KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết nguyên đán

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
445
lượt xem
61
download

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết nguyên đán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết nguyên đán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết nguyên đán

 1. PHÁT TRI N TH CH T • Nh n bi t và phân bi t các món ăn trong ngày t t và cách ch bi n m t s món ăn ñơn gi n. • Bi t tác d ng c a th c ph m, vi c ăn u ng ñ i v i s c kh e. • Rèn luy n s c kh e, nhanh nh n, khéo léo, d o dai, s c b n, d n t , s ph i h p nh p nhàng các giác quan. • Hình thành và phát tri n thói quen ngăn n p v sinh. • Nh n ra và tránh các nguy hi m khi chơi t t. • Hào h ng tham gia vào các ho t ñ ng chu n b t t.
 2. PHÁT TRI N NH N TH C • Kích thích tính tò mò ham hi u v ngày t t truy n th ng. • Phát tri n các ch c năng tâm lý nh n th c c a tr ( quan sát, ghi nh , chú ý). • Bi t di n ñ t l i nh ng hi u bi t c a mình v ngày t t b ng ngôn ng và các phương ti n phi ngôn ng . • Có ñư c nh ng hi u bi t ban ñ u v ngày t t(con ngư i, c nh v t, các ho t ñ ng vui chơi…
 3. PHÁT TRI N NGÔN NG • Nghe, hi u các câu h i ñơn gi n v ngày t t và tr l i v i nhi u cách di n ñ t khác nhau. • Phát tri n ngôn ng m ch l c ( chúc tu i, k chuy n sáng t o theo tranh). • Nh n bi t nhóm ch : p,q,g,y.
 4. PHÁT TRI N TH M M • C m nh n v ñ p ngày t t qua c nh v t xung quanh, không khí vui nh n, ho c qua các bài thơ, câu chuy n, bài hát. • Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các ho t ñ ng : t o hình, âm nh c, làm quen văn h c…
 5. PHÁT TRI N TÌNH C M XÃ H I • Bi t giúp ñ m i ngư i chu n b t t, kh năng ph i h p nhóm. • Th hi n lòng kính tr ng, l phép ñ i v i ngư i l n. • Rèn luy n s m nh d n, t tin. • Tham gia tích c c các ho t ñ ng ñón chào ngày t t trư ng và gia ñình.
 6. M NG HO T ð NG LÀM QUEN LQ VĂN H C LQ V I TOÁN MTXQ LQ CH VI T T T NGUYÊN ðÁN KHÁM PHÁ KHOA H C HO T ð NG ÂM NH C TH CH T T O HÌNH
 7. HO T ð NG TH CH T • V n ñ ng : chuy n b t bóng bên ph i, bên trái, qua chân, nh y tách chân, ch m chân, ch y zizac. • Trò chơi dân gian : kéo co, th ñ a ba ba… • B t chư c dáng ông ñ a, ông lân…
 8. LÀM QUEN VĂN H C • Truy n : s tích mùa xuân; s tích bánh chưng, bánh dày; • K chuy n sáng t o theo tranh, k ti p ño n c a câu chuy n… • ðóng k ch • Thơ: t t ñang vào nhà, b n mùa em yêu
 9. T O HÌNH • V phong c nh t t. • C t, xé, dán hoa qu ngày t t. • Xé dán, trang trí các lo i trang ph c t t. • N n mâm ngũ qu , các lo i bánh m t… • Th c hành gói bánh chưng, bánh tét… • Làm sách tranh ch to v t t. • Làm thi p t t.
 10. KHÁM PHÁ KHOA H C • Thí nghi m c a bé” - Làm c u v ng - S thay ñ i màu s c c a bánh m t
 11. LÀM QUEN V I TOÁN Làm quen s lư ng 9, ch s 9. ð m hoa ñào, hoa mai trong ph m vi 9 Tách g p,thêm, b t trong ph m vi 9. Nh n bi t và t p tô s 9. So sánh s lư ng trong nhóm. S d ng ngôn ng toán h c : nhi u hơn, ít hơn,… Trò chơi: chưng bày ñĩa trái cây (trang trí ñĩa trái cây cho 9 b n), c m hoa t t (trong ph m vi 9)
 12. ÂM NH C • Hát các bài hát: bé chúc xuân, s p ñ n t t r i, cùng múa hát m ng xuân… • V n ñ ng theo nh c các bài hát. • Ôn các bài hát ñã h c. • Bi u di n văn ngh trong l t t niên.
 13. LÀM QUEN CH VI T Nh n bi t và phát âm nhóm ch : p, q, g, y… Tìm ch cái trong t , qua bài thơ, qua môi trư ng ch . T p ñ t câu.
 14. LÀM QUEN MÔI TRƯ NG XUNG QUANH Trò chuy n, tìm hi u v th i ti t trong d p t t. Trang ph c t t. Các lo i hoa, qu t t Các món ăn ngày t t. Các ho t ñ ng trong d p t t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản