KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
512
lượt xem
74
download

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh nắm được qui tắc nhân đơn thức với đa thức. Củng cố kiến thức nhân đơn thức với đa thức. Nắm được các hằng đẳng thức, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8

 1. TRƯỜNG THCS TỔ: TOÁN – LÍ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: I Năm học: 2010 -2011
 2. 1. Môn học: Lý 2. Chương trình: Cơ bản Nâng cao Khác Học kỳ: I Năm học: 2010 -2011 Họ và tên giáo viên ĐT: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn ................ Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: Phân công trực Tổ: 3. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: KẾ HOẠCH DẬY HỌC
 3. C hủ đề Kiến thức Kĩ năng I. Nhân và chia đa T1.HS nắm được qui tắc N1.Thực hiện được thức nhân đơn thức với đa thức . phép nhân đơn thức với đa thức. 1. Nhân đa thức - Nhân đơn thức với T2.HS nắm được qui tắc N2.Thực hiện được - nhân đa thức với đa thức phép nhân đa thức với đa đa thức. Nhân đa thức với đa T3.Củng cố kiến thức nhân thức đơn thức với đa thức, nhân N3.Vận dụng giải được thức. đa thức với đa thức . các bài tập - Nhân hai đa thức đã sắp xếp T4.Nắm được các HĐT N4.Biêt áp dụng các phương của một HĐT để tính nhẩm, tính :Bình 2. Các hằng đẳng tổng,bình phương của một hợp lí. thức đáng nhớ. hiệu ,hiệu hai bình-phương T5.Củng cố kiến thức về N5.Vận dụng thành thạo HĐT:Bình phương của một các HĐT tổng,bình phương của một hiệu ,hiệu hai bình phương. T6.Nắm được các HĐT N6.Vận dụng các HĐT :Lập phương của một giải được các bài tập. hiệu ,lập phương của một tổng. N7. BiÕt vËn dông c¸c T7.Nắm được các HĐT: h»ng ®¼ng thøc trªn tổng 2 lâp phương,hiệu 2 ®Ó gi¶i bµi tËp lâp phương.
 4. T8.Củng cố các kiến thức N8:Vận dụng 7 HĐT về 7 HĐT đáng nhớ giải được các bài tập. T9.HS hiểu thế nào là phân N9.Biết cách tìm nhân tử 3. Phân tích đa thức thành nhân tử. chung và đặt nhân tử tích ĐTTNT -Phân tích đa thức chung thành nhân tử bằng N10.Vận dụng các HĐT T10.HS hiểu cách phân tích phơng pháp đặt nhân đa thức thành nhân tử bằng vào việc phân tích đa tử chung. phương pháp dùng hằng thức thành nhân tử . -Phân tích đa thức đẳng thức. thành nhân tử bằng N11.Vận dụng để phân T11.HS biết nhóm các hạng phơng pháp dùng tích đa thức thành nhân tử 1 cách thích hợp hằng đẳng thức. tử . - Phân tích đa thức N12.HS biết vận dụng thành nhâ tử bằng linh hoạt các phương phơng pháp nhóm hạng tử. pháp phân tích đa thức - Phân tích đa thức thành nhân tử vào giải thành nhân tử bằng T13.HS biÕt vËn dông BT. cách phối hợp nhiều mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph - N13.Cã kü n¨ng ph©n phơng pháp. ương ph¸p ph©n tÝch ®a tÝch ®a thøc thµnh thøc thµnh nh©n tö ®· häc nh©n tö. vµo viÖc gi¶i lo¹i to¸n ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. nắm vững các N14.Rèn kĩ năng giải bài T14.HS phương pháp phân tích đa tập phân tích đa thức thức thành nhân tử . thành nhân tử. T15.HS hiểu được KN đa N15.Thực hiện được 4. Chia đa thức - Chia đơn thức cho thức A chia hết cho đa thức phép chia đơn thức cho đơn thức. B.và khi nào đơn thức A đơn thức.
 5. chia hết cho đơn thức B - Chia đa thức cho đơn thức. N16.Vận dụng tốt để T16.Nắm vững qui tắc Chia - chia hai đa thức đa thức cho đơn thức. giải bài tập một biến đã sắp xếp. T17.Hiểu thế nào là phép N17.Biết cách chia đa chia hết ,phép chia có dư. thức 1 biến đa sắp sếp T18.Rèn kĩ năng chia đa N18.Vận dụng HĐT để thức cho đơn thức,chia đa thựchiện phépchia đa thức đã sắp sếp. thức. T19.Hệ thống các kiến thức N19.Rèn kĩ năng giải các cơ bản của chương . loại bài tập cơ bản của T20.Tiếp tục hệ thống các chương kiến thức cơ bản của N20.Rèn kĩ năng giải các chương . loại bài tập cơ bản của chương I. N21.Rèn kĩ năng trình T21.Kiểm tra các kiến thức bày lời giải. cơ bản của chương I. II.Phân thức đại số. T22.Học sinh hiểu rõ khái N22.HS có khái niệm về 1. Định nghĩa.Tính niệm phân thức đại số hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất chất cơ bản của cơ bản của phân thức. phân thức. Rút gọn T23. HS n¾m v÷ng tÝnh N23.Cã kÜ n¨ng ¸p chÊt c¬ b¶n cña ph©n dông tÝnh chÊt c¬ b¶n thức.Quy phân thøc ®Ó lµm c¬ së cho cña ph©n thøc vµo bµi đồng mẫu thức viÖc rót gän ph©n thøc. tËp. N24. HS bước đầu nhận biết nhiều phân thức được những trường hợp T24.HS hiÓu râ ®ược quy cần đổi dấu và biết cách t¾c ®æi dÊu suy ra ®îc tõ đổi dấu để xuất hiện tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nhân tử chung của tử và ph©n thøc. mẫu.vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức.
 6. HS n¾m ®îc quy tr×nh - quy ®ång mÉu thøc. N25.HS biÕt c¸ch t×m ®ược mÉu thøc chung sau T25.NhËn biÕt nh©n tö chung trong trêng khi ®· ph©n tÝch c¸c hîp cã nh÷ng nh©n tö ®èi mÉu thµnh nh©n tö. nhau vµ biÕt c¸ch ®æi dÊu ®Ó lËp ®îc mÉu thøc N26.HS biÕt c¸ch t×m nh÷ng nh©n tö phô, chung. T26.HS nắm được qui trình ph¶i nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mçi ph©n qui đồng mẫu thức. thøc víi nh©n tö phô t- ương øng ®Ó ®ược nh÷ng ph©n thøc míi cã mÉu thøc chung. 2.Cộng và trừ các N27. HS biết nhận xét để có thể áp dụng tính T27.HS nắm vững và vận phân thức đại số chất giao hoán, kết hợp dụng được quy tắc cộng của phép cộng làm cho các phân thức đại số.HS việc thực hiện phép tính biết cách trình bày quá trình được đơn giản hơn. thực hiện một phép tính cộng. N28.HS có kĩ năng thành thạo khi thực hiện phép tính cộng các phân thức.Biết viết kết quả ở T28.HS nắm vững và vận dạng rút gọn. dụng được quy tắc cộng các phân thức đại số. HS biết vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để thực hiện phép tính được đơn giản hơn. N29.HS biết làm tính trừ và thực hiện một dãy tính trừ. T29.HS biết cách viết phân N30.HS biết các tính thức đối của một phân thức chất giao hoán, kết hợp, HS nắm vững quy tắc đổi phân phối của phép nhân 3.Nhân và chia các dấu và có ý thức vận dụng vào bài toán cụthể. T30.HS nắm vững và vận
 7. phân thức đại số. N31.HS vận dụng tốt dụng tốt quy tắc nhân hai quy tắc chia các phân phân thức. thức đại số T31.HS biết được nghịch Nắm vững thứ tự thực A hiện các phép tính khi có đảo của phân thức (với B một dãy những phép chia B và phép nhân. A, B khác 0) là phân thức A N32. HS có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số. T32. HS có khái niệm về HS biết cách tìm điều biểu thức hữu tỉ, biết rằng kiện của biến để giá trị mỗi phân thức và mỗi đa của phân thức được xác thức đều là những biểu định. thức hữu tỉ. HS biết cách biểu diễn một biểu thức hữu tỉ dưới dạng một dãy những phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một biểu thức hữu tỉ là thực N33.Có kĩ năng vận hiện các phép toán trong dụng thành thạo máy biểu thức để biến nó thành tính cầm tay CA SIÔ.. một phân thức đại số. N34 .Tiếp tục rèn kĩ T33.HS biết giải toán trên năng vận dụng thành máy tính cầm tay CA SIÔ... thạo máy tính cầm tay T34.Tiếp tục củng cố giải CA SIÔ.. toán trên máy tính cầm tay CA SIÔ N35.Rèn luyện kĩnăng vận dụng kiến thức vào giải các dạng bài tập của học sinh T35.Kiểm tra việc nhận N36.Tiếp tục rèn luyện thức và vận dụng kiến thức kĩ năng thực hiện phép trong chương của hoạc tính, rút gọn biểu thức, sinh. phân tích các đa thức thành nhân tử, tính giá trị T36.Ôn tập các phép tính biểu thức. nhân, chia đa thức, đơn N37.Tiếptục rèn luyện
 8. kĩ năng thực hiện phép thức. tính, rút gọn biểu thức, Củng cố các hàng đẳng tìm điều kiện, tìm giá trị thức đáng nhớ đểvận dụng của biến số x để biểu vào giải toán. thức xác định, bằng 0 hoặc có giá trị nguyên, T37.Tiếp tục củng cố cho lớn nhất, nhỏ nhất. học sinh các khái niệm và N38.Rèn luyện kĩ năng quy tắc thực hiện các phép tính trên các phân thức. vận dụng kiến thức vào việc trình bày bài toán T38.Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh. HÌNH HỌC C hủ đề Kiến thức Kĩ năng T1. HS n¾m ®ù¬c c¸c N1. HS biÕt vÏ, biÕt V. Tứ giác. gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø 1Tứ giác lồi tÝnh sè ®o c¸c gãc cña gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña Các định nghĩa tứ tø gi¸c låi. HS biÕt vËn tø gi¸c låi. giác, tứ giác lồi. dông c¸c kiÕn thøc Định lí tổng các góc trong bµi vµo c¸c tÝnh huèng®¬n gi¶n. của một tứ giác bằng 3600 T2.HS n¾m ®ù¬c ®Þnh N2.HS biÕt vÏ h×nh 2. Hình thang, hình nghÜa h×nh thang, h×nh thang, h×nh thang thang vuông và hình thang vu«ng, c¸c yÕu tè vu«ng. BiÕt tÝnh sè thang cân.Hình bình cña h×nh thang. ®o c¸c gãc cña hÝnh hành.hình chữ HS biÕt c¸ch chøng minh thang, h×nh thang 1 tø gi¸c lµ h×nh thang, vu«ng. nhật.hình thoi.Hình h×nh thang vu«ng. HS biÕt sö dông dông vuông.Đối xứng cô ®Ó kiÓm tra 1 tø trục và đối xứng gi¸c lµ h×nh thang. RÌn
 9. tư duy linh ho¹t trong tâm. Trục đối xứng, tâm T3. HS hiÓu ®Þnh nhËn d¹ng h×nh thang: nghÜa, c¸c tÝnh chÊt, c¸c N3.HS biÕt vÏ h×nh đối xứng của một dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n, biÕt sö thang c©n. dông ®Þnh nghÜa vµ hình tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n trong tÝnh to¸n vµ chøng minh, biÕt chøng minh mét T4. Kh¾c s©u kiÕn thøc tø gi¸c lµ h×nh vÒ h×nh thang, h×nh thangc©n. thang c©n (®Þnh nghÜa, N4.RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ biÕt). n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng T5.HS n¾m ®îc ®/n vµ suy luËn, kÜ n¨ng c¸c ®Þnh lÝ 1, 2 vÒ ®- nhËn d¹ng ường TB cña tam gi¸c. N5.HS biÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ häc trong bµi ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau, hai ®êng th¼ng song song. RÌn luyÖn c¸ch lËp T6. HS n¾m ®ược ®/n vµ luËn trong chøng minh c¸c ®Þnh lÝ vÒ ®ừơng ®Þnh lÝ vµ vËn dông trung b×nh cña h×nh c¸c ®Þnh lÝ ®· häc thang. vµo gi¶i c¸c bµi to¸n N6. HS biÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ vÒ ®ường trung b×nh cña h×nh thang ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh hai ®êng th¼ng b»ng nhau, 2 ®- T7. Kh¾c s©u kiÕn ường th¼ng song thøc vÒ ®ường trung song. b×nh cña tam gi¸c vµ đ- RÌn luyÖn c¸ch lËp ường trung b×nh cña luËn trong chøng minh h×nh thang cho HS.
 10. ®Þnh lÝ vµ vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®· häc T8. Kh¾c s©u kiÕn thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp. vÒ ®ường trung b×nh N7. RÌn kÜ n¨ng vÏ cña tam gi¸c vµ đường h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ trung b×nh cña h×nh hiÖu ®ñ gt ®Çu bµi thang cho HS. trªn h×nh.RÌn kÜ n¨ng - tÝnh, so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng T9. Cñng cè cho HS c¸c chøng minh phÇn cña mét bµi to¸n N8. RÌn kÜ n¨ng vÏ dùng h×nh. HS biªt vÏ ph¸c h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ h×nh ®Ó ph©n tÝch hiÖu ®ñ gt ®Çu bµi miÖng bµi to¸n, biÕt c¸ch trªn h×nh.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy phÇn c¸ch dùng tÝnh, so s¸nh ®é dµi vµ chøng minh. ®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng T10.HS hiÓu ®Þnh chøng minh. nghÜa hai ®iÓm, hai N9.RÌn luyÖn kü n¨ng h×nh ®èi xøng víi nhau qua đường th¼ng d. sö dông thíc vµ com pa HS nhËn biÕt ®ược hai ®Ó dùng-h×nh. ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi nhau qua mét đường N10.Cã kü n¨ng vÏ 2 h×nh ®èi xøng víi nhau th¼ng, h×nh thang c©n lµ qua mét ®o¹n th¼ng h×nh cã trôc ®èi xøng. BiÕt vÏ ®iÓm ®èi xøng víi mét ®iÓm cho tríc, ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi mét ®o¹n th¼ng cho trướcqua 1 đường th¼ng BiÕt chøng minh 2®iÓm ®èi xøng víi nhau qua mét đ- ường th¼ng.HS nhËn biÕt ®ược h×nh cã trôc ®èi xøng trong to¸n häc vµ trong thùc tÕ. T11. HS n¾m ®ưîc ®Þnh nghÜa h×nh b×nh hµnh, N11.RÌn luyÖn kü n¨ng c¸c tÝnh chÊt cña h×nh suy luËn, vËn dông b×nh hµnh, c¸c dÊu hiÖu
 11. nhËn biÕt mét tø gi¸c lµ tÝnh chÊt cña h×nh h×nh b×nh hµnh.HS biÕt b×nh hµnh ®Ó chøng vÏ h×nh b×nh hµnh, biÕt minh c¸c ®o¹n th¼ng chøng minh mét tø gi¸c lµb»ng nhau, gãc b»ng h×nh b×nh hµnh. nhau, chøng minh 3 ®iÓm th¼ng hµng, hai T12. KiÓm tra, luyÖn tËp ®êng th¼ng song c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh song. b×nh hµnh (§Þnh nghÜa, N12. RÌn luyÖn kü tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn n¨ng ¸p dông c¸c kiÕn biÕt) thøc trªn vµo gi¶i bµi tËp, chó ý kÜ n¨ng vÏ T13. HS hiÓu c¸c ®Þnh h×nh, chøng minh, suy nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng luËn hîp lý. nhau qua mét ®iÓm, hai h×nh ®èi xøng nhau qua N13. RÌn kü n¨ng vÏ mét ®iÓm, h×nh cã t©m h×nh ®èi xøng ®èi xøng. HS nhËn biÕt ®ưîc h×nh b×nh hµnh lµ h×nh cã t©m ®èi xøng. BiÕt chøng minh hai ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua mét ®iÓm. NhËn ra mét sè h×nh cã t©m ®èi N14 RÌn luyÖn kü n¨ng xøng trong thùc tÕ. vÏ h×nh ®èi xøng, kÜ T14.Cñng cè cho HS c¸c n¨ng ¸p dông c¸c kiÕn kiÕn thøc vÒ phÐp ®èi thøc trªn vµo bµi tËp xøng qua mét t©m, so chøng minh, nhËn s¸nh víi phÐp ®èi xøng biÕt-kh¸i qua mét trôc. N15.HS biÕt vÏ h×nh T15. HS hiÓu ®Þnh ch÷ nhËt, bưíc ®Çu nghÜa h×nh ch÷ nhËt, c¸c biÕt c¸ch chøng minh tÝnh chÊt cña h×nh ch÷ mét tø gi¸c lµ h×nh ch÷ nhËt, c¸c dÊu hiÖu nhËn nhËt. BiÕt vËn dông biÕt mét tø gi¸c lµ h×nh c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷-nhËt. ch÷ nhËt ¸p dông vµo tam gi¸c.Bưíc ®Çu biÕt
 12. vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt ®Ó tÝnh to¸n, chøng T16.Cñng cè ®Þnh minh. nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu N16. RÌn luyÖn kü hiÖu nhËn biÕt mét tø n¨ng vÏ h×nh, ph©n gi¸c lµ h×nh ch÷ nhËt. tÝch ®Ò bµi, vËn dông Bæ sung tÝnh chÊt ®èi c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh xøng cña h×nh ch÷ nhËt ch÷ nhËt trong tÝnh th«ng qua bµi tËp. to¸n, chøng minh vµ c¸c bµi to¸n thùc tÕ. T17.HS nhËn biÕt ®îc N17. BiÕt vËn dông ®Þnh lÝ vÒ ®ưêng kh¸i niÖm kho¶ng c¸ch ®ưêng th¼ng gi÷a hai th¼ng song song c¸ch song song, ®Þnh lÝ vÒ ®Òu ®Ó chøng minh c¸c ®êng th¼ng song c¸c ®o¹n th¼ng b»ng song c¸ch ®Òu, tÝnh chÊt nhau. Bíc ®Çu biÕt cña c¸c ®iÓm c¸ch mét c¸ch chøng minh mét ®ưêng th¼ng cho tríc mét ®iÓm n»m trªn mét ®- ưêng th¼ng song song kho¶ng cho tríc. víi mét ®ưêng th¼ng cho tríc. HÖ thèng l¹i bèn tËp hîp ®iÓm ®· T18. Cñng cè cho HS häc. tÝnh chÊt c¸c ®iÓm c¸ch N18. RÌn luyÖn kü mét ®ưêng th¼ng cho tr- n¨ng ph©n tÝch bµi ưíc mét kho¶ng cho trưíc, ®ưîc ®ư- to¸n; t×m ®Þnh lÝ vÒ ®ưêng th¼ng êng th¼ng cè ®Þnh, song song c¸ch ®Òu. ®iÓm cè ®Þnh, ®iÓm di ®éng vµ tÝnh chÊt T19. HS hiÓu ®Þnh kh«ng ®æi cña ®iÓm, nghÜa h×nh thoi, c¸c tÝnh tõ ®ã t×m ra ®iÓm di ®éng trªn ®ưêng nµo. chÊt cña h×nh thoi, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt mét h×nh thoi. N19.RÌn luyÖn c¸c kü BiÕt vÏ mét h×nh thoi, biÕt n¨ng vẽ hình thoi chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thoi. BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh thoi trong tÝnh to¸n, chøng minh vµ
 13. trong c¸c bµi to¸n thùc tÕ. . T20. LuyÖn tËp c¸c kiÕn N20. RÌn kü n¨ng ¸p thøc vÒ h×nh thoi (®Þnh dông c¸c kiÕn thøc trªn nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu vµo gi¶i bµi tËp, chó ý hiÖu nhËn biÕt) kü n¨ng vÏ h×nh, chøng minh suy luËn hîp-lý. T21. HS hiÓu ®Þnh nghÜa h×nh vu«ng, thÊy N21RÌn luyÖn c¸c kü ®ưîc h×nh vu«ng lµ d¹ng n¨ng trªn. ®Æc biÖt cña h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh thoi. BiÕt vÏ mét h×nh vu«ng, biÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh vu«ng.BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh vu«ng trong c¸c bµi to¸n chøng minh, tÝnh to¸n vµ trong c¸c bµi to¸n thùc tÕ. N22.RÌn kü n¨ng vÏ T22. Cñng cè ®Þnh h×nh, ph©n tÝch bµi nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu to¸n, chøng minh tø hiÖu nhËn biÕt h×nh gi¸c lµ h×nh b×nh b×nh hµnh, h×nh ch÷ hµnh, h×nh ch÷ nhËt, nhËt, h×nh thoi, h×nh h×nh thoi, h×nh vu«ng. vu«ng. BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh vu«ng N23. VËn dông c¸c trong c¸c bµi to¸n chøng kiÕn thøc trªn ®Ó gi¶i minh, tÝnh to¸n. bµi c¸c bµi tËp d¹ng T23.HÖ thèng ho¸ c¸c tÝnh to¸n, chøng minh, kiÕn thøc vÒ c¸c tø gi¸c nhËn biÕt h×nh, t×m ®· häc trong ch¬ng (®Þnh ®iÒu kiÖn cña h×nh N24.Vận dụng làm bài nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu tập hiÖu nhËn biÕt) T24.Tiếp tục hệ thống hoá N25.Kĩ năng vận dụng kiến thức của chương I kiến thức vào thực tiễn. T25. KiÓm tra sù hiÓu bµi cña HS vÒ c¸c kiÕn thøc chư¬ng I. trong II. Đa giác.Diện tích T26 . HS n¾m ®ưîc kh¸i N26.Biết vẽ các hình đa niÖm ®a gi¸c låi, ®a gi¸c giác đều có số cạnh
 14. ®Òu. HS biÕt c¸ch 3,6,12,4,8 đa giác tÝnh tæng sè ®o c¸c gãc 1. Đa giác. đa giác cña mét ®a gi¸c. VÏ ® - đều ưîc vµ nhËn biÕt mét sè ®a gi¸c låi, mét sè ®a gi¸c ®Òu. BiÕt vÏ c¸c trôc ®èi xøng cña 4 loại®a gi¸c ®Òu. 2.Các công thức T27. HS cÇn n¾m v÷ng N27. HS vËn dông ®ưîc c¸c c«ng thøc ®· c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tính diện tích của h×nh ch÷ nhËt, h×nh häc vµ c¸c tÝnh chÊt hình chữ nhật , vu«ng, tam gi¸c vu«ng.HS cña diÖn tÝch trong hiÓu r»ng ®Ó chøng minh gi¶i to¸n. hình tam giác, của c¸c c«ng htøc ®ã cÇn vËn các hình tứ giác đặc dông c¸c tÝnh chÊt cña diÖn tÝch ®a giác. biệt ( hình thang, T28. Cñng cè c¸c c«ng N28. LuyÖn kÜ n¨ng c¾t, ghÐp h×nh theo hình bình hành) thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh yªu cÇu. ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tam gi¸c vu«ng. HS vËn dông ®ưîc c¸c c«ng thøc ®· häc vµ c¸c tÝnh chÊt cña diÖn tÝch trong gi¶i to¸n, chøng minh hai h×nh cã diÖn N29. HS vÏ ®ưîc h×nh tÝch b»ng nhau. ch÷ nhËt hoÆc h×nh T29. HS cÇn n¾m v÷ng tam gi¸c cã diÖn tÝch c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch b»ng tam gi¸c. diÖn tÝch cña mét tam HS biÕt chøng minh gi¸c cho trưíc. ®Þnh lÝ vÒ diÖn tÝch tam gi¸c mét c¸ch chÆt chÏ gåm ba trêng hîp vµ biÕt tr×nh bµy gän ghÏ N30.VËn dông c¸c chøng minh ®ã. HS vËn kiÕn thøc trªn ®Ó gi¶i dông ®îc c«ng thøc tÝnh c¸c bµi tËp d¹ng tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c trong to¸n, chøng minh, gi¶i to¸n. nhËn biÕt h×nh, t×m T30.¤n tËp c¸c kiÕn thøc
 15. vÒ c¸c tø gi¸c ®· häc. ¤n hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn tËp c¸c c«ng thøc tÝnh cña h×nh N31.HS vận dụng kiến diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, thức lam BT. tam gi¸c. T31.Tiếp tục ôn tập các N32.RÌn luyÖn c¸ch kiến thức cơ bản của tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c chương II bµi tËp. T32.HS n¾m ®ưîc kÕt qu¶ chung cña c¶ líp vÒ phÇn tr¨m ®iÓm giái, kh¸, trung b×nh, chưa ®¹t vµ kÕt qu¶ cña tõng c¸ nh©n. - N¾m ®ưîc nh÷ng ưu, khuyÕt ®iÓm qua bµi kiÓm tra, rót kinh nghiÖm cho bµi kiÓm tra sau. - Qua bµi kiÓm tra HS ®- ưîc cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· lµm. 4. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế - Có hứng thú học toán học, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối v ới những đóng góp của Vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học. - Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong t ỉ m ỉ, c ẩn th ận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong công việc học tập môn toán h ọc, cũng nh ư trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được. - Có ý thức vận dụng những hiểu biết toán h ọc vào đời s ống nh ằm c ải thiện điều kiện sống, học tập cũng như bảo vệ và giữ gìn môi tr ường sống tự nhiên. 5. Mục tiêu chi tiết
 16. Mục tiêu Mục tiêu chi tiết Nội dung Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 A1.HS nắm được B1..Thực hiện C1.Vận dụng làm Chương I : qui tắc nhân đơn được phép nhân được BT Nhân và chia đa thức với đa thức thức đơn thức với đa A2.HS nắm được 1.Nhân đa thức qui tắc nhân đa thức thức. C1.Vận dụng làm với đa thức được BT B2.Thực hiện A3.Nắm chắckiến được với đa thức C3.Vận dụng giải thức nhân đơn thức B3.Thực hiện được các bài tập với đa thức, nhân đa thành thạo phép thức với đa thức . nhân đa thức HĐT A1.Nhớ viết B1.Dùng các HĐT C1.BiÕt vËn và 2.Những đáng nhớ được các HĐT:Bình khai triển các biểu dông c¸c h»ng phương của một thức đơn giản. ®¼ng thøc trªn tổng ;Bình phương Dùng các HĐT rút ®Ó gi¶i bµi tËp của một hiệu;Hiệu gọn được các biểu 2 bình phương;Lập thức đơn giản. phương củ a một hiệu ,lập phương của một tổng,tổng 2 lâp phương,hiệu 2 lâp phương. 3. Phân tích đa A1.HS hiểu thế nào B1.Biết cách phân C1.Vận dụng các thức phương pháp đó thành là phân tích ĐTTNT tích đa thức thành nhân tử vào việc phân tích nhân tử bằng ph- đa thức thành nhân
 17. ương pháp,đặt tử tử nhân chung, dùng hằng đẳng thức. nhóm các hạng tử 1 cách thích hợp .A1.HS hiểu được C1.Vận dụng tốt 4. Chia đa thức B1..Thực hiện để giải bài tập được phép chia KN đa thức A chia đơn thức cho đơn hết cho đa thức thức. B.và khi nào đơn Biết cách chia đa thức A chia hết cho thức 1 biến đa sắp đơn thức B,qui tắc sếp Chia đa thức cho B2.Thựchiện đơn thức. phépchia đa thức thức A1.Hiểu các định II.Phân B1.Lấy được VD C1..Vận dụng đợc số. nghĩa phân thức đại về phân thức đại tính chất cơ bản đại số,hai phân thức số của phân thức để 1.Định bằng nhau B2.Vận dụng rút gọn phân thức nghĩa.Tính chất được định nghĩa và quy đồng mẫu để kiểm tra hai thức các phân thức cơ bản của phân thức bằng C2.Vận dụng phân thức. Rút nhau trong nhưng được qui tắc đổi gọn trường hợp đơn dấu khi qui đồng phân giản. mẫu thức,rút gọn thức.Quy đồng B3.Rút gọn được phân thức. mẫu thức phân thức mà tử và mẫu có dạng nhiều phân tích chức nhân tử thức chung
 18. 2.Cộng và trừ A1.HS nắm vững C1.Vậndụngđược B1.Cộng được các các phân thức được quy tắc cộng qui tắc để thực phân thứ đơn giản các phân thức đại hiện phép cộng B2.Viết được phân đại số số. và phép trừ. thức đối của 1 A2.Biết đổi được phân thức. phép trừ thành phép cộng với PTĐ phân C1.Vận dụng 3.Nhân và chia A1.HS biết được B1.Tìm được các phân thức đảo được qui tắc để thức nghịch nghịch đảo của đại số. thức làm BT. của phân A phân thức (với B khác 0 A, B khác 0) là phân B2.Thực hiện B được phép chia thức A phân thức cho A2.Hiểu được thực phân thức. chất biểu thức hữu tỉ là BT chức các phép toán cộng ,trừ,nhân,chia,các phân thức đại số HÌNH HỌC V. Tứ giác. A1.HS n¾m ®ù¬c .B1.HS biÕt vÏ, C1.HS biÕt vËn c¸c ®Þnh nghÜa biÕt gäi tªn c¸c 1Tứ giác lồi dông c¸c kiÕn tø gi¸c, tø gi¸c låi, yÕu tè, biÕt tÝnh thøc trong bµi tæng c¸c gãc cña sè ®o c¸c gãc vµo c¸c tø gi¸c låi. cña tø gi¸c låi. tÝnhhuèng®¬ngi ¶n. A1.HS n¾m ®ù¬c B1.HS biÕt c¸ch C1.biÕt vËn 2. Hình thang, ®Þnh nghÜa h×nh chøng minh 1 tø dông c¸c ®Þnh lÝ hình thang thang, h×nh thang gi¸c lµ h×nh häc trong bµi ®Ó vuông và hình vu«ng, c¸c yÕu tè thang, h×nh tÝnh ®é dµi, thang cân.Hình cña h×nh thang. thang vu«ng. chøng minh hai B2.Biết cách vẽ A2. HS hiÓu ®Þnh bình hành.hình ®o¹n th¼ng b»ng nghÜa, c¸c tÝnh HCN,hình thoi chữ nhật.hình nhau, hai ®ưêng chÊt, c¸c dÊu hiÖu ,hình vuông. thoi.Hình th¼ng song song nhËn biÕt h×nh .Biết c/m 1 tứ vuông.Đối thang c©n. C2.Vận dung các giác là hình bình
 19. A3.Biết định nghĩa hành,HCN,hình T/c HCN vào tam xứng trục và và các tính chât của thoi ,hình vuông giác. đối xứng tâm. HCN,hình thoi ,hình C3. Biết cách C/m Trục đối xứng, vuông. B3.Biết cách vẽ 2 điểm đối xứng tâm đối xứng A3.Biết được: điêm đối xứng với với nhau qua một của một hình - Các khái niệm " một điểm cho trục qua một tâm. đối xứng trục" và " trươc qua một trục đối xứng tâm"; , qua một điểm. - Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng.Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng. II. Đa giác.Diện A1. HS n¾m ®ưîc B1..Biết vẽ các C1.HS biÕt c¸ch hình đa giác đều kh¸i niÖm ®a gi¸c tÝnh tæng sè ®o tích đa giác số cạnh låi, ®a gi¸c ®Òu. c¸c gãc cña mét có ®a gi¸cBiÕt vÏ c¸c 3,6,12,4,8 1. Đa giác. đa VÏ ®ưîc vµ nhËn trôc ®èi xøng giác đều cña 4 loại®a gi¸c biÕt mét sè ®a gi¸c låi, mét sè ®Òu. ®a gi¸c ®Òu. . A1 HS cÇn n¾m B1.HS hiÓu r»ng C1.HS vËn dông 2.Các công thức v÷ng c«ng thøc ®Ó chøng minh ®ưîc c¸c c«ng tính diện tích tÝnh diÖn tÝch c¸c c«ng htøc ®ã thøc ®· häc vµ của hình chữ h×nh ch÷ nhËt, cÇn vËn dông c¸c tÝnh chÊt nhật , hình tam h×nh vu«ng, tam c¸c tÝnh chÊt cña cña diÖn tÝch gi¸c vu«ng. diÖn tÝch ®a giác, của các trong gi¶i to¸n, A2. Cñng cè c¸c giác hình tứ giác chøng minh hai c«ng thøc tÝnh đặc biệt ( hình h×nh cã diÖn diÖn tÝch h×nh thang, hình ch÷ nhËt, h×nh tÝch b»ngnhau B2.HS biÕt vu«ng, tam gi¸c bình hành) C2.HS vËn dông chøng minh vu«ng. ®îc c«ng thøc ®Þnh lÝ vÒ diÖn . tÝnh diÖn tÝch tÝch tam gi¸c mét A3. HS cÇn n¾m tam gi¸c trong c¸ch chÆt chÏ v÷ng c«ng thøc gi¶i to¸n gåm ba trêng hîp tÝnh diÖn tÝch
 20. tam gi¸c. vµ biÕt tr×nh bµy gän ghÏ chøng minh ®ã. 6.Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Học KI : 19 tuần 72 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra c họn tiết 45 2 22 3 2 72 7.Lịch trình chi tiết Chươn Bài học Tiết Chuẩn bị PP, PTDH Kiể HTTCDH g m tra, đánh giá đơn Tự học ở Học thuộc qui tắc I. Phép 1.nhân 1 nhân và thức với đa nhà Làm BT SGK thức phép ------------- :--------------------------- KT Trên lớp: PPDH:Hoạt động miện chia các đa thức Lí thuyết nhóm, đàm thoại gợi g mở,vấn đáp. Trên lớp: PPDH:Hoạt động 2 Lí thuyết nhóm, đàm thoại gợi KT 2.nhân đa
Đồng bộ tài khoản