Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Kế hoạch công việc trong tháng

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.317
lượt xem
209
download

Kế hoạch công việc trong tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu trình bày kế hoạch công việc trong tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch công việc trong tháng

  1. KÕ ho¹ch c«ng viÖc trong th¸ng Phßng (Bé phËn): .................................................. Phßng (Bé phËn): .................................................. Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................ Ngêi lËp kÕ ho¹ch: ................................................ Néi dung c«ng  Néi dung c«ng  ngêi ngêi Thêi gian KÕt tt Ghi chó viÖc thùc hiÖn b¾t ®Çu KÕ thóc qu¶ TuyÓn   dông   lao  lao  10/ 10/  10/ 10/  30/ 10/  30/ 10/  §∙ tuyÓn 200  §∙ tuyÓn 200  01 Mr. Minh Tèt ®éng 2009 2009 CN 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B¾c Giang, ngµy .... th¸ng ....   n¨m 2009 Ngêi lËp kÕ ho¹ch Ngêi lËp kÕ ho¹ch
  2. NguyÔn Lª Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản