Kể chuyên đã nghe, đã học (tt)

Chia sẻ: mucnuongsate

Đề bài : Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình , chống chiến tranh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết kể bằng lời nói của mình một câu chuyện đã đựơc nghe và đã được đọc đúng với chủ điểm...

Nội dung Text: Kể chuyên đã nghe, đã học (tt)

KEÅ CHUYEÄN

KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ HOÏCÑeà baøi : Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ

ñoïc ca ngôïi hoøa bình ,

choáng chieán tranhI. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc:

- Bieát keå baèng lôøi noùi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöïôc
nghe vaø ñaõ ñöôïc ñoïc ñuùng vôùi chuû ñieåm hoøa bình.

- Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän.

2. Kó naêng: Keå töï nhieân, roõ raøng, gioïng keå phuø hôïp vôùi
töøng nhaân vaät.

3. Thaùi ñoä: Yeâu hoøa bình, coù yù thöùc ñoaøn keát vôùi taäp
theå lôùp.
II. Chuaån bò:

- Thaày: Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình

- Troø : Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình

III. Caùc hoaït ñoäng:
T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

G

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ:

 Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi
ñieåm caâu chuyeän “Tieáng vó caàm
ôû Mó Lai”

1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:

Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc raát
nhieàu baøi veà chuû ñieåm hoøa
bình. Trong tieát hoâm nay,
caùc em seõ taäp keå nhöõng
chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc
ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa
bình.

30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït

ñoäng:

10’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân

daãn HS keå chuyeän

Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc
sinh hieåu yeâu caàu cuûa giôø
hoïc

Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi,
giaûng giaûi

- 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi

- Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng
töø ngöõ quan troïng ca ngôïi
hoøa bình, choáng chieán
tranh

- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Caû lôùp ñoïc thaàm toaøn boä
sinh hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà phaàn ñeà baøi vaø phaàn gôïi yù -
baøi Truyeän tham khaûo: Anh boä
ñoäi Cuï Hoà goác Bæ, Nhöõng
con seáu baèng giaáy ,…

- laàn löôït hoïc sinh neâu leân
caâu chuyeän em seõ keå

- Nhaéc caùc em chuù yù keå
chuyeän theo trình töï:

+ Giôùi thieäu vôùi caùc baïn
teân caâu chuyeän em choïn
keå; cho bieát em ñaõ nghe,
ñoïc truyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo
dòp naøo.

+ Phaàn keå chuyeän ñuû 3
phaàn: môû ñaàu, dieãn bieán,
keát thuùc.

+ Keå töï nhieân, coá theå keát
hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho
caâu chuyeän theâm sinh
ñoäng, haáp daãn.

12’ * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoïng nhoùm

Muïc tieâu: Giuùp HS keå
ñöôïc caâu chuyeän vaø trao
ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.

Phöông phaùp: Keå chuyeän,
ñaøm thoaïi

- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh laøm vieäc theo
sinh thöïc haønh keå vaø trao nhoùm
ñoåi yù nghóa caâu chuyeän - Töøng hoïc sinh keå caâu
chuyeän cuûa mình.

- Trao ñoåi veà yù nghóa caâu
chuyeän

- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän
sinh thi keå chuyeän theo (Ñoäng taùc, ñieäu boä, gioïng
nhoùm. keå)

- Neâu yù nghóa cuûa caâu
chuyeän

- GV nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt

5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

- Bình choïn baïn keå chuyeän - Choïn caâu chuyeân yeâu
hay nhaát. thích, vì sao?

- Suy nghó cuûa baûn thaân
khi nghe caâu chuyeän.
1’ 5. Toång keát - daën doø:

- Chuaån bò: Keå laïi caâu
chuyeän em ñaõ laø theå hieän
tình höõu nghò giöõa nhaân
daân ta vaø nhaân daân caùc
nöôùc.

- Nhaän xeùt tieát hoïc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản