Kể chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: Dựa vào băng phim đã xem, lời kể của giáo viên và những hình ảnh minh họa. Học sinh tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Biết sáng tạo câu chuyện theo lời nhân vật. 2. Kĩ năng: Kể chuyện rõ ràng, tự nhiên. Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. ...

Nội dung Text: Kể chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

KEÅ CHUYEÄN

TIEÁNG VÓ CAÀM ÔÛ MÓ LAII. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc: Döïa vaøo baêng phim ñaõ xem, lôøi keå cuûa
giaùo vieân vaø nhöõng hình aûnh minh hoïa. Hoïc sinh tìm ñöôïc
lôøi thuyeát minh cho moãi hình aûnh. Bieát saùng taïo caâu
chuyeän theo lôøi nhaân vaät.

2. Kó naêng: Keå chuyeän roõ raøng, töï nhieân. Hieåu ñöôïc yù
nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cuûa
nhöõng ngöôøi lính Myõ coù löông tri ñaõ ngaên chaën vaø toá caùo
toäi aùc man rôï cuûa quaân ñoäi Myõ trong cuoäc chieán tranh
xaâm löôïc Vieät Nam.

3. Thaùi ñoä: Gheùt chieán tranh, yeâu chuoäng hoøa bình.

II. Chuaån bò:

-Thaày: Caùc hình aûnh minh hoïa baèng phim trong.
- Troø : SGK

III. Caùc hoaït ñoäng:
T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

G

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ:

 Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu
chuyeän maø em ñaõ ñöôïc
chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham
gia.

1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:

“Tieáng vó caàm ôû Mó Lai”

30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït

ñoäng:
10’ * Hoaït ñoäng 1: Keå

chuyeän

Muïc tieâu: Giuùp HS naém
ñöôïc noäi dung caâu chuyeän
vaø teân caùc nhaân vaät

- Giaùo vieân keå chuyeän 1 - Hoïc sinh laéng nghe vaø
laàn quan saùt tranh.

- Vieát leân baûng teân caùc
nhaân vaät trong phim:

+ Mai-cô: cöïu chieán binh

+ Toâm-xôn: chæ huy ñoäi
bay

+ Coân-bôn: xaï thuû suùng
maùy

+ An-dreâ-oát-ta: cô tröôûng

+ Hô-bôùt: anh lính da ñen
+ Roâ-nan: moät ngöôøi lính
beàn bæ söu taàm taøi lieäu veà
vuï thaûm saùt.

- Giaùo vieân keå laàn 2 -
Minh hoïa vaø giôùi thieäu
tranh vaø giaûi nghóa töø.

12’ * Hoaït ñoäng 2: Höôùng

daãn hoïc sinh keå chuyeän.

Muïc tieâu: Giuùp HS keå laïi
ñöôïc caâu chuyeän

Phöông phaùp: Keå chuyeän.

- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu

- Töøng nhoùm tieáp nhau
trình baøy lôøi thuyeát minh
cho moãi hình.

- Caû lôùp nhaän xeùt
5’ * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi
veà yù nghóa cuûa caâu
chuyeän.

Muïc tieâu: Giuùp HS neâu
ñöôïc yù nghóa truyeän

Phöông phaùp: Thaûo luaän,
ñaøm thoaïi, giaûng giaûi

- Caâu chuyeän giuùp em - Caùc nhoùm baøn baïc, thaûo
hieåu ñieàu gì? luaän neâu yù nghóa cuûa caâu
chuyeän.

- Choïn yù ñuùng nhaát.

3’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá- Toå chöùc thi ñua - Caùc toå thi ñua tìm baøi thô,
baøi haùt hay truyeän ñoïc noùi
veà öôùc voïng hoøa bình.
1’ 5. Toång keát - daën doø:

- Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän

- Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ
nghe, ñaõ ñoïc.

- Nhaän xeùt tieát hoïc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản