KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nhân vật có nghị lực

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
228
lượt xem
18
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nhân vật có nghị lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn kĩ năng nói: + HS kể được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc có cốt truyện, nhân vật, nói về người có nghị lực, có ý chí vươn lên một cách tự nhiên bằng lời của mình. + Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Rèn kĩ năng nghe: + HS nghe lời bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nhân vật có nghị lực

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE, Ã C I/ M C TIÊU: Rèn kĩ năng nói: + HS k ư c câu chuy n ( o n truy n) ã nghe, ã c có c t truy n, nhân v t, nói v ngư i có ngh l c, có ý chí vươn lên m t cách t nhiên b ng l i c a mình. + Hi u và trao i ư c v i các b n v n i dung, ý nghĩa câu chuy n. Rèn kĩ năng nghe: + HS nghe l i b n k , nh n xét úng l i k c a b n. II/ CHU N B : Sưu t m m t s truy n v ngư i có ngh l c B ng ph .
  2. III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: G i 2 HS n i ti p nhau k t ng 2 HS k o n truyên Bàn chân kì di u và tr l i câu h i + Em h c ư c i u gì Nguy n Ng c Ký.? GV nh n xét. 1 HS k toàn câu chuy n 2 Bài m i: GV ki m tra vi c chu n b nhà c a HS. GV: Ti t k chuy n hôm nay, l p mình thi xem b n nào có câu chuy n k hay và h p d n nh t. GV ghi lên b ng. G i HS c H i: yêu c u gì? HS nh c l i . GV g ch chân b ng ph n màu các
  3. t : 2 HS c. ư c nghe, ư c c, có ngh l c. +K m t câu chuy n mà em ã ư c nghe, ư c c. G i HS c g i ý. G i HS nêu nh ng truy n v nmgư i có ngh l c(tránh l c v 4 HS c n i ti p nhau t ng g i ý. ngư i có ư c mơ p) HS nêu tên truy n. G i HS gi i thi u v câu +Bác H trong truy n Hai bàn tay. chuy n nh k +B ch Thái Bư i trong truy n Vua tàu thu . +Lê Duy ng trong truy n Ngư i chi n sĩ giàu ngh l c. L n lư t HS gi i thi u v nhân v t mình nh k . ví d :Tôi xin k câu chuy n Rô- bin-sơn o hoang mà tôi ã ư c c trong truy n trinh thám. G i HS cg iý3 K trong nhóm 2 HS c. GV g i ý: Em c n gi i thi u tên 2 HS ng i cùng bàn k nhau nghe. truy n, tên nhân v t mình k , k nh ng chi ti t làm n i rõ ý chí, ngh
  4. l c c a nhân v t. HS thi k trư c l p. Nh n xét ch n câu chuy n hay,ghi i m. 5 n 7 HS thi k . 3 C ng c , d n dò: L p t câu h i cho b n k tr l i và Nh n xét ti t h c ngư c l i. D n v nhà k l i cho ngư i thân nghe,và nh c HS luôn ham c sách.
  5. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE, Ã C I/ M C TIÊU: Rèn kĩ năng nói: + HS k ư c câu chuy n ( o n truy n) ã nghe, ã c có c t truy n, nhân v t, nói v ngư i có ngh l c, có ý chí vươn lên m t cách t nhiên b ng l i c a mình. + Hi u và trao i ư c v i các b n v n i dung, ý nghĩa câu chuy n. Rèn kĩ năng nghe: + HS nghe l i b n k , nh n xét úng l i k c a b n. II/ CHU N B : Sưu t m m t s truy n v ngư i có ngh l c B ng ph . III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò
  6. 1 Ki m tra bài cũ: G i 2 HS n i ti p nhau k t ng 2 HS k o n truyên Bàn chân kì di u và tr l i câu h i + Em h c ư c i u gì Nguy n Ng c Ký.? GV nh n xét. 1 HS k toàn câu chuy n 2 Bài m i: GV ki m tra vi c chu n b nhà c a HS. GV: Ti t k chuy n hôm nay, l p mình thi xem b n nào có câu chuy n k hay và h p d n nh t. GV ghi lên b ng. G i HS c H i: yêu c u gì? HS nh c l i . GV g ch chân b ng ph n màu các 2 HS c. t : +K m t câu chuy n mà em ã ư c nghe, ư c nghe, ư c c, có ngh l c. ư c c.
  7. G i HS c g i ý. G i HS nêu nh ng truy n v 4 HS c n i ti p nhau t ng g i ý. nmgư i có ngh l c(tránh l c v HS nêu tên truy n. ngư i có ư c mơ p) +Bác H trong truy n Hai bàn tay. G i HS gi i thi u v câu chuy n nh k +B ch Thái Bư i trong truy n Vua tàu thu . +Lê Duy ng trong truy n Ngư i chi n sĩ giàu ngh l c. L n lư t HS gi i thi u v nhân v t mình nh k . ví d :Tôi xin k câu chuy n Rô- bin-sơn o hoang mà tôi ã ư c c trong truy n trinh thám. G i HS cg iý3 2 HS c. K trong nhóm 2 HS ng i cùng bàn k nhau nghe. GV g i ý: Em c n gi i thi u tên truy n, tên nhân v t mình k , k nh ng chi ti t làm n i rõ ý chí, ngh l c c a nhân v t. HS thi k trư c l p. Nh n xét ch n câu chuy n hay,ghi
  8. i m. 5 n 7 HS thi k . 3 C ng c , d n dò: L p t câu h i cho b n k tr l i và ngư c l i. Nh n xét ti t h c D n v nhà k l i cho ngư i thân nghe,và nh c HS luôn ham c sách.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản