Kể chuyện - LÝ TỰ TRỌNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
535
lượt xem
13
download

Kể chuyện - LÝ TỰ TRỌNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, HS biết thuyết minh cho nội dung mỗi tranh bằng 1,2 câu. HS kế được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. - Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - LÝ TỰ TRỌNG

  1. K chuy n: LÝ T TR NG I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào l i k c a GV và tranh minh h a, HS bi t thuy t minh cho n i dung m i tranh b ng 1,2 câu. HS k ư c t ng o n và toàn b câu chuy n. - Hi u ý nghĩa câu chuy n: Ca ng i anh Lý T Tr ng yêu nư c, có lý tư ng, dũng c m b o v ng chí, hiên ngang, b t khu t trư c k thù. - Bi t trao i v i b n v ý nghĩa c a câu chuy n. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a truy n trong SGK. - B ng ph thuy t minh cho 6 tranh. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: GV k chuy n. M c tiêu: GV k chuy n. Cách ti n hành: - GV k l n 1.( Không s d ng tranh) - HS l ng nghe. GV gi ng nghĩa t khó: sáng d , mít tinh, lu t sư, thanh niên, Qu c t ca.
  3. - GV k l n 2 (S d ng tranh). - HS v a quan sát tranh v a nghe cô giáo k . GV l n lư t ưa các tranh trong SGK ã ư c phóng to lên b ng. Ho t ng 3: Hư ng d n HS k chuy n. a) H c sinh tìm câu thuy t minh cho m i tranh. - Cho HS c yêu c u c a câu 1. - 1 HS c to, l p c th m. - GV nêu yêu c u. - Cho HS tìm câu thuy t minh cho m i tranh.(2 câu thuy t minh) - T ch c cho HS làm vi c. - HS làm vi c t ng c p.
  4. - Cho HS trình bày k t qu . - HS l n lư t thuy t minh v 6 tranh. - GV nh n xét, vi t b ng ph l i thuy t minh. - GV nh c l i. b) HS k l i câu chuy n. - Cho HS k t ng o n(HS tb,y u) - M i em k 1 o n. - Cho HS thi k chuy n. - 2 HS thi k c câu chuy n. - 2 HS thi k phân vai. - GV nh n xét. Ho t ng 4: Trao i v ý nghĩa câu chuy n
  5. M c tiêu: HS bi t ý nghĩa câu chuy n. Cách ti n hành: - GV g i ý cho HS t nêu câu h i. - 1 vài HS t câu h i. - GV t câu h i cho HS . - HS tr l i câu h i. Ho t ng 5: C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét ti t h c. - HS ghi nh n. - GV và HS bình ch n HS k hay nh t. - D n dò v nhà t p k . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản