KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh biết được khái niệm hai gốc đối đỉnh. Khái niệm góc vuông, góc tù, góc nhọn. Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7

TRƯỜNG: TRUNG HỌC CƠ SỞ
__________________

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC: TOÁN
LỚP : 7

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
Giáo viên:
Tổ: Toán - Lý
Học kì I - Năm học: 2010 – 2011
1. Môn học: Toán 7
2. Chương trình cơ bản.
Học kì I. Năm học: 2010 – 2011
3. Họ tên:
Điện thoại:
Địa điểm văn phòng Tổ bộ môn Toán – Lí
Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần/ tháng
Chuẩn của môn học (theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành):
4.
Sau khi kết thúc học kì, học sinh cần đạt được mức độ:
• Kiến thức:
Đại số:
a
với a, b ∈ Z,
Học sinh biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
-
b
b ≠ 0.
Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
-
Biết ý nghĩa của việc làm tròn số.
-
Biết sự tồn tại của số số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên g ọi
-
của chúng là số vô tỉ.
Nhận biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R và các tập điểm trên trục số
-
Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu
-

Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0)
-
- Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận
- Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y – a/x (a ≠ 0)
- Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức.
- Biết khái niệm đồ thị của hàm số.
- Biết dạng của hàm số y = ax (a ≠ 0)
Hình học:
- Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.
- Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.
- Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
- Biết tiên đề Ơ-Clit.
- Biết các tính chất của hai đường thẳng song song
- Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí.
- Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.
- Biết định lí về góc ngoài của một tam giác.
- Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.
- Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác.
* Kĩ năng:
Đại số:
- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn m ột số h ữu t ỉ b ằng nhi ều
phân số bằng nhau.
- Biết so sánh hai số hữu tỉ.
- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q
- Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải
các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
- Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số.
- Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu h ạn hoặc vô h ạn
tuần hoàn.
- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của m ột
số thực không âm.
- Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ thuận.
- Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ nghịch.
- Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và
biết xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ
- Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0).
- Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của bi ến
số và ngược lại.
Hình học:
- Biết dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc
với một đường thẳng cho trước.
- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt
hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc
ngoài cùng phía.
- Biết dùng eke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng và đi qua
một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. (hai cách)
- Vận dụng các định lí về tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài c ủa m ột
tam giác vào việc tính số đo của các góc của tam giác.
- Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác.
- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các
đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Hs chủ động, sáng tạo trong quá trình học
- Cẩn thận, chính xác trong tính toán và vẽ hình.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế.
6. Mục tiêu chi tiết.
Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT
Nội dung B ậc 1 B ậc 2 B ậc 3
Lớp 7
Tập hợp Q các Học sinh biết được - Thực hiện thành - Giải được các bài
số hữu tỉ số hữu tỉ là số viết thạo các phép tập vận dụng quy
a tính về số hữu tỉ. tắc các phép tính
được dưới dạng
b - Biết biểu diễn trong Q
với a, b ∈ Z, b ≠ 0 một số hữu tỉ trên
trục số, biểu
diễn một số hữu
tỉ bằng nhiều
phân số bằng
nhau.
- Biết so sánh hai
số hữu tỉ.
Tỉ lệ thức - Biết vận dụng các
tính chất của tỉ lệ
thức và của dãy tỉ số
bằng nhau để giải
các bài toán dạng:
tìm hai số biết tổng
(hoặc hiệu) và tỉ số
của chúng.
Số thập phân Nhận biết được số Biết ý nghĩa của Vận dụng thành
hữu han. Số thập phân hữu hạn, việc làm tròn số. thạo các quy tắc làm
thập phân vô số thập phân vô tròn số.
hạn tuần hoàn. hạn tuần hoàn
Làm tròn số
Tập hợp số Biết sự tồn tại của Biết cách viết
thực R. số số thập phân vô một số hữu tỉ
hạn không tuần dưới dạng số
hoàn và tên gọi của thập phân hữu
chúng là số vô tỉ. hạn hoặc vô hạn
Nhận biết sự tương tuần hoàn.
ứng 1 – 1 giữa tập - Biết sử dụng
hợp R và các tập máy tính bỏ túi
điểm trên trục số để tìm giá trị gần
Biết khái niệm căn đúng của căn bậc
bậc hai của một số hai của một số
không âm. Sử dụng thực không âm.
đúng kí hiệu
đại lượng tỉ lệ Biết công thức của - Giải được một số
thuận đại lượng tỉ lệ dạng toán đơn giản
thuận: y = ax (a ≠ về tỉ lệ thuận.
0) .
Biết tính chất của
đại lượng tỉ lệ
thuận
đại lượng tỉ lệ Biết công thức của - Giải được một số
nghịch đại lượng tỉ lệ dạng toán đơn giản
nghịch: y – a/x (a về tỉ lệ nghịch
≠ 0)
Biết tính chất của
đại lượng tỉ lệ
nghịch.
Khái niệm Biết khái niệm hàm Biết cách xác
hàm số và đồ số và biết cách cho định một điểm
t hị hàm số bằng bảng trên mặt phẳng
và công thức. tọa độ khi biết
Biết khái niệm đồ tọa độ của nó và
thị của hàm số. biết xác định
Biết dạng của hàm được tọa độ của
số y = ax (a ≠ 0) một điểm trên
mặt phẳng tọa
độ
- Vẽ thành thạo
đồ thị của hàm số
y = ax (a ≠ 0).
- Biết tìm trên đồ
thị giá trị gần
đúng của hàm số
khi cho trước giá
trị của biến số và
ngược lại.
Đường thẳng Biết khái niệm hai Biết dùng ê ke vẽ
góc đối đỉnh. đường thẳng đi
vuông góc.
Đường thẳng Biết các khái niệm qua một điểm
cho trước và
song song. góc vuông, góc
nhọn, góc tù. vuông góc với
Biết khái niệm hai một đường thẳng
đường thẳng vuông cho trước.
Biết và sử dụng
góc.
Biết tiên đề Ơ-Clit. đúng tên gọi của
Biết các tính chất các góc tạo bởi
của hai đường một đường thẳng
thẳng song song cắt hai đường
Biết thế nào là một thẳng: góc so le
định lí và chứng trong, góc đồng
minh một định lí. vị, góc trong cùng
phía, góc ngoài
cùng phía.
Biết dùng eke vẽ
đường thẳng
song song với
một đường thẳng
và đi qua một
điểm nằm ngoài
đường thẳng đó.
(hai cách)
Biết định lí về tổng Biết cách xét sự Vận dụng các định
Tam giác
ba góc của một tam bằng nhau của lí về tổng ba góc
của một tam giác,
giác. hai tam giác.
Biết định lí về góc góc ngoài của một
ngoài của một tam tam giác vào việc
tính số đo của các
giác.
Biết khái niệm hai góc của tam giác.
tam giác bằng nhau. Biết vận dụng các
Biết các trường trường hợp bằng
hợp bằng nhau của nhau của tam giác
để chứng minh các
tam giác
đoạn thẳng bằng
nhau, các góc bằng
nhau.
7. Khung phân phối chương trình
Học kì I: 19 tuần, 72 tiết.
Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi chú
chọn tiết
Lí thuyết Thực Bài tập, Kiể Trả
Ôn tập m tra bài
hành
41 2 22 5 2 8 80
8. Lịch trình chi tiết
Chương Bài học Tiết Hình thức tổ chức dạy học PP/học liệu, KT -
PTDH DG
Chương I: Số hữu tỉ - Số thực (22 tiết)
1. Tập hợp Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
1
Q các số hữu vấn đề. bài tập,
tỉ Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước
hoạt thẳng.
động nhóm.
2. Cộng, trừ 2 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
số hữu tỉ. vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
3. Nhân, chia 3
số hữu tỉ. vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
4. Luyện Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
4
tập. vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
5. Giá trị 5, 6 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
tuyệt đối vấn đề. bài tập
của một số Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hữu tỉ. 6. hoạt
Cộng, trừ, động nhóm.
nhân, chia số
thập phân.
Lũy thừa của 7,8 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
một số hữu vấn đề. bài tập
tỉ Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
7. Tỉ lệ thức 9,10 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
11
vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn
lớp, hoạt nhóm.
8. Tính chất 12 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
của dãy tỉ số vấn đề. bài tập
bằng nhau Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
13
vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm
9. Số thập 14,1 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
phân hữu vấn đề. bài tập,
5
hạn. Số thập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước
phân vô hạn hoạt thẳng.
tuần hoàn. động nhóm
Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
10. Làm tròn 16
s ố. vấn đề. bài tập,
Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước
hoạt thẳng.
động nhóm.
11. Số vô tỉ. 17 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
Khái niệm vấn đề. bài tập
về căn bậc Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
hai.
động nhóm
12. Số thực Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
18
vấn đề. bài tập
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
Thực hành: 19,2 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
Giải toán vấn đề. bài tập, máy
0
bằng máy Hoạt động cá nhân, toàn lớp, tính cầm
tính cầm tay. hoạt tay.
động nhóm.
Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
21
chương vấn đề. bài tập,
Hoạt động cá nhân, toàn lớp,
hoạt
động nhóm.
Kiểm tra 45’ 22 Đề kiểm
tra.
Chương II. Hàm số và đồ thị (18 tiết)
1. Đại lượng 23 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
tỉ lệ thuận. vấn đề.Hoạt động cá bài tập,
nhân, toàn lớp, thước
động nhóm. thẳng.
2. Một số bài 24, Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
toán về Đại 25 vấn đề.Hoạt động cá bài tập,
lượng tỉ lệ nhân, toàn lớp, hoạt động thước
thuận. thẳng.
nhóm.
3. Đại lượng 26 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
tỉ lệ nghịch vấn đề.Hoạt động cá bài tập,
nhân, toàn lớp, hoạt động thước
thẳng.
nhóm.
4. Một số bài 27, Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
toán về Đại 28 vấn đề. bài tập,
lượng tỉ lệ Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
nghịch lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
5. Hàm số Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
29
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
6. Mặt Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
30
phẳng tọa vấn đề. bài tập,
độ Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
31
vấn đề. bài tập
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn
lớp, hoạt
động nhóm.
7. Đồ thị của 32 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
hàm số y = vấn đề. bài tập,
ax (a khác 0) Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
33
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
34
chương II vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt thẳng.
động nhóm.
Kiểm tra 45’ 35 Bài kiểm tra
Ôn tập học Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
36,
vấn đề. Hoạt động cá bài tập,
kì I 37
nhân, toàn lớp, hoạt thước
động nhóm. thẳng.
Kiểm tra học 38,3
kì I 9
Trả bài học Đặt vấn đề và giải quyếtBảng phụ
40
vấn đề. Hoạt động cá bài tập,
kì I
nhân, toàn lớp. thước
thẳng.
Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (16 tiết)
Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
1. Hai góc 1-2
đối đỉnh vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng,
2. Hai đường 3 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
thẳng vuông vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
góc.
lớp, hoạt động nhóm. thẳng, eke
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
4
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke
Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
3. Các góc 5-6
tạo bởi một vấn đề. bài tập,
đường thẳng Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
cắt hai lớp, hoạt động nhóm. thẳng,
đường thước đo
thẳng. góc.
4. Hai đường 7 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
thẳng song vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
song
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
8
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
5 Tiên đề Ơ 9 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
clit về vấn đề. bài tập,
đường thẳng Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
song song
thước đo
góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
10
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
6. Từ vuông 11 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
góc đến song vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
song
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
7. Định lí Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
12
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
13
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
14-
chương vấn đề. bài tập,
15
Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước
lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke,
thước đo
góc.
Kiểm tra Bảng phụ
16
chương I bài tập,
thước
thẳng. eke,
thước đo
góc.
Chương II: Tam giác (15 tiết)
1. Tổng ba Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
17-
góc của một vấn đề. bài tập,
18
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
tam giác.
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
19
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
2. Hai tam 20
giác bằng vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
nhau.
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
21
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
3. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
22-
hợp bằng vấn đề. bài tập,
23
nhau thứ Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
nhất của tam toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
giác cạnh – thước đo
cạnh – cạnh. góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
24
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
4. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
25-
hợp bằng vấn đề. bài tập,
26
nhau thứ hai Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
của tam giác toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
cạnh – goc– thước đo
cạnh. góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
27
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
5. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
28
hợp bằng vấn đề. bài tập,
nhau thứ hai Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
của tam giác toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
cạnh – goc– thước đo
cạnh. góc.
Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
29
vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
Ôn tập học 30-
kì 31
Trả bài kiểm 32 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ
tra học kì vấn đề. bài tập,
Hoạt Hoạt động cá nhân, thước
toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng.
thước đo
góc.
9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá.
Kiểm tra định kì
Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Thời điểm/nội
dung
Kiểm tra miệng Trước bài mới
1 1
Kiểm tra 15’ Tiết 11, 31 đại số
3 1
Tiết 19 hình học
Kiểm tra 1 tiết Tiết 22, 35 đại số
3 2
Tiết 16 hình học
Kiểm tra 90’ Tiết 38,39
1 3
Kiểm tra tự chọn 2 1
10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát.
Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá
Hàm số và đồ Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’
3
t hị về Hàm số và đồ thị.
Làm các bài tập
Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’
Hai tam giác 7
bằng nhau về Hai tam giác bằng
nhau Làm các bài tập
11. Kế hoạch triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp (Không có)

TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN
Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thảo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản