Kế hoạch giảg dạy - Chủ điểm: Trường lớp - Khối chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
415
lượt xem
44
download

Kế hoạch giảg dạy - Chủ điểm: Trường lớp - Khối chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Phát triển nhận thức: - Trẻ biết tên trường, tên lớp, tên các bạn trong lớp. - Biết các hoạt động của lớp trong một ngày. - Biết tên của các cô giáo trong trường và công việc của các cô trong trường. - Biết được ý nghĩa của việc đến trờng: được cô giáo dạy học, có nhiều bạn vui chơi, có nhiều đồ chơi, … - Biết giới thiệu về bản thân: tên, sở thích, … 2) Phát triển ngôn ngữ: - Trẻ biết chào hỏi người lớn to rõ, mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè và mọi người. - Trò chuyện với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảg dạy - Chủ điểm: Trường lớp - Khối chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch gi g d y tháng 9 năm 2006 Kh i m m Ch ñi m: Trư ng l p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c tiêu: 1) Phát tri n nh n th c: - Tr bi t tên trư ng, tên l p, tên các b n trong l p. - Bi t các ho t ñ ng c a l p trong m t ngày. - Bi t tên c a các cô giáo trong trư ng và công vi c c a các cô trong trư ng. - Bi t ñư c ý nghĩa c a vi c ñ n tr ng: ñư c cô giáo d y h c, có nhi u b n vui chơi, có nhi u ñ chơi, … - Bi t gi i thi u v b n thân: tên, s thích, … 2) Phát tri n ngôn ng : - Tr bi t chào h i ngư i l n to rõ, m nh d n trong giao ti p v i b n bè và m i ngư i. - Trò chuy n v i cô và các b n v c m nghĩ c a mình khi ñư c ñ n trư ng. - D y tr phát âm ñúng, chú ý s a sai cho tr khi tr nói ng ng. 3) Phát tri n tình c m xã h i: - Tr có thái ñ kính tr ng, l phép v i cô giáo và các bác trong trư ng m m non. - Bi t yêu trương và giúp ñ b n bè. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chăm sóc và b o v gi gìn trư ng l p s ch ñ p. - Bi t yêu quý và gi gìn ñ chơi c a l p. Bi t c t ñ dùng ñ chơi ñúng ch . 4) Phát tri n th m m : - Tr c m nh n ñư c cái ñ p v cô giáo c a mìnhthông qua các s n ph m t o hình c a tr : tô màu, v , dán … - Rèn cho tr kĩ năng di màu, cách s d ng màu nư c, cách c m vi t chì màu, c m c cho ñúng. - Bi t cách chăm sóc và b o v cây xanh trong trư ng. 5) Phát triênt th ch t: - Phát tri n s ph i h p v n ñ ng c a các b ph n cơ th , v n ñ ng nh p nhàng v i b n, ñi u ch nh ho t ñ ng theo tín hi u. - Phát tri n s linh ho t gi a ñôi bàn tay, bàn chân và s nhanh nh y c a ñôi m t. - Phát tri n các giác quan thông qua vi c tìm hi u các s v t hi n tư ng v trư ng m m non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M ng n i dung tháng 9 năm 2006 Kh i M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch ñ : TRƯ NG M M NON Ch ñ : trư ng m m non Tu n 1: Trư ng m m non - Tên trư ng, ñ a ch , l p c a bé h c. - Công vi c c a các cô các bác trong trư ng( ý nghĩa, công d ng c a các công vi c ñó). - Các ho t ñ ng c a tr trong trư ng m m non: t p th d c sáng, ăn sáng, h c t p, vui chơi… - Tình c m c a tr v i ngày khai trư ng, v i trư ng. TRƯ NG L P Tu n II: L p h c c a em Tu n III: Các khu v c c a trư ng - Tên l p, tên cô giáo. - Tr bi t tên g i các khu v c phòng - Tên các b n trong l p c a tr ( ban trong trư ng: phong BGH, phòng ñ c ñi m các b n, s thích c a tài v , nhà b p, phòng thư vi n, vi b n…) tính, t o hình, sân chơi… - ð dùng, ñ chơi trong l p( ñ c - Thi t b ñ dùng t ng khu v c( ñi m, hình dáng, ch t li u, màu s c, các góc trong l p, sân trư ng…) cách s d ng, b o qu n…) - Ch c năng t ng khu v c: nhà b p - Ho t ñ ng c a cô và tr l p. dùng ñ n u ăn cho tr , phòng t o - Tình c m b n bè, cách ng x v i hình dùng ñ h c v , phòng thư vi n b n bè, cô giáo. ñ tr xem sáh, ñ c truy n thư giãn, phòng âm nh c ñ h c ñàn và nghe nh c… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T ð NG THÁNG 9 KH I M M: TRƯ NG M M NON A. Phát tri n nh n th c: 1. Làm quen v i toán: - X p tương ng 1-1 tranh ho c ñ dùng ñ chơi trong l p. - Làm quen v i các ñ dùng ñ chơi có màu s c, hình dáng, kích thư c khác nhau( hình tròn, hình vuông, tam giác, ch nh t, to-nh , ñ - xanh-vàng) - Phân bi t nhi u – ít. 2. Môi trư ng xung quanh: - Trò chuy n v trư ng, ñ c ñi m c a trư ng m m non( các b ph n trong trư ng, công vi c c a t ng b ph n) - Gi i thi u và cho tr làm quen v i ñ c ñi m c a l p( nh n bi t ñ dùng ñò chơi, làm quen các b n, công vi c c a cô và các b n trong l p) - Gi i thi u m t s phong ban: d n tr ñi tham quan. B. Phát tri n th m m : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1) Âm nh c: - D y hát: Chào h i, Vui ñ n tr ong, Trư ng chúng cháu là trư ng m m non. - Nghe hát: Cô giáo, Em yêu trư ng em, Cò l . - V n ñ ng: V tay theo phách, v n ñ ng sáng t o. - Trò chơi âm nh c: B n ñâu, nghe âm thanh tìm b n, tìm nh c trư ng. 2) T o hình: - Tô tranh trư ng m m non. - V hoa t ng b n, t ng cô giáo. - Làm quen v i cách lăn d c. C. Phát tri n th ch t: - ði ch y theo ñư ng th ng TCVð: Chim s và ô tô - B t qua su i nh TCVð: Tìm b n thân - Giáo d c dinh dư ng: + D n d p ñ dùng ñ chơi g n gàng khi chơi xong. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Các lo i th c ăn dinh dư ng trong b a ăn do các co c p dư ng n u ăn cho tr . D. Phát tri n ngôn ng : - Truy n: ðôi b n t t - Thơ: Cô giáo c a con - Truy n: Bác Voi t t b ng. - Làm tranh truy n v trư ng l p c a bé. E. Tình c m xã h i: - TCXD: Xây d ng m m non và l p h c c a bé. - TCðV: Cô giáo d y h c: d y ñ c thơ, h c hát, cô giáo d n các b n ñi thăm quan. - TCHT: Chơi lôtô v các lo i ñ dùng ñ chơi trong l p. - Góc khoa h c: thí nghi m gi y trong nư c, nghe các âm thanh. - Thư vi n: Xem các lo i sách, truy n v trư ng m m non, tô màu các b c tranh v trư ng l p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản