Kể chuyện - MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
859
lượt xem
40
download

Kể chuyện - MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS trả lời được các câu hỏi về nội dung câu chuyện, kể lại được câu chuyện, có thể phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên. - Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện ( ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn lửa thiêu không chịu khuất phục cường quyền )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH (2)

  1. K chuy n M T NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH I/ M c ích, yêu c u : 1. Rèn k năng nói : - D a vào l i k c a GV và tranh minh ho , HS tr l i ư c các câu h i v n i dung câu chuy n, k l i ư c câu chuy n, có th ph i h p l i k v i i u b , nét m t m t cách t nhiên. - Hi u truy n, bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n ( ca ng i nhà thơ chân chính, có khí phách cao p, thà ch t trên giàn l a thiêu không ch u khu t ph c cư ng quy n ) 2. Rèn k năng nghe : - Chăm chú nghe cô k chuy n, nh chuy n - Theo dõi b n k chuy n, nh n xét úng l i k c a b n, k ti p ư c l i b n. 3. Giáo d c các em tính trung th c , lòng th t thà trong h c t p và rèn luy n o c tác phong. II Tài li u và phương ti n : 1
  2. -Tranh minh ho truy n trong SGK phóng to. - B ng ph vi t s n n i dung yêu c u (a,b,c,d ) III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Ki m tra bài cũ : - Yêu c u 1-2 em lên b ng k l i - 2 em lên b ng k câu chuy n ã nghe v lòng nhân h u, tình c m thương yêu, ùm b c l n nhau. B. D y bài m i : 1. Gi i thi u bài : Trong ti t k chuy n hôm nay các em s ư c nghe cô k câu chuy n v m t nhà thơ chân chính c a vương qu c a- ghét- xtan. Nhà thhơ này trung th c, th ng th n, thà ch t trên giàn l a thiêu ch nh t nh không ch u khu t ph c hát bài ca trái v i lòng mình. 2. GV k chuy n M t nàh thơ 2
  3. chân chính ( 2-3 l n ) - gi ng k thong - HS t gi i thi u chuy n c a mình. th , rõ ràng nh n gi ng m nh nh ng t ng miêu t s b o ngư c c a nhà vua, i th ng kh c a nhân dân, khí - HS c th m yêu c u 3 phách c a nhà thơ dũng c m không ch u khu t ph c s b o tàn. o n cu i k v i nh p nhanh, gi ng hào hùng. - HS nghe - GV k l n 1 và gi i nghĩa m t s t khó trong truy n T u: c theo l i bi u di n ngh thu t Giàn ho thiêu : giàn thiêu ngư i, m t hình th c tr ng ph t dã - HS c th m yêu c u 1, Câu h i man các t i ph m th i trung c các a,b nư c phương tây. - Yêu c u HS quan sát - GV k l n 2 + Yêu c u HS c th m yêu c u 1, câu h i a, b + GV k chuy n n o n3k t h p gi i thi u tranh minh ho + GV k l 3 3
  4. 3/ Hư ng d n HS k chuy n, - L p al ng nghe 1 em c các câu trao i v ý nghĩa câu chuy n h i SGK. A. Yêu c u 1 : D a vào câu - HS tr l i. L p nh n xét. chuy n ã nghe cô giáo k tr l icác câu h i ? - Yêu c u HS c câu h i a, b, c, d - HS và GV ch t l i các câu tr l i úng a) Trư c s b o ngư c c a nhà vua, dân chúng ph n ng b ng cách truy n nhau hát m t bài hát lên án thói h ng hách, b o tàn c a nhà vua và phơi bày n i th ng kh c a nhân dân. b) Nhà vua ra l nh lùng b t kì ư c k sáng tác bài ca ph n lo n y. Vì không th tìm ư c ai là tác gi c a bài hát nhà vua h l nh t ng giam t t c các nhà thơ và ngh nhân hát rong. - HS k chuy n c) Trư c s e do c a nhà vua, các ngh nhân l n lư t khu t ph c ch - HS k chuy n theo nhóm, trao i có m t nhà thơ trư c sau v n im l ng. ý nghĩa câu chuy n 4
  5. d) Nhà vua ph i thay i thái - HS thi k chuy n. K xong u vì th c s khâm ph c , kính tr ng lòng nói ýnghĩa câu chuy n. trung th c và khí phách c a nhà thơ tà b l a thiêu cháy , nh t nh không nói - L p nh n xét, bình ch n b n k sai s th t. h p d n nh t, hi u ý nghĩa câu chuy n. B. Yêu c u 2-3 HS k l i toàn b câu chuy n trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n - Yêu c u HS k chuy n theo nhóm. - T ng c p HS k chuy n t ng o n và toàn b chuy n. - Yêu c u HS thi k chuy n trư c l p. - HS và GV công b HS k hay nh t. 4/ C ng c - d n dò : - GV nh n xét ti t h c. - Khen HS k hay và b n chăm chú nghe b n k . 5
  6. - Khuy n khích HS v nhà k l i câu chuy n cho ba m , anh, ch , em nghe. * Bài sau : K l i câu chuy n ã nghe, ã c 6
  7. 7
Đồng bộ tài khoản