Hướng dẫn vẽ đồ thị trên Excel 2007

Chia sẻ: Vu Thanh Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

2
776
lượt xem
263
download

Hướng dẫn vẽ đồ thị trên Excel 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với các dữ liệu của nó bằng bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo. Trong Excel 2007 việc vẽ đồ thị chưa dễ dàng và đẹp như bây giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vẽ đồ thị trên Excel 2007

 1. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Nh p môn ñ th trên Excel và các d ng ñ th cơ b n Gi i thi u v ñ th trong Excel Đ th giúp trình bày các s li u khô khan b ng vi c v thành các hình nh tr c quan, d hi u. Đ th ñư c liên k t v i d li u c a nó trong b ng tính, do ñó khi thay ñ i d li u c a nó trong b ng tính thì l p t c ñ th s thay ñ i tương ng theo. Trong Excel 2007 vi c v ñ th chưa bao gi d dàng và ñ p như bây gi . Excel có r t nhi u ki u ñ th khác nhau ph c v cho nhi u m c ñích khác nhau c a r t nhi u lo i ñ i tư ng s d ng b ng tính, chúng ta s cùng nhau khám phá th gi i ñ th c a Excel trong bài h c này. B n có th quy t ñ nh nơi ñ t ñ th c a Excel trong b ng tính theo m t trong hai d ng sau: · Đ t ñ th trong worksheet (hay còn g i là Embedded chart) và · Đ t ñ th thành m t ChartSheet Đ chuy n ñ i qua l i gi a hai d ng lưu tr này ta làm như sau: Ch n ñ th | Chart Tools | Design | Location | Move Chart. · N u là Embedded chart thì b n ch n tên sheet t i Object in và nh n nút OK. · N u là Chart Sheet thì b n nh p tên cho sheet t i h p New sheet và nh n nút OK. Hình 1.1: Ch n nơi ñ t ñ th Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 1
 2. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 1.1. Các bư c v và tùy bi n ñ th Ph n này trình bày các bư c v ñ th t m t b ng s li u cho trư c và tùy bi n m t s tùy ch n c a ñ th . B ng bên dư i là s li u k t qu nghiên c u v s th a mãn c a các nhóm khách hàng phân theo ñ tu i. N u chúng ta dùng b ng k t qu này ñ báo cáo cũng không có v n ñ gì, tuy nhiên báo cáo s sinh ñ ng và thuy t ph c hơn n u chúng ta bi n các con s này thành ñ th ñ k t qu nghiên c u ñư c nhìn th y m t cách tr c quan hơn. Hình 1.2: B ng s li u nghiên c u Th c hành theo các bư c sau: Bư c 1: Ch n vùng d li u A3:D9, ch n luôn các nhãn c a các c t. Bư c 2: Vào Insert | Charts. Ví d chúng ta ch n nhóm Column | Clustered Column. Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 2
 3. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.3: Ch n ki u ñ th Bư c 3: Xong bư c 2 là chúng ta ñã có ngay m t ñ th d ng c t như hình trên. Tuy nhiên, chúng ta có th thay ñ i các b trí c a các thành ph n trên ñ th b ng cách: Ch n ñ th | Chart Tools | Design | Chart Layout | ch n cách b trí thích h p. Ví d ta ch n ki u Layout 3 trong Chart Layout. Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 3
 4. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.4: L a ch n Layout Bư c 4: Chúng ta có th thay ñ i cách th c hi n th các nhóm s li u trên tr c hoành b ng cách ñ o các chu i s li u t dòng thành c t và ngư c l i: Chart Tools | Design | Data | Switch Row/Column. Chúng ta th c hi n l nh này khi các ñ th bư c trên chưa hi n th ñúng như mong mu n. Ví d chúng ta mu n nhóm các nhóm tu i l i ñ d so sánh các nhóm tu i v i nhau. Hình 1.5: Đ o dòng/ c t Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 4
 5. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Bư c 5: Chúng ta có th ñ i sang ki u ñ th khác b ng cách vào: Chart Tools | Design | Type | Change Chart Type. H p tho i Insert Chart s li t kê toàn b các ki u ñ th hi n có c a Excel tha h cho b n l a ch n. Hình 1.6: H p tho i Insert Chart và ch n ki u ñ th khác Bư c 6: Ngoài ra, chúng ta có th ch n l i tông màu cho ñ th b ng cách ch n Chart Tools | Design | Chart Styles | ch n More Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 5
 6. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 1.2. Nh n bi t các thành ph n trên ñ th Các thành ph n thông d ng Hình 1.8: Các thành ph n trên ñ th 1) Chart title: Tiêu ñ chính c a ñ th . 2) Chart area: Là toàn b ñ th ch a các thành ph n khác trong ñ th . 3) Plot area: Vùng ch a ñ th và các b ng s li u c a ñ th 4) Data label: Bi u di n các s li u c th kèm theo trên ñ th 5) Legend: Các chú thích, giúp ta bi t ñư c thành ph n nào trong ñ th bi u di n cho chu i s li u nào. 6) Horizontal gridlines: Các dư ng lư i ngang. 7) Horizontal axis: Tr c n m ngang (tr c hoành) c a ñ th . 8) Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có th dùng “Data table” ngay bên dư i hình v , là b ng s li u ñ v ñ th . 9) Horizontal axis title: Tiêu ñ tr c hoành c a ñ th , xác ñ nh ki u d li u trình di n trên tr c hoành. 10) Vertical gridlines: Các ñư ng lư i d c. 11) Vertical axis: Tr c d c (tr c tung) c a ñ th . 12) Vertical axis title: Tiêu ñ tr c tung c a ñ th , xác ñ nh ki u d li u trình di n trên Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 6
 7. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 tr c tung. M t s thành ph n ch có trong ñ th 3-D Hình 1.9: Đ th 3-D, các thành ph n b sung • Back wall: Màu/ hình h n phía sau ñ th • Side wall:Màu/ hình n n các c nh bên c a ñ th • Floor: Màu/ hình n n bên dư i ñ th • Column depth: Đ sâu c a các thành ph n bi u di n chu i s li u dư i d ng 3-D 1.3. Các thao tác v i ñ th Ch n thành ph n trên ñ th • Cách d nh t là dùng chu t nh p lên thành ph n c n ch n, thành ph n ñư c ch n s có 4 ho c 8 nút xu t hi n bao quanh. • Khi ñ th ñã ñư c ch n, chúng ta có th dùng các phím mũi tên ← ↑ → ↓ ñ di chuy n ñ n các thành ph n trong ñ th . • Ngoài ra, b n có th ch n các thành ph n t i Chart Tools | Format | Current Selection Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 7
 8. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.10: Ch n thành ph n trên ñ th Di chuy n ñ th • Đ th là Embedded Chart, nh p trái chu t lên ñ th vùng Chart Area ñ ch n ñ th di chuy n, khi ñó ñ u con tr chu t có thêm ký hi u mũi tên 4 chi u. • Gi trái chu t và di chuy n ñ th ñ n nơi khác. Thay ñ i kích thư c ñ th • Đ th là Embedded Chart, hh p trái chu t lên ñ th vùng Chart Area ñ ch n ñ th c n thay ñ i kích thư c, khi ñó xung quanh ñ th xu t hi n 8 nút n m. • Di chuy n chu t vào các nút này, gi trái chu t và kéo hư ng vô tâm ñ th ñ thu nh và hư ng ra ngoài ñ phóng to. Sao chép ñ th Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 8
 9. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 • Ch n ñ th , dùng t h p phím ñ chép ñ th vào b nh , r i di chuy n ñ n m t ô nào ñó trong b ng tính và nh n ñ dán ñ th vào. Hình 1.11: Ký hi u tr chu t khi di chuy n hay phóng to/ thu nh , sao chép ñ th Xóa ñ th • Ch n ñ th sau ñó nh n phím Delete ñ xóa ñ th . Đ xóa Chart Sheet, trư c tiên hãy ch n Chart Sheet, sau ñó nh p ph i chu t và ch n Delete t th c ñơn ng c nh. Thêm các thành ph n c a ñ th • Ch n ñ th | vào Chart Tools | Design | ChartLayouts. S d ng các nhóm l nh t o các thành ph n tương ng trên ñ th ñư c thi t k s n như t añ , chú thích, các nhãn, ñư ng lư i,… S p x p và xóa các thành ph n c a ñ th • M t s thành ph n trong ñ th có th di chuy n ñư c như t a ñ , chú thích, nhãn. Mu n di chuy n thành ph n nào trư c tiên hãy dùng chu t ch n nó, sau ñó nh p và gi trái t i c nh c a thành ph n và kéo ñ n v trí m i trong ñ th . • Ngoài ra có th vào Chart Tools | Layout | ch n t các danh sách thi t k s n. • Đ xóa thành ph n nào, b n ch c n dùng chu t ch n thành ph n ñó và nh n phím Delete. Hình 1.12: Các thành ph n trên ñ th Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 9
 10. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 In ñ th • In ñ th cũng gi ng như in các ñ i tư ng khác c a Excel lưu ý Print Preview trư c khi in ñ ñ m b o trang in ñư c tr n v n n i dung. • N u b n mu n in ñ th thành m t trang riêng thì hãy ch n ñ th và nh p nút Print ñ in, khi ñó Excel ch ra l nh in ñ th mà b n ñang ch n. 1.4. Hi u ch nh và ñ nh d ng ñ th Vi c hi u ch nh và ñ nh d ng các thành ph n trên ñ th ta có th dùng Ribbon hay dùng các h p tho i. Cách d th c hi n nh t là nh p ph i chu t lên thành ph n c n ñ nh d ng và ch n Format … hay nh n . Sau ñây là minh h a hi u ch nh và ñ nh d ng m t s thành ph n c a ñ th . Hi u ch nh Chart Area • Chúng ta có th hi u ch nh màu s c, hi u ng, ñư ng k , khung, ñ bóng… cho Chart Area b nh cách: ch n Chart Area | nh p ph i chu t | ch nFormat Chart Area… Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 10
 11. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.13: Đ nh d ng Chart Area • Ngoài ra b n có th vào Chart Tools | Format | nhóm Shape Styles có cung c p r t nhi u m u ñ nh d ng d ng s n r t ñ p. • Ta có th ph c h i tình tr ng ban ñ u cho các thành ph n c a ñ th ñã ñư c ñ nh d ng b ng cách ch n thành ph n | nh p ph i chu t | Reset to Match Style. Ghi chú: o Fill: Nhóm l nh liên quan ñ n tô n n cho thành ph n ñang ch n o Border Color: Nhóm l nh liên quan ñ n k khung và màu s c c a thành ph n ñang ch n o Border Styles:Các ki u ñư ng két k khung c a thành ph n ñang ch n. Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 11
 12. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 o Shadow: Liên quan ñ n vi c ñ bóng cho thành ph n ñang ch n o 3-D Format: T o hi u ng 3-D cho thành ph n ñang ch n. Hình 1.14: Đ nh d ng b ng Ribbon Hi u ch nh Flot Area • Ch n Plot Area | Chart Tools | Format | Shape Styles | ch n ki u ñ nh d ng Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 12
 13. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.15: Đ nh d ng Plot Area • Mu n phóng to/ thu nh Plot Area | nh p chu t trái vào các nút bao quan Plot Area và kéo hư ng vô Plot Area ñ thu nh và hư ng ra ngoài Plot Area ñ phóng to. Hi u ch nh tiêu ñ ñ th , chú thích, tiêu ñ tr c hoành và tr c tung,… Tùy theo ki u ñ th ñang x lý mà Excel cho phép b n hi u ch nh các lo i tiêu ñ c a ki u ñ th ñó. • Đ thêm tiêu ñ chính cho ñ th vào: Chart Tools | Layout | Labels | Chart Title | l a ch n ki u t danh sách • Đ thêm tiêu ñ cho tr c hoành (hay tr c tung) vào Chart Tools | Layout | Labels | Axis Titles | l a ch n ki u t danh sách • Đ thêm chú thích vào Chart Tools | Layout | Labels | Legend | l a ch n ki u t danh sách • Đ thêm nhãn d li u vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Labels | l a ch n ki u t danh sách Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 13
 14. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 • Đ thêm b ng d li u vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Table | l a ch n ki u t danh sách. • Ngoài ra chúng ta có th chèn các Text Box vào ñ th Chart Tools | Layout | Insert | Text Box. Hình 1.16: Hi u ch nh chú thích cho ñ th t h p tho i Data Source Hi u ch nh ñư ng lư i ngang và d c •Mu n thêm hay b ñư ng lư i trư c tiên b n ch n Plot Area, r i vào Chart Tools | Layout | Axes | Gridlines | ch n ki u phù h p t danh sách. • Đ hi u ch nh màu s c, ki u c a ñư ng lư i nào thì ch n nó và vào Chart Tools | Format | Shape Style | ch n ki u và màu s c theo nhu c u. Hi u ch nh các tr c Mu n hi u ch nh thông s cho tr c trên ñ th thì b n hãy ch n tr c | nh p ph i chu t | ch n Format Axis… Sau ñây là gi i thích các thông s trong h p tho i Format Axis. Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 14
 15. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 15
 16. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.17: H p tho i Format Axis tùy theo giá tr c a tr c mà b n ch n Value Axis H u h t các ñ th trình bày giá tr trên tr c tung và phân nhóm trên tr c hoành. Các b n nên ch n th ñ bi t rõ hơn công d ng c a các tùy ch n. -MinimumXác ñ nh giá tr nh nh t trên tr c (giá tr kh i ñ u) -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c - Maximum Xác ñ nh giá tr l n nh t trên tr c (giá tr k t thúc) Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 16
 17. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c -Major unit Xác ñ nh giá tr các kho ng chia chính trên tr c. -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c -Minor unit Xác ñ nh giá tr các kho ng chia ph trên tr c. -Auto Đ Excel t xác ñ nh -Fixed Qui ñ nh giá tr nh nh t cho tr c -Values in reverse order Đ o th t s p x p các giá tr trên tr c -Logarithmic scale Chuy n các giá tr trên tr c sang h logarith v i cơ s do ta qui ñ nh t i Base (không th dùng cho giá tr âm hay b ng 0) -Display units Ch n ñơn v hi n th trên tr c. -Show display units label on chart Cho hi n th các nhãn ñơn v trên ñ th -Major tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách chính trên ñ th . -None Không s d ng -Inside Hi n th phía bên trong tr c -Outside Hi n th phía bên ngoài tr c -Cross Hi n th c t ngang tr c -Minor tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách ph trên ñ th . -Axis labels Xác ñ nh cách hi n th các nhãn trên tr c -None Không s d ng -High Hi n th phía bên ph i tr c -Low Hi n th phía bên trái tr c -Next to Axis Hi n th k bên tr c (theo m c ñ nh) Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 17
 18. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 -Horizontal axis crosses Các l a ch n qui ñ nh cách mà tr c tung c t tr c hoành (Đ i v i ñ th 3-D ñó chính là tùy ch n Floor crosses at) -Automatic Do Excel t xác ñ nh. -Axis value Xác ñ nh giá tr mà các tr c s giao nhau -Maximum axis value Hai tr c s giao nhau t i giá tr l n nh t trên tr c (tung) Category Axis -Interval between tick marks Xác ñ nh s th hi n các nhóm theo kho ng chia (có bao nhiêu nhóm trong m t kho ng chia, thư ng là m t nhóm). -Interval between labels Xác ñ nh s xu t hi n c a nhãn theo kho ng chia - Automatic Excel t xác ñ nh (thư ng là 1) - Specify interval unit Xác ñ nh nhãn s xu t hi n sau bao nhiêu kho ng chia trên tr c. - Categories in reverse order Các nhóm th hi n theo th t ngư c l i - Label distance from axis Xác ñ nh kho ng cách c a nhãn so v i tr c - Axis Type Xác ñ nh lo i tr c s d ng như Automatic, Text axis ho c Date axis - Major tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách chính trên ñ th . -Minor tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách ph trên ñ th . - Axis labels Xác ñ nh cách hi n th các nhãn trên tr c - Vertical axis crosses Các l a ch n qui ñ nh cách mà tr c tung c t tr c tung -Automatic Do Excel t xác ñ nh. - At category number Xác ñ nh s nhóm mà t i ñó các tr c s giao nhau - At maximum category Hai tr c s giao nhau t i giá tr l n nh t trên tr c - Position Axis Qui ñ nh cách hi n th c a các nhóm và nhãn trên tr c (Dùng cho ñ th 2-D area, column, và line). - On tick marks Hi n ngay ký hi u phân cách - Between tick marks Hi n gi a các ký hi u phân cách Time Scale Axis Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 18
 19. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 -Minimum Xác ñ nh giá tr (ngày) nh nh t trên tr c (ngày b t ñ u) - Maximum Xác ñ nh giá tr (ngày) l n nh t trên tr c(ngày k t thúc) - Major unit Xác ñ nh kho ng chia chính trên tr c (ñơn v là ngày, tháng hay năm) - Minor unit Xác ñ nh kho ng chia ph trên tr c (ñơn v là ngày, tháng hay năm) - Base Unit Xác ñ nh ñơn v tính cho tr c - Dates in reverse order Hi n th theo th t ngư c l i trên tr c - Axis Type Xác ñ nh lo i tr c s d ng như Automatic, Text axis ho c Date axis - Major tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách chính trên ñ th . - Minor tick mark type Qui ñ nh cách hi n th ký hi u phân cách ph trên ñ th . - Axis labels Xác ñ nh cách hi n th các nhãn trên tr c - Vertical Axis crosses Các l a ch n qui ñ nh cách tr c tung giao v i tr c hoành - Between dates Do Excel t xác ñ nh - At date Giao nhau t i ngày do b n nh p vào - At maximum date Giao nhau t i ngày l n nh t (g n ñây nh t) trên tr c - Position Axis Qui ñ nh cách hi n th c a các nhóm và nhãn trên tr c (Dùng cho ñ th 2-D area, column, và line). - On tick marks Hi n ngay ký hi u phân cách - Between tick marks Hi n gi a các ký hi u phân cách 1.5. Các thao tác v i chu i s li u trong ñ th Xóa b t m t chu i s li u kh i ñ th • Ch n chu i s li u trên ñ th (Ví d : ch n ñư ng cung) • Nh n phím Delete trên bàn phím ñ xót chu i kh i ñ th Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 19
 20. Hư ng d n v ñ th trên Excel 2007 Hình 1.18: Minh h a xóa chu i ñư ng cung kh i ñ th Thêm chu i m i vào ñ th • Ch n ñ th c n thêm chu i m i vào. • Chart Tools | Design | Data | Select Data. H p tho i Select Data Source xu t hi n. • Nh p nút Add, h p tho i Edit Series xu t hi n • Đ t tên cho chu i m i t i Series Name (b ng tham chi u ho c nh p tr c ti p tên vào t bàn phím) và ch n vùng ch a d li u t i Series Values • Ngoài ra ta có th thêm nhanh chu i m i vào ñ th b ng cách chép (Ctrl+C) d li u c a nó vào b nh , sau ñó ch n ñ th và dán (Ctrl+V) vào ñ th . Lưu truy n trên di n ñàn http://dongcok51bkhn.tk Tài li u ñư c sưu t m c a tác gi Tr n Thanh Phong 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản