Internet và báo điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
28
download

Internet và báo điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ năm 1936, nhà phát minh Konrad Zuse phát minh ra máy tính Z1. Máy tính đầu tiên có thể lập chương trình và cài đặt cho nó hoạt động, đến năm 1985 Microsoft bắt tay với Apple cho ra đời các model Microsoft Windows cho đến hiện nay với công nghệ nano (siêu siêu nhỏ) chiếc máy tính đã có những bước tiến dài trên lịch sử công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Internet và báo điện tử

  1. Internet và báo i n t T năm 1936, nhà phát minh Konrad Zuse phát minh ra máy tính Z1. Máy tính u tiên có th l p chương trình và cài t cho nó ho t ng, n năm 1985 Microsoft b t tay v i Apple cho ra i các model Microsoft Windows cho n hi n nay v i công ngh nano (siêu siêu nh ) chi c máy tính ã có nh ng bư c ti n dài trên l ch s công ngh . Khi s phát tri n c a khoa h c công ngh ã t n m t trình nh t nh, nhu c u truy n các d li u thông tin khoa h c ó cũng ngày càng tăng lên. Các ho t ng x lý, th ng kê, phân tích tính toán c a h th ng máytính ã giúp r t nhi u cho các nhà khoa h c trong công vi c c a h . Nhưng có m t th c t là các máy tính này l i là các th c th c l p, không th có s chuy n giao, giao lưu v i các máy tính khác. ý tư ng v m t m ng c a các nhà nghiên c u xu t hi n, qu c gia i u trong ho t ng liên k t máy tính là Hoa Kỳ. Dư i s b o tr c a Cơ quan D án Nghiên c u ti n b thu c B Qu c phòng M , các nhà nghiên c u ã ti n hành tìm ra công ngh nh m liên k t các máy tính có c u trúc ph n c ng khác nhau, s d ng h i u hành khác nhau. Nh ng ngày u c a Internet, máy tính và ư ng liên l c có t c x lý ch m, ch t t i a 50 kilobits/giây. S lư ng máy tính n i vào m ng cũng r t ít, ch có 213 máy. Theo Google, t gi a năm 2003 trên th gi i ã có kho ng 600 tri u ngư i s d ng Internet. Theo th t , nhi u nh t là M , kho ng 176 tri u ngư i, chi m 60,4% dân s . Sau M là Trung Qu c, chi m kho ng 59,1 tri u ngư i, chi m
  2. 4,6%. Vi t Nam tuy n i k t vào Internet có mu n hơn nhưng vào cu i năm 2002 ã t o ư c m t s bùng n thuê bao do hi n tư ng Internet cà phê, m t máy ch chia ra nhi u máy nh làm gi m giá thành, áp ng mong i c a ngư i tiêu dùng. Báo chí tr c tuy n ngày nay là m t trong nh ng ti n ích quan tr ng nh t và là b ph n không th tách r i c a Internet. ây là giai o n phát tri n cao c a lo i hình báo chí mà thông tin ư c truy n i và thu nh n thông qua các thi t b thu phát ư c d t trong tình tr ng “tr c tuy n”, k t n i. Khái ni m tr c tuy n l n u tiên ư c nh c t i trong nh ng năm 70 c a th k XX, ch các d ch v cung c p thông tin qua ư ng i n tho i ho c tín hi u vô tuy n i n là teletex và videotext. Videotext ra i sau và là m t bư c phát tri n c a công ngh teletext. Nó cho phép xem văn b n, hình nh trên màn hình tivi ho c máy vi tính Thông tin ư c chuy n t i và thu nh n qua ư ng iên tho i, cáp ho c m ng máy tính. Videotext là ti n thân c a công ngh world wide web (www) là linh h n c a báo chí tr c tuy n sau này. Năm 1995, nhà cung c p d ch v m ng M là Prodigy ã th c hi n bư c t phá vào lĩnh v c báo chí tr c tuy n khi tung ra th trư ng d ch v www. L p t c, m t lo t các t báo l n c a M ã xây d ng website c a mình trên m ng prodigy như: Los Angeles Times, USA Today, New york Newsday…cùng trong năm 1995, 11 t báo khác châu á cũng xu t hi n trên m ng internet như China Daily, Utusan (Malayxia), Kompas (Indonesia) Asahi Simbun (Nh t B n)… Tính d n ngày 23 tháng 10 năm 2001 ã có kho ng 12.594 a ch trang web truy n thông trên m ng internet, trong ó có 4.028 t p chí, 4.918 a ch báo,
  3. 2158 ài truy n thanh và 1428 ài truy n hình. Ngư i ta ư c tính m i năm m ng toàn c u này có thêm 1,5 tri u thành viên m i. 2. S hình thành và phát tri n c a báo i n t Vi t Nam T i Vi t Nam, năm 1997 nư c ta hoà nh p siêu l cao t c thông tin m ng internet t năm 1997, g n m t năm sau, tháng 2 năm 1998 t p chí Quê Hương cơ quan c a u ban v ngư i nư c ngoài ư c ưa lên m ng internet và tr thành t báo tr c tuy n u tiên c a Vi t Nam. S ki n có ý nghĩa m ư ng này ư c ghi nh n như m t d u n quan tr ng trong l ch s báo chí nư c ta. T ây, h th ng các phương ti n truy n thông i chúng Vi t Nam có thêm m t thành viên m i, m t lo i hình báo chí m i, hi n i và c bi t h u ích trong kh năng tuyên truy n i ngo i. Nh n th y th m nh có m t không hai c a báo trưc tuy n, ngay sau khi t p chí Quê hương tr c tuy n xu t hi n, m t lo t các cơ quan báo chí ti n hành ho t ng th nghi m và l n lư t xu t b n n ph m báo chí c a mình trên m ng Internet. Ngày 19/12/97, m ng thông tin tr c tuy n VNN, ti n thân c a VASC ORIENT ra i. ây là bư c chu n b quan tr ng cho ngày 2/9/2001, trang ch : www.vnn.vn l n u ti n ra m t công chúng mang tên VASC ORIENT Trên n n m ng VNN. Sau ó không lâu, Lao ng cũng ã r t nhanh nh y khi cho ra m t t báo i n t c a mình v i a ch : www.laodong.com.vn. Ngày 26/2/2002, FPT ã chính th c ưa lên m ng t Tin nhanh Vi t Nam (Vnexpress.net). Ngày 25 tháng 11/2002, t báo này ã chính th c ư c c p phép ho t ng báo chí, tr thành t báo tr c tuy n cl p u ti n c a Vi t Nam.
  4. n nay, h u h t các t báo l n c a Vi t Nam như Ti n Phong, Thanh Niên, Lao ng u ã có website báo i n t . Có ngư i nói r ng th i c a báo i nt VN ã b t u. i u ó không ph i không có căn c khi phân tích s li u thuê bao Internet, m t trong nh ng ánh giá có cơ s nh t v tri n v ng c a báo tr c tuy n. Không ch v s lư ng, ch t lư ng các t báo i n t cũng ư c tăng lên áng k v i s chuyên nghi p hóa m c cao. Thông tin ư c c p nh t thư ng xuyên, liên t c và s k t h p truy n thông a phương ti n cũng ư c áp d ng tri t . Vào Vietnamnet TV, Tienphongonline hòan toàn có th xem ư c nh ng o n video ch t lư ng t t. M c tăng trư ng Internet c a Vi t Nam cao g p g n 7 l n khu v c. Các nhà cung c p liên t c ưa ra các d ch v khuy n mãi m i phát tri n thuê bao. ư c bi t các nhà cung c p r t l c quan v ti m năng phát tri n thuê bao trong th i gian t i t i Vi t Nam. a s cho r ng, th i gian v a qua ch m i là "bư c d o u", v i các chính sách m i, t c tăng trư ng thuê bao trong năm nay s r t kh quan. V i s tăng trư ng như hi n nay, và ó m i ch là “bư c d o u”, trong tương lai ch c ch n s ngư i s d ng internet s tăng lên r t nhanh. S ngư i truy c p internet là i u ki n c n báo chí i n t phát tri n i tư ng c gi . V i xu hư ng như hi n nay, th trư ng báo chí i n t ch c ch n s vô cùng sôi ng trong tương lai g n. 3. L i th so sánh c a báo i n t 3.1 C p nh t t ng giây
  5. V i báo in, kỳ phát hành t i a cũng ch d ng l i ba kỳ m t ngày, phát thanh truy n hình ti n xa hơn m t bư c, có th truy n, phát thông tin tr c ti p song song v i s ki n nhưng l i òi h i s chu n b chu áo, công phu v nhân l c và nhi u trang thi t b c ng k nh, t n kém. Báo tr c tuy n ã vư t qua nh ng rào c n này và t rõ tính năng ng, linh ho t có m t không hai. Báo tr c tuy n không m t th i gian chu n b , không b ch m tr trong khâu in n, t ch c phát hành… N i dung thông tin c a báo tr c tuy n không b gi i h n trong khuôn kh c nh, h n h p trên m t gi y, cũng không b ch ư c b i nguyên t c b t di b t d ch v th i gian và th i lư ng phát sóng. Thông tin c a báo tr c tuy n ư c lưu gi dư i d ng t p d li u trên ĩa t nên có th ư c b sung b t kỳ lúc nào, b t k dung lư ng bao nhiêu. Kh năng này kh ng nh thông tin c a báo tr c tuy n là th thông tin nóng nh t, tươi m i nh t, y nh t. Thông tin báo chí tr c tuy n phá v tính nh kỳ thư ng xuyên c a các lo i hình báo chí truy n th ng khác. ó là th thông tin không ch ư c c p nh t t ng giây. Khi m t s ki n x y ra, thông tin u tiên s ư c thông báo và s nv i công chúng và ti p theo ó s là s b sung nh ng tình ti t m i. Ví d : Qua theo dõi c a chúng tôi, trung bình, m t chuyên m c c a Vietnamnet thư ng xu t hi n bài m i sau 1-2 gi , Ti n Phong là 4 gi và vnexpress.net là 1 gi , tu i tr 2 gi /l n. 2.Kh năng a phương ti n
  6. Kh năng a phương ti n c a báo tr c tuy n th hi n s k t h p ch t ch hài hoà các y u t ch vi t, âm thanh, hình nh, màu s c, ho , hình kh i… trong m t s n ph m báo chí. Khi ti p c n m t t báo tr c tuy n, công chúng b t g p ng th i s có m t c a báo in, phát thanh, truy n hình. Không ch c ư c n i dung c a thông tin, h còn có th nghe m t khúc nh c, xem m t o n phim ng n hay ng m m t seri nh sinh ng… Báo tr c tuy n tích h p s c m nh c a các phương ti n truy n thông i chúng truy n th ng, ng th i vư t qua ư c nh ng hàng rào ngăn c n thông tin n v i ngư i c. Hi n nay, vi c xem video trên báo tr c tuy n không còn là i u l l m. Ngày 12 tháng 5, báo Ti n Phong i n t ã th c hi n cu c tư ng thu t tr c tuy n t i hi n trư ng v b t cóc con tin th xã Hà ông, Hà Tây và ngay sau ó, c gi ã có th xem o n phim dài 8 phút v quang c nh nơi s y ra s vi c v i ch t lư ng hình nh t t. Vi c làm này tư ng ph c t p nhưng v m t k thu t, vi c chèn băng video vào tác ph m báo chí không khác gì nhi u so v i vi c chèn m t… b c nh. 3.Tính tương tác c a báo tr c tuy n Hơn b t kỳ m t lo i hình báo chí nào khác, báo tr c tuy n có tính tương tác cao th hi n rõ tính i chúng và tho mãn ư c nhu c u thông tin a chi u c a ngư i c. Theo lý thuy t truy n thông, tương tác qua l i gi a công chúng và toà so n qua kênh thông tin ph n h i là m t y u t quan tr ng th hi n hi u qu truy n thông ng th i t o ra cơ s toà so n i u ch nh n i dung, hình th c thông tin theo hư ng tăng cư ng ch t lư ng.
  7. Ngoài ra, báo tr c tuy n tr i hơn phương ti n truy n thông i chúng (PTTTT C) truy n th ng kh năng g n k t lưu gi c gi b ng hình nh phân ph i báo theo yêu c u. Khi ngư i c b ng vài thao tác ơn gi n như ti n hành ăng ký và cung c p a ch thư i n t c a mình cho toà so n, toà so n s g i b n tóm t n s báo m i dư i d ng thư i n t có ch a siêu liên k t v i toàn văn n i dung. G n ây, tính tương tác c a báo chí tr c tuy n ư c nâng lên m c cao nh t: Tương tác tr c tuy n. Công chúng kh p m i nơi trên trái t có th tham gia vào quá trình giao lưu tr c tuy n, ư c các nhân v t khách m i ho c phóng viên tr c ti p cung c p thông tin và gi i áp th c m c. Hình th c này Vi t Nam ang ư c nhi u toà so n báo chú ý khai thác. V i báo Ti n Phong, dù m i ra i nhưng ã th c hi n ư c t i trên 10 cu c bàn tròn tr c tuy n v các v n “nóng” như Hoa h u Vi t Nam, HLV trư ng A. Ried, S ng th , Doanh nhân 8X, ôn thi i h c. M i cu c giao lưu tr c tuy n thu hút ư c hàng ch c ngàn ngư i theo dõi. Theo Thư ký tòa so n (TKTS) Tienphongonline (TPO), m i ngày TPO nh n ư c trên 200 ph n h i c a c gi v các v n báo nêu. Nói như v y th y r ng tính tương tác c a báo tr c tuy n là vô cùng quan tr ng, nó thu hút ư c c gi vì “tính vô danh”, ch c n vài thao tác vô cùng ơn gian, b n ã có th bày t quan i m, ý ki n cá nhân c a mình mà không s b ai phát hi n ra mình. 4.Kh năng truy n t i thông tin không h n ch
  8. Báo tr c tuy n không có s trang h n nh, báo tr c tuy n cũng không quan tâm n thơi gian, th i lư ng phát sóng nên n i dung thông tin c a báo tr c tuy n có th phát tri n không gi i h n nh vi thi t l p các siêu liên k t. Chính nh nh ng siêu liên k t này mà ôi khi, ch c n m t dòng tít hi n lên trên trang bao nhưng ng sau nó là c m t kho tư li u kh ng l . Tóm l i: V i nh ng ưu th rõ nét c a báo tr c tuy n so v i các lo i hình TT C truy n th ng, báo i n t trên th gi i ang có bư c phát tri n nh y v t và ã có ngư i nói r ng, báo i n t ã “c u” báo in. Vi t Nam, v i xu hư ng như hi n nay, ch c ch n báo i n t s tr thành m t “th l c” m i c a n n báo chí nói riêng và trong xã h i nói chung.
Đồng bộ tài khoản