Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. 2. Kĩ năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh biết thuyết minh cho mỗi phần tranh bằng 1, 2 câu. Kể toàn bộ từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. ...

Nội dung Text: Kể chuyện KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG

Kể chuyện

KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNGI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu
nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang
bất khuất trước kẻ thù.

2. Kĩ năng:

- Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh
biết thuyết minh cho mỗi phần tranh bằng 1, 2 câu. Kể toàn
bộ từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy
truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện (tranh phóng to)

- Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:TG Hoạt động dạy Hoạt động học

1’ 1. Khởi động: Hát

4’ 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

- Hôm nay các em sẽ tập
kể lại câu chuyện về anh
“Lý Tự Trọng”.

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

Hoạt động 1:Keå chuyeän

Muïc tieâu: Gv keå chuyeän
giuùp hs naém ñöôïc noäi
dung caâu chuyeän

Phöông phaùp: Keå
chuyeän

- GV kể chuyện lần 1 - Học sinh lắng nghe và
quan sát tranh

- Giải nghĩa một số từ khó

Sáng dạ - Mít tinh - Luật
sư - Thành niên - Quốc tế
ca

* Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh keå

Muïc tieâu: Höôùng daãn hs
keå chuyeän vaø keát hôïp vôùi
ñieäu boä, neùt maët moät
caùch töï nhieân

Phương pháp: Trực
quan, thực hành

a) Yêu cầu 1 - 1 học sinh đọc yêu cầu
Dựa theo lời kể của cô, - Học sinh tìm cho mỗi
em hãy thuyết minh cho tranh 1, 2 câu thuyết minh
nội dung mỗi tranh dưới
đây bằng 1 hoặc 2 câu:

- Học sinh nêu lời thuyết
minh cho 6 tranh.

Tranh 1: LTT rất sáng dạ,
được cử ra nước ngoài học
tập

Tranh 2: Về nước, anh
được giao nhiệm vụ
chuyển và nhận thư từ, tài
liệu.

Tranh 3: Trong công việc,
anh Trọng rất bình tĩnh và
nhanh trí.

Tranh 4: Trong một buổi
mít tinh, anh bắn chết một
tên mật thám và bị giặc
bắt.

Tranh 5: Trước tòa án của
giặc, anh hiên ngang
khẳng định lí tưởng cách
mạng của mình.

Tranh 6: Ra pháp trường,
LTT hát vang bài Quốc tế
ca

- GV nhận xét treo bảng - Cả lớp nhận xét
phụ: lời thuyết minh cho 6
tranh

b) Yêu cầu 2 - Học sinh thi kể toàn bộ

Kể lại toàn bộ câu chuyện câu chuyện dựa vào tranh
và lời thuyết minh của
tranh.

- Cả lớp nhận xét

- GV lưu ý học sinh: khi - Học sinh khá giỏi có thể
thay lời nhân vật thì vào dùng thay lời nhân vật để
phần mở bài các em phải kể.
giới thiệu ngay nhân vật
em sẽ nhập vai.

- GV nhận xét.

* Hoạt động 3: Trao đổi - Tổ chức nhóm
về ý nghĩa câu chuyện

Phương pháp: Thảo luận, - Nhóm trưởng phân các
đàm thoại, giảng giải bạn tìm ý nghĩa rồi nộp lại
cho nhóm trưởng.
Muïc tieâu: Hs hieåu ñöôïc
yù nghóa caâu chuyeän, ca
ngôïi anh Lyù Töï Troïng
giaøu loøng yeâu nöôùc, hieân
ngang, baát khuaát, duõng
caûm

- Em hãy nêu ý nghĩa câu - Đại diện nhóm trình bày
chuyện.

- GV nhận xét chốt lại: - Các nhóm khác nhận xét.
Người anh hùng dám
quên mình vì đồng đội,
hiên ngang bất khuất
trước kẻ thù. Là thanh
niên phải có lý tưởng.

* Hoạt động 4: Củng cố

- Bình chọn bạn kể - Mỗi dãy chọn ra 1 bạn
chuyện hay nhất. kể chuyện -> lớp nhận xét
chọn bạn kể hay nhất.

1’ 5. Tổng kết - dặn dò

- Về nhà tập kể lại
chuyện.

- Chuẩn bị: Kể chuyện đã
nghe, đã đọc: Về các anh
hùng, danh nhân của đất
nước.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản