Hướng dẫn vận hành rơ le bảo vệ quá dòng 7SJ600

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
753
lượt xem
332
download

Hướng dẫn vận hành rơ le bảo vệ quá dòng 7SJ600

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên nhân gây ra hư hỏng, sự cố đối với các phần tử trong trạm biến áp cũng như trong hệ thống điện rất đa dạng. Do thiên tai lũ lụt, do hao mòn cách điện, do tai nạn ngẫu nhiên, do thao tác nhầm v.v Sự cố xảy ra bất ngờ và bất kỳ lúc nào do đó yêu cầu hệ thống bảo vệ phải làm việc chính xác, loại trừ đúng phần tử hệ sự cố càng nhanh càng tốt. Rơ le SIPROTEC 7SJ600 được sử dụng cho bảo vệ quá dòng có đặc tính thời gian độc lập hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vận hành rơ le bảo vệ quá dòng 7SJ600

 1. H−íng dÉn vẬN HÀNH r¬le b¶o vÖ qu¸ dßng 7sj600 1
 2. 7SJ600 V2 1. Giíi thiÖu Giíi thiÖu chung R¬le SIPROTEC 7SJ600 ®−îc sö dông cho B¶o vÖ qu¸ dßng cã ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp hoÆc phô thuéc cho c¸c ®−êng d©y trªn kh«ng, c¸p, m¸y biÕn ¸p, ®éng c¬ trong c¸c hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p víi nguån cÊp tõ mét phÝa hoÆc c¸c nguån cÊp h×nh tia hay c¸c nguån cÊp m¹ch vßng hë. Nã còng cã thÓ dïng nh− mét b¶o vÖ dù phßng cho c¸c b¶o vÖ so s¸nh nh− : ®−êng d©y, m¸y biÕn ¸p, m¸y ph¸t, ®éng c¬ vµ b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i. §iÓm trung tÝnh ®Êu sao cña hÖ thèng kh«ng ®−îc quan t©m. Bªn c¹nh b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian, 7SJ600 gåm c¶ b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é vµ b¶o vÖ t¶i kh«ng c©n b»ng còng nh− chøc n¨ng gi¸m s¸t thêi gian khëi ®éng cho ®éng c¬ ®−îc tÝch hîp bªn trong. V× vËy, vÝ dô c¸p ®−îc b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i vµ ®éng c¬ cã thÓ ®−îc b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i, chèng v−ît qu¸ thêi gian khëi ®éng vµ chèng l¹i dßng thø tù nghÞch. Khi cã sù cè trong hÖ thèng, ®é lín cña c¸c gi¸ trÞ tøc thêi ®−îc l−u trong kho¶ng thêi gian lín nhÊt lµ 5 gi©y (ë 50 Hz) cã thÓ dïng cho viÖc ph©n tÝch sù cè. §Ó cã thÓ lÊy ®−îc nã, R¬le ®−îc trang bÞ mét cæng giao tiÕp RS 485. ThuËn tiÖn cho viÖc ®¸nh gi¸ sù cè hÖ thèng b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n sö dông ch−¬ng tr×nh thÝch hîp. Giao tiÕp nµy thÝch hîp víi viÖc th«ng tin liªn l¹c qua kÕt nèi modem. KiÓm so¸t liªn tôc phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña R¬le cho phÐp th«ng b¸o nhanh chãng c¸c h− háng bªn trong. §¶m b¶o viÖc v©n hµnh an toµn cña thiÕt bÞ. C¸c ®Æc tÝnh - HÖ thèng xö lý dïng bé vi xö lý 16 bit. - C¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc xö lý vµ ®iÒu khiÓn sè hoµn toµn tõ c¸c sè liÖu cã ®−îc vµ c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc sè hãa cho ®Õn c¸c lÖnh ®ãng, c¾t cho m¸y ng¾t. - C¸c m¹ch xö lý bªn trong ®−îc c¸ch ly hoµn toµn vÒ ®iÖn víi hÖ thèng c¸c m¹ch ®o l−êng, ®iÒu khiÓn vµ nguån nu«i (bao gåm c¸c transducer t−¬ng tù cã mµn ch¾n, c¸c modul vµo, ra nhÞ ph©n vµ bé chuyÓn ®æi DC/DC). - Ph¸t hiÖn qu¸ dßng c¸c pha riªng rÏ; dßng d− (®Êt) Ie ®−îc tÝnh to¸n tõ dßng 3 pha; hoÆc dßng d− cã thÓ lÊy trùc tiÕp tõ hµng kÑp R¬le, thay cho dßng pha IL2; trong tr−êng hîp nµy R¬le tÝnh to¸n pha dßng IL2. V× vËy R¬le cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ c¶ 4 dßng (3 dßng pha vµ 1 dßng d−). - Kh«ng nhËy c¶m ®èi víi c¸c thµnh phÇn mét chiÒu, xung vµ tÇn sè cao tho¸ng qua trong c¸c dßng ®iÖn ®o ®−îc. 2
 3. 7SJ600 V2 - C¸c ®Æc tÝnh c¾t cã chän läc: c¸c b¶o vÖ qu¸ dßng cã ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp vµ phô thuéc (DT & IT) cã nhiÒu ®Æc tÝnh theo IEC hoÆc ANSI/IEEE. - Mçi ®Æc tÝnh cã mét møc thêi gian c¾t nhanh hoÆc ®éc lËp I>>; cã thªm mét cÊp cho dßng cùc lín I>>> cho c¸c dßng pha. - ChuyÓn ®æi ®éng c¸c bé th«ng sè cña c¸c ng−ìng dßng ngay c¶ trong khi sù cè, b»ng c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n. - B¶o vÖ qu¸ t¶i, tuú chän cã hoÆc kh«ng cã nhí (m« pháng nhiÖt ®é cña c¸c tæn thÊt ®èt nãng do dßng ®iÖn. - Gi¸m s¸t thêi gian khëi ®éng sö dông cho ®éng c¬ (gi¸m s¸t kho¸ rotor). - B¶o vÖ t¶i kh«ng c©n b»ng ph¸t hiÖn h− háng pha, ng−îc thø tù pha vµ t¶i kh«ng ®èi xøng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. - Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i 3 pha, mét hoÆc nhiÒu lÇn (®Õn 9 lÇn), víi c¸c thêi gian ®−îc cÊp ph¸t ®éc lËp cho 4 lÇn ®Çu. - Kh¶ n¨ng thÝ nghiÖm m¸y ng¾t: chu kú c¾t ®ãng (model cã tù ®éng ®ãng lÆp l¹i) hoÆc thÝ nghiÖm c¾t m¸y ng¾t; - ChØnh ®Þnh vµ thao t¸c dÔ dµng sö dông bµn phÝm v©n hµnh tÝch hîp hoÆc nèi qua m¸y tÝnh víi phÇn mÒm cã c¸c menu h−íng dÉn. - L−u c¸c sè liÖu sù cè, l−u c¸c gi¸ trÞ tøc thêi trong sù cè cho viÖc ghi sù cè, ghi l¹i dßng c¾t. - KiÓm tra liªn tôc c¸c gi¸ trÞ ®o còng nh− phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña thiÕt bÞ. 3
 4. 7SJ600 V2 2. C¸c th«ng sè m« t¶ B¶o vÖ sè qu¸ dßng cã thêi gian 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. vµ qu¸ t¶i 7SJ600 - A 0 - D A Dßng ®Þnh møc; tÇn sè ®Þnh møc 1 A; 50/60 Hz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 5 A; 50/60 Hz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 §iÖn ¸p nguån nu«i 24/48 Vdc .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 2 60/110/125 Vdc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 220/250 Vdc/ 115 Vac, 50/60 Hz... .. .. .. .. 5 230 Vac, 50/60 Hz 1) ...................... .. .. .. .. 6 L¾p ®Æt Trong vá cho l¾p bÒ mÆt víi c¸c hµng kÑp ë 2 c¹nh .. .. .. .. ...................... B Trong vá cho l¾p bÒ mÆt víi c¸c hµng kÑp ë trªn vµ d−íi .. .. .. .. ............. D C¸c ®ÆcátÝnh vµ ng«n ng÷ ®Æt tr−íc ¾ ¾ Ng«n ng÷ lµm viÖc ®Æt tr−íc: TiÕng Anh 0 C¸c tuú chän Kh«ng cã tù ®éng ®ãng l¹i ............................................................ 0 Cã tù ®éng ®ãng l¹i ....................................................................... 1 4
 5. 7SJ600 V3.2 3. c¸c th«ng sè kü thuËt 3.1 C¸c th«ng sè chung Dßng ®Þnh møc 1 A hoÆc 5 A TÇn sè ®Þnh møc 50 Hz / 60 Hz (tïy chän) C«ng suÊt tiªu thô: - IN = 1 A < 0,1 VA mçi pha - IN = 5 A < 0,5 VA mçi pha Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i: - NhiÖt ®é (gi¸ trÞ hiÖu dông) 100 × IN trong ≤ 1 s 10 × IN trong ≤ 10 s 4 × IN liªn tôc - §éng (dßng xung) 250 × IN trong 1 nöa chu kú §iÖn ¸p nguån nu«i Nguån nu«i mét chiÒu ®−îc cÊp qua 1 bé chuyÓn ®æi DC/DC §.¸p nguån nu«i ®m 24/48 Vdc 60/110/125 Vdc 220/250 Vdc Sai lÖch cho phÐp 19 ÷ 58 Vdc 48 ÷ 150 Vdc 176 ÷ 300 Vdc §iÖn ¸p xoay chiÒu xÕp chång ≤ 12 % ë ®iÖn ¸p ®Þnh møc §Ønh - ®Ønh ≤ 6 % ë ®iÖn ¸p giíi h¹n cã thÓ chÊp nhËn C«ng suÊt tiªu thô: - tÜnh xÊp xØ 2 W - lµm viÖc xÊp xØ 4 W Thêi gian kh¾c phôc trong khi cã sù cè hoÆc ng¾n m¹ch nguån nu«i ≥ 50 ms ë U®m ≥ 110 Vdc ≥ 20 ms ë U®m ≥ 24 Vdc C¸c tiÕp ®iÓm lµm viÖc Sè r¬le c¾t 2 (cã thÓ ®Æt) Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 2 (th−êng më) C«ng suÊt ®ãng 1000 W/VA C¾t 30 W/VA 5
 6. 7SJ600 V3.2 §iÖn ¸p ®ãng c¾t 250 V Dßng cho phÐp 5 A liªn tôc 30 A trong 0.5 s C¸c tiÕp ®iÓm tÝn hiÖu Sè r¬le tÝn hiÖu/c¶nh b¸o 4 (cã thÓ ®Æt)/1 Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 1 (th−êng më) C«ng suÊt ®ãng 1000 W/VA c¾t 30 W/VA §iÖn ¸p ®ãng c¾t 250 V Dßng cho phÐp 5A Sè ®Çu vµo nhÞ ph©n 3 (cã thÓ ®Æt) §iÖn ¸p lµm viÖc 24 ÷ 250 Vdc Dßng tiªu thô xÊp xØ 2.5 mA, kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p lµm viÖc Giao tiÕp nèi tiÕp c¸ch li - Tiªu chuÈn RS485 - §iÖn ¸p thö 2,8 kV dc trong 1 phót - KÕt nèi víi m¸y tÝnh c¸ nh©n hoÆc modem - Tèc ®é truyÒn MÆc ®Þnh lµ 9600 Baud min. 1200 Baud; max. 19200 Baud 3.2 b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®éc lËp D¶i ®Æt/b−íc Gi¸ trÞ t¸c ®éng qu¸ dßng pha I> I/In 0,1 ÷ 25,0 (b−íc 0,1); ∝ Gi¸ trÞ t¸c ®éng qu¸ dßng ch¹m ®Êt Ie> I/In 0,1 ÷ 25,0 (b−íc 0,1) ; ∝ Gi¸ trÞ t¸c ®éng qu¸ dßng pha I>> I/In 0,1 ÷ 25,0 (b−íc 0,1) ; ∝ Gi¸ trÞ t¸c ®éng qu¸ dßng ch¹m ®Êt Ie>>I/In 0,1 ÷ 25,0 (b−íc 0,1) ; ∝ Gi¸ trÞ t¸c ®éng qu¸ dßng pha I>>> I/In 0,3 ÷ 12,5 (b−íc 0,1) ; ∝ Thêi gian trÔ T cho I>, Ie>, I>> vµ Ie>> 0,00 s ÷ 60,00 s (b−íc 0,01 s) 6
 7. 7SJ600 V3.2 4. nguyªn lý lµm viÖc 4.1 Ho¹t ®éng cña toµn bé thiÕt bÞ. R¬le sè b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian 7SJ600 ®−îc trang bÞ mét bé vi xö lý m¹nh 16 bit. Nã trî gióp cho qu¸ tr×nh xö lý sè hßan toµn cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tõ viÖc c¸c sè liÖu thu nhËn c¸c th«ng sè ®o ®−îc ®Õn ®−a ra c¸c tÝn hiÖu c¾t cho c¸c m¸y c¾t. C¸c bé biÕn ®æi cña phÇn thu nhËn c¸c ®¹i l−îng ®Çu vµo ME, chuyÓn c¸c dßng ®iÖn tõ c¸c biÕn dßng nhÊt thø sang c¸c dßng phï hîp víi møc ®é thiÕt bÞ cã thÓ xö lý. Bªn c¹nh viÖc c¸ch li vÒ ®iÖn vµ ®iÖn dung nhá b»ng c¸c biÕn dßng ®Çu vµo, c¸c bé läc còng ®−îc ®Æt ®Ó khö nhiÔu. C¸c bé läc ®−îc tèi −u theo d¶i tÇn vµ tèc ®é xö lý cho phï hîp cho qu¸ tr×nh xö lý c¸c gi¸ trÞ ®o. C¸c gi¸ trÞ t−¬ng tù thÝch hîp khi ®ã ®−îc ®−a sang phÇn nhËn c¸c gi¸ trÞ vµo t−¬ng tù AE. Bé phËn c¸c gi¸ trÞ vµo t−¬ng tù AE bao gåm c¸c bé khuÕch ®¹i, c¸c thµnh phÇn mÉu vµ gi÷ cho tõng ®Çu vµo, c¸c bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù - sè vµ c¸c m¹ch nhí dïng cho truyÒn sè liÖu ®Õn bé vi xö lý. Mµn chØ thÞ LCD 2 r¬le tÝn hiÖu B¶ng vËn hµnh 2 × 2 r¬le c¾t (cã thÓ xÕp ®Æt) 3 ®Çu vµo nhÞ ph©n M¸y tÝnh Nguån nu«i H×nh 4.1 CÊu tróc phÇn cøng cña r¬le b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian 7SJ600 Bªn c¹nh viÖc gi¸m s¸t c¸c gi¸ trÞ ®o, bé VXL xö lý c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ hiÖn cã bao gåm: 7
 8. 7SJ600 V3.2 - Läc vµ thµnh lËp c¸c ®¹i l−îng ®o. - QuÐt c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n vµ c¸c chuçi thêi gian. - TÝnh to¸n thêi gian c¾t theo ®Æc tÝnh ®· chän. - TÝnh to¸n c¸c dßng thø tù nghÞch vµ thø tù thuËn cho ph¸t hiÖn t¶i kh«ng c©n b»ng - TÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông cho viÖc ph¸t hiÖn qu¸ t¶i. - §−a ra c¸c lÖnh c¾t vµ ®ãng lÆp l¹i. - L−u gi÷ c¸c ®¹i l−îng ®o ®−îc trong qu¸ tr×nh sù cè, phôc vô cho viÖc phËn tÝch sù cè. C¸c ®Çu vµo vµ ra nhÞ ph©n ®Õn vµ ®i tõ bé VXL qua c¸c kªnh vµo vµ ra. Tõ c¸c kªnh nµy bé VXL nhËn th«ng tin tõ c¸c bé chuyÓn m¹ch hoÆc tõ c¸c thiÕt bÞ kh¸c (vÝ dô tÝn hiÖu kho¸). C¸c ®Çu ra, th«ng th−êng, bao gåm c¸c lÖnh c¾t cho c¸c m¸y ng¾t, tÝn hiÖu cho c¸c sù kiÖn vµ tr¹ng th¸i quan träng còng nh− c¸c ®Ìn chØ thÞ (LED) vµ c¸c ch÷, sè hiÓn thÞ ë mÆt tr−íc cña r¬le. Mét bµn phÝm mµng tÝch hîp ®−îc nèi víi mµn hiÓn thÞ tÝnh thÓ láng, cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp víi thiÕt bÞ. TÊt c¶ c¸c sè liÖu vËn hµnh nh− lµ: c¸c gi¸ trÞ ®Æt, th«ng sè thiÕt bÞ ... ®−îc ®−a vµo b¶o vÖ tõ bµn phÝm nµy. Tõ bµn phÝm, cã thÓ ®−îc gäi ra c¸c th«ng sè vµ nh÷ng th«ng sè cÇn cho viÖc ®¸nh gÝa sù cè cã thÓ ®−îc gäi ra sau khi cã sù cè x¶y ra. ViÖc giao tiÕp víi r¬le cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua cæng nèi tiÕp ë mÆt tr−íc r¬le b»ng b¶ng vËn hµnh hoÆc b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n. Mét bé nguån cung cÊp nguån nu«i phôc vô cho c¸c khèi chøc n¨ng ®iÖn ¸p +5 V. Sù cè thãang qua víi ®iÖn ¸p nguån do ng¾n m¹ch hÖ thèng mét chiÒu, tíi 50 ms (víi ®iÖn ¸p nguån nu«i ≥ 110 Vdc) cã thÓ ®−îc R¬le v−ît qua. 4.2 B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian cã thÓ sö dông nh− b¶o vÖ cã ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp vµ phô thuéc. Bèn ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc tiªu chuÈn theo IEC 255-3 vµ 8 ®Æc tÝnh phô thuéc theo tiªu chuÈn ANSI/IEEE cã s½n trong chÕ ®é b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian phô thuéc C¸c ®Æc tÝnh qu¸ dßng cã thêi gian ®−îc chän cã thÓ ®−îc ®Æt chång lªn b»ng mét cÊp thêi gian tøc thêi hoÆc ®éc lËp. Cã thªm mét cÊp qu¸ dßng c¾t nhanh ®Æt rÊt lín I>>> s½n sµng. C¸c ®Æc tÝnh cã thÓ ®−îc ®Æt riªng cho c¸c dßng pha vµ dßng d−. TÊt c¶ c¸c cÊp ®Òu ®éc lËp víi nhau vµ cã thÓ ®−îc ®Æt riªng. C¸c ng−ìng t¸c ®éng cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi ®éng b»ng c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n ngay c¶ trong khi b¶o vÖ t¸c ®éng. Tïy thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn cña viÖc ®ãng b»ng tay khi cã sù cè, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian còng cã thÓ trî gióp lÖnh c¾t nhanh. Mét chän lùa ®−îc c©n 8
 9. 7SJ600 V3.2 nh¾c cho c¸c cÊp I>> hay I> ®Ó ®−a ra lÖnh c¾t tøc thêi, vÝ dô bá qua thêi gian trÔ ®−îc g¸n víi nã trong ®iÒu kiÖn nµy. 4.2.1 B¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian ®éc lËp. Mçi dßng pha ®−îc so s¸nh víi gi¸ trÞ giíi h¹n ®−îc ®Æt chung cho c¶ 3 pha. Gi¸ trÞ t¸c ®éng ®−îc chØ ra cho tõng pha. Bé ®Õm thêi gian pha qu¸ dßng sÏ ®−îc khëi ®éng. Sau khi hÕt thêi gian ®Æt mét tÝn hiÖu c¾t ®−îc ®−a ra. B¶o vÖ qu¸ dßng bao gåm 2 cÊp: cÊp I> bÞ trÔ víi thêi gian T>, cÊp I>> bÞ trÔ bëi thêi gian T>>. Ng−ìng rÊt lín I>>> lu«n lµ kh«ng thêi gian. Dßng d− (®Êt) ®−îc xö lý riªng vµ ®−îc so s¸nh víi c¸c cÊp qu¸ dßng Ie> vµ Ie>>. Gi¸ trÞ t¸c ®éng ®−îc ®−a ra. Sau thêi gian Te> hoÆc Te>>, lÖnh c¾t ®−îc göi ®i. C¸c gi¸ trÞ t¸c ®éng cña mçi cÊp I> (c¸c pha), Ie> (®Êt), I>> (c¸c pha), vµ Ie>> (®Êt) còng nh− c¸c cÊp thêi gian cña chóng cã thÓ ®Æt riªng biÖt. 4.2.2 B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian phô thuéc. Mçi dßng pha ®−îc so s¸nh víi c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n ®−îc ®Æt chung cho c¶ 3 pha. C¸c gi¸ trÞ t¸c ®éng ®−îc chØ ra cho tõng pha. TiÕp theo gi¸ trÞ t¸c ®éng cña cÊp thêi gian phô thuéc Ip, trÔ thêi gian c¾t ®−îc tÝnh to¸n tõ ®Æc tÝnh thêi gian ®· ®Æt vµ ®é lín cña dßng sù cè. Sau kháang thêi gian trÔ nµy lÖnh c¾t ®−îc ®−a ra. §èi víi dßng d− (®Êt) mét ®Æc tÝnh kh¸c cã thÓ ®−îc chän. C¸c gi¸ trÞ t¸c ®éng cña mçi cÊp Ip (c¸c pha), Iep (®Êt), I>> (c¸c pha), vµ Ie>> (®Êt) còng nh− c¸c hÖ sè thêi gian cña chóng cã thÓ ®Æt riªng biÖt. Víi b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian phô thuéc, cã thÓ chän gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña sãng c¬ b¶n hoÆc gi¸ trÞ hiÖu dông cña c¸c dßng ®iÖn ®Ó xö lý. 9
 10. 7SJ600 V3.2 5. C¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh Víi phÇn lín c¸c chøc n¨ng vËn hµnh, ph¶i ®−a vµo mét tõ khãa (codeword). ViÖc nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng bµn phÝm cña thiÕt bÞ hoÆc cæng giao tiÕp ë mÆt tr−íc, nã liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña r¬le, nh−: - C¸c th«ng sè cÊu h×nh cho ng«n ng÷ vËn hµnh, cÊu h×nh giao tiÕp vµ cÊu h×nh thiÕt bÞ. - X¸c ®Þnh hoÆc xÕp ®Æt c¸c tÝn hiÖu c¶nh b¸o, c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n, c¸c chØ thÞ quang. - ChØnh ®Þnh cña c¸c th«ng sè chøc n¨ng (c¸c ng−ìng, c¸c chøc n¨ng). - B¾t ®Çu c¸c thñ tôc thÝ nghiÖm. Tõ khãa kh«ng ®−îc ®ßi hái khi ®äc c¸c tÝn hiÖu, c¸c sè liÖu vËn hµnh hoÆc c¸c sè liÖu sù cè hoÆc khi ®äc c¸c th«ng sè chØnh ®Þnh. §Ó cã chØ thÞ ®−îc phÐp thao t¸c vµ tr¸nh ®−îc nh÷ng thay ®æi kh«ng mong muèn, ph¶i ®−a vµo tõ kho¸ tr−íc khi thùc hiÖn bÊt cø thay ®æi nµo. Khi ®· chän mét ®èi t−îng thao t¸c cÇn cã tõ kho¸, nhÊn 1 trong 2 phÝm + hoÆc - ®Ó th«ng b¸o cho R¬le mong muèn thay ®æi. Lóc ®ã mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng “CW:” yªu cÇu ®−a vµo tõ kho¸. Tõ kho¸ bao gåm c¸c phÝm theo thø tù: - + -. NhÊn c¸c phÝm nµy theo thø tù vµ x¸c nhËn b»ng phÝm E. NÕu tõ kho¸ ®óng, mµn h×nh hiÖn lªn “CW OK_”. NhÊn phÝm E mét lÇn n÷a môc thao sÏ l¹i hiÓn thÞ. Dïng phÝm + hoÆc - ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ ch÷ hoÆc sè hiÖn thêi. Mét con trá nhÊp nh¸y chØ ra R¬le ®ang lµm viÖc trong chÕ ®é chØnh ®Þnh, b¾t ®Çu víi thay ®æi ®Çu tiªn vµ kÕt thóc sau khi x¸c nhËn môc thay ®æi ®Çu tiªn b»ng phÝm E. ChÕ ®é thay ®æi sÏ kÕt thóc khi rêi khái menu chØnh ®Þnh hoÆc sau mét kho¶ng thêi gian chê. §Ó ®äc c¸c th«ng sè vµ tÝn hiÖu vËn hµnh hay sù cè kh«ng cÇn ph¶i ®−a vµo tõ kho¸. C¸c ký tù ®−a vµo kh«ng xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh, thay vµo ®ã lµ c¸c ký tù @. Sau khi CW : kh¼ng ®Þnh b»ng phÝm E, mµn h×nh ®¸p øng @@@ b»ng dßng ch÷ CW OK_, nhÊn tiÕp E. CW OK_ NÕu tõ khãa kh«ng ®óng, mµn chØ thÞ xuÊt CW wrong hiÖn ch÷: CODEWORD WRONG. NhÊn phÝm + hoÆc - ®Ó vµo l¹i tõ kho¸. C¸c khèi ®Þa chØ tõ 70 ®Õn 79 ®−îc dïng cho cÊu h×nh cña phÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh. C¸c chØnh ®Þnh nµy liªn quan ®Õn sù lµm viÖc cña r¬le, trao ®æi th«ng tin víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu hµnh vµ xö lý bªn ngoµi qua c¸c cæng giao tiÕp nèi tiÕp vµ c¸c t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c chøc n¨ng cña thiÕt bÞ. 10
 11. 7SJ600 V3.2 C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó tíi phÇn b¾t ®Çu cña c¸c khèi cÊu h×nh nµy lµ dïng phÝm DA, ®−a vµo sè ®Þa chØ 7 0 0 0 vµ nhÊn E. §Þa chØ 7000 xuÊt hiÖn, ®−a ra phÇn ®Çu cña c¸c khèi cÊu h×nh: Giao tiÕp vËn hµnh ®−îc x©y dùng bëi cÊu tróc c©y th− môc theo cÊp, cã thÓ duyÖt b»ng c¸c phÝm cuén , , vµ . V× vËy, cã thÓ ®Õn tõng ®èi t−îng thao t¸c. Toµn bé c©y th− môc ®−îc liÖt kª trong phô lôc C. Sau khi bËt R¬le, mµn h×nh ®−a ra tªn vµ phiªn b¶n ®Çy ®ñ cña R¬le. NhÊn phÝm ®Ó tíi môc menu “PARAME” (c¸c th«ng sè) trong møc lµm viÖc ®Çu tiªn cña c©y th− môc, nã b¾t ®Çu víi khèi th«ng sè ®Çu tiªn “00 CONF” (cÊu h×nh). NhÊn lÆp phÝm cho ®Õn khi khèi ®Þa chØ 71 xuÊt hiÖn. Ta cã thÓ trë l¹i b»ng phÝm hoÆc chuyÓn sang møc menu lµm viÖc tr−íc ®ã b»ng phÝm . Bªn c¹nh Sè cña khèi ®Þa chØ (71), phÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ xuÊt hiÖn d−íi d¹ng viÕt t¾t: “INT. OP” (ho¹t ®éng tÝch hîp). 71INT.OP [7100] PhÇn ®Çu khèi “ho¹t ®éng tÝch hîp” C¸c khèi ®Þa chØ tõ 71 ®Õn 74 trî gióp cho viÖc ®Æt cÊu h×nh cña hÖ ®iÒu hµnh phÇn mÒm. C¸c chØnh ®Þnh nµy liªn ua ®Õn sù lµm viÖc cña R¬le, giao tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ xö lý vµ ®iÒu hµnh bªn ngoµi th«ng qua giao tiÕp nèi tiÕp vµ sù t−¬ng t¸c gi÷a c¸c chøc n¨ng cña thiÕt bÞ. Ta cã thÓ, vÝ dô, chuyÓn b»ng phÝm ®Õn møc menu lµm viÖc thø 3, lóc ®ã trë vÒ møc menu lµm viÖc thø 2 b»ng phÝm . NhÊn phÝm ®Ó chuyÓn tíi khèi ®Þa chØ 72 ... 11
 12. 7SJ600 V3.2 CÊu tróc vµ c¸ch lùa chän c¸c khèi cÊu h×nh 12
 13. 7SJ600 V3.2 Mµn h×nh ®−a ra Sè (2 ch÷ sè) cña khèi ®Þa chØ yªu cÇu (h×nh 5.5). Trªn dßng thø 2 cña mµn h×nh ®−a ra ch÷ hoÆc sè thÓ hiÖn øng dông hiÖn t¹i. Cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch nhÊn phÝm + hoÆc -. Khi R¬le ®−îc ®iÒu hµnh tõ m¸y tÝnh c¸ nh©n b»ng ch−¬ng tr×nh xö lý sè liÖu b¶o vÖ DIGSI, mçi tÇn sè cÊu h×nh ®−îc x¸c ®Þnh bëi mét sè cã 4 ch÷ sè cïng víi c¸c chó gi¶i ë bªn c¹nh. Víi c¸c th«ng sè b»ng ch÷, cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó lùa chän. Khi méi thay ®æi ®−îc chän, x¸c nhËn b»ng phÝm E. Khi ®· tíi dßng lùa chän cuèi cïng, kh«ng thÓ thay ®æi thªm b»ng phÝm +. Còng gièng nh− vËy khi ta thay ®æi lùa chän ®Çu tiªn b»ng phÝm -. NÕu cÇn mét gi¸ trÞ th«ng sè b»ng sè, gi¸ trÞ ®Æt tr−íc còng cã thÓ thay ®æi b»ng phÝm + hoÆc - ®Ó cã ®−îc gi¸ trÞ lín h¬n hoÆc nhá h¬n. Gi¸ trÞ mong ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm E. Khi 1 trong 2 phÝm + hoÆc - bÞ nhÊn liªn tôc, c¸c sè sÏ thay ®æi theo tr×nh tù cã gia tèc. V× vËy, cã thÓ thay ®æi nhanh vµ chÝnh x¸c sè trong mét d¶i réng. NÕu rêi khái môc lµm viÖc hoÆc møc lµm viÖc b»ng c¸ch nhÊn 1 trong c¸c phÝm mòi tªn vµ kh«ng x¸c nhËn bÊt cø thay ®æi nµo b»ng phÝm E, mµn h×nh sÏ ®−a ra c©u hái ″SAVE NEW SETTING?” (L−u l¹i c¸c chØnh ®Þnh míi?). B©y giê, ta cã thÓ chÊp nhËn b»ng phÝm J/Y lóc ®ã c¸c thay ®æi sÏ cã gi¸ trÞ. NÕu tõ chèi b»ng phÝm N, lµm viÖc víi tõ kho¸ sÏ bÞ huû bá, c¸c thay ®æi kÓ tõ lÇn ®−a tõ kho¸ vµo cuèi cïng sÏ mÊt. Do vËy, c¸c chØnh ®Þnh sai cã thÓ bÞ mÊt t¸c dông. NhÊn phÝm mòi tªn 1 lÇn n÷a ®Ó chuyÓn ®æi thùc sù møc lµm viÖc. Khi qu¸ tr×nh cÊu h×nh hoÆc ®Æt th«ng sè kÕt thóc b»ng phÝm E, tÊt c¶ c¸c th«ng sè ®· thay ®æi ®−îc ghi l¹i vÜnh viÔn trong c¸c EEPROM (bé nhí lËp tr×nh chØ ®äc, xãa ®−îc) tr¸nh tr−êng hîp mÊt nguån. 13
 14. 7SJ600 V3.2 5.1 C¸c chØnh ®Þnh cho viÖc ghi sù cè - khèi ®Þa chØ 74 R¬le b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®−îc trang bÞ bé l−u tr÷ c¸c sè liÖu sô cè . Ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm cho lµ l−u tr÷ vµ thêi ®iÓm tham kh¶o. Th«ng th−êng, tÝn hiÖu sù cè chÝnh cña b¶o vÖ lµ sù tho¸ng qua. Kh¸i niÖm (tiªu chuÈn) l−u tr÷ cã thÓ lµ sù ph¸t hiÖn sù cè chÝnh (RECbyFT - l−u tr÷ bëi sù cè) hoÆc lÖnh c¾t (RECbyTP - l−u tr÷ bëi lÖnh c¾t). LÖnh nµy còng cã thÓ ®−îc chän cho thêi ®iÓm qui chiÕu (SRT witTP - khëi ®éng víi lÖnh c¾t), trong tr−êng hîp nµy, lÖnh c¾t còng lµ tiªu chuÈn ®Ó l−u tr÷. Mét sù kiÖn b¾t ®Çu víi viÖc ph¸t hiÖn sù cè cña bÊt kú chøc n¨ng nµo vµ kÕt thóc víi sù trë vÒ cña bé phËn ph¸t hiÖn sù cè cuèi cïng. Ph¹m vi lµm viÖc cña mét b¶n ghi sù cè th«ng th−êng lµ lo¹i sù cè nµy. Thêi gian l−u tr÷ thùc tÕ b¾t ®Çu sím b»ng thêi gian tr−íc khi kÝch ho¹t (Pre - trigger time) T.PRE vµ kÕt thóc b»ng thêi gian sau sù cè (Post - fault time) T- POST sau khi tiªu chuÈn l−u tr÷ biÕn mÊt. Thêi gian l−u tr÷ tæng lín nhÊt lµ 5 s. Cã tíi 8 b¶n ghi sù cè cã thÓ ®−îc l−u tr÷ trong thêi gian nµy. Ghi chó: C¸c thêi gian ®−îc ®Æt quy ®æi theo th«ng sè cña hÖ thèng 50 Hz. Chóng ®−îc ®iÒu chØnh l¹i tïy theo c¸c tÇn sè kh¸c. 74 fault [7400] recorder PhÇn ®Çu khèi “C¸c b¶n ghi sù cè” [7402] 74recini recbyft L−u sè liÖu ®−îc b¾t ®Çu: + Recbytp - Ph¸t hiÖn sù cè lµ thêi ®iÓm tham kh¶o Ph¸t hiÖn sù cè lµ tiªu chuÈn l−u Srtwittp - Ph¸t hiÖn sù cè lµ thêi ®iÓm tham kh¶o LÖnh c¾t sù cè lµ tiªu chuÈn l−u - LÖnh c¾t sù cè lµ thêi ®iÓm tham kh¶o LÖnh c¾t sù cè lµ tiªu chuÈn l−u 14
 15. 7SJ600 V3.2 [7410] 74t-max 1.00 s Thêi gian lín nhÊt cña 1 b¶n ghi sù cè Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0,30 s Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 5s [7411] 74t-Pre 0.10 s Thêi gian tr−íc thêi ®iÓm qui chiÕu Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0,05 s Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0,50 s [7412] 74t-Post 0.10 s Thêi gian sau thêi ®iÓm qui chiÕu Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0,05 s Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0,50 s 5.2 cÊu h×nh cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ R¬le 7SJ600 cung cÊp mét lo¹t c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ vµ trî gióp. Ph¹m vi lµm viÖc cña phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®−îc lµm cho phï hîp víi c¸c chøc n¨ng nµy. H¬n n÷a, tõng chøc n¨ng riªng biÖt cã thÓ ®Æt (cÊu h×nh) trë thµnh cã t¸c dông hoÆc mÊt t¸c dông b»ng c¸c th«ng sè cÊu h×nh. Ngoµi ra, r¬le cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh theo tÇn sè hÖ thèng. VÝ dô cho viÖc ®Æt cÊu h×nh ph¹m vi lµm viÖc cña thiÕt bÞ: Gi¶ sö mét hÖ thèng bao gåm c¸c ®−êng d©y xuÊt tuyÕn trªn kh«ng vµ c¸p. TÊt c¶ thiÕt bÞ ®−îc trang bÞ b¶o vÖ b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é. V× b¶o vÖ qu¸ t¶i chØ thÝch hîp cho phÇn c¸p, chøc n¨ng nµy sÏ kh«ng ®−îc ®Æt cho phÇn ®−êng d©y xuÊt tuyÕn trªn kh«ng. C¸c th«ng sè cÊu h×nh ®−îc ®−a vµo qua bµn phÝm tÝch hîp ë phÝa tr−íc r¬le hoÆc qua m¸y tÝnh c¸ nh©n, b»ng cæng giao tiÕp ë mÆt tr−íc. C¸c sö dông bµn phÝm tÝch hîp ®−îc m« t¶ chi tiÕt trong phÇn 6.2. Thay ®æi c¸c th«ng sè ch−¬ng tr×nh cÇn ®−a vµo tõ khãa. Kh«ng cã tõ khãa, c¸c chØnh ®Þnh chØ cã thÓ ®äc. Khèi ®Þa chØ 00 dïng cho viÖc ®Æt cÊu h×nh. Cã thÓ tíi khèi nµy mµn h×nh ban ®Çu ë møc lµm viÖc 1 b»ng phÝm (PARAME.”) vµ thay ®æi b»ng phÝm ®Õn møc lµm viÖc thø 2. Khèi ®Þa chØ 00 CONF xuÊt hiÖn . 15
 16. 7SJ600 V3.2 Trong khèi 00 ta cã thÓ lËt trang b»ng c¸c phÝm mòi tªn tiÕn lªn ®Ó ®Õn møc lµm viÖc thø 3 vµ duyÖt b»ng c¸c phÝm hoÆc . Mçi lÇn lËt trang ®−a ®Õn mét ®èi t−îng lµm viÖc kh¸c cho phÐp ®−a vµo th«ng sè cÊu h×nh. Trong c¸c phÇn sau tõng ®Þa chØ sÏ ®−îc gi¶i thÝch. ë dßng trªn cña mµn chØ thÞ, sau c¸c con sè vµ thanh trá lµ chøc n¨ng cña thiÕt bÞ liªn quan. Trªn dßng thø hai ®o¹n v¨n b¶n m« t¶ liªn quan (vÝ dô nh− ”EXIT” - tån t¹i). NÕu v¨n b¶n nµy thÝch hîp, c¸c phÝm hoÆc cã thÓ sö dông ®Ó lËt trang tíi ®Þa chØ kh¸c. NÕu cÇn thay ®æi v¨n b¶n, nhÊn phÝm + hoÆc -; sau khi ®−a vµo tõ kho¸ v¨n b¶n chuyÓn ®æi xuÊt hiÖn (vÝ dô nh− ”NON-EXIT” - kh«ng tån t¹i). Cã thÓ cã c¸c chuyÓn ®æi kh¸c cã thÓ hiÓn thÞ b»ng c¸ch nhÊn lÆp phÝm hoÆc . ViÖc thay ®æi ®ßi hái ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm E! Khi R¬le ®−îc nèi víi m¸y tÝnh c¸ nh©n sö dông ch−¬ng tr×nh DIGSI, mçi th«ng sè cÊu h×nh ®−îc nhËn d¹ng bëi 1 sè cã 4 ch÷ sè cïng víi gi¶i thÝch chøc n¨ng. Thñ tôc cÊu h×nh cã thÓ chÊm døt bÊt cø khi nµo b»ng c¸ch nhÊn lÆp bÊt c− phÝm mòi tªn nµo mµ kh«ng x¸c nhËn thay ®æi b»ng phÝm E, mµn chØ thÞ sÏ ®−a ra c©u hái ”SAVE NEW SETTINGS ?”(ghi l¹i chØnh ®Þnh míi ?). B©y giê, ta cã thÓ x¸c nhËn b»ng phÝm J/Y hoÆc hñy bá b»ng phÝm N, nh− ®· m« t¶ ë trªn. 16
 17. 7SJ600 V3.2 6 h−íng dÉn vËn hµnh 6.1 Chó ý C¶nh b¸o TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng cho lµm viÖc trong hÖ thèng mang ®iÖn ®−îc tu©n thñ trong khi thÝ nghiÖm vµ ®−a vµo vËn hµnh. 6.2 Giao tiÕp víi r¬le ViÖc ®Æt, vËn hµnh vµ xem xÐt c¸c hÖ thèng b¶o vÖ sè cã thÓ ®−îc thùc hiÖn qua bµn phÝm mµng tÝch hîp vµ mµn chØ thÞ ë mÆt tr−íc. TÊt c¶ c¸c th«ng sè vËn hµnh cÇn thiÕt cã thÓ ®−a vµo vµ tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®−îc ®äc ra tõ ®©y. Ngoµi ra, viÖc giao tiÕp còng cã thÓ thùc hiÖn qua gi¾c giao tiÕp víi mét m¸y tÝnh c¸ nh©n. 6.2.1 Bµn phÝm mµng vµ b¶ng chØ thÞ Mét mµn chØ thÞ tinh thÓ láng gåm 2 dßng, mçi dßng gåm 8 kÝ tù, ®−a ra c¸c th«ng tin. Mçi kÝ tù gåm cã mét ma trËn ®iÓm 5 × 8. C¸c con sè, ch÷ c¸i vµ 1 sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt cã thÓ ®−îc hiÓn thÞ. Trong khi giao tiÕp, dßng trªn ®−a ra mét sè gåm 2 ch÷ sè, tiÕp theo lµ thanh trá. Con sè nµy thÓ hiÖn ®Þa chØ ®Æt. Bµn phÝm bao gåm 9 phÝm víi c¸c phÝm mòi tªn, c¸c phÝm ®iÒu khiÓn vµ Yes/No. ý nghÜa cña c¸c phÝm ®−îc gi¶i thÝch chi tiÕt trong phÇn sau. C¸c phÝm sè dïng ®Ó thay ®æi c¸c con sè vµ ch÷: + T¨ng mét gi¸ trÞ hoÆc môc ch÷. - Gi¶m mét gi¸ trÞ hoÆc môc ch÷. * C¸c phÝm Yes/No. Y/j PhÝm Yes: Kh¼ng ®Þnh c©u hái ®−îc hiÓn thÞ. PhÝm No: Phñ nhËn c©u hái ®−îc hiÓn thÞ; ngoµi ra phÝm nµy cßn N dïng ®Ó thiÕt lËp l¹i c¸c hiÓn thÞ LED ®−îc nhí vµ c¸c th«ng b¸o sù cè. * C¸c phÝm cuèn vµ chuyÓn møc lµm viÖc. 17
 18. 7SJ600 V3.2 ∇ PhÝm cuèn xu«i: Dßng hiÓn thÞ tiÕp theo hoÆc môc menu tiÕp theo ®−îc hiÓn thÞ. PhÝm cuèn ng−îc: Dßng hiÓn thÞ phÝa tr−íc hoÆc môc menu phÝa tr−íc ∆ ®−îc hiÓn thÞ. PhÝm chuyÓn vµo møc lµm viÖc phÝa trong. PhÝm chuyÓn ra møc lµm viÖc phÝa ngoµi. * PhÝm x¸c nhËn. PhÝm ®−a vµo hoÆc x¸c nhËn: Mçi mét sù thay ®æi qua c¸c phÝm E "Yes"/"No" hoÆc c¸c phÝm "+"/"-" ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm ®−a vµo; chØ sau khi x¸c nhËn b»ng phÝm nµy thiÕt bÞ míi chÊp nhËn c¸c gi¸ trÞ míi thay ®æi. Ngoµi ra phÝm nµy cßn ®−îc dïng ®Ó x¸c nhËn vµ xo¸ th«ng tin sù cè trªn mµn hiÓn thÞ. C¸c chØ thÞ LED ®· l−u ë mÆt tr−íc vµ bé nhí tÝn hiÖu sù cè cã thÓ xo¸ b»ng phÝm N. Khi gi¶i trõ ®Ìn, c¸c LED ®· ®−îc g¸n ë mÆt tr−íc ph¸t s¸ng nh− ë chÕ ®é thö ®Ìn. Ngoµi ra, b»ng c¸ch gi¶i trõ nµy, c¸c chØ thÞ sù kiÖn sù cè trªn mµn h×nh ë mÆt tr−íc R¬le còng ®−îc x¸c nhËn; sau ®ã R¬le hiÓn thÞ c¸c gi¸ trÞ vËn hµnh. 18
 19. 7SJ600 V3.2 6.2.2 M« t¶ r¬le (mÆt tr−íc) ChØ thÞ thiÕt bÞ ChØ thÞ thiÕt bÞ s½n h− háng (®á) sµng lµm viÖc (xanh) LED 1 ®Õn 4 (®á) cã thÓ ®Æt; gi¸ trÞ ®Æt Mµn chØ thÞ (LCD) tr−íc ë d−íi ®©y 2 dßng × 8 ký tù B¶ng vËn hµnh Bµn phÝm vËn hµnh vµ b¶ng hiÓn thÞ nh×n tõ phÝa tr−íc 19
 20. 7SJ600 V3.2 6.3 §Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng Tõ mµn h×nh ban ®Çu, dïng phÝm ®Ó tíi môc menu chÝnh ®Çu tiªn “PARAME.” (th«ng sè) nã chøa tÊt c¶ c¸c khèi chØnh ®Þnh vµ cÊu h×nh cña R¬le (xem h×nh 6.2). PhÝm ®Ó tíi møc lµm viÖc thø 2, b¾t ®Çu bëi khèi th«ng sè ®Çu tiªn “00 CONF” (cÊu h×nh). NhÊn phÝm ®Õn khi khèi ®Þa chØ th«ng sè ®Çu tiªn “01 POWER SYST.DAT” (c¸c th«ng sè hÖ thèng) xuÊt hiÖn. PhÝm ®−a tíi møc lµm viÖc thø 3 n¬i cã thÓ ®Æt cho tõng chøc n¨ng hoÆc gi¸ trÞ Lùa chän th«ng sè hÖ thèng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản