Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC VỀ LÒNG TỰ TRỌNG, (Tiết 6 )

Chia sẻ: grandic

Tham khảo tài liệu 'kể chuyện - kể chuyện đã nghe , đã đọc về lòng tự trọng, (tiết 6 )', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC VỀ LÒNG TỰ TRỌNG, (Tiết 6 )

K CHUY N

K CHUY N Ã NGHE , Ã C (Ti t 6 )I-M c tiêu:

-k l i ư c b ng l i m t câu chuy n ã nghe , ã c có n i dung v lòng
t tr ng , kèm c ch , i u b .

-Hi u ư c ý nghĩa ,n i dung câu chuy n b n k , ánh giá l i k c a b n
theo các tiêu chí ã nêu.

-Có ý th c rèn luy n mình tr thành ngư i có lòng t tr ng và thói quen
ham c sách.II- dùng d y h c:

-B ng l p vi t s n tài.

-Gv và hs chu n b nh ng câu chuy n nói v lòng t tr ng .III- Ho t ng d y và h c:
Tg Giáo viên H c sinh

1-Bài cũ:

-G i hs k l i câu chuy n v tính -2 hs k chuy n và nêu ý nghĩa.
trung th c và nói ý nghĩa c a
truy n .

-Nh n xét và cho i m.

2-Bài m i:

2.1-Gi i thi u:- -T trư ng báo vi c chu n b c a
các b n.
-Ki m tra vi c chu n b truy n c a
hs . -L p l ng nghe.

-Nh ng c tính trung th c, t
tr ng không tham lam … c a con
ngư i u r t áng quí . Hôm nay
l p ta s thi xem b n nào k chuy n
v lòng t tr ng m i l và h p d n
nh t.

2.2- Hư ng d n k chuy n: -1 hs c .
a- Tìm hi u bài: - 1 hs phân tích b ng cách.nêu
-G i hs c bài và phân tích . nh ng t ng quan tr ng trong ó.

-Gv g ch chân nh ng t ng quan - 4 hs n i ti p nhau c.
tr ng b ng ph n màu : lòng t + T tr ng là t tôn tr ng b n thân
tr ng ã nghe , ã c. mình ,gi gìn ph m giá không ai
--G i hs c n i ti p nhau ph n g i coi thư ng mình.
ý.. + Truy n k v danh tư ng Tr n
-H i: +Th nào là lòng t tr ng ? Bình Tr ng v i câu nói n i ti ng
“Ta thà làm gi c nư c Nam con
+ Em ã c nh ng câu
hơn làm vương x B c.
chuy n nào nói v lòng t tr ng ?
+ Truy n k v Mai An Tiêm trong
truy n c tích S c tích dưa h u.

+ Truy n k v c u bé Nen- li trong
câu chuy n Bu i h c th d c.

+ Em c trong truy n c tích VN,
trong truy n c l p 3, trong truy n
c l p 4.,trên báo…
+Em c ó câu chuy n ó âu?
-L p l ng nghe.
-Nh ng câu chuy n các em v a nêu
-2 hs c thành ti ng.
trên r t

b ích . Chúng êm l i cho ta l i
khuyên chân thành v lòng t
tr ng c a con ngư i.

-Y/c hs c kĩ ph n 3:

-Gv ghi nhanh các tiêu chí ánh giá
lên b ng.

+N i dung câu chuy n úng ch
: 4 i m.

+Câu chuy n ngoài sgk
-K chuy n trong nhóm ,nh n xét
: 1 i m.
+K hay ,h p d n có i u b , c ,b sung cho nhau.
ch :3 i m.

+Nêu úng ý nghĩa c a câu chuy n
: 2 i m.

+Tr l i ư c câu h i c a b n
ho c t câu h i cho b n
: 1 i m.

b- K chuy n trong nhóm;

-Gv chia nhóm 4 hs, cho ho t ng
nhóm.

-Gv theo dõi ,giúp hs.Y/c hs k
l i truy n theo úng trình t

- Gv g i ý cho hs các câu h i

• Hs k h i:

+ Trong câu chuy n t k b n
thích nhân v t nào? Vì sao?

+ Chi ti t nào trong truy n b n
cho là hay nh t?

+ Câu chuy n t k mu n nói -Hs thi k chuy n
v i m i ngư i i u gì? -Hs khác l ng nghe và t câu h i

• Hs nghe k h i: l i cho b n ho c tr l i câu h i c a
b n
+ C u th y nhân v t chính có
c tính gì áng quí? -L p nh n xét .

+ Qua câu chuy n, c u mu n
nói v i m i ngư i i u gì?

c- Thi k chuy n:

-Gv t ch c cho hs thi k chuy n .

( lưu ý khi hs k , gv nên c 1 hs
lên ghi l i tên truy n)

-G i hs nh n xét b n k theo các
tiêu chí ã nêu.

-Gv ghi i m hs .

-Bình ch n: +B n có câu chuy n
hay nh t.

+B n k chuy n h p
d n nh t.

-Tuyên dương ,khen thư ng cho hs
v a o t gi i.

3-C ng c và d n dò:

-Nh n xét ti t h c và khuy n khích
hs nên c truy n .

-D n hs v nhà t p k l i nh ng
câu chuy n mà em nghe các b n k
cho ngư i thân nghe và chu n b
bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản