Kế hoạch công việc trong tháng

Chia sẻ: chicilonhn

Mẫu trình bày kế hoạch công việc trong tháng

Nội dung Text: Kế hoạch công việc trong tháng

KÕ ho¹ch c«ng viÖc trong th¸ng

Phßng (Bé phËn): ..................................................
Phßng (Bé phËn): ..................................................

Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................
Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................

Néi dung c«ng 
Néi dung c«ng  ngêi
ngêi Thêi gian KÕt
tt Ghi chó
viÖc thùc hiÖn b¾t ®Çu KÕ thóc qu¶
TuyÓn   dông   lao 
lao  10/ 10/ 
10/ 10/  30/ 10/ 
30/ 10/  §∙ tuyÓn 200 
§∙ tuyÓn 200 
01 Mr. Minh Tèt
®éng 2009 2009 CN
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B¾c Giang, ngµy .... th¸ng ....  
n¨m 2009

Ngêi lËp kÕ ho¹ch
Ngêi lËp kÕ ho¹ch
NguyÔn Lª Minh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản