Kể chuyện - Kể chuyện đã nghe đã đọc - Lòng nhân hậu

Chia sẻ: fordec

+ Hs kể lại tự nhiên bằng lời kể của mình 1 câu chuyện đã nghe , đã đọc về lòng nhân hậu Câu chuyện phải có cốt truyện, nhân vật , ý nghĩa về lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người với người. + Hiểu được ý nghĩa của truỵện các bạn kể . + Nghe và biết nhận xét đánh giá lời kể và ý nghĩa câu truyện bạn vừa kể + Rèn...

Nội dung Text: Kể chuyện - Kể chuyện đã nghe đã đọc - Lòng nhân hậu

Môn: K chuy n (3): K chuy n ã nghe ã c

I M c tiêu:

+ Hs k l i t nhiên b ng l i k c a mình 1 câu chuy n ã nghe , ã
c v lòng nhân h u Câu chuy n ph i có c t truy n, nhân v t , ý nghĩa v
lòng nhân h u, tình c m yêu thương, ùm b c l n nhau gi a ngư i v i ngư i.

+ Hi u ư c ý nghĩa c a tru n các b n k .

+ Nghe và bi t nh n xét ánh giá l i k và ý nghĩa câu truy n b n v a k

+ Rèn luy n thói quen ham c sách

II Chu n b : Hs sưu t m các chuy n nói v lòng nhân h u

Vi t s n bài m c 3 SGK lên b ng

III.Ho t ng d y h c


Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


1.Ki m tra bài cũ

G i 2 HS lên b ng k l i chuy n +2 HS
thơ : Nàng tiên c

Nh n xét ghi i m
+3 n 5 HS
2.Bài m i

GV g i HS k tên nh ng chuy n
ã chu n b . Các em ã chu n b
+ HS n i ti p nh c l i
m t câu chuy n nói v lòng nhân h u
. Gìơ k chuy n hôm nay chúng ta +2 HS c
cùng thi xem b n nào có câu chuy n
hay nh t? Và k h p d n nh t nhé! +4 HS ti p n i c


GV ghi trên b ng -Thương yêu quý tr ng quan
tâm n m i ngư i.
a.Tìm hi u G i HS c .
_ C m thông s n sàng chia s v
GV dùng ph n màu g ch chân m i ngư i có hoàn c nh khó khăn.
dư i các t ư c nghe , ư c c ,
lòng nhân h u -Yêu thiên nhiên, chăm chút t ng
m m
G i HS c ph n g i ý
nh c a s s ng.
H i : Lòng nhân h u ư c bi u hi
như th nào?Cho ví d m t s chuy n v -Tính tình hi n h u

lòng nhân h u mà
+ c trên báo, trong chuy n c
tích,

trong SGK, xem ti vi.


Em c câu chuy n âu?

khuy n khích nh ng b n ham
sách, câu

chuy n ngoài SGK s ư c c ng thêm
i m

Yêu c u HS c kĩ ph n 3 và m u

Gv treo tiêu chí ánh giá lên b ng

+ N i dung câu chuy n úng ch :4
i m

+ Câu chuy n ngoài SGK : 1 i m

+ Cách k hay có ph i h p gi ng i
c ch : 3 i m
+ Nêu úng ý nghĩa c a chuy n : 1 i m

Tr l i ư c câu h i c a b n ho c
câu h i
+HS k chuy n nhóm 4
cho b n: 1 i m

b. K chuy n trong nhóm.

Yêu c u HS k úng trình t m c 3

Theo dõi giúp HS y u

GV g i ý cho HS t câu h i :

+ i v i HS k s h i l p:

B n thích chi ti t nào trong câu chuy n?
Vì sao?

+ B n thích nhân v t nào trong câu
chuy n?
+HS thi k l p l ng nghe
+ Chi ti t nào trong chuy n làm b t câu h i.
c m ng nh t ?

i vói HS nghe h i b n k

Qua câu chuy n b n mu n nói v i m
ngư i i u gì ?

i v i HS nghe h i b n k :

Qua câu chuy n , b n mu n nói v i
m i ngư i i u gì?

B n s làm gì h c t p nhân v t
trong chuy n ?

c. Thi k

GV ghi tên HS và câu chuy n , ý
nghĩa câu chuy n lên b ng

G i HS nh n xét i u b n k

Bình ch n câu chuy n hay và
ngư i k h p d n? Tuyên dương

3.C ng c – d n dò
Nh n xét
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản