Kế hoạch công việc trong tháng

Chia sẻ: chicilonhn

Mẫu trình bày kế hoạch công việc trong tháng

Nội dung Text: Kế hoạch công việc trong tháng

 

  1. KÕ ho¹ch c«ng viÖc trong th¸ng Phßng (Bé phËn): .................................................. Phßng (Bé phËn): .................................................. Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................ Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................ Néi dung c«ng  Néi dung c«ng  ngêi ngêi Thêi gian KÕt tt Ghi chó viÖc thùc hiÖn b¾t ®Çu KÕ thóc qu¶ TuyÓn   dông   lao  lao  10/ 10/  10/ 10/  30/ 10/  30/ 10/  §∙ tuyÓn 200  §∙ tuyÓn 200  01 Mr. Minh Tèt ®éng 2009 2009 CN 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B¾c Giang, ngµy .... th¸ng ....   n¨m 2009 Ngêi lËp kÕ ho¹ch Ngêi lËp kÕ ho¹ch
  2. NguyÔn Lª Minh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản