KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỊA 8

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh biết được vị trí địa lí, giới hạn châu Á trên bản đồ, trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu á. Trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản châu á

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỊA 8

TRƯỜNG THCS
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC


MÔN HỌC: ĐỊA LÍ


LỚP: 8
CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
Học kỳ: I Năm học: 2010-2011


1
1. Môn học: Địa Lí
2. Chương trình:
Cơ bản
Nâng cao
Khác
Học kỳ: I Năm học: 2010-2011
3. Họ và tên giáo viên
Điện thoại:
Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn:
Điện thoại: E-mail:
Lịch sinh hoạt tổ:
Phân công trực Tổ:
4. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành ); phù hợp
thực tế.
Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ:
Chủ đề Kiến thức Kĩ năng
I. CHÂU T1: Biết được vị trí địa lí, giới N1: Xác định vị trí địa lí, phân
hạn của châu Á trên bản đồ. tích biểu đồ, lược đồ các mối
Á
Trình bày được đặc điểm về quan hệ địa lí để giải thích đặc
kích thước lãnh thổ của châu Á. điểm tự nhiên.
Trình bày được đặc điểm về
địa hình và khoáng sản của
N2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ
châu Á
T2: Trình bày và giải thích và lượng mưa của một số địa
được đặc điểm khí hậu của điểm ở châu Á để hieur và trình
châu Á. Nêu và giải thích được bày đặc điểm của một số kiểu
sự khác nhau giữa kiểu khí hậu khí hậu tiêu biểu ở châu Á.
gió mùa và kiểu khí hậu lục địa N3: Quan sát tranh ảnh và nhận
ở châu Á. xét về đặc điểm các cảnh quan
T3:- Trình bày được đặc điểm tự nhiên.
chung của sông ngòi châu Á.
Nêu và giải thích được sự khác


2
nhau về chế độ nước, giá trị
kinh tế của các hệ thống sông
lớn.
- Trình bày được các cảnh quan
tự nhiên ở châu Á và giải thích N4: Làm quen với bản đồ phân
được sự phân bố của một số bố khí áp và hướng gió, phân
cảnh quan. biệt các đường đẳng nhiệt .
T4: Hiểu được nguyên nhân Đọc và phân tích sự thay đổi khí
hình thành và sự thay đổi áp và hướng gió trên bản đồ.
hướng gió và khu vực gió mùa N5: Phân tích bản thống kê về
của châu Á. dân số. Tính toán và vẽ biểu đồ
sự gia tăng dân số.
N6: Kĩ năng phân tích biểu đồ
T5: Trình bày và giải thích phân bố dân cư và các đô thị lớn
được một số đặc điểm nổi bật ở châu Á. Nhận biết một số
của dân cư, xã hội châu Á. quốc gia, các thành phố lớn ở
T6: Đặc điểm về tình hình phân châu Á.
bố dân cư và thành phố lớn của N7: Phân tích bảng thống kê về
châu Á. Mối quan hệ giữa tự chỉ tiêu kinh tế- xã hội ở một số
nhiên và phân bố dân cư. các nước châu Á( Hình 7.2).
T7: Trình bày và giải thích Tính toán và vẽ biểu đồ về sự
( mức độ đơn giản) một số đặc tăng trưởng GDP.
điểm phát triển kinh tế của các N8: Quan xát tranh ảnh và nhận
nước ở châu Á. xét một số hoạt động kinh tế ở
châu Á. Phân tích lược đồ sự
T8: Trình bày được tình hình phân bố cây trồng, vật nuôi ở
phát triển các ngành kinh tế và châu Á.
nơi phân bố chủ yếu. N9:- Đọc các bản đồ lược đồ:
tự nhiên, kinh tế các khu vực
châu Á để hiểu và trình bày
T9: Trình bày được đặc điểm được đặc điểm tự nhiên, dân
nổi bật về tự nhiên, dân cư, cư, kinh tế một số khu vực của
kinh tế - xã hội của các khu châu Á.
vực: - Phân tích lược đồ phân bố
lượng mưa và nhiệt độ của các
- Tây Nam Á
khu vực châu Á để hiểu và trình
- Nam Á
bày được đặc điểm của một số
- Đông Á.
kiểu khí hậu tiêu biểu ở châu Á.
- Đông Nam Á
- phân tích các bảng thống kê về
dân số, kinh tế.

3
- Tính toán và vẽ biểu đồ sự
phát triển kinh tế, về cơ cấu
cây trồng của một số quốc gia,
khu vực thuộc châu Á.


5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực
tế
Góp phần làm cho HS:
- Có ý thức và tham gia tích cực bảo vệ môi trường.
- Tôn trọng giá trị kinh tế - văn hóa nhân văn của nhân dân lao động
nước ngoài và trong nước.
- Có niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm
hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.
- Có tình yêu thiên nhiên quê hương đất nước thông qua việc ứng
sử thích hợp với thiên nhiên và tôn trọng thành quả kinh tế - xã
hội
6. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1 B ậc 2 B ậc 3
Nội dung
Chương XI: CHÂU Á
Lớp 8
1. Vị trí địa lí, địa Biết B1:Chỉ được vị C1: So sánh vị trí,
A1:
đượcvị trí, giới trí, địa hình, giới hạn của
hình, khoáng sản
hạn, kích khoáng sản chau Á với các
thước, địa hình nước khác trên
của châu Á thế giới
2. Khí hậu châu Á A2:Trình bày B2: Xác định các C2: Giải thích
đặc điểm khí kiểu khí hậu đặc điẻmkhí hậu
hậu châu Á châu á và giải
châu Á
thích sự khác
nhau giữa các
kiểu mùa và kiểu

4
gió lục địa
A3:Biết được B3: Xác định các C3: Lập được
3, Sông ngòi và
hệ thống sông con sông lớn và mối quan hệ giữa
cảnh quan châu Á
ngòi và cảnh các ảnh quan địa hình, khí hậu
của châu Á trên với sông ngòi và
quan châu Á
lược đồ cảnh quan châu Á
4. Đặc điểm dân A4: Biết được B4: Xác định trên C4: So sánh dân
các chủng tộc lược đồ phân bố cư ở châu á với
cư- xã hội châu Á
ở Châu Á, sự các chủng tộc thế giới, các
phân bố và các chủng tộc trên
tôn giáo lớn. TG
A5: Hiểu được B5: Xá định C5: Phân tích mối
5.Tình hình phát
tình hình phát được một số cây quan hệ giưũa
triển kinh tế - xã
triển KT-XH ở trồng vật nuôi ở điều kiện tự
hội các nước châu châu Á, Xu châu Á nhiên và hoạt
hướng động kinh tế.
phát
Á
triển hiện nay
là ưu tiên phát
triển công
nghiẹp, dịch
vụ.
6:Thực hành đọc A6: biết đặc B6: Phân tích C6: Tính toán vẽ
điểm về tình bản đồ phân bố biểu đồ sự gia
phân tích lược đồ
hình phân bố dân cư và đô th ị tăng dân số châu
phân bố dân cư và dân cư và xá châu á, tìm ra á
hội châu Á. đặc điểm phân
các thành phố lớn
Ảnh hưửg của bố dân cư và các
của châu Á. các yếu tố tự mối quan hệ
nhiên đến sự giữa yếu tố TN
phân bố dân và DC- XH
cư và đô thị
châu Á.
7. Đặc điểm phát A7. Trình bày B7 - giải thích C7. Thu thâp
triển kinh tế xã được một số được ở mức độ thống kê các
hội các nước Châu đặc điểm phát đơn giản một số thông tin kinh tế.
triển kinh tế đặc điểm phát
Á kĩ năng tính toán
của các nước triển kinh tế của và vẽ biểu đồ
các nước châu á kinh tế
châu á
5
B8. Giải thích C8.Đọc phân tích
8. Tình hình phát A8. Trình bày
triển kinh tế- xã được tình hình được nơi phân mối quan hệ giữa
hội các nước Châu phát triển các bố chủ yếu của điều kiên tự
ngành kinh tế các ngành kinh tế nhiên và hoạt
Á
và nơi phân bố động kinh tế đặc
chủ yếu biệt tới sự phân
bố cây trồng vậ
B9.- Xác đinh C9 - Lập mối
A9 Trình bày
9.Khu vực Tây được những trên bản đồ vị trí quan hệ giữa vị
đặc điểm nổi giới hạn khu vực trí, địa hình, khí
Nam Á
bật vê đặc hậu trong khu vực
Tây Nam Á
điểm tự nhiên,
dân cư, kinh tế
xã hội các
nước khu vực
Tây Nam Á

C10. So sánh với
A10. Trình bày B10.- Phân tích
10. Điều kiện tự được đặc bản đồ rút ra điều kiện tự
nhiên khu vực điểm nổi bật được các đặc nhiên khu vực Tây
về tự nhiên điểm tự nhiên
Nam Á Nam Á
khu vực Nam B2 - Phân tích
lược đồ phân bố
Á.
mưa thấy được
A1. Trình bày
được chuyển sự ảnh hưởng
của địa hình đối
đông quanh
mặt trời của với lương mưa
đất:
trái .
hướng, thời
gian, quỹ đạo
và tính chất
của chuyển
động.

11. Dân cư và đặc A11. B11. : Rèn luyện C11. So sánh với
Trình
điểm kinh tế- xã bày được đặc và củng cố kĩ đặc điểm dân
hội khu vực Nam điểm nổi bật cư,kinh tế xã hội
năng phân tích
về dân cư, lược đồ, bảng số khu vực Tây Nam
kinh tế, xã hội liệu để trình bày Á
khu vực Nam được đặc điểm

6
dân cư
Á

12. Đặc điểm tự B12. Củng cố kĩ C12. So sánh với
A12. Trình bày
nhiên khu vực được đặc năng đọc phân điều kiện tự
điểm nổi bật tích bản đồ, nhiên khu vực Tây
Đông Á
về tự nhiên tranh ảnh tự Nam Á, Nam Á
khu vực Đông nhiên, kĩ năng
xây dựng mối
Á
liên hệ nhân quả
giữa thành phần
tự nhiên trong
khu vực

B13: Giải thích
13. Tình hình phát A13 Trình bày C13.So sánh tình
triển kinh tế xã được đặc được vì sao Nhật hình phát triển
hội khu vực Đông điểm nổi bật Bản lại là qua kinh tế các khu
về dân cư, phát triển nhất vực trong ĐNA
Á
kinh tế, xã hội Châu Á
khu vực Đông
á

B1. Giải thích C1. So sánh với
14. Đông Nam Á A2 -. Trình
đất liền và đảo bày được đặc đặc điểm khác điều kiện tự
điểm nổi bật nhiên khu vực Tây
nhau vê gió mùa
về tự nhiên mùa hạ và mùa Nam Á, Nam Á,
khu vực Đông đông ở Đông Đông Á
Nam Á. Nam Á
7
7. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành)
Học Kì I: 19 tuần, 18 tiết
Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi
Thực Bài tập, Ôn Kiểm

chọn tiết chú
thuyết tập
hành tra
12 2 2 2 0 18
8. Lịch trình chi tiết
Hình thức
Chươn PP/ học liệu,
Bài KT-
Tiết tổ chức
học
g PTDH ĐG
DH
Chương XI: CHÂU Á
(12 tiết lí thuyết + 2 tiết bài tập, ôn tập + 2 tiết thực hành =16 tiết)
Bài: 1 Tiết: 1 Vị trí, Trực quan, - Bản đồ tự nhiên Bài
địa lí và nêu vấn châu á + tự nhiên tập:
khoảng sản đề, diễn thế giới 1,2,3( s
giảng - Các tranh ảnh núi gk/6)
non, đồng bằng của
châu á.
Bài 2: Tiết 2: Khí hậu Trực quan, - Bản đồ tự nhiên Bài
nêu vấn tập:
châu Á châu Á
đề, diễn - Các hình vẽ sgk + 1,2,
giảng, so Các biểu đồ khí hậu ( sgk/9)
sánh,
nhóm
Bài: 3 Tiết 3: Sông Trực quan, - Bản đồ tự nhiên Bài
ngòi và cảnh nêu vấn tập:
châu á.
đề, diễn - Tranh ảnh về
quan châu Á 1,2,
giảng, vấn sông ngòi hoặc cảnh ( sgk/13
đáp, quan châu á. )
Nhóm.
Bài: 4 Tiết 4: Thực Trực quan, Hình vẽ phóng to
hành phân tích vấn đáp, (các hình4.1và hình
hoàn lưu gió Nhóm, so 4.2 sgk)
- Bản đồ trống châu
mùa châu Á sánh
Á
Bài: 5 Tiết 5: Đặc Nhóm,nêu - Bản đồ các nước Bài
điểm dân cư, vấn trên thế giới tập:
xã hội châu Á đề,Trực - Lược đồ , ảnh địa 1,2,
quan, so lí sgk. ( sgk/18
sánh )
Bài: 6 Tiết 6: Thực Trực quan, - Bản đồ tự nhiên và
hành: Đọc, nêu vấn dân cư châu á

8
phân tích lược đề, diễn - Các ảnh địa lí về
đồ phân bố dâ giảng, vấn các thành phố lớn
cư và các thành đông dân ở châu á..
đáp,
phố lớn châu Á Nhóm.
Tiết 7: Ôn tập Lược đồ, bản đồ
Các Các bài
phương tập đã
liên quan
học
pháp
Tiết 8: Kiểm
tra 1 tiết
Bài: 7 Tiết 9: Đặc Trực quan, - Bản đồ kinh tế Bài
điểm phát triển nêu vấn châu á, tranh ảnh 1 tập:
kinh tế - xã hội đề, diễn số trung tâm kinh tế 1,2,3
các nước châu giảng, so lớn ở châu á. (sgk24
- Bảng số liệu
Á sánh,
thống kê 1 số chỉ
nhóm
tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của 1 số
nước châu á
Tiết 10: Tình Trựcquan, - Bản đồ kinh tế
Bài:8 Bài
hình phát triển nêu vấn châu á
tập:
kinh tế- xã hội đề, so - Các tranh ảnh về
ở các nước những thành phố
sánh, 1,2,3
lớn, trung tâm kinh
châu Á nhóm
sgk/28
tế của 1 số nước
- Bảng thống kê 1
số chỉ tiêu Kinh tế -
Xã hội ở 1 số nước
châu á.
Bài: 9 Tiết 11: Khu Trực quan, - Bản đồ tự nhiên Bài
vực Tây Á vấn đáp, khu vực Tây Nam á tập:
Nhóm, so - Bản đồ kinh tế 1,2,3
sánh chung châu á (sgk/32

Tiết 12: Điều Trực quan, - Bản đồ tự nhiên
Bài: Bài
kiện tự nhiên vấn đáp, khu vực Nam á tập:
10
khu vực Nam Á Nhóm, so - Các cảnh quan khu 1,2,3
sánh, Nam á. (sgk/36
Nhận biết. )
Tiết 13: Dân cư Trực quan, - Bản đồ dân cư -
Bài: Bài
đặc điểm kinh vấn đáp, kinh tế khu vực tập:
11
tế khu vực Nam á (hoặc Châu
Nhóm, so 1,2,3
Nam Á sánh, á) (sgk/40
Nhận biết.
Tiết 14: Đặc Trực quan, - Bản đồ tự nhiên
Bài: Bài

9
điểm tự nhiên vấn đáp, khu vực Đông á tập:
12
khu vực Đông - Các cảnh quan khu
so sánh,
1,2,3
vực Đông á.
Á nhóm
(sgk/43
Tiết 15: Tình Trực quan, - Bản đồ tự nhiên
Bài: Bài
hình phát triển vấn đáp, khu vực Đông á
tập:
13
kinh tế- xã hội - Bản đồ kinh tế
so sánh,
khu vực Đông khu vực Đông á.
nhóm 1,2,3
Á
(sgk/46
Tiết 16: Ôn Lược đồ liên quan
Các Các
Tập phương dạng
bài tập
pháp
Tiết 17: Kiểm
tra học kì I
Tiết 18: Đông Trực quan, - Bản đồ tự nhiên
Bài: Bài
Nam Á- Đất vấn đáp,
khu vực Đông Nam tập:
14
liền và đảo so sánh,
nhóm á 1,2,3,4s
gk/50
9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm,
hỏi trên lớp, làm bài test ngắn…
- Kiểm tra định kỳ:

Hình thức Số lần Hệ Thời điểm/nội dung
số
KTĐG
Kiểm tra miệng Theo bài trước
1 1
Kiểm tra 15’ 1 bài thực hành tiết 6 và bài tự luận tiết 11
2 1
Kiểm tra 45’ Tiết 8: các bài đã học từ tiết 1đến tiết 6
1 2
Kiểm tra 90’ Tiết 17: các bài đã học ở chương XI châu
1 3
Á
..........
10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát (theo PPCT của
Sở GD-ĐT ban hành)
Tuầ Nhiệm vụ học
Nội dung Chủ đề Đánh giá
n sinh
....
....
11. Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


10
Tuầ Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá
n
Thực Đọc, phân Làm việc theo nhóm: Đại diện
7 nhóm
tích lược đồ các nhóm kẻ bảng, dựa trình bày, nhận xét
hành
phân bố dân vào lược đồ phân bố và bổ sung
cư các dân cư thế giới và các

thành phố lớn thành phố lớn để hoàn
của châu Á thành vào bảng theo
mẫu
TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN
Lò Thị Thuý Ngọc Trần Thị Hoa Hoàng Đức Ân
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản