Kế hoạch 125/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
352
lượt xem
23
download

Kế hoạch 125/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch 125/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận đỡ đầu giai đoạn 2008-2013

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch 125/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BO GIAO DIJC VA DAO TAO LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Nie lap - Tv do - Hanh ph& is6 : 42,5 /KH — BGDDT Ha Noi, ngely 02thang 3 nam 2009 KE HOACH Chfim sok, ton tao irk phat huy nam di tich lich sir, van hoi do BO Gião due ve Hao tao nh4n der au giai doan 2008-2013 Thuc hien Chi thi so 40/CT-BGDDT ngly 22/7/2008 v'e phong ten thi dua "Xay dung truOng hoc than thien, hoc sinh tich cue trong cac tnrOrig ph6 thOng giai doan 2008-2013, BO Giao due VA Dao tao xay dung Ka hoach chain sOc, ton tao Ira phat huy nam di tich lich sir, van hod do BO nhan da dau, cy the nhu sau: I. Muc Bich PhOt hop chant soc, ton tao Kam di tich lich sir, van hoa tieu bian cim nganh .vn Gido dyc trong phong trio thi dua "Xay dung truang hoc than thien, hyc sinh tich am cue". ietn GOp phan gido due truyen thong van hod dan tOc va tinh than each mang cho atV hoc sinh, sinh vien, can b0, gido vién va cong dang. .Lu - Phdt huy gia tri cua cac di tich lich sir, van hod trong cong clang va lchach du ww w Lich. II. Ni dung chain sac, tan tao y e phit huy gii tri a I. DA'n the). Nha giiio Chu Van An va din the' net tan si Nguyin ThiDue a xd Van An, huyen Chi Link, tinh Hai Diming a. TO chiec Thong 2 nam 2009 thanh lap Ban Chi dao du an GOp phan ton tao Den thO Nha gido Chu Van An va den th& nit Tien sy Nguyen Thi Due. b. Ton tao Thong nhat vai UBND tinh Hai Duang Ka hoach trian khai du an, gOp phan ton tao di tich gom : + Ton tao Nghi MOn not (bao g6m san nen, truing, 'loan thien san, wan, than Nghi mOn, trang bi khung rap, phOng man, thiet bi am thanh, dnh sang, ban ghé). Cai tao nang cap duang len mO Nha gión Chu Van An. Ton tao lchu Fang m0 Ma gide Chu Van An. 1
  2. Tang kinh phi gan 17 tY dang du kien dirge quyen gap tir can bO, giao vien, hoc sinh, sinh vien, cac nha hao tam, cac doanh nghiep cüa tinh Hai Duang va trong ca nu e. c. Chain soc Da phan ding 10 co sa giao duc gam cac twang dai hoc, phan hieu dai hoc, cac twang cao dang, Trung tam Gi g.° dyc thuOng xuyen, truemg phO thang khu vile Hai Throng chain soc va bao tan di tich. MO i truOng m6i thang mot Ian dim hoc sinh, sinh vien din den cham sOc cay c va don ve sinh trong khu vtrc den. d. Phat huy gid tri Hang thang tnrOng cu doan hoc sinh, sinh vien, can 130, giao vien din clang hucmg va hoat Ong van hod tai di tich ( giOi thieu than the sty nghi'ep, lich sir di tich va td chile cac hoat Ong trInh dien cac lan dieu dan ca, van Ma dan gian...). Mai truOng co mat pan6, khung anh gi6i thieu ve truyen thang va thanh tich hoc tap dm twang. .vn Cac tinh nguyén vien cita cac true/11g se tham gia cac hoat Ong 18, hai (gidd am thieu di tich, hat dan ca, huOng dan cho kith tham quan, du lich....) ietn 2. Khu di tich me ca Nguyen Sinh Sac (Than sinh caa Bac Ha) a TP.Cao atV Lanh, tinh Being Thcip .Lu ww TO char w Thanh lap Ban chi dao time hien ki hoach au chain sOc khu di tich. Chtim sOc Trueng THCS Nguyen Thi Ltru dam nhan cham sac khu di tich. + 9 Thanh lap dOi tinh nguyen vien cda tnrOng THCS Nguyen Thi Diu de tham gia to chirc cac le hoi, cac hoat Ong van h6a, van nghe. Trang cay luu niem va tham gia cac hoat Ong cham soc hoac tan to cUa khu di tich. c. Phial huy gici Ph6i hop vai SO GD&DT Dang Thap va Ban quail 19 di tich, thu thap tai y e cuac dai hoat Ong cita cu Nguyen Sinh Sac va xay dung ke hoach tuyen truy6n. BO xung tii , saCh y e truyen each mang I/aye Ha CM tich khu di tich._ Phai hop to chirc cac hoat Ong giao dye truyên thong tai khu di tich niux phat thuang, k9 niem ngay thanh 14 Doan, 18 ton vinh cac danh hieu,... 3. Nita lieu niem - not Bac HO viet "Lai keu gpi Tocin auk khcing chan" tai phthang Van Pink, Ha Bong, Ha Nei a. Tan tgo Phi hop \Rad Bo) Van hod, The thao va Du lich va cac ca quan cua TP. Ha Nai de xay dung du an Ton tao di tich, nharn ma rang khuan vien va cai tao mat so hang myc cua khu di tich. 2
  3. H6 trg tru gng THCS Van Pink 01 phOng thu vien, trang bi ph6ng may vi tinh (tir ice hoach cung cap thiet bi cua Du an Ph& trien gido due THCS II). Chain soc TnrOng THCS Van Phiic (chiu trach nhiem chinh) to chirc cac hoat &ling chain sec va bao y e di tich. Phcit huy gid tri Bien soan tai lieu va t6 chi:re tap huan ve to elide hoat dOng tap the cho can be quail ly, gido vien tong phu Udell Do, i cot can cua Ph6ng Gido due va. Da p tao TP. Ha DOng. Qua do, lchuyen Ichich the nha tru gng, giao vien, hoc sinh tich cue tham gia \Tao cac hoat d'Ong: chain soc, bac) ve, tim hieu, tuyen truyen, gioi thieu y e khu di tich. T6 chirc thi sang kien gido duc de dua ra cac giai phap to chirc cac hoat dung ngoai khod, can lac be On lien v gi yeti viec cham soc, gilt gin, tuyen truyen ye khu di tich. Cdc tnxeng tren di a ban TP. Ha Deng to chirc cac hoat dung tai khu di tich nhu: 16' Oat thu gng, Icy niem ngay thanh lap Doan, le ton vinh cac danh hieu,... 4. Khu twang niem Liet si nganh Ghia dyc huyen Tan Bien, tinh Tay .vn Ninh To chtit am ietn Thanh lap Ban chi dao dux hien Id hoach des dau cham soc khu di tich lich atV sir. .Lu Ton tao ww Da hohn thanh viec xay be da, birc tuOng phia sau khu tugng niem (t6ng w kinh phi )(ay khoang 100 trieu dung do cac don vi thuOc Nha xuat bin Ciao duc 116 trg). Tr6ng cay lun niem va tham gia cac hoat Ong cham sec hoac t6n tao khu di tich. c. Phat huy girl tri Ket hop vol SO GD&DT Tay Ninh phan cling cho tru gng THCS Thanh Tay cham soc khu tugng niem. Ba co quan da dati , cung cap se xay dung cho trtrOng met phOng thu vien, va phOng truyen th6ng (gem cac loaf tranh, anh, tai lieu v6 truyen theing cac nha gido ,khang chitin va trang thi6t bi dm 2 phOng). Viet cam sach ve cac Li@ si nha gido tham gia cuec khang chitin chOng My dm nugec va tuyen truyen, gi gi thieu sir dung. + To chirc tang qua cho than nhan cac gia dinh Li@ si gido due. Lap quy tix ngu gn ctia ba co quan, van dOng quyen gOp tir cac co s& gião duc, cac nha trugng, cac nha hao tam, de ho trg cham sec khu di tich, tang qua than nit gia dinh Liet A S , cap hoc bong. 5. Khu di tech NO DOng Loc a huyen Can LOc, tinh Ha Tinh a. TO chat vet ton Ego nit Thank lap Ban Chi dao, Ban Quail , lY Du an "Xay dung cum tugng 10 n thanh nien xung phong anh hung Nga ba D5ng LOc". 3
  4. • Thanh lap HOi &Ong nghe thuat de to van cho BO Giao duc va Dlo tao trien khai Du an "Xay dung cum tuong 10 nil thanh nién xung phong anh hung Nga ba Wong LOc". Th6ng nhat vei UBND tinh Ha Tinh v e viec xay dung Cum tuong 10 MI i TNXP tai vi tri "COng vien" trong quy hoach tang the khu di tich Nga ba IDOng L'Oc (do tru'Ong dai hoc Kith talc Ha NOi to van thief ke quy hoach Ong the khu di tich de xuat). Xet chon don vi to van thief ke va thi cOng. T6 chirc fly dung Cum tuong 10 nit thanh nien xung phong. Du kien khanh thanh Cum Wong vao dip 18 QuOc khanh 2/9/2009. S6 GD&DT Ha Tinh se trOng 8 cay 1)6 lea va 2 cay buai tren khu di tich. b. Chtim soc yes ph& huy gik try Ph6i hop vol Ban Quart 19 di tich chain sOc, bao ye cac cay da dugc trOng tren khu di tich. Hang nam, td chdc cho can 130, gido vien, hoc sinh, sinh vien clang huong tai khu di tich. Ke hoach nay se duqc bd xung, hoan chinh them trong qua trinh t6 chCrc dux .vn hien. Cdc don vi co lien quan chit do ng trien khai cOng viec thuc hien Ka hoach ', am ietn nay. atV Cac see giao duc va duo tao chili Ong xay d\mg ke hoach chum sOc, ton tao lea .Lu phut huy gia tri cac di tich lich sir, van hoa tai dia phuong theo not dung dm ww phong trao thi dua " Xay dung tnrerng hoc than thien, hoc sinh tich cue". w Nai nhOn- De bac - BT.Nguyen Thin Nhan; F cao - Uy ban Van h6a 4 iào dye, thanh nien thieu nien y a nhi thing cilia QuOc hOi; - BO VH-TT&DL; - Tong lien dodn Lao Ong Viet Nam; } De - TW Doan TNCSHCM; phOi - UBND cac tinh, TP trtrc thuOc TW; kip - UNICEF, UNESCO; - Cac Thir =brig; - Cdc SO. GD&DT; - Cac don vi c6 lien quan thuOc BO GD&DT; De thvc - Website BO GD&DT; hien - Ltru VT, Vu CTHSSV. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản