Indexers in Interfaces

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Indexers in Interfaces

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Indexers trong giao diện Bạn có thể khai báo indexers trong một giao diện. Để làm điều này, chỉ rõ có được và / hoặc từ khóa được thiết lập, nhưng thay thế cho cơ thể của việc được, hoặc thiết lập accessor với dấu chấm phẩy. Bất kỳ lớp học hoặc struct mà thực hiện các giao diện phải thực hiện accessors indexer kê khai trong giao diện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Indexers in Interfaces

  1. Indexers in Interfaces You can declare indexers in an interface. To do this, specify the get and/or set keyword, but replace the body of the get or set accessor with a semicolon. Any class or struct that implements the interface must implement the indexer accessors declared in the interface. For example: interface IRawInt { bool this [ int index ] { get; set; } } struct RawInt : IRawInt { ... public bool this [ int index ] { get { ... } set { ... } } ... } If you implement the interface indexer in a class, you can declare the indexer implementations as virtual. This allows further derived classes to override the get and set accessors. For example: class RawInt : IRawInt { ... public virtual bool this [ int index ] { get { ... } set { ... } } ... } You can also choose to implement an indexer by using the explicit interface implementation syntax covered in Chapter 12, “Working with Inheritance.” An explicit
  2. implementation of an indexer is non-public and non-virtual (and so cannot be overridden). For example: struct RawInt : IRawInt { ... bool IRawInt.this [ int index ] { get { ... } set { ... } } ... }
Đồng bộ tài khoản