KỂ CHUYỆN - BÚP BÊ CỦA AI?

Chia sẻ: lexus450

-Dựa vào lời kể của gv và tranh minh hoạ tìm được lời thuyết minh phù hợp với nội dung mỗi bức tranh minh hoạ truyyenj búp bê của ai? -Biét kể lại truyện bằng lời của búp bê, kể lại đoạn kết câu chuyện theo tình huống tưởng tượng . -Lời kể tự nhiên ,sáng tạo , phối hợp lời kể với nét mặt cử chỉ , điệu bộ, biết lắng nghe ,nhận xét , đánh giá lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu. ...

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - BÚP BÊ CỦA AI?

K CHUY N ( TI T 14 )

BÚP BÊ C A AI?

I-M c tiêu:

-D a vào l i k c a gv và tranh minh ho tìm ư c l i thuy t minh phù h p v i
n i dung m i b c tranh minh ho truyyenj búp bê c a ai?

-Biét k l i truy n b ng l i c a búp bê, k l i o n k t câu chuy n theo tình hu ng
tư ng tư ng .

-L i k t nhiên ,sáng t o , ph i h p l i k v i nét m t c ch , i u b , bi t l ng
nghe ,nh n xét , ánh giá l i b n k theo các tiêu chí ã nêu.

II- dùng d y h c :

--Tranh minh ho truy n .

-Sáu băng gi y 6 hs thi vi t l i thuy t minh cho 6 tranh +6 băng gi y gv vi t
s n l i thuy t minh.

III- Ho t ng d y và h c:


Giáo viên H c sinh1- Bài cũ:

-G i 2 hs k l i chuy n em ã ch ng -2 hs k l i truy n .
ki n ho c tham gia th hi n tinh th n
kiên trì vư t khó. -L p nh n xét.

-Nh n xét , ghi i m.

2- Bài m i:

2.1 -Gi i thi u: -Hs xem tranh và nói bài h c hôm
nay. ( truy n k v m t con búp bê).
-GV treo tranh minh ho và y/c hs th
oán xem truy n k hôm nay là gì?

-GV nh c l i và ghi lên b ng. -Hs l ng nghe.

2.2 -Hư ng d n k chuy n.

a- Gv k chuy n : - hs trao i, th o lu n theo nhóm 6.

K l n 1.

K l n 2 , v a k v a ch vào tranh minh +Tranh 1: Búp bê b b quên trên nóc
ho . t cùng v i chơi khác .

b- Hư ng d n tìm l i thuy t minh: +Tranh 2:Mùa ông không có váy áo ,
búp bê b l nh cóng t i thân khóc.
-Y/c hs quan sát tranh , th o lu n theo
nhóm 6 ,tìm l i thuy t minh ng n g n +Tranh 3: êm t i búp bê b cô ch
cho t ng tranh. i ra ph .

-Y/c nhóm nào làm xong trư c dán băng +Tranh 4 :M t cô bé t t b ng nhìn
gi y dư i m i tranh. th y búp bê n m trong ng lá khô.

- i di n nhóm lên thuy t minh. +Tranh 5 :Cô bé may áo m i cho búp
bê.

+Tranh 6:Búp bê s ng h nh phúc
,trong tình yêu thương c a cô ch m i.

Nhóm khác nh n xét , chon ngư i
thuy t minh hay nh t.

-6 hs k l i truy n trong nhóm.

-Nh n xét , b sung.

-Y/c hs k l i truy n trong nhóm
-3hs tham gia k trư c l p .( m i hs k
n i dung 2 b c tranh).


- G i hs k l i truy n trư c l p. + …….là mình óng vai búp bê k
l i truy n.
- Nh n xét hs k chuy n .
+Khi k ph i xưng : tôi , t , mình
c- K chuy n b ng l i c a búp bê: ho c em.

- H i : K chuy n b ng l i c a búp bê là - l p l ng nghe.
như th nào?
-Hs k theo nhóm ôi.
-Khi k ph i xưng hô như th nào?
-3 hs k t ng o n trong truy n
-G i hs k m u trư c l p.
-2 hs k toàn câu chuy n.
-Y/c hs k chuy n trong nhóm.
-Nh n xét b n k theo các tiêu chí ã
-T ch c cho hs thi k chuy n trư c l p. nêu.
-G i hs nh n xét b n k .

-Nh n xét chung , bình ch n b n nh p -1 hs c thành ti ng.
vai gi i, k hay nh t.
-L p l ng nghe.
d-- K ph n k t truy n theo tình
hu ng:

-Vi t ph n k t lu n ra gi y nháp.
-G i hs c y/c bài t p 3.

- 3 n 6 hs trình bày.
-Các em th tư ng tư ng xem m t l n
nào ó cô ch g p l i búp bê c a mình - L p nh n xét.
trên tay c a cô ch m i. Khi ó chuy n
gì s x y ra? +Ph i bi t yêu quí , gi gìn chơi

-Y/c hs t làm bài. + chơi cúng là m t ngư i b n t t
c a m i chúng ta.
-G i hs trình bày , sau m i hs trình bày ,
gv s a l i dùng t , l i ng pháp cho + Búp bê cũng có suy nghĩ , hãy bi t
t ng hs. quí tr ng tình b n c a nó.


3- C ng c : + chơi cũng là tình c m v i ch .

H i : Câu chuy n mu n nói v i các em
i u gì?
-Nh n xét ti t h c.

-D n hs v nhà bi t yêu quí m i con v t
nuôi quanh mình , k l i truy n cho
ngư i thân nghe.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản