KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8

Chia sẻ: quanghoa25

Giúp học sinh nắm được qui tắc nhân đơn thức với đa thức. Củng cố kiến thức nhân đơn thức với đa thức. Nắm được các hằng đẳng thức, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8

TRƯỜNG THCS
TỔ: TOÁN – LÍ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC


MÔN HỌC: TOÁN
LỚP 8
CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
Học kỳ: I Năm học: 2010 -2011
1. Môn học: Lý
2. Chương trình:
Cơ bản
Nâng cao
Khác
Học kỳ: I Năm học: 2010 -2011
Họ và tên giáo viên
ĐT:
Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn ................
Điện thoại: E-mail:
Lịch sinh hoạt Tổ:
Phân công trực Tổ:
3. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực
tế.
Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ:
KẾ HOẠCH DẬY HỌC
C hủ đề Kiến thức Kĩ năng

I. Nhân và chia đa T1.HS nắm được qui tắc N1.Thực hiện được
thức nhân đơn thức với đa thức . phép nhân đơn thức với
đa thức.
1. Nhân đa thức -
Nhân đơn thức với T2.HS nắm được qui tắc N2.Thực hiện được
- nhân đa thức với đa thức phép nhân đa thức với đa
đa thức.
Nhân đa thức với đa T3.Củng cố kiến thức nhân thức
đơn thức với đa thức, nhân N3.Vận dụng giải được
thức.
đa thức với đa thức . các bài tập
- Nhân hai đa thức đã
sắp xếp
T4.Nắm được các HĐT N4.Biêt áp dụng các
phương của một HĐT để tính nhẩm, tính
:Bình
2. Các hằng đẳng tổng,bình phương của một hợp lí.
thức đáng nhớ. hiệu ,hiệu hai bình-phươngT5.Củng cố kiến thức về N5.Vận dụng thành thạo
HĐT:Bình phương của một các HĐT
tổng,bình phương của một
hiệu ,hiệu hai bình phương.
T6.Nắm được các HĐT N6.Vận dụng các HĐT
:Lập phương của một giải được các bài tập.
hiệu ,lập phương của một
tổng. N7. BiÕt vËn dông c¸c
T7.Nắm được các HĐT: h»ng ®¼ng thøc trªn
tổng 2 lâp phương,hiệu 2 ®Ó gi¶i bµi tËp
lâp phương.
T8.Củng cố các kiến thức N8:Vận dụng 7 HĐT
về 7 HĐT đáng nhớ giải được các bài tập.
T9.HS hiểu thế nào là phân N9.Biết cách tìm nhân tử
3. Phân tích đa thức
thành nhân tử. chung và đặt nhân tử
tích ĐTTNT
-Phân tích đa thức chung
thành nhân tử bằng
N10.Vận dụng các HĐT
T10.HS hiểu cách phân tích
phơng pháp đặt nhân
đa thức thành nhân tử bằng vào việc phân tích đa
tử chung.
phương pháp dùng hằng thức thành nhân tử .
-Phân tích đa thức
đẳng thức.
thành nhân tử bằng N11.Vận dụng để phân
T11.HS biết nhóm các hạng
phơng pháp dùng tích đa thức thành nhân
tử 1 cách thích hợp
hằng đẳng thức.
tử .
- Phân tích đa thức
N12.HS biết vận dụng
thành nhâ tử bằng
linh hoạt các phương
phơng pháp nhóm
hạng tử. pháp phân tích đa thức
- Phân tích đa thức
thành nhân tử vào giải
thành nhân tử bằng
T13.HS biÕt vËn dông BT.
cách phối hợp nhiều
mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph - N13.Cã kü n¨ng ph©n
phơng pháp.
ương ph¸p ph©n tÝch ®a tÝch ®a thøc thµnh
thøc thµnh nh©n tö ®· häc nh©n tö.
vµo viÖc gi¶i lo¹i to¸n
ph©n tÝch ®a thøc thµnh
nh©n tö.
nắm vững các N14.Rèn kĩ năng giải bài
T14.HS
phương pháp phân tích đa tập phân tích đa thức
thức thành nhân tử . thành nhân tử.
T15.HS hiểu được KN đa N15.Thực hiện được
4. Chia đa thức
- Chia đơn thức cho thức A chia hết cho đa thức phép chia đơn thức cho
đơn thức. B.và khi nào đơn thức A đơn thức.
chia hết cho đơn thức B
- Chia đa thức cho
đơn thức. N16.Vận dụng tốt để
T16.Nắm vững qui tắc Chia
- chia hai đa thức đa thức cho đơn thức.
giải bài tập
một biến đã sắp xếp. T17.Hiểu thế nào là phép
N17.Biết cách chia đa
chia hết ,phép chia có dư.
thức 1 biến đa sắp sếp
T18.Rèn kĩ năng chia đa
N18.Vận dụng HĐT để
thức cho đơn thức,chia đa
thựchiện phépchia đa
thức đã sắp sếp.
thức.
T19.Hệ thống các kiến thức
N19.Rèn kĩ năng giải các
cơ bản của chương .
loại bài tập cơ bản của
T20.Tiếp tục hệ thống các
chương
kiến thức cơ bản của
N20.Rèn kĩ năng giải các
chương .
loại bài tập cơ bản của
chương I.
N21.Rèn kĩ năng trình
T21.Kiểm tra các kiến thức
bày lời giải.
cơ bản của chương I.

II.Phân thức đại số. T22.Học sinh hiểu rõ khái N22.HS có khái niệm về
1. Định nghĩa.Tính niệm phân thức đại số hai phân thức bằng nhau
để nắm vững tính chất
chất cơ bản của cơ bản của phân thức.
phân thức. Rút gọn T23. HS n¾m v÷ng tÝnh N23.Cã kÜ n¨ng ¸p
chÊt c¬ b¶n cña ph©n dông tÝnh chÊt c¬ b¶n
thức.Quy
phân
thøc ®Ó lµm c¬ së cho cña ph©n thøc vµo bµi
đồng mẫu thức viÖc rót gän ph©n thøc. tËp. N24. HS
bước đầu nhận biết
nhiều phân thức
được những trường hợp
T24.HS hiÓu râ ®ược quy cần đổi dấu và biết cách
t¾c ®æi dÊu suy ra ®îc tõ đổi dấu để xuất hiện
tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nhân tử chung của tử và
ph©n thøc. mẫu.vận dụng được quy
tắc rút gọn phân thức.
HS n¾m ®îc quy tr×nh
-
quy ®ång mÉu thøc.
N25.HS biÕt c¸ch t×m
®ược mÉu thøc chung sau
T25.NhËn biÕt
nh©n tö chung trong trêng khi ®· ph©n tÝch c¸c
hîp cã nh÷ng nh©n tö ®èi mÉu thµnh nh©n tö.
nhau vµ biÕt c¸ch ®æi
dÊu ®Ó lËp ®îc mÉu thøc N26.HS biÕt c¸ch t×m
nh÷ng nh©n tö phô,
chung.
T26.HS nắm được qui trình ph¶i nh©n c¶ tö vµ
mÉu cña mçi ph©n
qui đồng mẫu thức.
thøc víi nh©n tö phô t-
ương øng ®Ó ®ược
nh÷ng ph©n thøc míi
cã mÉu thøc chung.
2.Cộng và trừ các N27. HS biết nhận xét
để có thể áp dụng tính
T27.HS nắm vững và vận
phân thức đại số
chất giao hoán, kết hợp
dụng được quy tắc cộng
của phép cộng làm cho
các phân thức đại số.HS
việc thực hiện phép tính
biết cách trình bày quá trình
được đơn giản hơn.
thực hiện một phép tính
cộng.
N28.HS có kĩ năng thành
thạo khi thực hiện phép
tính cộng các phân
thức.Biết viết kết quả ở
T28.HS nắm vững và vận
dạng rút gọn.
dụng được quy tắc cộng
các phân thức đại số. HS biết vận dụng tính
chất giao hoán, kết hợp
của phép cộng để thực
hiện phép tính được đơn
giản hơn.
N29.HS biết làm tính trừ
và thực hiện một dãy
tính trừ.
T29.HS biết cách viết phân
N30.HS biết các tính
thức đối của một phân thức
chất giao hoán, kết hợp,
HS nắm vững quy tắc đổi phân phối của phép nhân
3.Nhân và chia các dấu và có ý thức vận dụng
vào bài toán cụthể.
T30.HS nắm vững và vận
phân thức đại số. N31.HS vận dụng tốt
dụng tốt quy tắc nhân hai
quy tắc chia các phân
phân thức.
thức đại số
T31.HS biết được nghịch Nắm vững thứ tự thực
A
hiện các phép tính khi có
đảo của phân thức (với
B
một dãy những phép chia
B
và phép nhân.
A, B khác 0) là phân thức
A
N32. HS có kĩ năng thực
hiện thành thạo các phép
toán trên các phân thức
đại số.
T32. HS có khái niệm về
HS biết cách tìm điều
biểu thức hữu tỉ, biết rằng
kiện của biến để giá trị
mỗi phân thức và mỗi đa
của phân thức được xác
thức đều là những biểu
định.
thức hữu tỉ.
HS biết cách biểu diễn một
biểu thức hữu tỉ dưới dạng
một dãy những phép toán
trên những phân thức và
hiểu rằng biến đổi một
biểu thức hữu tỉ là thực
N33.Có kĩ năng vận
hiện các phép toán trong
dụng thành thạo máy
biểu thức để biến nó thành
tính cầm tay CA SIÔ..
một phân thức đại số.
N34 .Tiếp tục rèn kĩ
T33.HS biết giải toán trên
năng vận dụng thành
máy tính cầm tay CA SIÔ...
thạo máy tính cầm tay
T34.Tiếp tục củng cố giải
CA SIÔ..
toán trên máy tính cầm tay
CA SIÔ N35.Rèn luyện kĩnăng
vận dụng kiến thức vào
giải các dạng bài tập
của học sinh
T35.Kiểm tra việc nhận N36.Tiếp tục rèn luyện
thức và vận dụng kiến thức kĩ năng thực hiện phép
trong chương của hoạc tính, rút gọn biểu thức,
sinh. phân tích các đa thức
thành nhân tử, tính giá trị
T36.Ôn tập các phép tính biểu thức.
nhân, chia đa thức, đơn
N37.Tiếptục rèn luyện
kĩ năng thực hiện phép
thức.
tính, rút gọn biểu thức,
Củng cố các hàng đẳng tìm điều kiện, tìm giá trị
thức đáng nhớ đểvận dụng của biến số x để biểu
vào giải toán. thức xác định, bằng 0
hoặc có giá trị nguyên,
T37.Tiếp tục củng cố cho
lớn nhất, nhỏ nhất.
học sinh các khái niệm và
N38.Rèn luyện kĩ năng
quy tắc thực hiện các phép
tính trên các phân thức. vận dụng kiến thức vào
việc trình bày bài toán

T38.Kiểm tra việc nắm bắt
kiến thức của học sinh.
HÌNH HỌC
C hủ đề Kiến thức Kĩ năng
T1. HS n¾m ®ù¬c c¸c N1. HS biÕt vÏ, biÕt
V. Tứ giác.
gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt
®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø
1Tứ giác lồi
tÝnh sè ®o c¸c gãc cña
gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña
Các định nghĩa tứ tø gi¸c låi. HS biÕt vËn
tø gi¸c låi.
giác, tứ giác lồi. dông c¸c kiÕn thøc
Định lí tổng các góc trong bµi vµo c¸c tÝnh
huèng®¬n gi¶n.
của một tứ giác bằng
3600
T2.HS n¾m ®ù¬c ®Þnh N2.HS biÕt vÏ h×nh
2. Hình thang, hình
nghÜa h×nh thang, h×nh thang, h×nh thang
thang vuông và hình
thang vu«ng, c¸c yÕu tè vu«ng. BiÕt tÝnh sè
thang cân.Hình bình cña h×nh thang. ®o c¸c gãc cña hÝnh
hành.hình chữ HS biÕt c¸ch chøng minh thang, h×nh thang
1 tø gi¸c lµ h×nh thang, vu«ng.
nhật.hình thoi.Hình
h×nh thang vu«ng. HS biÕt sö dông dông
vuông.Đối xứng
cô ®Ó kiÓm tra 1 tø
trục và đối xứng gi¸c lµ h×nh thang. RÌn
tư duy linh ho¹t trong
tâm.
Trục đối xứng, tâm T3. HS hiÓu ®Þnh nhËn d¹ng h×nh thang:
nghÜa, c¸c tÝnh chÊt, c¸c N3.HS biÕt vÏ h×nh
đối xứng của một dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n, biÕt sö
thang c©n. dông ®Þnh nghÜa vµ
hình
tÝnh chÊt cña h×nh
thang c©n trong tÝnh
to¸n vµ chøng minh,
biÕt chøng minh mét
T4. Kh¾c s©u kiÕn thøc tø gi¸c lµ h×nh
vÒ h×nh thang, h×nh thangc©n.
thang c©n (®Þnh nghÜa, N4.RÌn luyÖn kÜ n¨ng
tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ
biÕt). n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng
T5.HS n¾m ®îc ®/n vµ suy luËn, kÜ n¨ng
c¸c ®Þnh lÝ 1, 2 vÒ ®- nhËn d¹ng
ường TB cña tam gi¸c. N5.HS biÕt vËn dông
c¸c ®Þnh lÝ häc trong
bµi ®Ó tÝnh ®é dµi,
chøng minh hai ®o¹n
th¼ng b»ng nhau, hai
®êng th¼ng song
song.
RÌn luyÖn c¸ch lËp
T6. HS n¾m ®ược ®/n vµ luËn trong chøng minh
c¸c ®Þnh lÝ vÒ ®ừơng
®Þnh lÝ vµ vËn dông
trung b×nh cña h×nh
c¸c ®Þnh lÝ ®· häc
thang.
vµo gi¶i c¸c bµi to¸n
N6. HS biÕt vËn dông
c¸c ®Þnh lÝ vÒ ®ường
trung b×nh cña h×nh
thang ®Ó tÝnh ®é dµi,
chøng minh hai ®êng
th¼ng b»ng nhau, 2 ®-
T7. Kh¾c s©u kiÕn
ường th¼ng song
thøc vÒ ®ường trung
song.
b×nh cña tam gi¸c vµ đ-
RÌn luyÖn c¸ch lËp
ường trung b×nh cña
luËn trong chøng minh
h×nh thang cho HS.
®Þnh lÝ vµ vËn dông
c¸c ®Þnh lÝ ®· häc
T8. Kh¾c s©u kiÕn thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp.
vÒ ®ường trung b×nh
N7. RÌn kÜ n¨ng vÏ
cña tam gi¸c vµ đường
h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ
trung b×nh cña h×nh
hiÖu ®ñ gt ®Çu bµi
thang cho HS.
trªn h×nh.RÌn kÜ n¨ng
-
tÝnh, so s¸nh ®é dµi
®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng
T9. Cñng cè cho HS c¸c
chøng minh
phÇn cña mét bµi to¸n
N8. RÌn kÜ n¨ng vÏ
dùng h×nh. HS biªt vÏ ph¸c
h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ
h×nh ®Ó ph©n tÝch
hiÖu ®ñ gt ®Çu bµi
miÖng bµi to¸n, biÕt c¸ch
trªn h×nh.RÌn kÜ n¨ng
tr×nh bµy phÇn c¸ch dùng
tÝnh, so s¸nh ®é dµi
vµ chøng minh.
®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng
T10.HS hiÓu ®Þnh
chøng minh.
nghÜa hai ®iÓm, hai
N9.RÌn luyÖn kü n¨ng
h×nh ®èi xøng víi nhau
qua đường th¼ng d. sö dông thíc vµ com pa
HS nhËn biÕt ®ược hai ®Ó dùng-h×nh.
®o¹n th¼ng ®èi xøng víi
nhau qua mét đường N10.Cã kü n¨ng vÏ 2
h×nh ®èi xøng víi nhau
th¼ng, h×nh thang c©n lµ
qua mét ®o¹n th¼ng
h×nh cã trôc ®èi xøng.
BiÕt vÏ ®iÓm ®èi xøng víi
mét ®iÓm cho tríc, ®o¹n
th¼ng ®èi xøng víi mét
®o¹n th¼ng cho trướcqua
1 đường th¼ng BiÕt
chøng minh 2®iÓm ®èi
xøng víi nhau qua mét đ-
ường th¼ng.HS nhËn
biÕt ®ược h×nh cã trôc
®èi xøng trong to¸n häc
vµ trong thùc tÕ.
T11. HS n¾m ®ưîc ®Þnh
nghÜa h×nh b×nh hµnh,
N11.RÌn luyÖn kü n¨ng
c¸c tÝnh chÊt cña h×nh
suy luËn, vËn dông
b×nh hµnh, c¸c dÊu hiÖu
nhËn biÕt mét tø gi¸c lµ tÝnh chÊt cña h×nh
h×nh b×nh hµnh.HS biÕt b×nh hµnh ®Ó chøng
vÏ h×nh b×nh hµnh, biÕt minh c¸c ®o¹n th¼ng
chøng minh mét tø gi¸c lµb»ng nhau, gãc b»ng
h×nh b×nh hµnh. nhau, chøng minh 3
®iÓm th¼ng hµng, hai
T12. KiÓm tra, luyÖn tËp ®êng th¼ng song
c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh song.
b×nh hµnh (§Þnh nghÜa, N12. RÌn luyÖn kü
tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn
n¨ng ¸p dông c¸c kiÕn
biÕt)
thøc trªn vµo gi¶i bµi
tËp, chó ý kÜ n¨ng vÏ
T13. HS hiÓu c¸c ®Þnh h×nh, chøng minh, suy
nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng
luËn hîp lý.
nhau qua mét ®iÓm, hai
h×nh ®èi xøng nhau qua N13. RÌn kü n¨ng vÏ
mét ®iÓm, h×nh cã t©m
h×nh ®èi xøng
®èi xøng.
HS nhËn biÕt ®ưîc
h×nh b×nh hµnh lµ h×nh
cã t©m ®èi xøng.
BiÕt chøng minh hai
®iÓm ®èi xøng víi nhau
qua mét ®iÓm. NhËn ra
mét sè h×nh cã t©m ®èi
N14 RÌn luyÖn kü n¨ng
xøng trong thùc tÕ.
vÏ h×nh ®èi xøng, kÜ
T14.Cñng cè cho HS c¸c
n¨ng ¸p dông c¸c kiÕn
kiÕn thøc vÒ phÐp ®èi
thøc trªn vµo bµi tËp
xøng qua mét t©m, so
chøng minh, nhËn
s¸nh víi phÐp ®èi xøng
biÕt-kh¸i
qua mét trôc.
N15.HS biÕt vÏ h×nh
T15. HS hiÓu ®Þnh
ch÷ nhËt, bưíc ®Çu
nghÜa h×nh ch÷ nhËt, c¸c
biÕt c¸ch chøng minh
tÝnh chÊt cña h×nh ch÷
mét tø gi¸c lµ h×nh ch÷
nhËt, c¸c dÊu hiÖu nhËn
nhËt. BiÕt vËn dông
biÕt mét tø gi¸c lµ h×nh
c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh
ch÷-nhËt.
ch÷ nhËt ¸p dông vµo
tam gi¸c.Bưíc ®Çu biÕt
vËn dông c¸c kiÕn
thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt
®Ó tÝnh to¸n, chøng
T16.Cñng cè ®Þnh minh.
nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu N16. RÌn luyÖn kü
hiÖu nhËn biÕt mét tø n¨ng vÏ h×nh, ph©n
gi¸c lµ h×nh ch÷ nhËt. tÝch ®Ò bµi, vËn dông
Bæ sung tÝnh chÊt ®èi c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh
xøng cña h×nh ch÷ nhËt ch÷ nhËt trong tÝnh
th«ng qua bµi tËp. to¸n, chøng minh vµ
c¸c bµi to¸n thùc tÕ.
T17.HS nhËn biÕt ®îc N17. BiÕt vËn dông
®Þnh lÝ vÒ ®ưêng
kh¸i niÖm kho¶ng c¸ch
®ưêng th¼ng
gi÷a hai th¼ng song song c¸ch
song song, ®Þnh lÝ vÒ ®Òu ®Ó chøng minh
c¸c ®êng th¼ng song c¸c ®o¹n th¼ng b»ng
song c¸ch ®Òu, tÝnh chÊt nhau. Bíc ®Çu biÕt
cña c¸c ®iÓm c¸ch mét c¸ch chøng minh mét
®ưêng th¼ng cho tríc mét ®iÓm n»m trªn mét ®-
ưêng th¼ng song song
kho¶ng cho tríc.
víi mét ®ưêng th¼ng
cho tríc. HÖ thèng l¹i
bèn tËp hîp ®iÓm ®·
T18. Cñng cè cho HS häc.
tÝnh chÊt c¸c ®iÓm c¸ch N18. RÌn luyÖn kü
mét ®ưêng th¼ng cho tr- n¨ng ph©n tÝch bµi
ưíc mét kho¶ng cho trưíc, ®ưîc ®ư-
to¸n; t×m
®Þnh lÝ vÒ ®ưêng th¼ng êng th¼ng cè ®Þnh,
song song c¸ch ®Òu. ®iÓm cè ®Þnh, ®iÓm
di ®éng vµ tÝnh chÊt
T19. HS hiÓu ®Þnh kh«ng ®æi cña ®iÓm,
nghÜa h×nh thoi, c¸c tÝnh tõ ®ã t×m ra ®iÓm di
®éng trªn ®ưêng nµo.
chÊt cña h×nh thoi, c¸c
dÊu hiÖu nhËn biÕt mét
h×nh thoi. N19.RÌn luyÖn c¸c kü
BiÕt vÏ mét h×nh thoi, biÕt n¨ng vẽ hình thoi
chøng minh mét tø gi¸c lµ
h×nh thoi.
BiÕt vËn dông c¸c kiÕn
thøc vÒ h×nh thoi trong
tÝnh to¸n, chøng minh vµ
trong c¸c bµi to¸n thùc tÕ. .
T20. LuyÖn tËp c¸c kiÕn N20. RÌn kü n¨ng ¸p
thøc vÒ h×nh thoi (®Þnh dông c¸c kiÕn thøc trªn
nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu vµo gi¶i bµi tËp, chó ý
hiÖu nhËn biÕt) kü n¨ng vÏ h×nh, chøng
minh suy luËn hîp-lý.
T21. HS hiÓu ®Þnh
nghÜa h×nh vu«ng, thÊy N21RÌn luyÖn c¸c kü
®ưîc h×nh vu«ng lµ d¹ng n¨ng trªn.
®Æc biÖt cña h×nh ch÷
nhËt vµ h×nh thoi.
BiÕt vÏ mét h×nh vu«ng,
biÕt chøng minh mét tø
gi¸c lµ h×nh vu«ng.BiÕt
vËn dông c¸c kiÕn thøc
vÒ h×nh vu«ng trong c¸c
bµi to¸n chøng minh, tÝnh
to¸n vµ trong c¸c bµi to¸n
thùc tÕ. N22.RÌn kü n¨ng vÏ
T22. Cñng cè ®Þnh h×nh, ph©n tÝch bµi
nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu to¸n, chøng minh tø
hiÖu nhËn biÕt h×nh gi¸c lµ h×nh b×nh
b×nh hµnh, h×nh ch÷ hµnh, h×nh ch÷ nhËt,
nhËt, h×nh thoi, h×nh h×nh thoi, h×nh vu«ng.
vu«ng. BiÕt vËn dông c¸c
kiÕn thøc vÒ h×nh vu«ng N23. VËn dông c¸c
trong c¸c bµi to¸n chøng kiÕn thøc trªn ®Ó gi¶i
minh, tÝnh to¸n. bµi c¸c bµi tËp d¹ng
T23.HÖ thèng ho¸ c¸c tÝnh to¸n, chøng minh,
kiÕn thøc vÒ c¸c tø gi¸c nhËn biÕt h×nh, t×m
®· häc trong ch¬ng (®Þnh ®iÒu kiÖn cña h×nh
N24.Vận dụng làm bài
nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu
tập
hiÖu nhËn biÕt)
T24.Tiếp tục hệ thống hoá N25.Kĩ năng vận dụng
kiến thức của chương I kiến thức vào thực tiễn.
T25. KiÓm tra sù hiÓu bµi
cña HS vÒ c¸c kiÕn thøc
chư¬ng I.
trong

II. Đa giác.Diện tích T26 . HS n¾m ®ưîc kh¸i N26.Biết vẽ các hình đa
niÖm ®a gi¸c låi, ®a gi¸c giác đều có số cạnh
®Òu. HS biÕt c¸ch 3,6,12,4,8
đa giác
tÝnh tæng sè ®o c¸c gãc
1. Đa giác. đa giác
cña mét ®a gi¸c. VÏ ® -
đều ưîc vµ nhËn biÕt mét sè
®a gi¸c låi, mét sè ®a gi¸c
®Òu. BiÕt vÏ c¸c trôc ®èi
xøng cña 4 loại®a gi¸c
®Òu.


2.Các công thức T27. HS cÇn n¾m v÷ng N27. HS vËn dông
®ưîc c¸c c«ng thøc ®·
c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch
tính diện tích của
h×nh ch÷ nhËt, h×nh häc vµ c¸c tÝnh chÊt
hình chữ nhật , vu«ng, tam gi¸c vu«ng.HS cña diÖn tÝch trong
hiÓu r»ng ®Ó chøng minh gi¶i to¸n.
hình tam giác, của
c¸c c«ng htøc ®ã cÇn vËn
các hình tứ giác đặc dông c¸c tÝnh chÊt cña
diÖn tÝch ®a giác.
biệt ( hình thang,
T28. Cñng cè c¸c c«ng N28. LuyÖn kÜ n¨ng
c¾t, ghÐp h×nh theo
hình bình hành) thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh
yªu cÇu.
ch÷ nhËt, h×nh vu«ng,
tam gi¸c vu«ng.
HS vËn dông ®ưîc c¸c
c«ng thøc ®· häc vµ c¸c
tÝnh chÊt cña diÖn tÝch
trong gi¶i to¸n, chøng
minh hai h×nh cã diÖn
N29. HS vÏ ®ưîc h×nh
tÝch b»ng nhau.
ch÷ nhËt hoÆc h×nh
T29. HS cÇn n¾m v÷ng
tam gi¸c cã diÖn tÝch
c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch
b»ng diÖn tÝch b»ng
tam gi¸c.
diÖn tÝch cña mét tam
HS biÕt chøng minh
gi¸c cho trưíc.
®Þnh lÝ vÒ diÖn tÝch
tam gi¸c mét c¸ch chÆt
chÏ gåm ba trêng hîp vµ
biÕt tr×nh bµy gän ghÏ
N30.VËn dông c¸c
chøng minh ®ã. HS vËn
kiÕn thøc trªn ®Ó gi¶i
dông ®îc c«ng thøc tÝnh
c¸c bµi tËp d¹ng tÝnh
diÖn tÝch tam gi¸c trong
to¸n, chøng minh,
gi¶i to¸n.
nhËn biÕt h×nh, t×m
T30.¤n tËp c¸c kiÕn thøc
vÒ c¸c tø gi¸c ®· häc. ¤n hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn
tËp c¸c c«ng thøc tÝnh cña h×nh
N31.HS vận dụng kiến
diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt,
thức lam BT.
tam gi¸c.
T31.Tiếp tục ôn tập các N32.RÌn luyÖn c¸ch
kiến thức cơ bản của tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c
chương II bµi tËp.
T32.HS n¾m ®ưîc kÕt
qu¶ chung cña c¶ líp vÒ
phÇn tr¨m ®iÓm giái, kh¸,
trung b×nh, chưa ®¹t vµ
kÕt qu¶ cña tõng c¸ nh©n.
- N¾m ®ưîc nh÷ng ưu,
khuyÕt ®iÓm qua bµi
kiÓm tra, rót kinh nghiÖm
cho bµi kiÓm tra sau.
- Qua bµi kiÓm tra HS ®-
ưîc cñng cè l¹i c¸c kiÕn
thøc ®· lµm.
4. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế


- Có hứng thú học toán học, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối v ới
những đóng góp của Vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao
của các nhà khoa học.
- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong t ỉ m ỉ, c ẩn th ận, chính xác
và có tinh thần hợp tác trong công việc học tập môn toán h ọc, cũng nh ư
trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết toán h ọc vào đời s ống nh ằm c ải
thiện điều kiện sống, học tập cũng như bảo vệ và giữ gìn môi tr ường
sống tự nhiên.
5. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu Mục tiêu chi tiết
Nội dung Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3
A1.HS nắm được B1..Thực hiện C1.Vận dụng làm
Chương I :
qui tắc nhân đơn được phép nhân được BT
Nhân và chia đa
thức với đa thức
thức
đơn thức với đa
A2.HS nắm được
1.Nhân đa thức
qui tắc nhân đa thức thức. C1.Vận dụng làm
với đa thức được BT
B2.Thực hiện
A3.Nắm chắckiến
được với đa thức C3.Vận dụng giải
thức nhân đơn thức
B3.Thực hiện được các bài tập
với đa thức, nhân đa
thành thạo phép
thức với đa thức .
nhân đa thứcHĐT A1.Nhớ viết B1.Dùng các HĐT C1.BiÕt vËn

2.Những
đáng nhớ được các HĐT:Bình khai triển các biểu dông c¸c h»ng
phương của một thức đơn giản. ®¼ng thøc trªn
tổng ;Bình phương Dùng các HĐT rút ®Ó gi¶i bµi tËp
của một hiệu;Hiệu gọn được các biểu
2 bình phương;Lập thức đơn giản.
phương củ a một
hiệu ,lập phương
của một tổng,tổng
2 lâp phương,hiệu 2
lâp phương.


3. Phân tích đa A1.HS hiểu thế nào B1.Biết cách phân C1.Vận dụng các
thức phương pháp đó
thành là phân tích ĐTTNT tích đa thức thành
nhân tử vào việc phân tích
nhân tử bằng ph- đa thức thành nhân
ương pháp,đặt tử
tử
nhân chung,
dùng hằng đẳng
thức. nhóm các
hạng tử 1 cách
thích hợp
.A1.HS hiểu được C1.Vận dụng tốt
4. Chia đa thức B1..Thực hiện
để giải bài tập
được phép chia
KN đa thức A chia
đơn thức cho đơn
hết cho đa thức
thức.
B.và khi nào đơn
Biết cách chia đa
thức A chia hết cho
thức 1 biến đa sắp
đơn thức B,qui tắc
sếp
Chia đa thức cho
B2.Thựchiện
đơn thức.
phépchia đa thức

thức A1.Hiểu các định
II.Phân B1.Lấy được VD C1..Vận dụng đợc
số. nghĩa phân thức đại về phân thức đại tính chất cơ bản
đại
số,hai phân thức số của phân thức để
1.Định bằng nhau B2.Vận dụng rút gọn phân thức
nghĩa.Tính chất được định nghĩa và quy đồng mẫu
để kiểm tra hai thức các phân thức
cơ bản của
phân thức bằng C2.Vận dụng
phân thức. Rút nhau trong nhưng được qui tắc đổi
gọn trường hợp đơn dấu khi qui đồng
phân
giản. mẫu thức,rút gọn
thức.Quy đồng
B3.Rút gọn được phân thức.
mẫu thức phân thức mà tử
và mẫu có dạng
nhiều phân
tích chức nhân tử
thức
chung
2.Cộng và trừ A1.HS nắm vững C1.Vậndụngđược
B1.Cộng được các
các phân thức được quy tắc cộng qui tắc để thực
phân thứ đơn giản
các phân thức đại hiện phép cộng
B2.Viết được phân
đại số số. và phép trừ.
thức đối của 1
A2.Biết đổi được phân thức.
phép trừ thành phép
cộng với PTĐ
phân C1.Vận dụng
3.Nhân và chia A1.HS biết được B1.Tìm được
các phân thức đảo được qui tắc để
thức nghịch
nghịch đảo của
đại số. thức làm BT.
của phân
A
phân thức (với
B khác 0
A, B khác 0) là phân B2.Thực hiện
B
được phép chia
thức
A
phân thức cho
A2.Hiểu được thực
phân thức.
chất biểu thức hữu
tỉ là BT chức các
phép toán cộng
,trừ,nhân,chia,các
phân thức đại số
HÌNH HỌC

V. Tứ giác. A1.HS n¾m ®ù¬c .B1.HS biÕt vÏ, C1.HS biÕt vËn
c¸c ®Þnh nghÜa biÕt gäi tªn c¸c
1Tứ giác lồi dông c¸c kiÕn
tø gi¸c, tø gi¸c låi, yÕu tè, biÕt tÝnh thøc trong bµi
tæng c¸c gãc cña sè ®o c¸c gãc vµo c¸c
tø gi¸c låi. cña tø gi¸c låi.
tÝnhhuèng®¬ngi
¶n.
A1.HS n¾m ®ù¬c B1.HS biÕt c¸ch C1.biÕt vËn
2. Hình thang,
®Þnh nghÜa h×nh chøng minh 1 tø dông c¸c ®Þnh lÝ
hình thang
thang, h×nh thang gi¸c lµ h×nh häc trong bµi ®Ó
vuông và hình vu«ng, c¸c yÕu tè thang, h×nh tÝnh ®é dµi,
thang cân.Hình cña h×nh thang. thang vu«ng.
chøng minh hai
B2.Biết cách vẽ
A2. HS hiÓu ®Þnh
bình hành.hình
®o¹n th¼ng b»ng
nghÜa, c¸c tÝnh HCN,hình thoi
chữ nhật.hình nhau, hai ®ưêng
chÊt, c¸c dÊu hiÖu ,hình vuông.
thoi.Hình th¼ng song song
nhËn biÕt h×nh .Biết c/m 1 tứ
vuông.Đối thang c©n. C2.Vận dung các
giác là hình bình
A3.Biết định nghĩa hành,HCN,hình T/c HCN vào tam
xứng trục và
và các tính chât của thoi ,hình vuông giác.
đối xứng tâm.
HCN,hình thoi ,hình C3. Biết cách C/m
Trục đối xứng, vuông. B3.Biết cách vẽ 2 điểm đối xứng
tâm đối xứng
A3.Biết được: điêm đối xứng với với nhau qua một
của một hình
- Các khái niệm " một điểm cho trục qua một tâm.
đối xứng trục" và " trươc qua một trục
đối xứng tâm"; , qua một điểm.
- Trục đối xứng của
một hình và hình có
trục đối xứng.Tâm
đối xứng của một
hình và hình có tâm
đối xứng.
II. Đa giác.Diện A1. HS n¾m ®ưîc B1..Biết vẽ các C1.HS biÕt c¸ch
hình đa giác đều
kh¸i niÖm ®a gi¸c tÝnh tæng sè ®o
tích đa giác
số cạnh
låi, ®a gi¸c ®Òu. c¸c gãc cña mét

®a gi¸cBiÕt vÏ c¸c
3,6,12,4,8
1. Đa giác. đa
VÏ ®ưîc vµ nhËn trôc ®èi xøng
giác đều
cña 4 loại®a gi¸c
biÕt mét sè ®a
gi¸c låi, mét sè ®Òu.
®a gi¸c ®Òu.
.
A1 HS cÇn n¾m B1.HS hiÓu r»ng C1.HS vËn dông
2.Các công thức
v÷ng c«ng thøc ®Ó chøng minh ®ưîc c¸c c«ng
tính diện tích
tÝnh diÖn tÝch c¸c c«ng htøc ®ã thøc ®· häc vµ
của hình chữ h×nh ch÷ nhËt, cÇn vËn dông c¸c tÝnh chÊt
nhật , hình tam h×nh vu«ng, tam c¸c tÝnh chÊt cña
cña diÖn tÝch
gi¸c vu«ng. diÖn tÝch ®a
giác, của các
trong gi¶i to¸n,
A2. Cñng cè c¸c giác
hình tứ giác chøng minh hai
c«ng thøc tÝnh
đặc biệt ( hình h×nh cã diÖn
diÖn tÝch h×nh
thang, hình ch÷ nhËt, h×nh tÝch b»ngnhau
B2.HS biÕt
vu«ng, tam gi¸c
bình hành) C2.HS vËn dông
chøng minh
vu«ng. ®îc c«ng thøc
®Þnh lÝ vÒ diÖn
. tÝnh diÖn tÝch
tÝch tam gi¸c mét
A3. HS cÇn n¾m
tam gi¸c trong
c¸ch chÆt chÏ
v÷ng c«ng thøc
gi¶i to¸n
gåm ba trêng hîp
tÝnh diÖn tÝch
tam gi¸c. vµ biÕt tr×nh bµy
gän ghÏ chøng
minh ®ã.
6.Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành)


Học KI : 19 tuần 72 tiết


Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi chú
Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra
c họn tiết
45 2 22 3 2 72
7.Lịch trình chi tiết


Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
đơn Tự học ở Học thuộc qui tắc
I. Phép 1.nhân 1
nhân và thức với đa nhà Làm BT SGK
thức
phép ------------- :--------------------------- KT
Trên lớp: PPDH:Hoạt động miện
chia các
đa thức Lí thuyết nhóm, đàm thoại gợi g
mở,vấn đáp.

Trên lớp: PPDH:Hoạt động
2
Lí thuyết nhóm, đàm thoại gợi KT
2.nhân đa
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
thức với đa mở,vấn đáp. miện
------------- ----------------------------- g
thức
Về nhà: Học thuộc qui tắc
Tự học Làm BT SGK
3.Luyện tập. Tự học ở -Xem lại các BT đã nt
3
chữa.
nhà
------------- N/c trước bài tiếp theo
Trên lớp: ----------------------------
Lí thuyết PPDH: Thuyết trình,
đàm thoại, Làm việc
theo nhóm.

PPDH:Hoạt động
Trên lớp: nhóm, đàm thoại gợi
4.Những HĐT 4 Lí thuyết mở,vấn đáp.
đáng nhớ
-------------
-----------------------------
Học thuộc 3 HĐT
Tự học ở Làm BT SGK
nhà

5.Những Trên lớp: PPDH: Thuyết trình + KT
5
Lí thuyết phát vấn, Làm việc miện
HĐT đáng
nhớ(tiếp) theo nhóm. g

----------- ------------
Về nhà: Học thuộc 3 HĐT
Tự học Làm BT SGK
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
Tự học ở Học thuộc 5 HĐT
6. 6
Những HĐT nhà Làm BT SGK
đáng nhớ(tiếp KT
----------------------------- miện
-------------
Trên lớp: g
Lí thuyết PPDH:Thuyếttrình,đà
m thoại, làm việc
nhóm.
Phương tiện:+Bảng,
phấn, SGK,SGV.
PPDH:Thuyếttrình,đà
m thoại, làm việc
nhóm.
Về nhà:
7.Những HĐT Tự học
Học thuộc 5 HĐT
đáng 7 -------------
nhớ(tiếp) Trên lớp: Làm BT SGK
Lí thuyết ----------------------------- KT
PPDH:Thuyếttrình,đà miện
m thoại, làm việc g
nhóm.
8.Luyện tập Tự học ở Học thuộc 5 HĐT
8
SBT Trả
nhà Làm BT
lời
------------- -------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình câu
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
Lí thuyết +phát vấn. hỏi
Tự học ở Năm vững KN
9.PTĐTTNT 9
bằng PP đặt nhà Làm BT SGK nt
nhân tử
chung ------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết đàm thoại, nêu vấn đề.
Tự học ở Nắm vũng pp
nhà Làm BT SGK
10..PTĐTTNT ------------- -----------------------------
bằng PP dùng Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
10
Lí thuyết đàm thoại, nêu vấn đề.
HĐT.
KT
miện
g

11.PTĐTTNT 11
bằng PP Tự học ở Nắm vũng pp KT
Làm 3 BT SGK,2BT miện
nhóm các nhà
hạng tử SBT g
------------- -----------------------------
Trên lớp: -PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết Làm việc nhóm
Phương tiện:
+ Bảng, phấn,
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
+ SGK, STK
12.
Nắm vũng các pp
PTĐTTNT
bằng cách Tự học ở Làm2 BT SGK,2BT KT
12
phối hợp miện
nhà SBT
nhiều PP ------------- ----------------------------- g
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình
Lí thuyết + phát vấn, làm việc
nhóm.


Tự học ở Nắm vũng các pp
13.Luyện tập 13 nhà Làm BT SBT

------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết Làm việc nhóm nt
14.Luyện tập Tự học ở Nắm vũng các pp
14
nhà Làm BT SBT
KT
----------------------------- miện
-------------
Trên lớp: -PPDH: Thuyết trình, g
Lí thuyết đàm thoại, nêu vấn đề.

15.Chia đơn 14
thức cho đơn Tự học ở Học thuộc qui tắc nt
thức nhà Làm BT SGK
------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm.
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá


Tự học ở Học thuộc qui tắc Trả
16.Chia đa 16
thức cho đơn lời
nhà Làm BT SGK
thức. ------------- ----------------------------- câu
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm

17.Chia đa Tự học ở Nắm vững cách chia
17
nhà Làm BT SGK nt
thức 1 biến đã
------------- ----------------------------
sắp sếp Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm.

18.Luyện tập 18
Tự học ở Nắm vững qui tắc nt
nhà Làm BT SGK
----------- --------------------------
Trên lớp: PPDH:
Lí thuyết Thuyết trình, đàm
thoại, nêu vấn đề.
Tự học ở Ôn tâp các kiến thức
19.Ôn tâp CI 19+2
cơ bản của chương
0 nhà
------------- ----------------------------- nt
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình +
Lí thuyết phát vấn, làm việc
nhóm.
.
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá


20.Phân thức Tự học ở Học thuộc qui tắc Trả
đại số lời
22 nhà Làm BT SGK
------------- ----------------------------- câu
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm
21.Tính chất Tự học ở Nắm vững T/c cơ bản
23 nt
cơ bản của của phân thức
nhà
phân thức Làm BT SGK
------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
22.Rút gọn Tự học ở Học thuộc qui tắc
24 nt
phân thức nhà Làm BT SGK
------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
23.Qui đồng Tự học ở Học thuộc các bước
25+2 nt
mẫu thức của 6 QĐMT của nhiều phân
nhà
nhiều phân thức
thức Làm BT SGK
------------- -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
Tự học ở Học thuộc qui tắc nt
24.Phép cộng 27+2 nhà Làm BT SGK
các phân thức 8 ------------ -----------------------------
đai số Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
25.Phép trừ Tự học ở Học thuộc qui tắc Trả
29
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
các phân thức SGK lời
nhà Làm BT
đại số ------------ ----------------------------- câu
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm
Tự học ở Học thuộc qui tắc Trả
26.Phép nhân 30
các phân thức SGK lời
nhà Làm BT
đai số ------------ ----------------------------- câu
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm
Tự học ở Học thuộc qui tắc Trả
27.Phép chia 31
các phân thức SGK lời
nhà Làm BT
đai số ------------ ----------------------------- câu
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm hỏi
28.Biến đổi Tự học ở Học thuộc qui tắc
32 nt
các biểu thứ nhà Làm BT SGK
hưu tỉ.Giá trị ------------ -----------------------------
của phân thức Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm


29.Thực hành Tự học ở Rèn luyện kĩ năng giải nt
33+3
giải toán toánbằng MTCT
4 nhà
bằng MTCT Làm BT SGK
------------ -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
3o.Ôn tập Tự học ở Ôn tâp các kiến thức nt
36+3
cơ bản của chương I,II
HKI 7 nhà
------------ -----------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình +
Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể
HTTCDH
g m
tra,
đánh
giá
Lí thuyết phát vấn, làm việc
nhóm.
HÌNH HỌC
Chương Bài học Tiết Chuẩn bịPP, PTDH
HTTCDH KTĐG
Trả
I,TỨ 1.Tứ giác 1 Tự học ở Học thuộc định
nghĩa,định lí
nhà
GIÁC lời
Làm BT SGK
câu
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình, hỏi
Lí thuyết làm việc nhóm hỏi
định Trả
2.Hình thang 2 Tự học ở Học thuộc
nhĩa,tính chất
nhà hình lời
thang
SGK câu
------------ Làm BT
Trên lớp: --------------------------- hỏi
Lí thuyết -- hỏi
PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
3Hình thang 3 định nt
Tự học ở Học thuộc
nhĩa,tính chất hình
nhà
cân
thang cân
------------ Làm BT SGK
Trên lớp: ---------------------------
Lí thuyết --
PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
4.Luyện tập 4 định nt
Tự học ở Nắm vững
nhĩa,tính chất hình
nhà
thang cân,hình thang
------------ Làm BT SGK
Trên lớp: ---------------------------
Lí thuyết --
PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
5.Đường Trả
TB 5 Tự học ở Nắm vững định
nhĩa,tính đường TB
nhà
của tam giác lời
của tam giác
câu
Làm BT SGK
hỏi
------------ ---------------------------
Trên lớp: -- hỏi
Lí thuyết PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
6Đường TB 6 định nt
Tự học ở Nắm vững
nghĩa,tính chất hình
nhà
của hình thang
đường TB của hình
thang
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: --
Lí thuyết PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
7.Luyện tập 7 định nt
Tự học ở Nắm vững
nghĩa,tính chất hình
nhà
đường TB của hình
thang ,của tam giác
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: -
Lí thuyết PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
8.Dựng Tự học ở Nắm vững định các nt
hình
bước dựng bằng
nhà
bằng thước và
thươc và com pa,dựng
com hình thang
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: -
Lí thuyết PPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
9 Luyện tập Trả
9 Tự học ở Nắm vững định các
bước dựng bằng
nhà lời
thươc và com pa,dựng
câu
hình thang
hỏi
LàmBT,SBT,SGK
------------ --------------------------- hỏi
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình
Lí thuyết
10.Đối xứng 10 nt
Tự học ở Học thuộc các định
nhà nghĩa
trục
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH:Thuyết
Lí thuyết trìnhlàm việc nhóm
11.Hình bình 11 Tự học ở Học thuộc các định nt
nghĩa,T/c,dấu hiệu
nhà
hành
nhận biết HBH.
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH:Thuyết
Lí thuyết trình,làm việc nhóm
12.Luyện tập 12 định nt
Tự học ở Nắm vững
nghĩa,T/c, dấu hiệu
nhà
nhận biết HBH
LàmBT,SBT,SGK
------------ PPDH:Thuyết
Trên lớp:
Lí thuyết trìnhlàm việc nhóm
13.Đối xứng 13 Tự học ở Học thuộc các định nt
nhà nghĩa
tâm
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH:Thuyết
Lí thuyết trình,làm việc nhóm
Trả
14.Luyện tập 14 Tự học ở Nắm vững các định
nhà nghĩa lời
LàmBT,SBT SGK
câu
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH:Thuyết hỏi
Lí thuyết trình,làm việc nhóm hỏi
chữ 15,16
15.Hình Tự học ở Học thuộc các định nt
nghĩa,T/c,dấu hiệu
nhà
nhật
nhận biết HCN.
------------ Làm BT SGK
Trên lớp: ---------------------------
Lí thuyết PPDH:Thuyết
trình,làm việc nhóm
16.Đường định nt
17 Tự học ở Học thuộc
nghĩa,định lí
nhà
thẳng song
Làm BT SGK
với
song 1 ------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
đường thẳng
Lí thuyết làm việc nhóm
cho trước
17.Luyện tập Vận dụng làm BT nt
18 Tự học ở
nhà SGK,SBT
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
Học thuộc các định nt
18.Hình thoi 19 Tự học ở
nghĩa,T/c,dấu hiệu
nhà
nhận biết hình thoi
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
PPDH:Thuyết
Trên lớp:
Lí thuyết trình,làm việc nhóm
19.Luyện tâp 20 nt
Tự học ở Vận dụng làm BT
nhà SGK,SBT
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
Trả
20.Hình vuông 21 Tự học ở Học thuộc các định
nghĩa,T/c,dấu hiệu
nhà lời
nhận biết hình thoi
------------
câu
Trên lớp: Làm BT SGK
hỏi
Lí thuyết ---------------------------
PPDH:Thuyết hỏi
trình,làm việc nhóm
21.Luyện tập 22 Tự học ở Vận dụng làm BT nt
nhà SGK,SBT
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
tập 23.24 Tự học ở Trả lời các câu hỏi, nt
22.Ôn
nhà làm BT SGK,SBT
chương I
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
23 .Kiểm tra 25 nt
Tự học Đề kiểm tra
CI
Chương II: (6tiết lí thuyết + 5 tiết bài tâp =11tiết
định nt
24.Đa giác – 26 Tự học ở Học thuộc
nghĩa,định lí
nhà
Đa giác đều
------------
Làm BT SGK
Trên lớp:---------------------------
Lí thuyếtPPDH: Thuyết trình,
làm việc nhóm
25.Diện Tự học ở Học thuộc các công nt
tích 27
HCN thức tính S
nhà
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
26. Luyện tập Trả
28 Tự học ở Vận dụng làm BT
nhà SGK,SBT lời
---------------------------
câu
PPDH: Thuyết trình,
------------
hỏi
Trên lớp: làm việc nhóm
Lí thuyết hỏi
27.Diện Tự học ở Học thuộc các công nt
tích 29
thức tính S
nhà
tam giác
Làm BT SGK
------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
28.Ôn tập học 30,31 Tự học ở Trả lời các câu hỏi và nt
nhà BTSGK,SBT

------------ ---------------------------
Trên lớp: PPDH: Thuyết trình,
Lí thuyết làm việc nhóm
nt
28 32 Tự học Bài kiểm tra HK I
8.Kế hoạch kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm, hỏi trên
lớp, làm bài test ngắn…
- Kiểm tra định kỳ:

Hình thức KTĐG Số lần H ệ số Thời điểm/nội dung

Kiểm tra miệng Theo bài học trước
1 1
Kiểm tra 15’ Tiết 14
3 1
Kiểm tra 45’ Tiết 21
3 2
Tiết 25 (Hình học)
Tiết 35
9.Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát ( theo PPCT của Sở GD-ĐT ban
hành)
Tuầ Nhiệm vụ học
Nội dung Chủ đề Đánh giá
n sinh
Phân thức đại số Ôn tập các kiến
15 Bám sát KT 15’
thức đã học
Nhận dạng tứ giác Ôn tập các kiến KT 15’
14 Bám sát
thức đã học

TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN
Lường Thị Hương Phạm Thị Thảo Hoàng Đức Ân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản