Kế hoach bô môn công nghệ 6

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
377
lượt xem
40
download

Kế hoach bô môn công nghệ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoach bô môn công nghệ 6 1 1 Bài mở đầu - Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình:gia đình là nền tảng xã hội, làm các công việc kinh tế gia đình. - Mục tiêu của công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. - Kiến thức kỷ năng, thái độ. - phương pháp học tập . - Nguồn gốc tính chất của các loại vải. + Vải sợi thiên nhiên + Nguồn gốc; từ thực vật, động vật. + Tính chất: hút ẩm cao, dễ bị nhàu - Vải sợi hóa học; + Nguồn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoach bô môn công nghệ 6

 1. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi môû ñaàu - Thaûo luaän 1 1 - Vai troø cuûa gia ñình vaø kinh teá - Ñaët vaø giaûi -Caùc loaïi vaûi gia ñình:gia ñình laø neàn taûng xaõ quyeát vaán ñeà thöôøng duøng hoäi, laøm caùc coâng vieäc kinh teá . trong mai maëc coù gia ñình. nguoàn goác töø ñaâu - Muïc tieâu cuûa coâng ngheä 6 phaân vaø coù tính chaát moân kinh teá gia ñình. gì. - Kieán thöùc kyû naêng, thaùi ñoä. - Ñeå coù trang - phöông phaùp hoïc taäp . phuïc phuø hôïp vaø Chöông I: May maëc - Thaûo luaän 2 2 - Nguoàn goác tính chaát cuûa caùc -Tranh hình - Baøi taäp 1 ñeïp caàn choïn vaûi trong gia ñình - Ñaët vaø giaûi loaïi vaûi. 1.1 sgk sgk trang 10 vaø kieåm may nhö Baøi 1: Caùc loaïi vaûi quyeát vaán ñeà + Vaûi sôïi thieân nhieân - baûng phuï theá naøo? thöôøng duøng trong . + Nguoàn goác; töø thöïc vaät, ñoäng - Söû duïng vaø baûo mai maëc . vaät. quaûn trang phuïc + Tính chaát: huùt aåm cao, deã bò nhö theá naøo cho nhaøu hôïp lyù ñuùng kyõ - Vaûi sôïi hoùa hoïc; thuaät. + Nguoàn goác: Nhaân taïo hoaëc - Quy trình caét toång hôïp. mai moät soá saûn + Tính chaát: huùt aåm, beàn ñeïp phaåm ñôn giaûn Baøi 1: Caùc loaïi vaûi 2 3 - Vaûi sôïi pha - Baûng phuï - Baøi taäp 2,3 thöôøng duøng trong + Nguoàn goác: ñöôïc deät baèng sôïi sgk trang 10 mai maëc . pha + Tính chaát: Coù öu ñieåm caùc loaïi vaûi thaønh phaàn . - Thöû nghieäm: ñeå phaân bieät moät soá loaïi vaûi, voø vaø ñoát sôïi vaûi 1
 2. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 2: Löïa choïn - Quan saùt 2 4 - Trang phuïc vaø chöùc naêng cuûa -Tranh - Chöùc naêng trang phuïc - Thaûo luaän trang phuïc. phoùng to cuûa trang - Trang phuïc goàm quaàn aùo vaø vaät hình 1.4 sgk phuïc. duïng ñi keøm.coù nhieàu loaïi trang - Coù nhöõng phuïc . loaïi trang - Chöùc naêng baûo veä vaø laøm ñeïp phuïc naøo cho con ngöôøi . Baøi 2: Löïa choïn - Thaûo luaän 3 5 - Löïa choïn trang phuïc -Baûng phuï - Baøi taäp trang phuïc nhoùm . + Choïn vaûi kieåu may phuø hôïp - Tranh 1,2,3 sgk -Hoûi ñaùp. vôùi voùc daùng cô theå . phoùng to trang 16 -Ñaët vaø giaûi + Choïn vaûi kieåm may phuø hôïp hình 1.4, quyeát vaán ñeà vôùi löùa tuoåi. 1.5,1.6,1.7, . + Söï ñoàng boä cuûa trang phuïc. 1.8 sgk Baøi 3: Thöïc haønh -Thöïc haønh 3 6 -Caù nhaân trình baøy phaàn chuaån -Baûng phuï -Choïn moät boä löïa choïn trang phuïc tröïc quan . bò cuûa mình . ghi kieán trang phuïc -Thöïc haønh -Thaûo luaän löïa choïn trang phuïc thöùc cuõ phuø hôïp ñeå ñi theo nhoùm cuûa baïn du lòch Ñaàm -Thaûo luaän sen nhoùm Baøi 4: Söû duïng vaø - Thaûo luaän 4 7 - Söï duïng trang phuïc . -Baûng phuï -Baøi taäp 1 sgk baûo quaûn trang phuïc + Phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng. nhoùm . trang 25 . -Hoûi ñaùp. + Phuø hôïp vôùi moâi tröôøng vaø -Ñaët vaø giaûi coâng vieäc . quyeát vaán ñeà - Caùch phoái hôïp trang phuïc phoái . hôïp vaûi, hoa vaên vôùi vaûi trôn, phoái hôïp maøu . 2
 3. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 4: Söû duïng vaø Baøi 4: Söû 4 8 -Baûo quaûn trang phuïc -Baûng phuï -Baøi taäp 2,3 baûo quaûn trang phuïc + Giaët, phôi duïng vaø baûo sgk trang 25 . quaûn trang +Laø(uûi) phuïc . +Caát giöõ Baøi 5: Thöïc haønh -Thöïc haønh 5 9 moät soá muõi khaâu cô tröïc quan baûn Bài 6: Thực hành -Thöïc haønh 5 10 - Cuaån bò cắt khâu bao tay trẻ + Vaûi tröïc quan . sơ sinh( Tiết 1) -Thöïc haønh + Kim, chæ, keùo, thöôùc, buùt chì theo nhoùm -Thöïc haønh -Thaûo luaän +Khaâu muõi thöôøng ( muõi tôi +Khaâu muõi ñoät mau. + Khaâu vaéc Baøi 6: Thöïc haønh -Thöïc haønh 6 11 - Chuaån bò: -Boä caét may caét khaâu bao tay treû =Vaûi (20x24 cm)daây chun ñoû, tröïc quan . daønh cho sơ sinh( tiết 2) -Thöïc haønh kim, chæ, phaán veõ, thöôùc . giaùo vieân theo nhoùm - Quy trình thöïc haønh : -Thaûo luaän +Veõ vaø caét maãu giaáy +Ñôn vò ño Cm +Veõ theo hình 17 a sgk + Caét theo neùt veõ . Baøi 6: Thöïc haønh -Thöïc haønh 6 12 -Khaâu bao tay -Boä caét may -Hoaøn thaønh caét khaâu bao tay treû -Khaâu voøng ngoaøi bao tay. tröïc quan . daønh cho maãu bao tay sơ sinh(tiết3) -Thöïc haønh -Khaâu vieàn meùp voøng coå tay vaø giaùo vieân treû em theo nhoùm luoàn daây chun 3
 4. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A -Thaûo luaän -Trang trí: tuøy theo yù thích Baøi 7: Thuïc haønh -Thöïc haønh 7 13 -Chuaån bò: -Boä caét may -Veõ, caát maãu caét khaâu voû goái hình tröïc quan . + Vaûi ( 54 x 20 cm ) daønh cho giaáy, chöõ nhaät( t1) -Thöïc haønh + Khuy caøi, keùo, phaán may, giaùo vieân -Caét vaûi theo theo nhoùm thöôùc, kim chæ, bìa moûng. maãu giaáy -Thaûo luaän - Quy trình thöïc hieän : + Veõ vaø caét maãu giaáy caùc chi tieát cuûa voû goái . + Veõ caùc hình chöõ nhaät nhö sgk . +Caét maãu giaáy. + Caét vaûi theo maãu giaáy. +Traûi vaûi leân baøn +Ñaët vaûi leân giaáy. +Duøng phaán veõ. +Caét theo neùt veõ Baøi 7: Thöïc haønh -Thöïc haønh 7 14 -Khaâu voû goái -Boä caét may - Khaâu hai caét khaâu voû goái hình tröïc quan . -Khaâu vieàn neïp hai maûnh maët daønh cho maûnh vaûi laïi chöõ nhaät(tiết2) -Thöïc haønh döôùi voû goái . giaùo vieân vôùi nhau theo nhoùm -Ñaït hai neïp maûnh döôùi voû goái -Thaûo luaän chôøm leân nhau 1 cm . -UÙp maët phaûi cuûa maûnh döôùi voû goái xuoáng maët phaûicuûa maûnh treân voû goái -Loän voû goái sang maët phaûi qua choå neïp voû goái . 4
 5. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 7: Thöïc haønh -Thöïc haønh 8 15 -Hoaøn thieän saûn phaåm ñính khuy -Boä caét may -Ñính khuy Thöïc haønh caét khaâu baám . tröïc quan . daønh cho voû goái. voû goái hình chöõ nhaät -Trang trí voû goái tuøy theo yù thích -Thöïc haønh giaùo vieân -Theâu voû goái (t3) theo nhoùm -Thaûo luaän OÂn taäp chöông 1 -Hoûi ñaùp 8 16 - Veà kieán thöùc : -Heä thoáng -Traû lôøi caâu -Thaûo luaän 9 17 + Caùc loaïi vaûi duøng trong may caâu hoûi ghi hoûi 1,2,3,4 -OÂn taäp maët ôû baûng phuï trang 32 sgk + Löïa choïn trang phuïc . (muïc II) + Söû duïng vaø baûo quaûn trang phuïc . - Veà kyû naêng : + Phaân bieät moät soá loaïi vaûi + Löïa choïn trang phuïc + Bieát söû duïng trang phuïc + Caét khaâu moät soá saûn phaåm Kieåm tra moät tieát -Laøm baøi vieát Ñeà kieåm tra 9 18 -Noäi dung chöông I Chöông II: Trang trí -Thaûo luaän - Vai troø nhaø ôû 10 19 - Vai troø nhaø ôû vôùi ñôøi soáng con -Tranh -Neâu vai troø nhaø ôû -Ñaët vaø giaûi vôùi ñôøi soáng con ngöôøi: laø nôi truù nguï, baûo veä con phoùng to cuûa nhaø ôû ñoái Baøi 8: Saép xeáp ñoà quyeát vaán ñeà ngöôøi ngöôøi. hình 2.1 sgk vôùi ñôøi soáng ñaït hôïp lí trong nhà - Saép xeáp ñoà ñaït - Saép xeáp ñoà ñaït hôïp lí trong nhaø con ngöôøi . ở (Tiêt1) hôïp lí trong nhaø ôû -Nhaø em ôû thuaän tieän cho + Phaân chia caùc khu vöïc sinh ñöôïc phaân vieäc söû duïng vaø hoaït trong nôi ôû cua gia ñình: chia caùc khu giöõ gìn nhaø ôû choã sinh hoaït, thôø cuùn, nguõ, aên vöc naøo 5
 6. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A saïch seõ,ngaên naép uoáng, beáp, choå ñeå xe, kho. -Trang trang trí Baøi 8: Saép xeáp ñoà -Thaûo luaän 10 20 -Saép xeáp ñoà ñaïc trong töøng khu -Tranh -Baøi taäp 2 nhaø ôû baèng moät ñaït hôïp lí trong nhà -Ñaët vaø giaûi vöïc: goïn gaøng, hôïp lí.. cho töøng phoùng to trang 39 soá ñoà vaät nhö ở (tiết2) quyeát vaán ñeà khu vöïc. hình - Moâ taû caùch tranh aûnh göông - Moät soá ví duï veà boá trí saép xeáp 2.2;2.3;2.4 saép xeáp moät reøm,maønh .. ñoà ñaïc trong nhaø ôû cuûa Vieät Nam 2.5;2.6 sgk khu naøo ñoù ôû -Trang trí nhaø ôû + Nhaø ôû noâng thoân gia ñình em baèng caây caûnh, +Nhaø ôû thaønh phoá, thò xaõ, thò traán hoa . + Nhaø ôû mieàn nuùi Baøi 9: Thöïc haønh -Thöïc haønh 11 21 -Chuaån bò: saép xeáp ñoà ñaïc hôïp tröïc quan. + Sô ñoà phoøng 2,5m x 4 m theo tæ lí trong nhaø ôû (Tiết -Thöïc haønh leä thu nhoû. 1) caù nhaân -Thöïc haønh: Saép xeáp ñoà ñaït treân sô ñoà . Baøi 9: Thöïc haønh 11 22 - Ñaïi dieän caùc nhoùm hoïc taäp, saép xeáp ñoà ñaïc hôïp trình baøy taïi lôùp lí trong nhaø ôû (Tiết2) Baøi 10: Giöõ gìn nhaø -Thaûo luaän 12 23 -Nhaø ôû saïch seõ ngaên naép: ñaûm -Tranh -Baøi taäp 1,2 ôû saïch seõ ngaên naép -Ñaët vaø giaûi baûo söùc khoûe cho gia ñình phoùng to trang 40 sgk quyeát vaán ñeà - Giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên hình 2.8; . naép . 2.9 sgk -Hoûi ñaùp + Söï caàn thieát phaûi giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ ngaên naép . 6
 7. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A + Caùc coâng vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên naép . Baøi 11: Trang trí -Thaûo luaän 12 24 -Trang aûnh -Tranh -Caùch choïn nhaø ôû baèng moät soá -Ñaët vaø giaûi + Coâng duïng: laøm ñeïp caên phoùng to tranh aûnh. ñoà vaät (Tiêt1) quyeát vaán ñeà phoøng, vui maét hình 2.10; -Vò trí treo . + Choïn tranh aûnh: noäi dung, maøu 2.11;2.12 göông -Hoûi ñaùp saéc, kích thöôùc phaûi phuø hôïp vò sgk trí trang trí . + Caùch trang trí: tuøy theo yù thích . Baøi 11: Trang trí -Thaûo luaän 13 25 -Göông : -Tranh -Baøi taäp 2,3 nhaø ôû baèng moät soá -Ñaët vaø giaûi + Coâng duïng: soi, trang trí, taïo phoùng to trang 45 sgk ñoà vaät ( Tiết2) quyeát vaán ñeà veû ñeïp. hình 2.13 . + Caùch treo göông: treân tuû, keä sgk -Hoûi ñaùp töôøng . -Reøm cöûa: + Coâng duïng: raâm maùt, che khuaát, laøm ñeïp . +Choïn vaûi may reøm maøu saéc, chaát lieäu vaûi. + Giôùi thieäu moät soá kieåu reøm sgk . -Maønh : + Coâng duïng: che naéng, gioù, laøm ñeïp . +Caùc loaïi maønh: nhieàu loaïi laøm 7
 8. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A baèng chaát lieäu khaùc nhau Baøi 12: Trang trí -Thaûo luaän 13 26 -YÙ nghóa cuûa caây caûnh vaø hoa -Trang - YÙ nghóa cuûa nhaø ôû baèng caây caûnh trong trang trí nhaø ôû: laøm ñeïp, nhoùm. phoùng to caây caûnh vaø vaø hoa ( Tiêt1) -Hoûi ñaùp saïch khoâng khí, taïo nieàm vui, lôïi hình 2.14, hoa trong ích kinh teá. 2.15 sgk trang trí nhaø ôû -Moät soá caây caûnh vaø hoa duøng - Theá naøo laø trong trang trí nhaø ôû . caây caûnh ñaëc + Caây caûnh tröng töøng Caây caûnh thoâng duïng vuøng, mieàn? Vò trí trang trí Vd Chaêm soùc caây caûnh Baøi 12: Trang trí -Thaûo luaän 14 27 -Hoa: -Tranh -Baøi taäp 2,3 nhaø ôû baèng caây caûnh + Caùc loaïi hoa duøng trong trang nhoùm phoùng to sgk vaø hoa( Tiết 2) -Thoâng baùo trí hình 2.16, -Ñoïc muïc coù -Ñaët vaø giaûi Hoa töôi 2.17, 2.18 theå em chöa quyeát vaán ñeà Hoa khoâ sgk bieát Hoa giaû + Caùc vò trí trang trí baèng hoa Baøn aên, baøn tieáp khaùch, tuû, keä Baøi 13: Caém hoa -Thaûo luaän 14 28 -Duïng cuï vaø vaät lieäu caém hoa -Tranh -Keå teân bình trang trí (Tiết 1) nhoùm + Duïng cuïcaém hoa: phoùng to hoa vaø hoa -Ñaët vaø giaûi Bình caém hình 2.19 thöôøng söû quyeát vaán ñeà Caùc duïng cuï khaùc sgk duïng caém hoa + Vaät lieäu caém hoa taïi gia ñình ? Caùc loaïi hoa 8
 9. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Caùc loaïi laù Caùc loaïi caønh Baøi 13: Caém hoa -Thaûo luaän 15 29 -Nguyeân taéc cô baûn -Baûng phuï -Baøi taäp 3,4 trang trí (Tiết2) nhoùm + Choïn hoa vaø bình caém phuø hôïp - tranh trang 56 -Ñaët vaø giaûi vôùi hình daùng, maøu saéc phoùng to quyeát vaán ñeà + Söï caân ñoái veà kích thöôùc giuõa hình 2.20, caønh hoa vaø bình caém 2.21, 2.22, + Söï phuø hôïp giöõ bình hoa vaø vò 2.23 sgk trí caàn trang trí . -Quy trình caém hoa +Löïa choïn bình caém + Caém caønh phuï xen keû caønh chính + Ñaët bình hoa vaøo vò trí caàn trang trí Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh 15 30 -Caém hoa daïng thaúng ñöùng -Duïng cuï -Caém moät caém hoa (tiết 1) tröïc quan + Daïng cô baûn bình hoa, bình hoa ñeïp, -Thöïc haønh Sô ñoà caém hoa keùo, muùt thaúng ñöùng . theo nhoùm Quy trình caém hoa xoáp -Thaûo luaän + Daïng vaän duïng -Vaät lieäu Thay ñoåi goùc ñoä caùc caønh chính caùc loaïi Boû bôùt 1 hoaëc 2 caønh chính hoa, laù Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh 16 31 -Caém hoa daïng nghieân -Duïng cuï -Caém moät töï choïn moät soá maãu tröïc quan + Daïng cô baûn bình hoa, bình hoa daïng caém hoa (tiết2) -Thöïc haønh Sô ñoà caém hoa keùo, muùt nghieân theo nhoùm Quy trình caém hoa xoáp 9
 10. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A -Thaûo luaän + Daïng vaän duïng -Vaät lieäu Thay ñoåi ñoä daøi caùc caønh caùc loaïi chính;boû bôùt 1 hoaëc 2 caønh chính hoa, laù ,thay ñoåi ñoä daøi cuûa caønh chính Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh 16 32 -Caém hoa daïng toûa troøn -Duïng cuï -Caém moät caém hoa (tiết3) tröïc quan + Sô ñoà caém hoa bình hoa, bình hoa daïng -Thöïc haønh +Quy trình caém hoa keùo, muùt toûa troøn theo nhoùm Caém caønh  xoáp -Thaûo luaän Caém 4 caønh  chia bình laøm 4 -Vaät lieäu phaàn . caùc loaïi Caém 4 caønh  xen keû 4 caønh  hoa, laù Baøi 14: Thöïc haønh -Thöïc haønh 17 33 + Sô ñoà caém hoa -Duïng cuï -Caém moät caém hoa (tiết4) tröïc quan +Quy trình caém hoa bình hoa, bình hoa daïng -Thöïc haønh keùo, muùt toûa troøn theo nhoùm xoáp -Thaûo luaän -Vaät lieäu caùc loaïi hoa, laù -Cuûng coá kieán thöùc trong chöông -Caâu hoûi baøi -Hoûi ñaùp Ôn tập chương II II veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh -Heä thoáng oân taäp 10
 11. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A -Thaûo luaän 17 34 caâu hoûi -Hoûi ñaùp 18 35 -Cuûng coá kieán thöùc trong chöông -Heä thoáng -Caâu hoûi baøi Ôn tập chương II -Thaûo luaän II veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh caâu hoûi oân taäp Thi hoïc kì I 19 36 Noäi dung trong chöông I vaø chöông II Chöông III: Naáu aên -Thaûo luaän 20 37 -Vai troø cuûa caùc chaát dinh döôõng -Tranh hình -Baøi taäp 1,2,3 trong gia ñình . -ñaët vaø giaûi . 3.1, 3.2,3.3, sgk trang 75 Baøi 15: Cô sôû cuûa quyeát vaán ñeà +Chaát ñaïm : 3.4 3.5, 3.6 aên uoáng hôïp lí Nguoàn cung caáp sgk Chöùc naêng dinh döôõng + Chaát ñöôøng boät Nguoàn cung caáp Chöùc naêng dinh döôõng -Hs naém ñöôïc + Chaát beùo + Taïi sao phaûi Nguoàn cung caáp aên uoáng hôïp lí Chöùc naêng dinh döôõng +Aên uoáng hôïp lí Baøi 15: Cô sôû cuûa -Thaûo luaän 20 38 -Sinh toá -Tranh hình -YÙ nghóa dinh döïa treân nhöõng aên uoáng hôïp lí -ñaët vaø giaûi +Nguoàn cung caáp 3.7, 3.8, 3.9 döôõng caùc cô sôû naøo (tiết2) quyeát vaán ñeà + Chöùc naêng dinh döôõng sgk nhoùm thöùc aên + Taïi sao phaûi -Khoaùng chaát cheá bieán thöùc aên +Nguoàn cung caáp vaø baûo quaûn thöïc + Chöùc naêng dinh döôõng phaåm -Nöôùc coù vai troø quan troïng ñoái -Laøm theá naøo ñeå vôùi ñôøi soáng con ngöôøi coù nhöõng böõa aên 11
 12. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A hôïp lí -Chaát sô : khoâng theå tieâu hoùa -Caùch thöïc hieän ñöôïc böõa aên nhö theá naøo laø hôïp lí vaø ñaït yeâu caàu Baøi 15: Cô sôû cuûa -Thaûo luaän 21 39 -Nhu caàu dinh döôõng cuûa cô theå . -Tranh hình -Bt 4,5 trang aên uoáng hôïp lí -ñaët vaø giaûi + Chaát ñaïm 3.11 75 (tiết3) quyeát vaán ñeà Thieáu ñaïm suy dinh döôõng ,3.12,3.13 -Ñoïc muïc coù Thöøa  beänh beùo phì sgk theå em chöa + Chaát ñöôøng boät bieát Thöøa  beùo phì Thieáu  oám yeáu Baøi 16: Veä sinh an -Ñaët vaø giaûi 21 40 -Veä sinh thöïc phaåm -Tranh -Bt 1 sgk toaøn thöïc phaåm( quyeát vaán ñeà + Theá naøo laø nhieãm truøng thöïc phoùng to trang 80 tiêt1) -Thaûo luaän phaåm ? hình 3.14, -Hoûi ñaùp Khi coù söï xaâm nhaäp cuûa vi 3.15 sgk khuaån . + aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñoái vôùi vi khuaån : nhieät ñoä cao vi khuaån cheát . + Bieän phaùp phoøng vaø traùnh nhieãm truøng thöïc phaåm taïi nhaø Baøi 16: Veä sinh an -Ñaët vaø giaûi 22 41 -An toaøn thöïc phaåm -Tranh -Bt 2,3,4 toaøn thöïc phaåm quyeát vaán ñeà + Khi mua saém phoùng to trang 80 (tiết3) -Thaûo luaän + Khi cheá bieán vaø baûo quaûn hình 3.16 -Ñoïc muïc coù -Hoûi ñaùp -Bieän phaùp phoøng traùnh nhieãm -Baûng phuï theå em chöa 12
 13. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A truøng, nhieãm ñoäc thöïc phaåm bieát Caàn coù bieän phaùp traùnh nhieãm truøng, nhieãm ñoäc an toaøn thöïc phaåm trong aên uoáng Baøi 17: Baûo quaûn -Ñaët vaø giaûi 22 42 -Baûo quaûn chaát dinh döôõng khi -Baûng phuï Bt: 1,2,3 sgk chaát dinh döôõng quyeát vaán ñeà cheá bieán -Tranh trangh 84 trong cheá bieán moùn -Thaûo luaän + Thòt caù: Khoâng ngaâm röõa sau phoùng to aên -Hoûi ñaùp khi caét. hình 3.17, + Baûo quaûn chu ñaùo 3.18, 3.19 - Rau, cuû, quaû, haït ñaäu töôi neân sgk röûa saïch roït voû tröôùc khi aên -Ñaäu haït khoâ, gaïo ñeå rieâng bieät Baøi 17: Baûo quaûn -Ñaët vaø giaûi 23 43 - Baûo quaûn chaát dinh döôõng -Baûng phuï chaát dinh döôõng quyeát vaán ñeà trong cheá bieán trong cheá bieán moùn -Thaûo luaän +Taïi sao phaûi quan taâm baûo aên (tiết2) -Hoûi ñaùp quaûn chaát dinh döôõng trong khi cheá bieán moùn aên +aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñoái vôùi thaønh phaàn dinh döôõng : chaát ñaïm, chaát beùo, chaát boät, chaát khoaùng, sinh toá Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän 23 44 - Cheá bieán moät soá moùn aên khoâng Tranh moät phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi söû duïng nhieät soá moùn aên phaåm quyeát vaán ñeà Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän 24 45 -Phöông phaùp cheá bieán thöïc -Hình -Nhöõng thöïc phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi phaåm coù söû duïng nhieät phoùng to phaåm naøo 13
 14. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A phaåm( tiết2) quyeát vaán ñeà +Phöông phaùp laøm chín thöïc 3.20, 3.21 laøm chín phaåm trong nöôùc: luoäc, naáu, kho sgk trong nöôùc, . hôi nöôùc? + Phöông phaùp laøm chín thöïc phaåm baèng hôi nöôùc : Haáp Baøi 18: Caùc phöông -Thaûo luaän 24 46 -Phöông phaùp cheá bieán thöïc -Hình 3.22, -Nhöõng loaïi phaùp cheá bieán thöïc -Ñaët vaø giaûi phaåm baèng söùc noùng tröïc tieáp 3.23 sgk thöïc phaåm phaåm (tiết3) quyeát vaán ñeà cuûa löûa : nöôùng naøo laøm chín -Phöông phaùp laøm chín thöïc treân löûa hoaëc phaåm trong chaát beùo: raùn, rang, trong chaát xaøo beùo Baøi 19: Thöïc haønh: -Thöïc haønh 25 47 -Chuaån bò -Chuaån bò - Thöïc haønh cheá bieán moùn aên- tröïc quan -Quy trình nhö sgk troän daàu giaám Troän daàu giaám-Rau -Thöïc haønh + Coâng ñoaïn 1: chuaån bò rau xaø laùch xaø laùch. theo nhoùm + Coâng ñoaïn 2: cheá bieán + Coâng ñoaïn 3: trình baøy Baøi 19: Thöïc haønh: -Hs trình baøy 25 48 -Hs nhaän xeùt vaø ruùt kinh nghieäm -Trình baøy cheá bieán moùn aên- phaàn saûn phaåm thöïc haønh cuûa caùch laøm Troän daàu giaám-Rau nhoùm mình xaø laùch. Baøi 20: Thöïc -Thöïc haønh 26 49 -Chuaån bò -Thöïc haønh -Neâu quy haønh:Cheá bieán moùn tröïc quan -Thöïc haønh luoäc rau tröïc quan trình thöïc aên-Troän hoån hôïp- -Thöïc haønh + Nguyeân lieäu: rau töôi -Thöïc haønh hieän Noäm rau muoáng. theo nhoùm + Quy trình thöïc haønh theo nhoùm Röûa saïch ñoå vaøo vôùt ra 14
 15. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 20: Thöïc -Hs neâu nhaän 26 50 -Nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm phaàn haønh:Cheá bieán moùn xeùt saûn phaåm thöïc haønh cuûa nhoùm aên-Troän hoån hôïp- Noäm rau muoáng. Thực hành Kieåm tra 1 tieát ( 27 51 Thực hảnh những món ăn đã -Thöïc haønh theo nhóm được học. thöïc haønh) tröïc quan -Thöïc haønh theo nhoùm Baøi 21: Toå chöùc böõa -Thaûo luaän 27 52 - Theá naøo laø böõa aên hôïp lí : ñaûm -Hình -Theá naøo laø aên hôïp lí trong gia nhoùm. baûo cung caáp ñuû cho cô theå naêng phoùng to böõa aên hôïp lí? ñình -Ñaët vaø giaûi löôïng vaø caùc chaát dinh döôõng. muïc I -Trong ngaøy quyeát vaán ñeà -Phaân chia soá böõa aên trong ngaøy: coù maáy böõa Böõa saùng, chöa, toái aên chính ? Baøi 21: Toå chöùc böõa -Thaûo luaän 28 53 - Nguyeân taéc toå chöùc böõa aên hôïp -Tranh -Bt: 1,2,3,4 aên hôïp lí trong gia nhoùm. lí trong gia ñình . phoùng to sgk trang 108 ñình (t2) -Ñaët vaø giaûi +Nhu caàu cuûa caùc thaønh vieân hình 3.24 quyeát vaán ñeà trong gia ñình sgk + Ñieàu kieän taøi chính . + Söï caân baèng chaát dinh döôõng +Thay ñoåi moùn aên Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän 28 54 - Xaây döïng thöïc ñôn -Hình -Bt:3,4 sgk chöùc böõa aên(tiêt1) nhoùm. + Thöïc ñôn laø gì phoùng to trang 112 -Ñaët vaø giaûi + Nguyeân taéc xaây döïng thöïc ñôn 3.25 sgk quyeát vaán ñeà + Thöïc ñôn coù soá löôïng vaø chaát löôïng moùn aênphuø hôïp vôùi tieâu chuaån böõa aên 15
 16. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A + Ñuû caùc loaïi: moùn aên chính theo cô caáu cuûa böõa aên + Ñaûm baûo yeâu caàu veà dinh döôõng cuûa böõa aên, hieåu quaû kinh teá Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän 29 55 -Löïa choïn thöïc phaåm trong thöïc -Neâu caùch löïa chöùc böõa aên(t2) nhoùm. ñôn . choïn thöïc -Ñaët vaø giaûi + Ñoái vôùi thöïc ñôn haøng ngaøy phaåm cho quyeát vaán ñeà + Ñ6oùi vôùi thöïc ñôn cho caùc böõa thöïc ñôn haøng lieân quan, chieâu ñaõi ngaøy ôû gia ñình em Baøi 22: Quy trình toå -Thaûo luaän 29 56 - Cheá bieán moùn aên -Hình -Bt: 3,4 sgk chöùc böõa aên(t3) nhoùm. + Sô cheá thöïc phaåm phoùng to -Ñaët vaø giaûi + Cheá bieán moùn aên 3.25 sgk quyeát vaán ñeà + Trình baøy moùn aên -Baøy baøn vaø thu doïn sau khi aên + Chuaån bò duïng cuï + Baøy baøn aên +Caùch phuïc vuï vaø thu doïn + phuïc vuï + Doïn baøn aên Baøi 23: Thöïc haønh: -Thöïc haønh 30 57 -Thöïc ñôn duøng cho caùc böõa aên -Xaây döïng xaây döïng thöïc ñôn treân giaáy. haøng ngaøy thöïc ñôn haøng -Thöïc haønh + Soá moùn aên ngaøy ôû gia caù nhaân + Caùc moùn aên ñình em? + Yeâu caàu hs laäp moùn aên 16
 17. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 23: Thöïc haønh: -Thöïc haønh 30 58 -Thöïc ñôn duøng cho böõa lieân -Xaây döïng xaây döïng thöïc ñôn treân giaáy. quan hay böõa coå thöïc ñôn cho (t2) -Thöïc haønh + Soá moùn aên leã sinh nhaät caù nhaân + Caùc moùn aên -Moùn chính, moùn phuï, moùn traùng mieäng, ñoà uoáng Baøi 24:Tæa hoa -Thöïc haønh 31 59 -Chuaån bò: nhö sgk -Chuaån bò -Tæa hoa töø trang trí moùn aên töø tröïc quan -Thöïc hieän maãu nhö sgk haønh laù(hoa moät soá loaïi rau, cuû, -Thöïc haønh + Tæa hoa töø haønh laù, hueä traéng hueä traéng) quaû. caù nhaân ,hoa, caønh, laù (coïng haønh ) Baøi 24:Tæa hoa -Thöïc haønh 31 60 -Tæa hao töø quaû ôùt -ÔÙt, keùo -Tæa hoa ñoàng trang trí moùn aên töø tröïc quan -Tæa hoa hueä taây. ,thao tieàn moät soá loaïi rau, cuû -Thöïc haønh -Tæa hoa ñoàng tieàn quaû(t2) caù nhaân OÂn taäp chöông 3 -Hoûi ñaùp 32 61 -OÂn taäp lyù thuyeát toå chöùc böõa aên, -Heä thoáng -Bt: cuoái caùc -Thaûo luaän thu chi cuûa gia ñình, quy trình toå caâu hoûi ôû baøi lyù thuyeát chöùc böõa aên. noäi dung (baøi 15,16, -Cuûng coá reøn luyeän phaàn thöïc chöông III 17,18,21,22, haønh sgk Chöông IV: Thu, chi -Thaûo luaän -Thu nhaäp cuûa 32 62 -Thu nhaäp cuûa gia ñình laø gì : laø -Baûng phuï -Gia ñình em trong gia ñình -Ñaët vaø giaûi gia ñình laø gì. toång caùc khoaûng thu baèng tieàn -Hình coù nhöõng Baøi 25: Thu nhaäp quyeát vaán ñeà -Em coù theå laøm gì hoaëc hieän vaät do thaønh vieân phoùng to nguoàn thu cuûa gia ñình ñeå goùp phaàn taêng trong gia ñình taïo ra 4.2 sgk nhaän naøo thu nhaän gia ñình -Caùc nguoàn thu nhaän cuûa gia -Moãi gia ñình coù ñình nhöõng khoaûn chi -Thu nhaäp baèng tieàn 17
 18. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A tieâu naøo ? -Thu nhaäp baèng hieän vaät -Coù theå laøm gì ñeå caân ñoái thu chi trong gia ñình Baøi 25: Thu nhaäp -Thaûo luaän 33 63 -Thu nhaäp cuûa caùc hoä gia ñình ôû -Baûng phuï -BT:4,5 sgk cuûa gia ñình (tt) -Ñaët vaø giaûi vieät nam trang 127 quyeát vaán ñeà + thu nhaän cuûa gia ñình, caù nhaân vieân chöùc + Thu nhaäp cuûa gia ñình saûn xuaát. +Thu nhaän cuûa ngöôøi buoân baùn dòch vuï -Bieän phaùp taêng thu nhaän gia ñình +Phaùt trieån kinh teá gia ñình baèng caùchlaøm theâm ngheà phuï +Em coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn taêng thu nhaän cho gia ñình Baøi 26: Chi tieâu -Thaûo luaän 33 64 -Chi tieâu trong gia ñình laø gì? Laø -Baûng phuï -Bt: 1,2 sgk trong gia ñình -Ñaët vaø giaûi caùc chi phí ñeå ñaùp öùng nhu caàu trang 113 quyeát vaán ñeà vaät chaát-vaên hoùa cuûa gia ñình . -Caùc khoaûn chi tieâu trong gia ñình . + Chi cho nhu caàu vaät chaát + Chi cho nhu caàu vaên hoùa, tinh thaàn 18
 19. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Baøi 26: Chi tieâu -Thaûo luaän 34 65 -Chi tieâu cuûa caùc loaïi hoä gia ñình -Baûng phuï -Bt: 3,4 sgk trong gia ñình (tt) -Ñaët vaø giaûi ôû Vieät Nam trang 113 quyeát vaán ñeà + Noâng thoân -Phaùp vaán + Thaønh thò -Caân ñoái thu chi trong gia ñình + Chi tieâu hôïp lí +Bieän phaùp caân ñoái thu chi + Chi tieâu theo keá hoaïch + Tích luõy Baøi 27: Thöïc haønh -Thöïc haønh 34 66 -Bt lieân heä gia ñình -Baûng phuï -Bt: ôû gia baøi taäp tình huoáng treân giaáy . -Xaùc ñònh thu nhaän cuûa gia ñình ñình em thu veà thu chi trong gia -Thöïc haønh -Xaùc ñònh möùc thu chi cuûa gia vaø chi nhö theá ñình caù nhaân ñình naøo? Neâu -Caân ñoái thu chi bieän phaùp thu chi caân ñoái Baøi 27: Thöïc haønh 35 67 baøi taäp tình huoáng veà thu chi trong gia ñình OÂn taäp chöông IV -Hoûi ñaùp 35 68 -OÂn taäp lyù thuyeát toå chöùc böõa aên, -Heä thoáng -Bt: cuoái caùc -Thaûo luaän thu chi cuûa gia ñình, quy trình toå caâu hoûi ôû baøi lyù thuyeát chöùc böõa aên. noäi dung (baøi 25,26, -Cuûng coá reøn luyeän phaàn thöïc chöông IV sgk haønh 19
 20. Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp Chuaån bò Baøi taäp reøn Troïng taân Thaùng Tuaàn Tieát ÑDDH luyeän chöông Keá hoach boâ moân coâng ngheä 6 Tröôøng THCS An Phuù Taân A Ôn tập cuồi năm -Hoûi ñaùp 36 69 -OÂn taäp lyù thuyeát -Heä thoáng -Thaûo luaän caâu hoûi ôû noäi dung chương của học kỳ II Thi hoïc kì II 36- 70 -Noäi dung kieán thöùc trong taâm 37 trong chöông III vaø chöông IV 20
Đồng bộ tài khoản