Kế hoach bô môn công nghệ 6

Chia sẻ: ctnhukieu9

Kế hoach bô môn công nghệ 6 1 1 Bài mở đầu - Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình:gia đình là nền tảng xã hội, làm các công việc kinh tế gia đình. - Mục tiêu của công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. - Kiến thức kỷ năng, thái độ. - phương pháp học tập . - Nguồn gốc tính chất của các loại vải. + Vải sợi thiên nhiên + Nguồn gốc; từ thực vật, động vật. + Tính chất: hút ẩm cao, dễ bị nhàu - Vải sợi hóa học; + Nguồn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kế hoach bô môn công nghệ 6

Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi môû ñaàu - Thaûo luaän
1 1 - Vai troø cuûa gia ñình vaø kinh teá
- Ñaët vaø giaûi -Caùc loaïi vaûi
gia ñình:gia ñình laø neàn taûng xaõ
quyeát vaán ñeà thöôøng duøng
hoäi, laøm caùc coâng vieäc kinh teá
. trong mai maëc coù
gia ñình.
nguoàn goác töø ñaâu
- Muïc tieâu cuûa coâng ngheä 6 phaân
vaø coù tính chaát
moân kinh teá gia ñình.
gì.
- Kieán thöùc kyû naêng, thaùi ñoä.
- Ñeå coù trang
- phöông phaùp hoïc taäp .
phuïc phuø hôïp vaø
Chöông I: May maëc - Thaûo luaän
2 2 - Nguoàn goác tính chaát cuûa caùc -Tranh hình - Baøi taäp 1
ñeïp caàn choïn vaûi
trong gia ñình - Ñaët vaø giaûi
loaïi vaûi. 1.1 sgk sgk trang 10
vaø kieåm may nhö
Baøi 1: Caùc loaïi vaûi quyeát vaán ñeà
+ Vaûi sôïi thieân nhieân - baûng phuï
theá naøo?
thöôøng duøng trong .
+ Nguoàn goác; töø thöïc vaät, ñoäng
- Söû duïng vaø baûo
mai maëc . vaät.
quaûn trang phuïc
+ Tính chaát: huùt aåm cao, deã bò
nhö theá naøo cho
nhaøu
hôïp lyù ñuùng kyõ
- Vaûi sôïi hoùa hoïc;
thuaät.
+ Nguoàn goác: Nhaân taïo hoaëc
- Quy trình caét
toång hôïp.
mai moät soá saûn
+ Tính chaát: huùt aåm, beàn ñeïp
phaåm ñôn giaûn
Baøi 1: Caùc loaïi vaûi
2 3 - Vaûi sôïi pha - Baûng phuï - Baøi taäp 2,3
thöôøng duøng trong + Nguoàn goác: ñöôïc deät baèng sôïi sgk trang 10
mai maëc . pha
+ Tính chaát: Coù öu ñieåm caùc loaïi
vaûi thaønh phaàn .
- Thöû nghieäm: ñeå phaân bieät moät
soá loaïi vaûi, voø vaø ñoát sôïi vaûi
1
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 2: Löïa choïn - Quan saùt
2 4 - Trang phuïc vaø chöùc naêng cuûa -Tranh - Chöùc naêng
trang phuïc - Thaûo luaän
trang phuïc. phoùng to cuûa trang
- Trang phuïc goàm quaàn aùo vaø vaät hình 1.4 sgk phuïc.
duïng ñi keøm.coù nhieàu loaïi trang - Coù nhöõng
phuïc . loaïi trang
- Chöùc naêng baûo veä vaø laøm ñeïp phuïc naøo
cho con ngöôøi .
Baøi 2: Löïa choïn - Thaûo luaän
3 5 - Löïa choïn trang phuïc -Baûng phuï - Baøi taäp
trang phuïc nhoùm .
+ Choïn vaûi kieåu may phuø hôïp - Tranh 1,2,3 sgk
-Hoûi ñaùp.
vôùi voùc daùng cô theå . phoùng to trang 16
-Ñaët vaø giaûi
+ Choïn vaûi kieåm may phuø hôïp hình 1.4,
quyeát vaán ñeà
vôùi löùa tuoåi. 1.5,1.6,1.7,
.
+ Söï ñoàng boä cuûa trang phuïc. 1.8 sgk
Baøi 3: Thöïc haønh -Thöïc haønh
3 6 -Caù nhaân trình baøy phaàn chuaån -Baûng phuï -Choïn moät boä
löïa choïn trang phuïc tröïc quan .
bò cuûa mình . ghi kieán trang phuïc
-Thöïc haønh
-Thaûo luaän löïa choïn trang phuïc thöùc cuõ phuø hôïp ñeå ñi
theo nhoùm
cuûa baïn du lòch Ñaàm
-Thaûo luaän sen
nhoùm
Baøi 4: Söû duïng vaø - Thaûo luaän
4 7 - Söï duïng trang phuïc . -Baûng phuï -Baøi taäp 1 sgk
baûo quaûn trang phuïc + Phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng. nhoùm . trang 25
. -Hoûi ñaùp.
+ Phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø
-Ñaët vaø giaûi
coâng vieäc .
quyeát vaán ñeà
- Caùch phoái hôïp trang phuïc phoái
.
hôïp vaûi, hoa vaên vôùi vaûi trôn,
phoái hôïp maøu .
2
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 4: Söû duïng vaø Baøi 4: Söû
4 8 -Baûo quaûn trang phuïc -Baûng phuï -Baøi taäp 2,3
baûo quaûn trang phuïc + Giaët, phôi duïng vaø baûo sgk trang 25
. quaûn trang
+Laø(uûi)
phuïc .
+Caát giöõ
Baøi 5: Thöïc haønh -Thöïc haønh
5 9
moät soá muõi khaâu cô tröïc quan
baûn
Bài 6: Thực hành -Thöïc haønh
5 10 - Cuaån bò
cắt khâu bao tay trẻ + Vaûi tröïc quan .
sơ sinh( Tiết 1) -Thöïc haønh
+ Kim, chæ, keùo, thöôùc, buùt chì
theo nhoùm
-Thöïc haønh
-Thaûo luaän
+Khaâu muõi thöôøng ( muõi tôi
+Khaâu muõi ñoät mau.
+ Khaâu vaéc
Baøi 6: Thöïc haønh -Thöïc haønh
6 11 - Chuaån bò: -Boä caét may
caét khaâu bao tay treû =Vaûi (20x24 cm)daây chun ñoû, tröïc quan . daønh cho
sơ sinh( tiết 2) -Thöïc haønh
kim, chæ, phaán veõ, thöôùc . giaùo vieân
theo nhoùm
- Quy trình thöïc haønh :
-Thaûo luaän
+Veõ vaø caét maãu giaáy
+Ñôn vò ño Cm
+Veõ theo hình 17 a sgk
+ Caét theo neùt veõ .
Baøi 6: Thöïc haønh -Thöïc haønh
6 12 -Khaâu bao tay -Boä caét may -Hoaøn thaønh
caét khaâu bao tay treû -Khaâu voøng ngoaøi bao tay. tröïc quan . daønh cho maãu bao tay
sơ sinh(tiết3) -Thöïc haønh
-Khaâu vieàn meùp voøng coå tay vaø giaùo vieân treû em
theo nhoùm
luoàn daây chun
3
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
-Thaûo luaän
-Trang trí: tuøy theo yù thích
Baøi 7: Thuïc haønh -Thöïc haønh
7 13 -Chuaån bò: -Boä caét may -Veõ, caát maãu
caét khaâu voû goái hình tröïc quan .
+ Vaûi ( 54 x 20 cm ) daønh cho giaáy,
chöõ nhaät( t1) -Thöïc haønh
+ Khuy caøi, keùo, phaán may, giaùo vieân -Caét vaûi theo
theo nhoùm
thöôùc, kim chæ, bìa moûng. maãu giaáy
-Thaûo luaän
- Quy trình thöïc hieän :
+ Veõ vaø caét maãu giaáy caùc chi tieát
cuûa voû goái .
+ Veõ caùc hình chöõ nhaät nhö sgk .
+Caét maãu giaáy.
+ Caét vaûi theo maãu giaáy.
+Traûi vaûi leân baøn
+Ñaët vaûi leân giaáy.
+Duøng phaán veõ.
+Caét theo neùt veõ
Baøi 7: Thöïc haønh -Thöïc haønh
7 14 -Khaâu voû goái -Boä caét may - Khaâu hai
caét khaâu voû goái hình tröïc quan .
-Khaâu vieàn neïp hai maûnh maët daønh cho maûnh vaûi laïi
chöõ nhaät(tiết2) -Thöïc haønh
döôùi voû goái . giaùo vieân vôùi nhau
theo nhoùm
-Ñaït hai neïp maûnh döôùi voû goái
-Thaûo luaän
chôøm leân nhau 1 cm .
-UÙp maët phaûi cuûa maûnh döôùi voû
goái xuoáng maët phaûicuûa maûnh
treân voû goái
-Loän voû goái sang maët phaûi qua
choå neïp voû goái .

4
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 7: Thöïc haønh -Thöïc haønh
8 15 -Hoaøn thieän saûn phaåm ñính khuy -Boä caét may -Ñính khuy
Thöïc haønh caét khaâu baám . tröïc quan . daønh cho voû goái.
voû goái hình chöõ nhaät -Trang trí voû goái tuøy theo yù thích -Thöïc haønh giaùo vieân -Theâu voû goái
(t3) theo nhoùm
-Thaûo luaän
OÂn taäp chöông 1 -Hoûi ñaùp
8 16 - Veà kieán thöùc : -Heä thoáng -Traû lôøi caâu
-Thaûo luaän
9 17 + Caùc loaïi vaûi duøng trong may caâu hoûi ghi hoûi 1,2,3,4
-OÂn taäp
maët ôû baûng phuï trang 32 sgk
+ Löïa choïn trang phuïc . (muïc II)
+ Söû duïng vaø baûo quaûn trang
phuïc .
- Veà kyû naêng :
+ Phaân bieät moät soá loaïi vaûi
+ Löïa choïn trang phuïc
+ Bieát söû duïng trang phuïc
+ Caét khaâu moät soá saûn phaåm
Kieåm tra moät tieát -Laøm baøi vieát Ñeà kieåm tra
9 18 -Noäi dung chöông I
Chöông II: Trang trí -Thaûo luaän - Vai troø nhaø ôû
10 19 - Vai troø nhaø ôû vôùi ñôøi soáng con -Tranh -Neâu vai troø
nhaø ôû -Ñaët vaø giaûi vôùi ñôøi soáng con
ngöôøi: laø nôi truù nguï, baûo veä con phoùng to cuûa nhaø ôû ñoái
Baøi 8: Saép xeáp ñoà quyeát vaán ñeà ngöôøi
ngöôøi. hình 2.1 sgk vôùi ñôøi soáng
ñaït hôïp lí trong nhà - Saép xeáp ñoà ñaït
- Saép xeáp ñoà ñaït hôïp lí trong nhaø con ngöôøi .
ở (Tiêt1) hôïp lí trong nhaø
ôû -Nhaø em
ôû thuaän tieän cho
+ Phaân chia caùc khu vöïc sinh ñöôïc phaân
vieäc söû duïng vaø
hoaït trong nôi ôû cua gia ñình: chia caùc khu
giöõ gìn nhaø ôû
choã sinh hoaït, thôø cuùn, nguõ, aên vöc naøo

5
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
saïch seõ,ngaên naép
uoáng, beáp, choå ñeå xe, kho.
-Trang trang trí
Baøi 8: Saép xeáp ñoà -Thaûo luaän
10 20 -Saép xeáp ñoà ñaïc trong töøng khu -Tranh -Baøi taäp 2
nhaø ôû baèng moät
ñaït hôïp lí trong nhà -Ñaët vaø giaûi
vöïc: goïn gaøng, hôïp lí.. cho töøng phoùng to trang 39
soá ñoà vaät nhö
ở (tiết2) quyeát vaán ñeà
khu vöïc. hình - Moâ taû caùch
tranh aûnh göông
- Moät soá ví duï veà boá trí saép xeáp 2.2;2.3;2.4 saép xeáp moät
reøm,maønh ..
ñoà ñaïc trong nhaø ôû cuûa Vieät Nam 2.5;2.6 sgk khu naøo ñoù ôû
-Trang trí nhaø ôû
+ Nhaø ôû noâng thoân gia ñình em baèng caây caûnh,
+Nhaø ôû thaønh phoá, thò xaõ, thò traán hoa
.
+ Nhaø ôû mieàn nuùi
Baøi 9: Thöïc haønh -Thöïc haønh
11 21 -Chuaån bò:
saép xeáp ñoà ñaïc hôïp tröïc quan.
+ Sô ñoà phoøng 2,5m x 4 m theo tæ
lí trong nhaø ôû (Tiết -Thöïc haønh
leä thu nhoû.
1) caù nhaân
-Thöïc haønh: Saép xeáp ñoà ñaït treân
sô ñoà .
Baøi 9: Thöïc haønh
11 22 - Ñaïi dieän caùc nhoùm hoïc taäp,
saép xeáp ñoà ñaïc hôïp trình baøy taïi lôùp
lí trong nhaø ôû
(Tiết2)
Baøi 10: Giöõ gìn nhaø -Thaûo luaän
12 23 -Nhaø ôû saïch seõ ngaên naép: ñaûm -Tranh -Baøi taäp 1,2
ôû saïch seõ ngaên naép -Ñaët vaø giaûi
baûo söùc khoûe cho gia ñình phoùng to trang 40 sgk
quyeát vaán ñeà
- Giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên hình 2.8;
.
naép . 2.9 sgk
-Hoûi ñaùp
+ Söï caàn thieát phaûi giöõ gìn nhaø ôû
saïch seõ ngaên naép .

6
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
+ Caùc coâng vieäc caàn laøm ñeå giöõ
gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên naép .
Baøi 11: Trang trí -Thaûo luaän
12 24 -Trang aûnh -Tranh -Caùch choïn
nhaø ôû baèng moät soá -Ñaët vaø giaûi
+ Coâng duïng: laøm ñeïp caên phoùng to tranh aûnh.
ñoà vaät (Tiêt1) quyeát vaán ñeà
phoøng, vui maét hình 2.10; -Vò trí treo
.
+ Choïn tranh aûnh: noäi dung, maøu 2.11;2.12 göông
-Hoûi ñaùp
saéc, kích thöôùc phaûi phuø hôïp vò sgk
trí trang trí .
+ Caùch trang trí: tuøy theo yù thích
.
Baøi 11: Trang trí -Thaûo luaän
13 25 -Göông : -Tranh -Baøi taäp 2,3
nhaø ôû baèng moät soá -Ñaët vaø giaûi
+ Coâng duïng: soi, trang trí, taïo phoùng to trang 45 sgk
ñoà vaät ( Tiết2) quyeát vaán ñeà
veû ñeïp. hình 2.13
.
+ Caùch treo göông: treân tuû, keä sgk
-Hoûi ñaùp
töôøng .
-Reøm cöûa:
+ Coâng duïng: raâm maùt, che
khuaát, laøm ñeïp .
+Choïn vaûi may reøm maøu saéc,
chaát lieäu vaûi.
+ Giôùi thieäu moät soá kieåu reøm sgk
.
-Maønh :
+ Coâng duïng: che naéng, gioù, laøm
ñeïp .
+Caùc loaïi maønh: nhieàu loaïi laøm
7
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
baèng chaát lieäu khaùc nhau
Baøi 12: Trang trí -Thaûo luaän
13 26 -YÙ nghóa cuûa caây caûnh vaø hoa -Trang - YÙ nghóa cuûa
nhaø ôû baèng caây caûnh trong trang trí nhaø ôû: laøm ñeïp, nhoùm. phoùng to caây caûnh vaø
vaø hoa ( Tiêt1) -Hoûi ñaùp
saïch khoâng khí, taïo nieàm vui, lôïi hình 2.14, hoa trong
ích kinh teá. 2.15 sgk trang trí nhaø ôû
-Moät soá caây caûnh vaø hoa duøng - Theá naøo laø
trong trang trí nhaø ôû . caây caûnh ñaëc
+ Caây caûnh tröng töøng
Caây caûnh thoâng duïng vuøng, mieàn?
Vò trí trang trí Vd
Chaêm soùc caây caûnh
Baøi 12: Trang trí -Thaûo luaän
14 27 -Hoa: -Tranh -Baøi taäp 2,3
nhaø ôû baèng caây caûnh + Caùc loaïi hoa duøng trong trang nhoùm phoùng to sgk
vaø hoa( Tiết 2) -Thoâng baùo
trí hình 2.16, -Ñoïc muïc coù
-Ñaët vaø giaûi
Hoa töôi 2.17, 2.18 theå em chöa
quyeát vaán ñeà
Hoa khoâ sgk bieát
Hoa giaû
+ Caùc vò trí trang trí baèng hoa
Baøn aên, baøn tieáp khaùch, tuû, keä
Baøi 13: Caém hoa -Thaûo luaän
14 28 -Duïng cuï vaø vaät lieäu caém hoa -Tranh -Keå teân bình
trang trí (Tiết 1) nhoùm
+ Duïng cuïcaém hoa: phoùng to hoa vaø hoa
-Ñaët vaø giaûi
Bình caém hình 2.19 thöôøng söû
quyeát vaán ñeà
Caùc duïng cuï khaùc sgk duïng caém hoa
+ Vaät lieäu caém hoa taïi gia ñình ?
Caùc loaïi hoa

8
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Caùc loaïi laù
Caùc loaïi caønh
Baøi 13: Caém hoa -Thaûo luaän
15 29 -Nguyeân taéc cô baûn -Baûng phuï -Baøi taäp 3,4
trang trí (Tiết2) nhoùm
+ Choïn hoa vaø bình caém phuø hôïp - tranh trang 56
-Ñaët vaø giaûi
vôùi hình daùng, maøu saéc phoùng to
quyeát vaán ñeà
+ Söï caân ñoái veà kích thöôùc giuõa hình 2.20,
caønh hoa vaø bình caém 2.21, 2.22,
+ Söï phuø hôïp giöõ bình hoa vaø vò 2.23 sgk
trí caàn trang trí .
-Quy trình caém hoa
+Löïa choïn bình caém
+ Caém caønh phuï xen keû caønh
chính
+ Ñaët bình hoa vaøo vò trí caàn
trang trí
Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh
15 30 -Caém hoa daïng thaúng ñöùng -Duïng cuï -Caém moät
caém hoa (tiết 1) tröïc quan
+ Daïng cô baûn bình hoa, bình hoa ñeïp,
-Thöïc haønh
Sô ñoà caém hoa keùo, muùt thaúng ñöùng .
theo nhoùm
Quy trình caém hoa xoáp
-Thaûo luaän
+ Daïng vaän duïng -Vaät lieäu
Thay ñoåi goùc ñoä caùc caønh chính caùc loaïi
Boû bôùt 1 hoaëc 2 caønh chính hoa, laù
Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh
16 31 -Caém hoa daïng nghieân -Duïng cuï -Caém moät
töï choïn moät soá maãu tröïc quan
+ Daïng cô baûn bình hoa, bình hoa daïng
caém hoa (tiết2) -Thöïc haønh
Sô ñoà caém hoa keùo, muùt nghieân
theo nhoùm
Quy trình caém hoa xoáp
9
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
-Thaûo luaän
+ Daïng vaän duïng -Vaät lieäu
Thay ñoåi ñoä daøi caùc caønh caùc loaïi
chính;boû bôùt 1 hoaëc 2 caønh chính hoa, laù
,thay ñoåi ñoä daøi cuûa caønh chính
Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh
16 32 -Caém hoa daïng toûa troøn -Duïng cuï -Caém moät
caém hoa (tiết3) tröïc quan
+ Sô ñoà caém hoa bình hoa, bình hoa daïng
-Thöïc haønh
+Quy trình caém hoa keùo, muùt toûa troøn
theo nhoùm
Caém caønh  xoáp
-Thaûo luaän
Caém 4 caønh  chia bình laøm 4 -Vaät lieäu
phaàn . caùc loaïi
Caém 4 caønh  xen keû 4 caønh  hoa, laù
Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh
17 33 + Sô ñoà caém hoa -Duïng cuï -Caém moät
caém hoa (tiết4) tröïc quan
+Quy trình caém hoa bình hoa, bình hoa daïng
-Thöïc haønh keùo, muùt toûa troøn
theo nhoùm xoáp
-Thaûo luaän -Vaät lieäu
caùc loaïi
hoa, laù

-Cuûng coá kieán thöùc trong chöông -Caâu hoûi baøi
-Hoûi ñaùp
Ôn tập chương II II veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh -Heä thoáng oân taäp

10
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
-Thaûo luaän
17 34 caâu hoûi
-Hoûi ñaùp
18 35 -Cuûng coá kieán thöùc trong chöông -Heä thoáng -Caâu hoûi baøi
Ôn tập chương II -Thaûo luaän
II veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh caâu hoûi oân taäp

Thi hoïc kì I
19 36 Noäi dung trong chöông I vaø
chöông II
Chöông III: Naáu aên -Thaûo luaän
20 37 -Vai troø cuûa caùc chaát dinh döôõng -Tranh hình -Baøi taäp 1,2,3
trong gia ñình . -ñaët vaø giaûi
. 3.1, 3.2,3.3, sgk trang 75
Baøi 15: Cô sôû cuûa quyeát vaán ñeà
+Chaát ñaïm : 3.4 3.5, 3.6
aên uoáng hôïp lí Nguoàn cung caáp sgk
Chöùc naêng dinh döôõng
+ Chaát ñöôøng boät
Nguoàn cung caáp
Chöùc naêng dinh döôõng
-Hs naém ñöôïc
+ Chaát beùo
+ Taïi sao phaûi
Nguoàn cung caáp
aên uoáng hôïp lí
Chöùc naêng dinh döôõng
+Aên uoáng hôïp lí
Baøi 15: Cô sôû cuûa -Thaûo luaän
20 38 -Sinh toá -Tranh hình -YÙ nghóa dinh
döïa treân nhöõng
aên uoáng hôïp lí -ñaët vaø giaûi
+Nguoàn cung caáp 3.7, 3.8, 3.9 döôõng caùc
cô sôû naøo
(tiết2) quyeát vaán ñeà
+ Chöùc naêng dinh döôõng sgk nhoùm thöùc aên
+ Taïi sao phaûi
-Khoaùng chaát
cheá bieán thöùc aên
+Nguoàn cung caáp
vaø baûo quaûn thöïc
+ Chöùc naêng dinh döôõng
phaåm
-Nöôùc coù vai troø quan troïng ñoái
-Laøm theá naøo ñeå
vôùi ñôøi soáng con ngöôøi
coù nhöõng böõa aên
11
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
hôïp lí
-Chaát sô : khoâng theå tieâu hoùa
-Caùch thöïc hieän
ñöôïc
böõa aên nhö theá
naøo laø hôïp lí vaø
ñaït yeâu caàu
Baøi 15: Cô sôû cuûa -Thaûo luaän
21 39 -Nhu caàu dinh döôõng cuûa cô theå . -Tranh hình -Bt 4,5 trang
aên uoáng hôïp lí -ñaët vaø giaûi
+ Chaát ñaïm 3.11 75
(tiết3) quyeát vaán ñeà
Thieáu ñaïm suy dinh döôõng ,3.12,3.13 -Ñoïc muïc coù
Thöøa  beänh beùo phì sgk theå em chöa
+ Chaát ñöôøng boät bieát
Thöøa  beùo phì
Thieáu  oám yeáu
Baøi 16: Veä sinh an -Ñaët vaø giaûi
21 40 -Veä sinh thöïc phaåm -Tranh -Bt 1 sgk
toaøn thöïc phaåm( quyeát vaán ñeà
+ Theá naøo laø nhieãm truøng thöïc phoùng to trang 80
tiêt1) -Thaûo luaän
phaåm ? hình 3.14,
-Hoûi ñaùp
Khi coù söï xaâm nhaäp cuûa vi 3.15 sgk
khuaån .
+ aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñoái vôùi
vi khuaån : nhieät ñoä cao vi khuaån
cheát .
+ Bieän phaùp phoøng vaø traùnh
nhieãm truøng thöïc phaåm taïi nhaø
Baøi 16: Veä sinh an -Ñaët vaø giaûi
22 41 -An toaøn thöïc phaåm -Tranh -Bt 2,3,4
toaøn thöïc phaåm quyeát vaán ñeà
+ Khi mua saém phoùng to trang 80
(tiết3) -Thaûo luaän
+ Khi cheá bieán vaø baûo quaûn hình 3.16 -Ñoïc muïc coù
-Hoûi ñaùp
-Bieän phaùp phoøng traùnh nhieãm -Baûng phuï theå em chöa
12
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
truøng, nhieãm ñoäc thöïc phaåm bieát
Caàn coù bieän phaùp traùnh nhieãm
truøng, nhieãm ñoäc an toaøn thöïc
phaåm trong aên uoáng
Baøi 17: Baûo quaûn -Ñaët vaø giaûi
22 42 -Baûo quaûn chaát dinh döôõng khi -Baûng phuï Bt: 1,2,3 sgk
chaát dinh döôõng quyeát vaán ñeà
cheá bieán -Tranh trangh 84
trong cheá bieán moùn -Thaûo luaän
+ Thòt caù: Khoâng ngaâm röõa sau phoùng to
aên -Hoûi ñaùp
khi caét. hình 3.17,
+ Baûo quaûn chu ñaùo 3.18, 3.19
- Rau, cuû, quaû, haït ñaäu töôi neân sgk
röûa saïch roït voû tröôùc khi aên
-Ñaäu haït khoâ, gaïo ñeå rieâng bieät
Baøi 17: Baûo quaûn -Ñaët vaø giaûi
23 43 - Baûo quaûn chaát dinh döôõng -Baûng phuï
chaát dinh döôõng quyeát vaán ñeà
trong cheá bieán
trong cheá bieán moùn -Thaûo luaän
+Taïi sao phaûi quan taâm baûo
aên (tiết2) -Hoûi ñaùp
quaûn chaát dinh döôõng trong khi
cheá bieán moùn aên
+aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñoái vôùi
thaønh phaàn dinh döôõng : chaát
ñaïm, chaát beùo, chaát boät, chaát
khoaùng, sinh toá
Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän
23 44 - Cheá bieán moät soá moùn aên khoâng Tranh moät
phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi
söû duïng nhieät soá moùn aên
phaåm quyeát vaán ñeà
Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän
24 45 -Phöông phaùp cheá bieán thöïc -Hình -Nhöõng thöïc
phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi
phaåm coù söû duïng nhieät phoùng to phaåm naøo
13
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
phaåm( tiết2) quyeát vaán ñeà
+Phöông phaùp laøm chín thöïc 3.20, 3.21 laøm chín
phaåm trong nöôùc: luoäc, naáu, kho sgk trong nöôùc,
. hôi nöôùc?
+ Phöông phaùp laøm chín thöïc
phaåm baèng hôi nöôùc : Haáp
Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän
24 46 -Phöông phaùp cheá bieán thöïc -Hình 3.22, -Nhöõng loaïi
phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi
phaåm baèng söùc noùng tröïc tieáp 3.23 sgk thöïc phaåm
phaåm (tiết3) quyeát vaán ñeà
cuûa löûa : nöôùng naøo laøm chín
-Phöông phaùp laøm chín thöïc treân löûa hoaëc
phaåm trong chaát beùo: raùn, rang, trong chaát
xaøo beùo
Baøi 19: Thöïc haønh: -Thöïc haønh
25 47 -Chuaån bò -Chuaån bò - Thöïc haønh
cheá bieán moùn aên- tröïc quan
-Quy trình nhö sgk troän daàu giaám
Troän daàu giaám-Rau -Thöïc haønh
+ Coâng ñoaïn 1: chuaån bò rau xaø laùch
xaø laùch. theo nhoùm
+ Coâng ñoaïn 2: cheá bieán
+ Coâng ñoaïn 3: trình baøy
Baøi 19: Thöïc haønh: -Hs trình baøy
25 48 -Hs nhaän xeùt vaø ruùt kinh nghieäm -Trình baøy
cheá bieán moùn aên- phaàn saûn phaåm thöïc haønh cuûa caùch laøm
Troän daàu giaám-Rau nhoùm mình
xaø laùch.
Baøi 20: Thöïc -Thöïc haønh
26 49 -Chuaån bò -Thöïc haønh -Neâu quy
haønh:Cheá bieán moùn tröïc quan
-Thöïc haønh luoäc rau tröïc quan trình thöïc
aên-Troän hoån hôïp- -Thöïc haønh
+ Nguyeân lieäu: rau töôi -Thöïc haønh hieän
Noäm rau muoáng. theo nhoùm
+ Quy trình thöïc haønh theo nhoùm
Röûa saïch ñoå vaøo vôùt ra

14
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 20: Thöïc -Hs neâu nhaän
26 50 -Nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm phaàn
haønh:Cheá bieán moùn xeùt
saûn phaåm thöïc haønh cuûa nhoùm
aên-Troän hoån hôïp-
Noäm rau muoáng.
Thực hành
Kieåm tra 1 tieát (
27 51 Thực hảnh những món ăn đã -Thöïc haønh
theo nhóm
được học.
thöïc haønh) tröïc quan
-Thöïc haønh
theo nhoùm
Baøi 21: Toå chöùc böõa -Thaûo luaän
27 52 - Theá naøo laø böõa aên hôïp lí : ñaûm -Hình -Theá naøo laø
aên hôïp lí trong gia nhoùm.
baûo cung caáp ñuû cho cô theå naêng phoùng to böõa aên hôïp lí?
ñình -Ñaët vaø giaûi
löôïng vaø caùc chaát dinh döôõng. muïc I -Trong ngaøy
quyeát vaán ñeà
-Phaân chia soá böõa aên trong ngaøy: coù maáy böõa
Böõa saùng, chöa, toái aên chính ?
Baøi 21: Toå chöùc böõa -Thaûo luaän
28 53 - Nguyeân taéc toå chöùc böõa aên hôïp -Tranh -Bt: 1,2,3,4
aên hôïp lí trong gia nhoùm.
lí trong gia ñình . phoùng to sgk trang 108
ñình (t2) -Ñaët vaø giaûi
+Nhu caàu cuûa caùc thaønh vieân hình 3.24
quyeát vaán ñeà
trong gia ñình sgk
+ Ñieàu kieän taøi chính .
+ Söï caân baèng chaát dinh döôõng
+Thay ñoåi moùn aên
Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän
28 54 - Xaây döïng thöïc ñôn -Hình -Bt:3,4 sgk
chöùc böõa aên(tiêt1) nhoùm.
+ Thöïc ñôn laø gì phoùng to trang 112
-Ñaët vaø giaûi
+ Nguyeân taéc xaây döïng thöïc ñôn 3.25 sgk
quyeát vaán ñeà
+ Thöïc ñôn coù soá löôïng vaø chaát
löôïng moùn aênphuø hôïp vôùi tieâu
chuaån böõa aên
15
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
+ Ñuû caùc loaïi: moùn aên chính theo
cô caáu cuûa böõa aên
+ Ñaûm baûo yeâu caàu veà dinh
döôõng cuûa böõa aên, hieåu quaû kinh
teá
Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän
29 55 -Löïa choïn thöïc phaåm trong thöïc -Neâu caùch löïa
chöùc böõa aên(t2) nhoùm.
ñôn . choïn thöïc
-Ñaët vaø giaûi
+ Ñoái vôùi thöïc ñôn haøng ngaøy phaåm cho
quyeát vaán ñeà
+ Ñ6oùi vôùi thöïc ñôn cho caùc böõa thöïc ñôn haøng
lieân quan, chieâu ñaõi ngaøy ôû gia
ñình em
Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän
29 56 - Cheá bieán moùn aên -Hình -Bt: 3,4 sgk
chöùc böõa aên(t3) nhoùm.
+ Sô cheá thöïc phaåm phoùng to
-Ñaët vaø giaûi
+ Cheá bieán moùn aên 3.25 sgk
quyeát vaán ñeà
+ Trình baøy moùn aên
-Baøy baøn vaø thu doïn sau khi aên
+ Chuaån bò duïng cuï
+ Baøy baøn aên
+Caùch phuïc vuï vaø thu doïn
+ phuïc vuï
+ Doïn baøn aên
Baøi 23: Thöïc haønh: -Thöïc haønh
30 57 -Thöïc ñôn duøng cho caùc böõa aên -Xaây döïng
xaây döïng thöïc ñôn treân giaáy.
haøng ngaøy thöïc ñôn haøng
-Thöïc haønh
+ Soá moùn aên ngaøy ôû gia
caù nhaân
+ Caùc moùn aên ñình em?
+ Yeâu caàu hs laäp moùn aên
16
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 23: Thöïc haønh: -Thöïc haønh
30 58 -Thöïc ñôn duøng cho böõa lieân -Xaây döïng
xaây döïng thöïc ñôn treân giaáy.
quan hay böõa coå thöïc ñôn cho
(t2) -Thöïc haønh
+ Soá moùn aên leã sinh nhaät
caù nhaân
+ Caùc moùn aên
-Moùn chính, moùn phuï, moùn traùng
mieäng, ñoà uoáng
Baøi 24:Tæa hoa -Thöïc haønh
31 59 -Chuaån bò: nhö sgk -Chuaån bò -Tæa hoa töø
trang trí moùn aên töø tröïc quan
-Thöïc hieän maãu nhö sgk haønh laù(hoa
moät soá loaïi rau, cuû, -Thöïc haønh
+ Tæa hoa töø haønh laù, hueä traéng hueä traéng)
quaû. caù nhaân
,hoa, caønh, laù (coïng haønh )
Baøi 24:Tæa hoa -Thöïc haønh
31 60 -Tæa hao töø quaû ôùt -ÔÙt, keùo -Tæa hoa ñoàng
trang trí moùn aên töø tröïc quan
-Tæa hoa hueä taây. ,thao tieàn
moät soá loaïi rau, cuû -Thöïc haønh
-Tæa hoa ñoàng tieàn
quaû(t2) caù nhaân
OÂn taäp chöông 3 -Hoûi ñaùp
32 61 -OÂn taäp lyù thuyeát toå chöùc böõa aên, -Heä thoáng -Bt: cuoái caùc
-Thaûo luaän
thu chi cuûa gia ñình, quy trình toå caâu hoûi ôû baøi lyù thuyeát
chöùc böõa aên. noäi dung (baøi 15,16,
-Cuûng coá reøn luyeän phaàn thöïc chöông III 17,18,21,22,
haønh sgk
Chöông IV: Thu, chi -Thaûo luaän -Thu nhaäp cuûa
32 62 -Thu nhaäp cuûa gia ñình laø gì : laø -Baûng phuï -Gia ñình em
trong gia ñình -Ñaët vaø giaûi gia ñình laø gì.
toång caùc khoaûng thu baèng tieàn -Hình coù nhöõng
Baøi 25: Thu nhaäp quyeát vaán ñeà -Em coù theå laøm gì
hoaëc hieän vaät do thaønh vieân phoùng to nguoàn thu
cuûa gia ñình ñeå goùp phaàn taêng
trong gia ñình taïo ra 4.2 sgk nhaän naøo
thu nhaän gia ñình
-Caùc nguoàn thu nhaän cuûa gia
-Moãi gia ñình coù
ñình
nhöõng khoaûn chi
-Thu nhaäp baèng tieàn
17
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
tieâu naøo ?
-Thu nhaäp baèng hieän vaät
-Coù theå laøm gì ñeå
caân ñoái thu chi
trong gia ñình
Baøi 25: Thu nhaäp -Thaûo luaän
33 63 -Thu nhaäp cuûa caùc hoä gia ñình ôû -Baûng phuï -BT:4,5 sgk
cuûa gia ñình (tt) -Ñaët vaø giaûi
vieät nam trang 127
quyeát vaán ñeà
+ thu nhaän cuûa gia ñình, caù nhaân
vieân chöùc
+ Thu nhaäp cuûa gia ñình saûn
xuaát.
+Thu nhaän cuûa ngöôøi buoân baùn
dòch vuï
-Bieän phaùp taêng thu nhaän gia
ñình
+Phaùt trieån kinh teá gia ñình baèng
caùchlaøm theâm ngheà phuï
+Em coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn
taêng thu nhaän cho gia ñình
Baøi 26: Chi tieâu -Thaûo luaän
33 64 -Chi tieâu trong gia ñình laø gì? Laø -Baûng phuï -Bt: 1,2 sgk
trong gia ñình -Ñaët vaø giaûi
caùc chi phí ñeå ñaùp öùng nhu caàu trang 113
quyeát vaán ñeà
vaät chaát-vaên hoùa cuûa gia ñình .
-Caùc khoaûn chi tieâu trong gia
ñình .
+ Chi cho nhu caàu vaät chaát
+ Chi cho nhu caàu vaên hoùa, tinh
thaàn
18
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Baøi 26: Chi tieâu -Thaûo luaän
34 65 -Chi tieâu cuûa caùc loaïi hoä gia ñình -Baûng phuï -Bt: 3,4 sgk
trong gia ñình (tt) -Ñaët vaø giaûi
ôû Vieät Nam trang 113
quyeát vaán ñeà
+ Noâng thoân
-Phaùp vaán
+ Thaønh thò
-Caân ñoái thu chi trong gia ñình
+ Chi tieâu hôïp lí
+Bieän phaùp caân ñoái thu chi
+ Chi tieâu theo keá hoaïch
+ Tích luõy
Baøi 27: Thöïc haønh -Thöïc haønh
34 66 -Bt lieân heä gia ñình -Baûng phuï -Bt: ôû gia
baøi taäp tình huoáng treân giaáy .
-Xaùc ñònh thu nhaän cuûa gia ñình ñình em thu
veà thu chi trong gia -Thöïc haønh
-Xaùc ñònh möùc thu chi cuûa gia vaø chi nhö theá
ñình caù nhaân
ñình naøo? Neâu
-Caân ñoái thu chi bieän phaùp thu
chi caân ñoái

Baøi 27: Thöïc haønh
35 67
baøi taäp tình huoáng
veà thu chi trong gia
ñình
OÂn taäp chöông IV -Hoûi ñaùp
35 68 -OÂn taäp lyù thuyeát toå chöùc böõa aên, -Heä thoáng -Bt: cuoái caùc
-Thaûo luaän
thu chi cuûa gia ñình, quy trình toå caâu hoûi ôû baøi lyù thuyeát
chöùc böõa aên. noäi dung (baøi 25,26,
-Cuûng coá reøn luyeän phaàn thöïc chöông IV sgk
haønh


19
Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân
Thaùng
Tuaàn
Tieát
ÑDDH luyeän chöông

Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A
Ôn tập cuồi năm
-Hoûi ñaùp
36 69 -OÂn taäp lyù thuyeát -Heä thoáng
-Thaûo luaän caâu hoûi ôû
noäi dung
chương của
học kỳ II
Thi hoïc kì II
36- 70 -Noäi dung kieán thöùc trong taâm
37 trong chöông III vaø chöông IV
20
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản