KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (lớp 4)

Chia sẻ: fordec

-Kể bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe , đã đọc về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với em. -Hiểu ý nghĩa truyện tính cách của nhân vật trong mỗi câu chuyện bạn kể ,lời kể chân thật ,sinh động ,giàu hình ảnh và sáng tạo.. -Biết nhận xét , đánh giá lờì kể cảu bạn[ftheo các tiêu chí đã nêu.

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (lớp 4)

K CHUY N

K CHUY N Ã NGHE Ã CI- M c tiêu:

-K b ng l i c a mình m t câu chuy n ã nghe , ã c v chơi c a tr em ho c
nh ng con v t g n gũi v i em.

-Hi u ý nghĩa truy n tính cách c a nhân v t trong m i câu chuy n b n k ,l i k chân
th t ,sinh ng ,giàu hình nh và sáng t o..

-Bi t nh n xét , ánh giá l ì k c u b n[ftheo các tiêu chí ã nêu.
II- dùng d y h c:

Tranh : Chú lính chì dũng c m,Võ sĩ b ng a, Chú t Nung.

M t s truy n vi t v chơi c u tr em: Truy n T m Cám , truy n ng ngôn…..
III- Ho t ng d y và h c:
Giáo viên H c sinh


1- Bài cũ:

-G i 3 hs n i ti p nhau k l i truy n : Búp-3 hs n i ti p nhau k l i truy n.
bê c a ai? b ng l i c a Búp bê..

-Nh n xét và cho i m hs .

2- Bài m i:

2.1 -Gi i thi u:

-Gv nêu m c ích y/c c a ti t h c

-Ki m tra hs ã tìm c truy n nhà như
-T t ng ki m tra và báo cáo l i cho gv
th nào ?

bi t.
( Gv xem lư t , y/c hs gi i thi u nh ng
truy n mà các em mang n l p).

2.2 Hư ng d n k chuy n:

a- Tìm hi u bài:

-Y/c 1 hs c bài.

-Phân tích bài .Dùng ph n màu g ch -1 hs c bài.
chân dư i nh ng t ng : chơi c a tr
-L p l ng nghe.
em , con v t g n gũi.

-Y/c hs quan sát tranh minh ho và c
tên truy n

+Em còn bi t nh ng truy n nào có nhân -L p quan sát tranh minh ho . Và tr l i

v t là chơi c a tr em ho c là con v t câu h i.
g n gũi v i các em.?
+Tên truy n :
-Em hãy gi i thi u câu chuy n mìnhk cho
-Chú lính chì dũng c m.
các b n nghe.

-Võ sĩ b ng a .
b- K trong nhóm:

-Chú t Nung.
-Y/c hs k chuy n và trao iv ib n v
tính cách nhân v t , ý nghĩa truy n.

+Gv g i ý: +Nh ng truy n mà em bi t có nhân v t là

-Nên k nh ng câu chuy n ngoài sgk s chơi là tr em:Chú lính chì dũng c m
ư c c ng i m thêm.
và Chú t Nung.
-K câu chuy n ph i có u , có k t thúc ,
+Truy n :Võ sĩ b ng a có nhân v t là con
k t truy n theo l i m r ng. v t g n gũi v i các em.

+Truy n ; D Mèn bênh v c k y u, Chú
mèo i hia, Con th thông minh….
-Nói v i các b n v tính cách nhân v t, ý
nghĩa truy n. - 2-3 hs gi i thi u m u.

c- K trư c l p:

-T ch c cho hs thi k .

- Khuy n khích hs h i l i b n v tính cách
nhân v t và ý nghĩa truy n. - 5 -7 hs thi k chuy n .

--G i hs nh n xét b n k .

-Nh n xét và cho i m hs.

3- C ng c và d n dò: -Hs nh n xét b n k theo tiêu chí ã nêu.

-Nh n xét ti t h c.

-D n hs v nhà k l i truy n ã nghe , ã
c cho ngư i thân nghe và chu n b bài
sau.
SINH HO T L P ( ti t 15 )I/ SƠ K T TU N :

+Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây
d ng bài t t như:Dung, Th c , Th o , Nhi , Trư ng, Th o Vy. Thành ,Toàn .

+ Tham gia công tác i t t.

+Th c hi n h i tr ng v sinh t t.

+Truy bài u gi tương it t

II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I

ƯU I M:

+Th c hi n t t vi c truy bài u gi .

+Ghi chép bài y .

+Tham gia m i ho t ng t t.
T N T I:
+ Gi t qu n chưa t t.

+H c t p không t p trung trong l p.( Cư ng , Vi n, Sơn, Th nh , Na, Như)

+Còn nói chuy n như: Thành. , Hưng Nam., Y n.

+Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng.(Thành, Hưng, Thuc.,Nga,Thiên).
III/ BI N PHÁP KH C PH C :

+T p l p t qu n, gv theo dõi , nh n xét c th .

+ i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua .

IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N:

-T 1 tr c l p.

- Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí.

- Ki m tra sách v c a Sơn, Trí, Vi n, Cư ng, B o.

-Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p.

-Thăm ph huynh em C ư ơ ng , Duy,Tr í lúc 17 gi ngày 30 / 12 / 2005)

V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản