KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh tập hợp được các số tự nhiên và các tính chất trong tập hợp các số tự nhiên. Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung lớn nhất. Biết khái niệm bội và ước nguyên của một số.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6

TRƯỜNG: THCS
TỔ:TOÁN – LÝ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC: TOÁN
LỚP: 6
CHƯƠNG TRÌNH: CƠ BẢN
Học kì:I Năm học: 2010 - 2011
1. Môn học: Toán 6
2. Chương trình: Cơ bản
Học kì I: Năm học 2010 – 2011
3. Họ và tên giáo viên:

Tổ bộ môn: Toán – Lý
Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần / tháng
4. Chuẩn của môn học:
Sau khi kết thúc học kì I , học sinh sẽ:
Kiến thức:
- Biết tập hợp các số tự nhiên và tính chất các phép tính trong tập hợp các số
tự nhiên
- Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN ,
số nguyên tố và hợp số
- Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên
dương số 0 và các số nguyên âm
- Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên
Kỹ năng:
Biết dùng các tập hợp, phần tử của tập hợp
-

- Sử dụng đúng các kí hiệu
- Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn
- Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ
- Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm
- Sử dụng đúng các kí hiệu >,< , =≤, ≥, ≠
- Đọc và viết được các số la mã từ 1 đến 30
- Làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hết với các số tự nhiên
Hiểu và vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp,phân phối trong tính
-

toán
- Tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí
- Làm được các phép chia hết phép chia có dư trong trường hợp số chia không
quá ba chữ số
- Thực hiện được các phép nhân và chia các lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự
nhiên
- Sử dụng được máy tính bỏ túi để tính toán
- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho
2, 3, 5, 9 không
- Phân tích được một số ra thừa số nguyên tố
- Tìm được những ước bội của một số những ước chung, bội chung đơn giản
của hai hay nhiều số
- Tìm được ƯCLN, BCNN của hai số trong những trường hợp đơn giản
- Biết biểu diienx các số nguyên trên trục số
- Phân biệt được các số nguyên dương, nguyên âm và số 0
- Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các
phép tính trong tính toán
- Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số
nguyên
- Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm
- Làm được dãy các phép tính với các số nguyên
5. Yêu cầu về thái độ:
- Cẩn thận , tỉ mỉ, chính xác
6. Mục tiêu chi tiết
Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1 B ậc 2 Bậc 3
Lớp : 6
- Nắm được khái niệm - Biết ghi số tự Vận dụng làm
tập hợp, số phần tử của nhiên. được các phép
tập hợp, tập hợp con. - Biết làm các tính cộng trừ
- Nắm được khái niệm phép toán cộng, nhân chia hết
lũy thừa và biết nhân trừ, nhân, chia các với các số tự
Chương I: chia hai lũy thừa cùng cơ số tự nhiên. nhiên
Ôn tập và số. - Biết tính chất - Hiểu và
bổ túc về số hiệu chia hết cho 2;3;5;9. chia hết của một vận dụng được
tự nhiên - Nắm được KN ước, tổng và dấu hiệu các tính chất
Bội, ƯCLN, BCNN. chia hết cho giao hoán, kết
hợp , phân phối
2;3;5;9.
của phép nhân
-Biết phân tích đối với phép
một số ra thừa số cộng trong tính
nguyên tố. toán
- Tính nhẩm tính
nhanh một cách
hợp lí
- Biết các số nguyên Nắm rõ về - Vận dụng
-
Chương II: tập số nguyên, thứ được các quy
âm
Số nguyên Nắm được tính chất tự trong tập số tắc thực hiện
của phép cộng, phép nguyên, biết cộng, các phép tính,
nhân các số nguyên. trừ, nhân hai số các tính chất
- Biết được quy tắc dấu nguyên cùng dấu, của các phép
ngoặc, quy tắc chuyển khác dấu. tính trong tính
vế. - Biểu diễn toán
- Biết khái niệm bội được cac số nguyên -Làm được một
ước của số nguyên. trên trục số dãy phép tính
- Phân biệt được với các số
các số nguyên âm, nguyên
nguyên dương
- HS biết hình ảnh của - Biết một điểm - Vận dụng để
Chương I: một điểm và hình ảnh có thuộc đường vẽ được các
Đoạn thẳng của một đường thẳng. thẳng hay không. hình
- Biết thế nào là hai - Biết vẽ hình -Biết một điểm
điểm thẳng hàng và quan minh họa các quan có thuộc đường
hệ giữa ba điểm thẳng hệ điểm thuộc hay thẳng hay
không thưộc
hàng. không.
- Biết vẽ và gọi tên đường thẳng
đường thẳng. - Biết vẽ trung
Biết tiến trình trồng cây điểm của đoạn
thẳng hàng. thẳng
- Biết về tia và các khái
niệm hai tia đối nhau, hai
tia trùng nhau.
Biết khái niệm về đoạn
thẳng. Độ dài đoạn
thẳng, so sánh hai đoạn
thẳng.
Biết khi nào thì AM +
MB = AB.
Biết cách vẽ đoạn
thẳng khi biết độ dài.
Biết khái niệm trung
điểm của đoạn thẳng.7. Khung phân phối chương trình
Học kì I: 19 tuần; 72 tiết
Nội dung bắt buộc/ Số tiết ND tự Tổng số Ghi chú
chọn tiết
Thực Bài tập, Kiểm tra

thuyết ôn tập
hành
41 2 24 5 8 80

8. Lịch trình chi tiết
Chương Bài học Tiế Hình thức tổ chức PP/học KT-ĐG
liệu PTDH
t
Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
(24 tiết lí thuyết +13 tiết bài tập +0 tiết thực hành =37 tiết)
Tập hợp phần tử 1 -Vấn đáp - Thước , bảng
của tập hợp -Hoạt động nhóm phụ
- Phát hiện và giải - Thước, bảng
Tập hợp các số quyết vấn đề phụ
2
tự nhiên
Ghi số tự nhiên - Phát hiện và giải - Thước, bảng
3
quyết vấn đề phụ, bảng chữ
- Vấn đáp số La mã từ I
- Hoạt động nhóm đến XXX

Số phần tử của - Phát hiện và giải - Thước, bảng
4
một tập hợp. quyết vấn đề phụ
Chươn Tập hợp con - Vấn đáp
g I: Ôn - Hoạt động nhóm
tập và Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
5
- Hoạt động nhóm phụ
bổ túc
về số
Phép cộng và - Phát hiện và giải - Thước, bảng
6
tự
quyết vấn đề phụ, máy tính
phép nhân
nhiên
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
7
- Hoạt động nhóm phụ

Phép trừ và phép - Phát hiện và giải - Thước, bảng
8
quyết vấn đề phụ, máy tính
chia
- Vấn đáp bỏ túi
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
9
- Hoạt động nhóm phụ

Lũy thừa với số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
10
mũ tự nhiên. quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
Nhân hai lũy
thừa cùng cơ số - Hoạt động nhóm
Lũy thừa với số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
11
mũ tự nhiên. quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
Nhân hai lũy
thừa cùng cơ số - Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
12
- Hoạt động nhóm phụ
Chia hai lũy thừa - Phát hiện và giải - Thước, bảng
13
cùng cơ số quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động
nhóm-
Thứ tự thực hiện 14 - Phát hiện và giải - Thước, bảng
quyết vấn đề phụ, máy tính
phép tính
- Vấn đáp bỏ túi
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
15
- Hoạt động nhóm phụ
Ôn tập - Vấn đáp - Thước, bảng
16
- Hoạt động nhóm phụ

Kiểm tra - Viết
17
Tính chất chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng
18-
hết của một tổng 19 quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Dấu hiệu chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng
20
hết cho 2 và cho quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
5
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
21
- Hoạt động nhóm phụ
Dấu hiệu chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng
22
hết cho 3 và cho quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
9
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
23
- Hoạt động nhóm phụ
Ước và bội - Phát hiện và giải - Thước, bảng
24
quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Số nguyên tố. - Phát hiện và giải - Thước, bảng
25-
Hợp số.Bảng số quyết vấn đề phụ, bảng số
26
- Vấn đáp nguyên tố
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
27
- Hoạt động nhóm phụ

Phân tích một số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
28
ra thừa số quyết vấn đề phụ
nguyên tố - Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
29
- Hoạt động nhóm phụ

Ước chung và - Phát hiện và giải - Thước, bảng
30
bội chung quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ước chung và - Phát hiện và giải - Thước, bảng
31
bội chung ( tiếp) quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ươc chung lớn - Phát hiện và giải - Thước, bảng
32-
nhất quyết vấn đề phụ
33
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
34
- Hoạt động nhóm phụ
Bội chung nhỏ - Phát hiện và giải - Thước, bảng
35-
nhất quyết vấn đề phụ
36
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ôn tập chương I - Vấn đáp - Thước, bảng
37-
- Hoạt động nhóm phụ
38

Kiểm tra 45 phút - Viết
39
Chương II: Số nguyên
(8 tiết lí thuyết +7 tiết bài tập +0 tiết thực hành =15 tiết)
Làm quen với - Phát hiện và giải - Thước, bảng
40
số nguyên âm quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Tập hợp Z các - Phát hiện và giải - Thước, bảng
41
số nguyên quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Thứ tự trong - Phát hiện và giải - Thước, bảng
41
tập hợp các số quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
nguyên
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
43
- Hoạt động nhóm phụ

Cộng hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
44
Chương
quyết vấn đề phụ
nguyên cùng
II: Số
dấu - Vấn đáp
nguyên
- Hoạt động nhóm
Cộng hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
45
quyết vấn đề phụ
nguyên khác
dấu - Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
46
- Hoạt động nhóm phụ

Tính chất của - Phát hiện và giải - Thước, bảng
47
phép cộng các quyết vấn đề phụ
số nguyên - Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
48
- Hoạt động nhóm phụ
Phép trừ hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng
49
quyết vấn đề phụ
nguyên
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng
50
- Hoạt động nhóm phụ
Quy tắc dấu - Phát hiện và giải - Thước, bảng
51
ngoặc quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ôn tập học kì I - Vấn đáp - Thước, bảng
52-
- Hoạt động nhóm phụ
53-
- Ôn tập
54-
55
Kiểm tra học kì 56- - Viết
I 57
Trả bài kiểm - Vấn đáp Thước
58
tra học kì
Chương I: Đoạn thẳng
(9 tiết lí thuyết +2 tiết bài tập + 2 tiết thực hành =13 tiết)
ĐIểm . Đường 1 - Phát hiện và giải - Thước, bảng
thẳng quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ba điểm thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng
2
quyết vấn đề phụ
hàng
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Đường thẳng đi 3 - Phát hiện và giải - Thước, bảng
qua hai điểm quyết vấn đề phụ
Chương
- Vấn đáp
I: Đoạn
- Hoạt động nhóm-
thẳng
Thước, bảng phụ
Thực hành - Vấn đáp - Thước, bảng
4,5
trồng cây thẳng - Hoạt động nhóm- phụ, cọc tiêu ,
dây dọi
hàng

- Phát hiện và giải - Thước, bảng
Tia 6
quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Đoạn thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng
7
quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Độ dài đoạn - Phát hiện và giải - Thước, bảng
8
thẳng quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
- Phát hiện và giải - Thước, bảng
Khi nào thì AM 9
quyết vấn đề phụ
+ MB = AB
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Vẽ đoạn thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng
10
cho biết đọ dài quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Trung điểm của 11 - Phát hiện và giải - Thước, bảng
đoạn thẳng quyết vấn đề phụ
- Vấn đáp
- Hoạt động nhóm
Ôn tập chương - vấn đáp - Thước, bảng
12
- Hoạt động nhóm phụ
I
Kiểm tra 45 - Viết
13
phút
Trả bài kiểm - Vấn đáp - Thước, bảng
14
tra học kì I - Luyện tập phụ
9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên: Cho điểm
- Kiểm tra định kì
Hình thức KTDG Số lần Hệ số Thời điểm /Nội dung
Kiểm tra miệng Trước mỗi bài mới
1 1
Kiểm tra 15’ Kiểm tra viết vào tiết
5 1
Kiểm tra 45’ Kiểm tra viết vào tiết
3 2
17,39,13
Kiểm tra 90’ Kết thúc học kì I vào tiết
1 3
56,57TỔ TRƯỞNG HIỆU
GIÁO VIÊN
TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thảo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản