HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG

Chia sẻ: enter_12

- Xác nhận của Trạm y tế: Sinh viên phải trình bày kết quả với TYT và yêu cầu TYT nhận xét về hoạt động thực tập của nhóm - Chú ý: các thông tin ghi nhận trong báo cáo cần được TYT xác nhận là chính xác

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG 2Ths. Nguyễn Tấn Đạt1
TRANG BÌA

- Tên trường
- Tên môn học
- Tên chủ đề học tập
- Thời gian thực hiện
- Nhóm sv thực hiện (họ tên và MSSV)
- Người hướng dẫn


2
TRANG PHỤ BÌA

- Xác nhận của Trạm y tế: Sinh viên phải
trình bày kết quả với TYT và yêu cầu TYT
nhận xét về hoạt động thực tập của nhóm


- Chú ý: các thông tin ghi nhận trong báo cáo
cần được TYT xác nhận là chính xác

3
TÓM TẮT

 Mục tiêu
 Phương pháp
 Kết quả
 Khuyến nghị
 Trình bày trong 1- 2 trang

4
MỤC LỤC


 Trình bày chi tiết trong 1 trang
5
BẢN ĐỒ NƠI KHẢO SÁT


 Sinh viên vẽ bản đồ nơi đến khảo sát
6
ĐẶT VẤN ĐỀ


- Các thông tin cơ bản về địa phương: vị trí, số
dân, giao thông, tình hình bệnh tật...
- Mục tiêu khảo sát
- Trình bày 1 – 2 trang
- Chú ý: Các thông tin cần xoay quanh mục tiêu


7
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN


Đối tượng khảo sát
Cách chọn hộ gia đình để phỏng vấn
Các nội dung và chỉ số cần thu thập để đánh giá 10
tiêu chí
Các nội dung cần để đánh giá KT, TH
Bảng phân công nhiệm vụ
Trình bày 2 – 4 trang

8
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN


Phần 1: Mức độ đạt được các chỉ tiêu
của 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã (trình
bày theo từng tiêu chí, mức độ, nguyên
nhân không đạt)
9
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

 Phân 2. Kết quả điều tra người dân
̀
về kiến thức, thực hành phòng chống
sốt xuất huyết của người dân (Trình
bày bằng bảng hoặc biểu)
• Thông tin chung
• Kiến thức: Về bệnh, vec tơ, phòng bệnh
• Thực hành
 Chú ý sau mỗi bảng, biểu có nhận xét
ngắn gọn
10
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN


Phần 3: Kế hoạch can thiệp giáo dục
sức khoẻ phòng chống sốt xuất
huyết
• Mục tiêu
• Đối tượng GDSK,
• Nội dung GDSK cho nhóm
• Phương pháp –phương tiện
• Chương trình hoạt động cụ thể
• Kế hoạch giám sát – đánh giá 11
KẾT LUẬN: 1 trang


KIẾN NGHỊ: 3 – 5 đề xuất
12
PHỤ LỤC


- Phụ lục 1: Công cụ thu thập số liệu
- Phụ lục 2: Phân công viết báo cáo
- Danh sách 100 hộ gia đình (có xác nhận
của CTV và TYT)
(Ñaùnh maùy, nhaèm so saùnh vôùi baûn keát
quaû)

13
QUI ĐỊNH HÌNH THỨC CỦA QUYỂN
BÁO CÁO

- Đánh máy vi tính, giấy A4, 20 – 30 trang
- Đóng bìa giấy cứng, không mùi.
- Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14
- Canh lề trên và dưới là 2 cm
- Canh lề trái 3.5 cm; lề phải là 2.5 cm
- Dãn dòng 1.2


14
HẠN CUỐI CÙNG NỘP BÁO CÁONộp quyển báo cáo, các phiếu thu thập
thơng tin, phiếu điều tra HGĐ cho
GVHD: từ 8 -10 giơ,ø thứ 6 ngày
28/12/2012.15
Nội dung chấm điểm Thang điểm Điểm thực tế

Phần hình thức (6 điểm)
̀ ́ ̣
1.Trang bia đung qui đinh 2

2.Format đung qui đinh (single, canh lề đung, it lôi chinh ta)
́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̉ 2

3.Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu) 2

4.Đăt vân đề (2 đ): Phù hợp với muc tiêu
̣ ́ ̣ 2

Phần nội dung (48 điểm)
5. Mười tiêu chí: 2 điêm/ 1 tiêu chí
̉ 20
THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO
- Đây đủ
̀
- Phù hợp giữa Muc tiêu - Biên số – Công cụ – kêt quả
̣ ́ ́
- Ban luân phù hợp
̀ ̣
6. Nội dung điều tra cộng đồng về sốt xuất huyết
-Bảng biểu trình bày hợp lý 4

-Nội dung trình bày đầy đủ 8

-Có nhận xét sau mỗi bảng biểu 2

7. Kế hoạch giáo dục sức khoẻ
-Mục tiêu, đối tượng GDSK, nội dung GDSK cho nhóm 4

-Phương pháp –phương tiện 4

-Chương trình hoạt động cụ thể 4

-Kế hoạch giám sát – đánh giá 2

8. Phần kêt luân và kiên nghị (4 điêm): Phù hợp với kêt quả
́ ̣ ́ ̉ ́ 4 16
QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI
GIẢNG ĐƯỜNG

- File Power-point với 30 – 40 slides
- Cỡ chữ từ 28 - 32
- Line spacing 1.2, before paragraph 0.2
- Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ nội dung.
- Trình bày trong 15 -20 phút.


17
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY KẾT QUẢ
Stt Nội dung chấm điểm Thang
điểm
Phần hình thức (10 điểm)
Đủ số slide qui định (theo các phần của bài báo cáo, không quá 30 slides) 1
Các slide rõ ràng, xúc tích 2
Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu) 2
Áp dụng các kỹ năng trình bày 4
Thời gian trình bày phù hợp (15-20 phút) 1
Phần nội dung (15 điểm)
- 10 chuẩn, nguyên nhân của các chỉ tiêu chưa đạt và hướng khắc phục 5
- Kêt quả kiến thức thái độ thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người
́ 5
dân
- Kế hoạch giáo dục sức khoẻ 5
Phần đặt câu hỏi (5 điểm)
Đánh giá tính chuyên cần và thai độ hoc tâp của sinh viên
́ ̣ ̣ 2
Một số câu hỏi tuỳ theo nội dung trình bày 3
̉
TÔNG 30
18
CÂU HỎI ???????
19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản