp thôøi
xöû lyù khi coù söï coá xaûy ra. Khi keát thuùc ca laøm vieäc coâng nhaân vaän haønh loø tieán haønh
giao ca, ghi cheùp vaøo soå vaän haønh loø, tieán haønh kieåm tra vaø kyù teân vaøo soå vaän haønh loø.

IV. TAÉT MAÙY:

+ Taét maùy baèng heä thoáng töï ñoäng maø chöông trình ñaõ caøi ñaët saün.
+ Neáu taét khoâng cho maùy hoaït ñoäng nöõa thì ta baám nuùt stop roài cuùp caàu dao ñieän
nguoàn.Trang :1
V. CAÙC SÖÏ COÁ THÖÔØNG GAËP, CAÙCH XÖÛ LYÙ:

Trong quùa trình loø hoaït ñoäng neáu xaûy ra söïc coá thì coâng nhaân vaän haønh loø phaûi thaät
bình tónh nhaän ñònh tình hình vaø möùc ñoä naëng nheï, ñeå ñöa ra phöông phaùp xöû lyù kòp
thôøi vaø hieäu quûa nhaát.
* Söï coá caïn nöôùc:
- nguyeân nhaân: bôm nöôùc khoâng hoaït ñoäng + nöôùc cung caáp khoâng coù (bò caïn nöôùc).
- Phöông phaùp xöû lyù: ngöng oáng hoaït ñoäng cuûa loø vaø xaû heát aùp löïc ra khoûi loø, tieán haønh
kieåm tra caùc nguyeân nhaân treân.
- Phaûi ñeå nguoäi loø treân 12 giôø môùi ñöôïc bôm nöôùc vaøo loø vaø xem coù hieän töôïng gì xaûy
ra khoâng, roài môùi baét ñaàu cho loø hoaït ñoäng trôû laïi.
* Söï coá loø khoâng hoaït ñoäng ñöôïc:
Ngöng hoaït ñoäng cuûa loø , xaû heát aùp xuaát hôi ra khoûi loø, tieán haønh kieåm tra caùc nguyeân
nhaân: heä thoáng ñaïn, daàu FO, khí neùn roài môùi cho loø hoaït ñoäng trôû laïi bình thöôøng.

VI. BAÛO TRÌ:

* Coâng taùc thöôøng xuyeân:
Moãi ca laøm vieäc phaûi tieán haønh xaû ñaùy loø trong khoaûng thôøi gian 30 giaây, nhòp laøm 2 –
3 laàn ôû thôøi ñieåm cuoái hoaëc ñaàu ca laøm vieäc.
Xaû nöôùc oáng thuûy saùng vaø toái khoaûng 4 laàn trong moãi ca ñeå nhaèm traùnh gaây ngheït bôûi
caùc chaát caën baùm treân thaønh oáng laâu daãn ñeán ngheït.
* Coâng taùc ñònh kyø:
+ Lau chuøi caùc beùc phun vaø heä thoáng loïc daàu FO moät laàn/tuaàn.
+ Thoâng thoaùng oáng löûa cuûa loø vaø caïo veùt buïi ôû buoàn ñoát vaø oáng khoùi ba thaùng/laàn.
Trang :2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản