Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 1

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
22
download

Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Kết nối con người bằng công nghệ mang tính nhân bản” - một sứ mệnh quá lớn của khát vọng phục vụ xã hội được một người Phần Lan cùng công ty của mình nhận lãnh. Chính Nokia, chứ không ai khác hơn, đã làm được một việc phi thường: đưa những công nghệ tưởng như sang trọng nhất trong thế giới di động trao tận tay những người lao động bình thường nhất. Đơn giản, vì họ cần công nghệ ấy để cuộc sống, công việc của họ tốt hơn. Chính Nokia, chứ không ai khác, đã đạp bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Jorma Ollila và Nokia Đưa thế giới đến gần nhau - phần 1

 1. ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 1
 2. ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI Jorma Ollila & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU Àùång Tûúi - Ngoåc Hoaâng vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn Bieân taäp: Haûi Vaân gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån. Bìa: Höõu Baéc Söûa baûn in: Thanh Vieät PACE giûä baãn quyïìn Copyright©2007 by PACE Kyõ thuaät vi tính: Mai Khanh + Thanh Haø Böå saách àaä àûúåc àùng kyá baãn quyïìn, moåi thöng tin xin vui loâng gûãi vïì: PACE NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ Toâa nhaâ PACE 161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh 341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1 ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam Website: http://www.nxbtre.com.vn Email: BOOK@pace.edu.vn CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI 20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh. ÑT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn Taác giaã têåp saách: Àùång Tûúi - Ngoåc Hoaâng (möåt phêìn cuãa dûå aán) vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán: Trêìn Vuä Nguyïn Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán: Trêìn Vuä Nguyïn Nguyïîn Dûúng Hiïëu Nguyïîn Höìng Dung Nguyïîn Thõ Haâ 2 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 3
 3. Muåc luåc Cuâng baån àoåc, KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI? 7 Lúâi noái àêìu 13 Nhûäng tûâ viïët tùæt 19 PHÊÌN I. MANG INTERNET VAÂO TUÁI AÁO CUÃA TÛÂNG NGÛÚÂI Chûúng 1. 23 ÀI THEO NIÏÌM TIN CUÃA CHÑNH MÒNH Gia nhêåp vûåc thùèm Nokia 24 Ollila chaåm vaâo àiïån thoaåi di àöång 31 Thùæp lûãa cho nhûäng ngûúâi cöång sûå 38 Jorma Ollila vaâ triïët lyá thñch nghi cuöåc söëng 40 Chaåy vïì phña cú höåi cuãa liïn minh - liïn kïët 61 Khai thaác moåi nguöìn lûåc sùén coá 68 Chûúng 2. 85 Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin TAÁI CÊËU TRUÁC ÀÏÍ TOAÂN CÊÌU HOÁA chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt Ollila thuyïët phuåc chiïën lûúåc têåp trung Höìng Köng 86 tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ thûåc hiïån têåp saách naây. Hoåc tûâ di saãn 93 4 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 5
 4. PHÊÌN II. KINH DOANH KHÖNG BIÏN GIÚÁI TRONG XAÄ HÖÅI TOAÂN CÊÌU Cuâng baån àoåc Chûúng 1. 107 KÏËT NÖËI MOÅI NGÛÚÂI Thûúng hiïåu “nhên baãn” 108 Thiïët kïë: Caá nhên hoáa 121 KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI? R&D vaâ caách àöëi thoaåi vúái thúâi àaåi 124 Tûâ Àiïån thoaåi di àöång àïën Maáy tñnh àa phûúng tiïån Böå saách maâ baån àoåc àang cêìm trïn tay laâ kïët quaã 139 cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àaåo Kinh “Nokia way”àûúâng àïën àónh cao thïë giúái 144 doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do Töí húåp Giaáo duåc PACE thûåc hiïån trong suöët 14 thaáng vûâa qua. Chûúng 2. 151 Chuáng töi àùåt tïn cho böå saách naây laâ Àaåo Kinh CÖNG THÛÁC OLLILA doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái vúái mong muöën àûúåc Lùæng nghe nhên viïn 152 chia seã cuâng baån àoåc, àùåc biïåt laâ baån àoåc doanh nhên Caãi töí quaãn trõ theo phong caách Ollila 157 vaâ baån àoåc quan têm àïën kinh doanh, nhûäng kiïën giaãi Àêìu tû vaâo con ngûúâi cöng thûác sûác maånh cuãa Ollila vïì haâng loaåt caác cêu hoãi nhû: “Kinh doanh laâ gò?”, 176 “Doanh nhên laâ ai?”, “Àêu laâ ‘àaåo’ cuãa nghïì kinh Tin vaâo sûác treã 182 doanh?” vaâ “Taåi sao kinh doanh laâ möåt nghïì cao quyá vaâ xûáng àaáng àûúåc xaä höåi tön vinh?”... Chûúng kïët. 187 Àöåi nguä chuyïn gia cuãa PACE cuâng caác cöång sûå àaä “CHUÁNG TÖI KHÖNG CÊÌN NHÛÄNG HUYÏÌN THOAÅI nghiïn cûáu cuöåc àúâi vaâ sûå nghiïåp cuãa 25 doanh nhên ANH HUÂNG” huyïìn thoaåi, àïën tûâ 25 têåp àoaân kinh doanh dêîn àêìu Nhiïåm vuå cuöëi cuâng 188 trong nhûäng baãng xïëp haång doanh nghiïåp trïn toaân thïë “Mêåt maä” Ollila 198 giúái, nhùçm tòm kiïëm “caái àaåo”, caái triïët lyá cöët loäi trong Vïì nguöìn taâi liïåu 211 kinh doanh cuãa hoå. Muåc àñch laâ àïí lyá giaãi xem vò sao hoå laâ nhûäng ngûúâi kiïëm tiïìn nhanh nhêët, kiïëm tiïìn nhiïìu nhêët vaâ kiïëm tiïìn bïìn vûäng nhêët thïë giúái, àöìng thúâi hoå laåi àûúåc xaä höåi àùåc biïåt kñnh troång? Phên tñch tûâng chùång àûúâng, tûâng möëc sûå nghiïåp, tûâng bûúác thùng trêìm... cuãa nhûäng huyïìn thoaåi doanh nhên naây, chuáng töi àaä àuác kïët àûúåc nhûäng neát chung 6 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 7
 5. nhêët, noái chñnh xaác hún, laâ nhûäng yïëu töë khiïën hoå trúã Cêu chuyïån thûá hai vïì möåt cú súã saãn xuêët tuã sùæt. nïn vô àaåi, trúã thaânh nhûäng doanh nhên huyïìn thoaåi. Ngûúâi ta thûúâng mua tuã cuãa cú súã naây vïì àïí àûång höì Àoá laâ sûå khao khaát, laâ niïìm àam mï möåt caách maänh sú. Möåt cú súã beá xñu rêët àöîi bònh thûúâng thò liïåu coá liïåt àïí saáng taåo, àïí àem àïën thêåt nhiïìu giaá trõ múái mang trong ngûúâi “sûá mïånh xaä höåi”? Trong möåt thúâi cho cuöåc söëng vaâ cho xaä höåi. Hoå àaä thûåc hiïån àûúåc gian daâi, cú súã hoaåt àöång cêìm chûâng, cho àïën möåt àiïìu àoá bùçng viïåc cöëng hiïën caã cuöåc àúâi mònh lêîn viïåc ngaây öng chuã cuãa noá thay àöíi caách nghô: töi khöng truyïìn àaåt, dêîn àûúâng cho hêåu thïë. “baán tuã sùæt” nûäa, maâ seä “baán giaãi phaáp lûu trûä höì sú Trong lúâi àêìu naây cuãa böå saách, chuáng töi cuäng muöën vùn phoâng”. Tûâ àoá, öng vaâ àöìng sûå tiïën haânh nghiïn kïí laåi vúái quyá võ möåt vaâi cêu chuyïån vaâ möåt vaâi so cûáu àïí taåo ra nhûäng caái tuã sao cho coá thïí chöëng àûúåc saánh maâ PACE luön tûå haâo khi tòm thêëy noá trong haânh möëi, moåt, chöëng thêëm, ngùn tuã naây thò coá khoáa kiïn cöë trònh Khaát voång Doanh trñ cuãa mònh trong suöët nhûäng àïí àûång höì sú quan troång, ngùn tuã khaác thò khöng cêìn nùm vûâa qua: khoáa àïí dïî keáo ra keáo vaâo... Öng cuäng chõu khoá ài àïën caác vùn phoâng àïí nghiïn cûáu maâu sún, thay àöíi kñch Baâ chuã möåt tiïåm taåp hoáa suöët ngaây khöng vui vò cúä, kiïíu daáng... Thïë laâ saãn phêím cuãa öng coân thïm tñnh buön baán ïë êím. Nhûng sau nhûäng ngaây thaáng nhòn nùng laâm àeåp cho caã vùn phoâng cuãa caác cöng ty. Chó vaâo “mùæt” khaách haâng, baâ chúåt nghô: “Sao töi khöng laâ sau möåt thúâi gian ngùæn, cú súã cuãa öng àaä löåt xaác vaâ ngûúâi giaãi quyïët vêën àïì nhu yïëu phêím cho caã xoám?”. phaát triïín rêët nhanh. Vaâ moåi chuyïån thay àöíi. Tûâ àoá, nhiïìu gia àònh chûa Nhû vêåy, doanh nghiïåp lúán hay nhoã tuây thuöåc vaâo khaá giaã trong khu phöë coá thïí mua möåt, hai goái mò töm vêën àïì xaä höåi maâ hoå giaãi quyïët àûúåc. Baâ chuã taåp hoáa (maâ khöng cêìn phaãi mua caã thuâng mò), möåt teáp böåt cuãa khu phöë noå cuâng Sam Walton (öng chuã têåp àoaân ngoåt (maâ khöng cêìn phaãi mua caã goái böåt ngoåt). Baâ coá baán leã lúán nhêët thïë giúái Wal-Mart) àïìu giaãi quyïët vêën thïí múã cûãa luác múâ saáng hay nûãa àïm, khi chùèng coân àïì mua sùæm cuãa xaä höåi thöng qua viïåc múã cûãa haâng núi naâo baán haâng nûäa àïí àaáp ûáng nhu cêìu “hïët chanh baán leã. Hoå chó khaác nhau vïì phaåm vi: xaä höåi cuãa baâ àöåt xuêët” hoùåc “nhaâ khöng coân nûúác mùæm”. Hay hún chuã tiïåm taåp hoáa laâ möåt khu phöë, coân xaä höåi cuãa Sam nûäa, moåi ngûúâi chó “xeåt” möåt hai bûúác chên laâ coá ngay mang têìm cúä thïë giúái. nhûäng vêåt phêím cêìn thiïët nhêët cho gia àònh. Laåi thïm Àiïìu xaä höåi quan têm khöng phaãi laâ doanh nghiïåp chuyïån giaá caã cuãa baâ so vúái chúå vaâ siïu thõ cuäng àoá kiïëm àûúåc bao nhiïu maâ laâ hoå àaä mang laåi gò cho chùèng chïnh lïåch laâ bao. Ai cuäng àoaán ra kïët quaã: cöång àöìng. Chùèng haån, trong khi tó phuá Nhêåt, Toyoda cûãa tiïåm suöët ngaây ngûúâi ra keã vaâo, baâ thò baán haâng (“cha àeã” cuãa Toyota), vúái tinh thêìn aái quöëc àûúåc ngûúâi luön tay vaâ cûúâi noái luön miïång. Khöng chó tiïìn laäi thu Nhêåt xem nhû anh huâng dên töåc thò tó phuá Nga, àûúåc tùng cao, maâ baâ coân coá “lúåi nhuêån” lúán nhêët laâ Khodorkovsky (öng chuã cuãa Yukos), öng ta laâ ai trong sûå quyá mïën cuãa moåi ngûúâi daânh cho möåt ngûúâi biïët mùæt dên Nga thò chó ngûúâi Nga múái thêëu roä. Sûå khaác kinh doanh nhû baâ. nhau naây coá leä do caách thûác kiïëm tiïìn cuãa hoå. 8 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 9
 6. Nghïì kinh doanh, xûa nay vêîn thûúâng bõ hiïíu chó hoå ài vaâo lõch sûã kinh doanh thïë giúái nhû nhûäng huyïìn nhû laâ nghïì “kiïëm tiïìn”. Nhûng thûåc chêët, khöng hïì thoaåi, doanh nghiïåp cuãa hoå cuäng vô àaåi vaâ trûúâng töìn. coá nghïì kiïëm tiïìn, búãi nghïì naâo thò cuäng kiïëm tiïìn Nhû vêåy, vúái möåt têm thïë luön hûúáng vïì cöång àöìng, caã. Chùèng haån, luêåt sû kiïëm tiïìn bùçng viïåc haânh luön khaát khao laâm cho xaä höåi quanh mònh (coá thïí nhoã nghïì luêåt, baác sô kiïëm tiïìn bùçng caách chûäa bïånh cûáu goån trong möåt ngöi laâng hoùåc röång lúán bùçng caã möåt ngûúâi... Vaâ doanh nhên, ngûúâi haânh nghïì kinh doanh, hïå mùåt trúâi) töët àeåp hún, chñnh hoå, nhûäng doanh nhên cuäng kiïëm tiïìn bùçng caách laänh àaåo möåt doanh (duâ lúán hay nhoã, duâ “Têy” hay “Ta”, duâ “cöí” hay “kim”) nghiïåp vaâ thöng qua doanh nghiïåp àoá àïí giaãi quyïët luön àûúåc xaä höåi tön vinh khöng phaãi vò söë cuãa caãi vêën àïì hay àaáp ûáng nhu cêìu naâo àoá cuãa xaä höåi. khöíng löì hoå kiïëm àûúåc, maâ vò nhûäng àoáng goáp vö giaá Nhûng àiïìu khaác biïåt cuãa nghïì kinh doanh laâ trong cuãa hoå vaâo sûå àöíi thay cuãa thïë giúái naây. quaá trònh haânh nghïì cuãa mònh doanh nhên khöng Song song vúái nhûäng doanh nhên lêîy lûâng cuãa thïë haânh àöång möåt caách àún leã maâ biïët kiïën taåo ra caác giúái, àiïìu khaác biïåt úã böå saách naây laâ chuáng töi àaä chuöîi giaá trõ. Cuå thïí hún, hoå nùæm lêëy möåt doanh khúãi sûå haânh trònh tòm kiïëm nhûäng “huyïìn thoaåi nghiïåp vaâ têåp húåp bïn mònh nhiïìu thaânh viïn àïí doanh nhên Viïåt Nam” àïí, nhû möåt cöë gùæng, “àõnh võ” cuâng cöång hûúãng laåi nhùçm hònh thaânh möåt sûác maånh xem öng cha ta ngaây xûa àaä khúãi sûå kinh doanh nhû töíng lûåc, tûâ àoá taåo ra nhiïìu giaá trõ hún cho xaä höåi. Àoá thïë naâo. Vaâ thêåt bêët ngúâ, trong lõch sûã Viïåt Nam àaä cuäng chñnh laâ lyá do maâ nghïì kinh doanh thûúâng tûâng coá nhûäng Lûúng Vùn Can, Baåch Thaái Bûúãi, kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún so vúái nhûäng nghïì khaác vaâ Nguyïîn Sún Haâ, Trõnh Vùn Bö... vúái nhûäng tû tûúãng vêîn àûúåc cöång àöìng xaä höåi uãng höå. kinh doanh coá thïí gêy ngaåc nhiïn cho àïën têån bêy giúâ. Nghiïn cûáu 25 huyïìn thoaåi doanh nhên thïë giúái cho thêëy, duâ coá quaá nhiïìu sûå khaác biïåt nhûng hoå àïìu coá Nhòn “Têy” seä thêëy “Àöng”, soi “cöí” maâ ngêîm túái chung möåt tû tûúãng chuã àaåo: “Kinh doanh laâ phuång sûå “kim”, àoá laâ àiïìu maâ chuáng töi, nhûäng ngûúâi thûåc hiïån xaä höåi”. Hay noái möåt caách àêìy àuã hún, “Kinh doanh laâ böå saách, mong muöën àûúåc chia seã. Böå saách naây cuäng kiïëm tiïìn bùçng caách phuång sûå xaä höåi, bùçng caách duâng laâ möåt cêu chuyïån, möåt phaác thaão cho bûác tranh toaân saãn phêím hay dõch vuå nhû laâ phûúng tiïån àïí giaãi caãnh sinh àöång vaâ àêìy maâu sùæc vïì doanh nhên thïë quyïët nhûäng vêën àïì cuãa xaä höåi vaâ laâm cho cuöåc söëng giúái - nhûäng doanh nhên laâm thay àöíi thïë giúái, vaâ vïì trúã nïn töët àeåp hún”. möåt thïë hïå doanh nhên tiïìn böëi cuãa Viïåt Nam caách Caái “àaåo” kinh doanh naây àaä àûúåc hoå quaán triïåt àêy gêìn möåt trùm nùm lõch sûã - möåt thïë hïå doanh ngay tûâ buöíi àêìu khúãi nghiïåp àêìy gian khoá cho túái luác nhên maâ àïën ngaây nay chuáng ta vêîn coá thïí tûå haâo. Tûâ thaânh cöng. Vaâ sûå thêåt naây cuäng chñnh laâ lyá do giuáp àoá, nhûäng nöî lûåc naây seä goáp phêìn hònh thaânh vùn hoáa hoå kiïëm tiïìn nhanh nhêët, nhiïìu nhêët, bïìn nhêët, coân doanh nhên Viïåt, möåt böå phêån quan troång trong vùn baãn thên hoå thò àûúåc xaä höåi tön vinh, nïí troång, vaâ röìi hoáa Viïåt Nam. 10 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 11
 7. Chuáng töi xin àûúåc gûãi lúâi tri ên trên troång nhêët àïën nhûäng àöìng nghiïåp àaä höî trúå tinh thêìn cho chuáng töi, àïën caác caá nhên vaâ àún võ àaä sùén loâng höî trúå thöng tin, tû liïåu trong quaá trònh nghiïn cûáu. Àùåc biïåt, chuáng LÚÂI NOÁI ÀÊÌU töi muöën gûãi lúâi caám ún chên thaânh àïën caác têåp àoaân haâng àêìu thïë giúái do caác doanh nhên huyïìn thoaåi Ruâa coá thïí di chuyïín vúái töëc àöå phi thuyïìn? saáng lêåp, caám ún gia töåc hoå Lûúng, gia töåc hoå Baåch,... Coá möåt cêu chuyïån nguå ngön nöíi tiïëng trïn thïë - hêåu duïå cuãa cuå Lûúng Vùn Can, cuå Baåch Thaái Bûúãi... giúái - chuyïån ruâa vaâ thoã. Trong cuöåc àua lûâng àaä nhiïåt têm giuáp àúä chuáng töi trong suöët quaá trònh “ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái”. danh cuãa truyïån nguå ngön naây, thoã àaä thua ruâa Viïåc triïín khai dûå aán naây tûâ khêu nghiïn cûáu àïën chó vò ham chúi, coân ruâa àaä thùæng nhúâ vaâo sûå têåp thïí hiïån thaânh saách trong möåt thúâi gian khöng daâi, trung vúái têët caã khaã nùng nùång nïì cuãa mònh vaâ cuâng nhûäng khoá khùn trong quaá trònh ài tòm tû liïåu nhúâ vaâo chñnh sai lêìm cuãa baån chúi. lõch sûã vïì caác nhên vêåt, chùæc hùèn böå saách seä khoá traánh Möåt chuyïån nguå ngön thêëm àêîm tñnh tû tûúãng. khoãi nhûäng sai soát nhêët àõnh. Do vêåy, chuáng töi rêët Möåt baâi hoåc luön luön àuáng trong lyá thuyïët vaâ àiïìu mong nhêån àûúåc sûå thöng caãm cuäng nhû nhûäng goáp kiïån lyá tûúãng. yá chia seã cuãa baån àoåc gêìn xa vïì böå saách àïí lêìn taái Nhûng nïëu thoã chúi àaâng hoaâng vaâ têåp trung thò baãn tiïëp theo àûúåc hoaân thiïån hún. sao? Ruâa nùæm chùæc phêìn thua. Chuáng töi, PACE vaâ Nhaâ xuêët baãn Treã, xin trên troång giúái thiïåu cuâng baån àoåc böå saách àêìy têm huyïët naây. Vêåy keã ñt lúåi thïë luön luön thua? Vaâ chuáng töi cuäng tin rùçng, qua böå saách naây, baån àoåc Cêu traã lúâi tûâ lõch sûã laâ khöng hùèn vêåy. Chuyïån seä coá thïm kiïën giaãi vïì “àaåo kinh doanh”, àïí tûâ àoá, tûå gò seä xaãy ra nïëu ruâa gùæn cho mònh möåt vaâi baánh mònh àûa ra möåt àõnh nghôa cho nghïì kinh doanh vaâ tûå mònh khùèng àõnh rùçng, kinh doanh laâ kiïëm tiïìn hay xe, hoùåc sùæm möåt chiïëc xe maáy, hay àaåi loaåi gùæn phuång sûå xaä höåi! cho mònh möåt chiïëc tïn lûãa? Kïët quaã cuöåc àua khi àoá seä tuây thuöåc vaâo lûåa Thay mùåt Nhoám taác giaã cuãa böå saách choån cuãa Ruâa. Giaãn Tû Trung - Ngûúâi Saáng lêåp PACE Àoá laâ cêu chuyïån cuãa Nokia – cêu chuyïån àûúåc Saâi Goân, Xuên Àinh Húåi, 2007 mïånh danh laâ huyïìn thoaåi hiïån àaåi cuãa Phêìn Lan. Chuá ruâa Nokia àaä àûúåc gùæn möåt chiïëc tïn lûãa. Chuáng töi seä cuâng baån àoåc Viïåt Nam khaám phaá 12 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 13
 8. cêu chuyïån vïì ngûúâi àaä kiïën taåo nïn chuyïën bay sûã 140 nùm cuãa noá. Chuáng ta chó noái vïì ngûúâi taåo vô àaåi cuãa chuá ruâa Nokia. Àoá laâ Jorma Ollila. ra cêu chuyïån naây, Jorma Ollila, àïí tòm hiïíu taác giaã cuãa bñ quyïët “biïën möåt ngûúâi tñ hon trúã thaânh Taåi sao phaãi laâ Jorma Ollila? ngûúâi dêîn àêìu thïë giúái”. Möåt thiïn taâi thò phaãi coá Eljas Repo, töíng biïn têåp Arvopaperi – taåp chñ khaã nùng taåo ra ûúác mú núi keã khaác, vò chñnh hoå thõ trûúâng chûáng khoaán haâng àêìu Phêìn Lan goåi kñch thñch trñ tûúãng tûúång vûúåt giúái haån, xaác àõnh Jorma Ollila laâ “thêìn thoaåi Ollila”. Àoá laâ Repo chó nhûäng khaã nùng múái cuãa con ngûúâi. Vaâ möåt thiïn nhùæc laåi tûâ ngûä rêët quen thuöåc àöëi vúái ngûúâi Phêìn taâi thò phaãi cöëng hiïën nhûäng kinh nghiïåm múái maâ Lan. Taåi sao? Vò chñnh Ollila àaä laâm nïn hiïån tûúång tûâ àoá nhûäng ai àang hy voång coá thïí tiïëp tuåc hiïån Nokia “cöng ty lúán nhêët, giaá trõ nhêët cuãa Phêìn thûåc hoáa ûúác mú. Ollila coá àuã nhûäng àiïìu àoá. Àoá Lan” nhû Repo àaä viïët. Nokia cuäng laâ hiïån tûúång laâ lyá do nûäa àïí cêu chuyïån Ollila cêìn àûúåc kïí bùçng chêu Êu “chûáng toã rùçng ngûúâi chêu Êu coá thïí dêîn tiïëng Viïåt. àêìu thïë giúái trong cöng nghïå cao” nhû Fortune, Möåt thiïn taâi kinh doanh àûúåc xaác àõnh búãi khaã cuãa Myä, nhêån àõnh. Trïn quy mö toaân cêìu, hiïåp nùng laâm ra nhiïìu tiïìn cho doanh nghiïåp, cho höåi GSM thïë giúái àaä trao giaãi thûúãng thaânh tûåu troån nhên viïn, cho àêët nûúác vaâ xaä höåi. Nhûng möåt khi àúâi cho Ollila vò “nhûäng cöëng hiïën cho lõch sûã phaát hoå vûúåt lïn trïn caã khaã nùng kiïëm tiïìn, röìi taåo ra triïín truyïìn thöng di àöång”. Nïëu trong nûúác, Nokia àûúåc möåt giaá trõ ngoaåi haång cho doanh nghiïåp búãi chiïëm 1/5 thu nhêåp quöëc gia thò, trïn toaân haânh nhûäng cöëng hiïën mang tñnh múã àûúâng cho nhên tinh, àiïån thoaåi Nokia chiïëm mûác 1/3 thõ trûúâng loaåi, thò chuáng ta phaãi goåi àoá laâ huyïìn thoaåi. Jorma àiïån thoaåi. Àoá laâ têåp àoaân àa quöëc gia duy nhêët Ollila àaåt àûúåc caã hai. Öng àaä kiïën taåo trúã laåi cuãa Phêìn Lan vaâ laâ nhaâ doanh nghiïåp dêîn àêìu thïë Nokia tûâ vûåc sêu phaá saãn, laâm cho noá giaâu coá, biïën giúái trong lônh vûåc naây. têåp àoaân tûâ dûúái con söë khöng àïën chöî chiïëm 1/5 Têët caã diïîn ra trong möåt thúâi gian cûåc ngùæn, chûa töíng thu nhêåp quöëc gia. Cöët loäi hún, öng àaä taåo ra àêìy 10 nùm – trong àoá chó cêìn 5 nùm àïí àaåt võ trñ àûúåc giaá trõ cho doanh nghiïåp vúái tû caách laâ nhaâ dêîn àêìu thïë giúái. tiïn phong cöëng hiïën cho lõch sûã cöng nghïå cuãa Cêu chuyïån vïì Ollila vaâ Nokia laâ möåt phêìn cêu thïë giúái nhûäng cöåt möëc phaát triïín quan troång, laâm chuyïån maâ Viïåt Nam àang vaâ seä phaãi viïët trong cho doanh nghiïåp trúã thaânh möåt cöng cuå phuåc vuå tûúng lai. thïë giúái. Möîi cöåt möëc maâ Nokia ghi dêëu trong lõch Chuáng ta khöng thêåt sûå giaãi maä Nokia – vúái lõch sûã cöng nghïå truyïìn thöng di àöång laâ möåt lêìn giuáp 14 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 15
 9. ngûúâi duâng thay àöíi caách thûác giao tiïëp trong hûúng öng àaä thûåc haânh möåt lyá thuyïët maâ öng cuöåc söëng. Taác àöång cuãa noá aãnh hûúãng àïën cuöåc chûa hïì biïët trûúác. Ollila – ngûúâi laâm thuï cho söëng haâng ngaây cuãa haâng trùm triïåu con ngûúâi tûâ phûúng Têy àaä noái möåt cêu rêët xuác àöång: “Nokia chêu Êu, chêu AÁ àïën chêu Phi, chêu Àaåi dûúng vaâ laâ trûúâng àaåi hoåc cuãa töi”. “Àaåi hoåc” luön luön laâ ngay trïn àêët Myä - trung têm kyä thuêåt cao lúán nhêët núi mang sûá mïånh khaám phaá caái múái, caái chûa cuãa thïë giúái. biïët. Do àoá, ruãi ro cuãa noá luön luön treo trïn àêìu Khöng chó ngûúâi Viïåt Nam, maâ haâng trùm triïåu vaâ baån phaãi sùén saâng hoåc tûâ thêët baåi cuäng nhû giú ngûúâi trïn thïë giúái àïìu biïët triïët lyá “Conecting àêìu chõu baáng. Nhûäng gò öng àaä laâm trong sûå People” laâ cuãa Nokia – ra àúâi trong thúâi kyâ Ollila. nghiïåp cûåc kyâ thaânh cöng cuãa mònh thò giöëng hïåt Cuöën saách naây hûúáng àïën sûå gêìn guäi thay vò thao sûá mïånh cuãa möåt trûúâng àaåi hoåc. Caác lyá thuyïët thao bêët tuyïåt vïì möåt tûúång àaâi chó àïí chiïm phaãi ra àúâi tiïëp theo thúâi kyâ nghiïn cûáu vaâ thûã ngûúäng àún thuêìn. nghiïåm maâ khöng àûúåc pheáp sai. Caác lyá thuyïët * xuêët phaát tûâ Nokia trong thúâi kyâ Ollila àaä àûúåc * * nghiïn cûáu chñnh quy vaâ khöng chñnh quy, riïng Ollila coá aánh nhòn maånh meä vaâ coá sûác àiïìu khiïín caá nhên öng, caác thaânh quaã àaä àûa öng àïën caã taá ngûúâi khaác nhûng nuå cûúâi cuãa öng thò cúãi múã. chûác vuå cao cêëp trong caác têåp àoaân haâng àêìu thïë Nokia coá bûúác àaåi nhaãy voåt trong cöng cuöåc taái giúái nhû Shell, General Motor. Öng laâ möåt CEO cêëu truác nhûng cuäng “húã sûúân” trong nhiïìu dõp chuyïn nghiïåp haâng àêìu thïë giúái. Cêu chuyïån vïì thi thöë. Ollila coá bùçng chûáng vïì “thuyïët thñch nghi” möåt CEO huyïìn thoaåi chùæc chùæn laâ hûäu ñch cho rêët àöåc àaáo, àoá chñnh laâ sûå lûåa choån duy nhêët cöng cuöåc hònh thaânh thïë hïå CEO chuyïn nghiïåp trong tònh traång hiïím ngheâo. Thay vò chúâ cú höåi úã Viïåt Nam. àïën vúái dên töåc mònh, öng àaä nhanh chên chaåy Ollila àaä gùæn cho Ruâa nhoã Nokia sûác bay cuãa àïën vúái noá – cú höåi GSM. Do àoá, phêìn naây cuãa möåt phi thuyïìn. Vêåy, viïåc thuá võ cêìn laâm laâ haäy cuöën saách cho thêëy “töi thñch thûã thaách” nhû öng thûã khaám phaá “hïå àiïìu khiïín” cuãa chiïëc phi noái, kiïíu maåo hiïím cuãa nhûäng ngûúâi nghô lúán, àêìy thuyïìn Ollila. khaát voång trong traách nhiïåm. Vaâ múâi baån àoåc cuâng chuáng töi lïn àûúâng chu du Nïìn taãng khaác biïåt cuãa Jorma Ollila laâ ngûúâi àaân vaâo möåt thïë giúái cuãa khaát voång, khaát voång kïët nöëi öng naây àaä hoåc rêët nhiïìu, thûåc haânh rêët nhiïìu con ngûúâi vúái con ngûúâi vò möåt xaä höåi haånh phuác nhûäng baâi thûåc haânh quöëc tïë, àïí röìi trúã vïì quï hún. 16 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 17
 10. NHÛÄNG TÛÂ VIÏËT TÙÆT - CEO: Chief Excutive Officer - (Töíng) giaám àöëc àiïìu haânh. - GSM: Global System for Mobile communications - Hïå thöëng truyïìn thöng di àöång toaân cêìu. GSM laâ hïå thöëng àiïån thoaåi maång lûúái sûã duång kyä thuêåt söë, khaác vúái hïå thöëng maång àiïån thoaåi analog cöí àiïín. - 3G: Third generation systems – laâ hïå thöëng thïë hïå thûá ba, cho pheáp truyïìn caã dûä liïåu thoaåi vaâ dûä liïåu ngoaâi thoaåi nhû taãi dûä liïåu, gûãi email, tin nhùæn nhanh, hònh aãnh. Dõch vuå thoaåi video thûúâng àûúåc miïu taã nhû laâ laá cúâ àêìu cuãa thïë hïå 3G. Trong khi àoá, thïë hïå 2G (Second genera- tion systems) cuäng ûáng duång cöng nghïå söë nhûng coá ñt khaã nùng truy cêåp vaâo Internet nhû 3G, noá chó bao göìm thoaåi, truyïìn dûä liïåu vaâ fax. Vaâ 1G (First generation systems) laâ kyä thuêåt tûúng tûå analog. - R&D: Research & Development – Nghiïn cûáu vaâ Phaát triïín 18 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 19
 11. P hêìn I. MANG INTERNET VAÂO TUÁI AÁO CUÃA TÛÂNG NGÛÚÂI Muâa thu Phêìn Lan, tuyïët àaä rúi khùæp khöng gian, àuã laånh àïí hònh thaânh lúáp bùng trïn mùåt höì. Nhaâ nghó cuãa gia àònh möåt ngûúâi àaân öng noå laâ möåt caái cabin nùçm thú möång bïn höì nûúác giúâ àêy coá möåt lúáp bùng phuã trïn àoá. Bêët ngúâ nhûäng ngûúâi con àûa ra möåt thaách thûác daânh cho öng böë: “Böë coá daám búi trong höì nûúác bùng giaá kia khöng?”. Ngûúâi àaân öng vûâa bûúác ra tûâ phoâng xöng húi, ngûâng möåt laát vaâ lao thùèng xuöëng mùåt nûúác. Mùåt höì dúån soáng laâm lay àöång nhûäng taãng bùng moãng. Tuyïët rúi laånh giaá. Àoá laâ Jorma Ollila. * Haäy tûúãng tûúång, têët caã thöng tin trïn thïë giúái bao göìm tiïëng noái cuãa con ngûúâi, hònh aãnh, phim, êm nhaåc, tin tûác vaâ moåi thûá coá trïn Internet – têët caã àïìu coá thïí coá àûúåc trong möåt thiïët bõ cúä nhoã. Jorma Ollila miïu taã vúái phoáng viïn cuãa Business Week (10.8.1998) nhûäng linh caãm cuãa mònh vïì tûúng lai. 20 JORMA OLLILA & NOKIA ÀÛA THÏË GIÚÁI ÀÏËN GÊÌN NHAU 21
Đồng bộ tài khoản