Hướng dẫn Việt hóa Windows 7

Chia sẻ: Lê Văn Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
266
lượt xem
75
download

Hướng dẫn Việt hóa Windows 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này cung cấp thông tin trước-cài-đặt và tổng quan mà bạn nên biết trước khi cài đặt Gói giao diện Ngôn ngữ cho windows 7.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Việt hóa Windows 7

  1. Tai liêu nay cung câp thông tin trươc­cai­đăt va tông quan ma ban nên  ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ biêt trươc khi cai đăt Goi Giao diên Ngôn ngư cho Windows 7. ́ ̀ ́ ̣ Vê Goi Giao diên Ngôn ngư cho Windows 7 ̀ ́ ̣ Goi Giao diên Ngôn ngư (LIP) nay cho Windows 7 cung câp phiên ban đươc  ́ ̣ ̀ ́ ̉ dich môt phân cua cac linh vưc đươc sư dung rông rai nhât cua Windows.  ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̃ ̣ ̣ ̃ ́ ̉ Sau khi cai đăt LIP, văn ban trong cac thuât si, hôp thoai, menu, cac  ̀ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ chu điêm Trơ giup va Hô trơ, va cac khoan muc khac trên giao diên ngươi  ̉ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ dung se đươc hiên thi trong ngôn ngư LIP. Nhưng văn ban không đươc dich  ̀ ̃ ̉ ̣ ̉ ̣ se hiên thi trong ngôn ngư cơ sơ cua Windows 7. Vi du, nêu ban mua  ̃ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ phiên ban tiêng Tây Ban Nha cua Windows 7, thi môt sô văn ban se vân  ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̃ hiên thi băng tiêng Tây Ban Nha. Ban co thê cai đăt nhiêu hơn môt ban  ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ LIP đê môi ngươi dung may tinh đêu co thê hiên thi giao diên ngươi dung  ̉ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ trong ngôn ngư ho muôn.  ̣ ́ Trươc khi cai đăt LIP ̀ ● May tinh ma ban muôn cai đăt LIP phai đang chay môt phiên ban  ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ Windows 7 đa kich hoat. Viêc kich hoat xac nhân răng ban sao  ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ Windows cua ban la chinh hiêu va no chưa đươc sư dung trên nhiêu  ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ may tinh hơn sô lương đươc phep trong Điêu khoan Câp phep Phân  ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ mêm cua Microsoft. ● Ban LIP phai đươc hô trơ bơi ngôn ngư cơ sơ cua Windows 7. Vi du,  ̉ ̉ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ nêu ban mua phiên ban Windows 7 tiêng Tây Ban Nha, chi môt sô ban  ̉ LIP co thê đươc cai đăt trên phiên ban nay. Cac điêu kiên cân  ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ thiêt cho LIP đươc cung câp trên website cua Microsoft vơi cac  ́ ́ ̉ ́ ̣ têp LIP.   Cai đăt LIP ̀ ● Ban phai đăng nhâp vơi vai tro ngươi quan tri đê cai đăt LIP và  ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ đam bao răng tât ca ngươi dung khac đa đăng xuât trong qua trinh  ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̀ cai đăt.  ̀ ● Chương trinh cai đăt se hương dân ban qua qua trinh cai đăt va sẽ  ̀ ̀ ̃ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ nhăc ban đăng xuât. Khi ban đăng nhâp trơ lai va thay đôi ngôn  ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ngư hiên thi sang ngôn ngư LIP, Windows se đươc hiên thi trong  ̉ ̣ ̃ ̉ ̣ ngôn ngư ban vưa cai đăt. ̣ ̀ Nên tang đươc hô trơ ̀ ̉ ̃ Windows 7 LIP chi co thê đươc cai đăt trên Windows 7. LIP cho hâu hêt  ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ cac ngôn ngư chi lam viêc trên cac phiên ban 32­bit cua Windows 7. Môt  ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̉ ̉ sô ban LIP se lam viêc trên phiên ban 64­bit cua Windows 7.   Lưu y sau­cai­đăt ́ ̀ Đê hiên thi Windows trong ngôn ngư LIP, cân thay đôi ngôn ngư hiên thị  ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ băng cach lam theo cac bươc sau: ́ ̀ ́ 1. Bâm nut Băt đâu,  bâm Pa­nen Điêu khiên, bâm Đông hô, Ngôn ngư và  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ Vung, sau đo bâm Tuy chon Vung va Ngôn ngư. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ 2. Bâm tab Ban phim va Ngôn ngư. ́ ̀ ́ ̀ 3. Dươi Ngôn ngư hiên thị, chon môt ngôn ngư tư danh sach, sau đó  ̉ ̣ ̣ ́ ́ bâm OK.
  2. Khi m ôt P  đươc cai đă t, no se săn dung cho m oi ương m uc ngươ i dung  ̣  LI ̀ ́ ̃ ̀ ̣  tr ̣ ̀ trên  m ay tinh . Ngươ i dung khac co thê ̉  đăng nhâp vao trương m uc cua ho  ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ va l ̀  theo cac thu ̉  tuc trên  đê thay đôi ngôn ngư hi ̉ ̀ am ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ên th i. Khi ban thay đôi ngôn ngư hi ̉ ̣ ̉ ên th i,  no ch i thay đôi đôi vơ i trương m uc  ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ngươ i dung cua ban va không bi thay đôi trên  m an hi ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀nh Chao m ưng ( an  ̀ m ̀ hình ban dung đê đăng nhâp vao W i ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ndow s). Đê thay đôi ngôn ngư hi ̉ ̉ ̉ ên th i ̣ ̀ trên  m an hi ̀ nh Chao m ưng, l ̀  theo cac bươc sau: ̀ am ́ 1. Bâm nut Băt đâu, bâm Pa­nen Điêu khiên, bâm Đông hô, Ngôn ngư va  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Vung, sau đo bâm Tuy chon Vung va Ngôn ngư. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ 2. Bâm vao tab Quan trị, sau đo bâm Sao đên trương muc đươc danh  ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ săn. Nêu đươc nhăc nhâp mât khâu ngươi quan tri hay xac nhân, hay  ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ ̉ ́ go mât khâu hay xac nhân.̣ 3. Chon hôp kiêm Trương muc hê thông (hê thông cuc bô, dich vu cuc bô  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ va dich vu mang). Cac vung đươc sư dung rông rai nhât cua giao diên ngươi dung đươc hiên  ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ thi trong ngôn ngư LIP. Môt sô vung cua giao diên ngươi dung se vân ơ  ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ̃ ngôn ngư cơ sơ. Vi du như cac công cu quan tri, như Event Viewer va cac  ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ phân­đinh­vao cua MMC.  ̀ ́ ̀ ̉ Môt sô vung cua Windows co thê co nôi kêt tiêu đê đa đươc dich nhưng  ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̣ văn ban phân nôi dung chinh cua thuât si lai ơ ngôn ngư cơ sơ. Đây là  ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ hanh vi binh thương đôi vơi môt LIP. Vi du cac nôi kêt Đên trưc tuyên  ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ tư Trung tâm Chao mưng. ̀ Cac chương trinh không phai­Unicode đươc phat triên cho ngôn ngư LIP có  ́ ̀ ̉ ́ ̉ thê hiên thi vơi môt sô ky tư không thê đoc đươc. Đê thay đôi hiên thị  ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ giao diên ngươi dung cho cac chương trinh nay sang ngôn ngư LIP, ban  ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ phai thay đôi ban đia hê thông. Ban co thê thay đôi ban đia hê thông  ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ băng cach chon hôp kiêm Ap dung thay đôi cho trương muc hê thông trên  ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ trang cuôi cung cua thuât si cai đăt hoăc lam theo cac bươc sau: ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ̀ ̀ ́ 1. Bâm nut Băt đâu, bâm Pa­nen Điêu khiên, bâm Đông hô, Ngôn ngư va  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Vung, sau đo bâm Tuy chon Vung va Ngôn ngư. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ 2. Bâm vao tab Quan trị, va sau đo, dươi Ngôn ngư cho cac chương  ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ trinh không phai­Unicode (Ban đia Hê thông), bâm vao Thay đôi ban  ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ đia hê thông. Nêu đươc nhăc nhâp mât khâu ngươi quan tri hay xac  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ ̉ ́ nhân, hay go mât khâu hay xac nhân. ̣ 3. Chon ngôn ngư , sau đo bâm OK. ̣ ́ ́ 4. Ban cân khơi đông lai may tinh đê nhưng thay đôi đươc ap dung. ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ 5. Đê khơi đông may tinh cua ban, bâm Khơi đông ngay. ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ Internet Explorer co thê hiên thi môt sô trang web vơi cac ky tư không  ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ thê đoc đươc. Điêu nay do cai đăt LIP không thay đôi ngôn ngư cua  ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ Internet Explorer. Đê hiên thi chinh xac cac trang web trong ngôn ngư  ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ LIP, ban cân thêm ngôn ngư vao Internet Explorer, lam theo cac bươc  ̣ ̀ ̀ ̀ ́ sau: 1. Bâm nut Băt đâu, sau đo bâm Internet Explorer. ́ ́ ̀ ́ ́ 2. Bâm nut Công cụ, sau đo bâm Tuy chon Internet. ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ 3. Bâm tab Chung, sau đo bâm Ngôn ngư. ́ ́ ́ 4. Trong hôp thoai Tuy chon Ngôn ngư, bâm Thêm. ̣ ̣ ̀ ̣ ́ 5. Trong hôp thoai Thêm Ngôn ngư, chon môt ngôn ngư tư danh sach,  ̣ ̣ ̣ ̣ ́
  3. sau đo bâm OK. ́ ́ Cac vân đê đa biêt ́ ́ ̀ ̃ ́ Hiên không phat hiên thây co vân đê nao vơi LIP nay. ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Dơ cai đăt LIP ̀ Ban co thê dơ cai đăt cac LIP hay co thê đê lai cac LIP trên may tinh  ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ cua ban nhưng thay đôi ngôn ngư hiên thi trơ lai ngôn ngư cơ sơ. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ Đê dơ cai đăt môt LIP, lam theo cac bươc sau: ̉ ̀ ̣ ̀ ́ 1. Bâm nut Băt đâu, bâm Pa­nen Điêu khiên, bâm Đông hô, Ngôn ngư va  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Vung, sau đo bâm Tuy chon Vung va Ngôn ngư. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ 2. Bâm tab Ban phim va Ngôn ngư. ́ ̀ ́ ̀ 3. Dươi Ngôn ngư Hiên thị, bâm Cai đăt/dơ cai đăt ngôn ngư, sau đó  ̉ ́ ̀ ̀ lam theo cac bươc. Nêu đươc nhăc nhâp mât khâu ngươi quan tri hay  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ ̉ ́ xac nhân, hay go mât khâu hay xac nhân.̣ Đê thay đôi hiên thi trơ lai ngôn ngư cơ sơ, lam theo cac bươc: ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ 1. Bâm nut Băt đâu, bâm Pa­nen Điêu khiên, bâm Đông hô, Ngôn ngư va  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Vung, sau đo bâm Tuy chon Vung va Ngôn ngư. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ 2. Bâm tab Ban phim va Ngôn ngư. ́ ̀ ́ ̀ 3. Dươi Ngôn ngư Hiên thị, chon ngôn ngư tư danh sach, sau đo bâm  ̉ ̣ ́ ́ ́ OK. ̉ ̀ Ban quyên Thông tin trong tai liêu nay, gôm URL va cac tham chiêu website  ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ Internet khac, co thê thay đôi ma không cân bao trươc va chi đươc cung  ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ câp vơi muc đich thông tin. Toan bô rui ro cua viêc sư dung hay kêt quả  ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ cua viêc sư dung tai liêu nay thuôc vê ngươi dung va Tâp đoan Microsoft  ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ không chiu trach nhiêm nao du noi ro hay ngâm hiêu. Măt khac trư khi đã  ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ́ đươc lưu y, cac công ty, tô chưc vi du, san phâm, tên miên, đia chi thư  ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ điên tư, biêu tương, con ngươi, đia điêm va cac sư kiên sư dung ơ đây  ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ đêu la không co thât, cung như không co dung y găn vơi bât ky công ty,  ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ tô chưc, san phâm, tên miên, đia chi thư điên tư, biêu tương, con  ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ngươi, đia điêm va cac sư kiên thưc sư nao. Viêc tuân thu moi điêu luât  ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ vê ban quyên đươc ap dung la trach nhiêm cua ngươi dung. Không giơi han  ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ vơi cac quyên trong luât ban quyên, không phân nao cua tai liêu nay có  ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ thê đươc sao chep lai, lưu giư hay giơi thiêu trong hê thông tim kiêm,  ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ hay chuyên giao dươi bât cư hinh thưc hay phương tiên nao (điên tư, cơ  ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ hoc, sao chup, ghi âm hay gi khac), hay cho bât cư muc đich gi ma không  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ co câp phep băng văn ban ro rang cua Tâp đoan Microsoft.  ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ Tâp đoan Microsoft co thê co băng sang chê, cac băng sang chê đang chơ  ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́ câp phep, thương hiêu, ban quyên, hay cac quyên sơ hưu tri tuê khac bao  ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ gôm nôi dung chu đê trong tai liêu nay. Trư khi đươc cung câp ro rang  ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ theo Điêu khoan Câp phep Phân mêm cua Microsoft, viêc cung câp tai liêu  ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ nay không cho ban bât cư câp phep nao đôi vơi băng sang chê, cac băng  ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ sang chê đang chơ câp phep, thương hiêu, ban quyên, hay cac quyên sơ  ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ hưu tri tuê khac. ́ ̣ ́ ©2006 Tâp đoan Microsoft. Bao lưu moi quyên. ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ Microsoft, Internet Explorer va Windows 7 hoăc la thương hiêu đa đăng  ̀ ̀ ̣ ̃ ky hoăc la thương hiêu cua Tâp đoan Microsoft tai My va/hay cac quôc  ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ́
  4. gi  hoăc cac vung khac. a ́ ̀ ́ Tên cua cac công ty  va san phâm th ư c sư  đươc noi ơ đây co thê ̉  l ̀  th ương   ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ a hi ̣ êu cua cac chu sơ  hưu tương ưng.  ̉ ́ ̉
Đồng bộ tài khoản