Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và mùa xuân

Chia sẻ: phuonguyen123

Mục tiêu 1. Phát triển thể chất: - Phát triển cho trẻ một số vận động cơ bản: đi, chạy, bật, nhảy lò cò…Một số kỹ năng: cầm giấy, xé; cầm bút, di chuột máy tính… - Phát triển cho trẻ các kỹ năng vận động để sử dụng một số đồ dùng chăm sóc cây: lau lá, nhổ cỏ, tưới nước, xới đất… - Dạy trẻ ăn đều các loại rau, quả, không kén chọn. Rửa sạch rau và hoa quả trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh. Biết phối hợp ăn đều các chất trong ngày tết, hạn chế ăn...

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và mùa xuân

K ho ch gi ng d y

Ch ñ : T t và mùa xuân

Th i gian 3 tu n
I. M c tiêu

1. Phát tri n th ch t:

- Phát tri n cho tr m t s v n ñ ng cơ b n: ñi, ch y, b t, nh y lò
cò…M t s k năng: c m gi y, xé; c m bút, di chu t máy tính…

- Phát tri n cho tr các k năng v n ñ ng ñ s d ng m t s ñ dùng
chăm sóc cây: lau lá, nh c , tư i nư c, x i ñ t…

- D y tr ăn ñ u các lo i rau, qu , không kén ch n. R a s ch rau và
hoa qu trư c khi ăn ñ ñ m b o v sinh. Bi t ph i h p ăn ñ u các ch t
trong ngày t t, h n ch ăn ñ ng t nh t là trư c b a ăn. bi t vui chơi và ngh
ngơi h p lý trong nh ng ngày t t

2.Phát tri n nh n th c:

- Tr bi t tên g i, ích l i c a m t s lo i cây xanh, rau, hoa, qu , bánh,
m t k o qen thu c trong ngày t t, bi t ñư c các phong t c thông thư ng
trong ngày t t c truy n.

- Bi t m t s ñ c ñi m rõ nét, n i b t c a các lo i cây, rau và hoa qu ,
th c ph m .Tr bi t quan sát, so sánh nh n xét nh ng ñi m gi ng nhau và
khác nhau rõ nét gi a 2-3 lo i cây, 2-3 lo i hoa, rau, qu , th c ph m, bánh
k o(hình dáng, màu s c…)

- Phát tri n cho tr tính ham hi u bi t và óc quan sát.

- Bi t cùng gia ñình l a ch n, b o qu n các lo i rau, hoa, qu ,th c
ph m trong ngày t t . bi t các món ăn ñ c trưng c a ngày t c truy n

3. Phát tri n ngôn ng và giao ti p:
- Tr bi t s d ng m t s t ch tên g i, các b ph n và miêu t m t s
ñ c ñi m n i b t rõ nét c a cây, rau, hoa, qu , th c ph m, các món ăn trong
ngày

- Tr bi t k chuy n v các lo i cây c a mùa xuân, trò chuy n v các
lo i rau, hoa, qu các món ăn ngày t t mà tr thích.

- Bi t chào h i, chúc t t nh ng ngư i thân trong gia ñình, ngư i l n
tu i

4. Phát tri n th m m :

- Tr c m nh n ñư c v ñ p c a các lo i cây, hoa, qu , rau c a mùa
xuân.Tr bi t s d ng các h c li u khác nhau ñ cùng cô làm các s n ph m
v ngày t t và mùa xuân…

- V , n n các lo i cây, rau, hoa, qu mà tr thích.Tr bi t ñ c thơ, hát
múa, k chuy n v t t và mùa xuân.

5. Phát tri n tình c m xã h i:

- Tr yêu quý các lo i cây xanh, các lo i hoa mùa xuân ,có ý th c b o
v cây, không ng t lá, b cành, không d m chân lên th m c , không hái hoa,
qu nơi công c ng

- C m nh n ñư c không khí vui v ñ m m c a ngày t t. Bi t yêu quí
nh ng ngưòi thân trong gia ñình. Bi t vui v ngoan ngoãn hơn v i t t c mo
ngư i trong ngày t t
II. M ng n i dung:
T t và mùa xuânMùa xuân T t dương l ch T t âm l ch
Mùa xuân và các T t dương l ch, b t T t nguyên ñán
mùa trong năm ñ u m t năm m i Các ho t ñ ng ngà
Th i ti t mùa xuân t t nguyên ñán
III. M ng ho t ñ ng:
T t và mùa xuân
Tu n 1: Mùa xuân Tu n 2: T t dương l ch Tu n 3: T t nguyên ñán
- Xem tranh nh v các lo i - Bé tìm hi u v ngày t t dương - Xem tranh, phim và tìm hi u
rau, hoa qu mùa xuân. l ch. v ngày t t truy n th ng c a
- Tr nh n bi t m i quan h - Tìm hi u v quy n l ch và dân t c và m t s ho t ñ ng
gi a m i ngư i tháng ñ u trong m t năm. trong ngày t t.
- Phân nhóm hoa mùa xuân - Hình thành tình c m yêu quý - Yêu quý và tôn tr ng m t s
theo s lư ng 5 thiên nhiên và tình c m yêu nét văn hóa c truy n ngày t t,
- Tìm hi u mùa xuân ñ n t thương nh ng ngư i trong gia hình thành tình c m c a m i
khi nào? Trư c mùa xuân và ñình và xung quanh. ngư i trong ngày t t.
sau mùa xuân là mùa gì? - Phân nhóm theo hình d ng, - Thêm b t trong ph m vi 5
- Trò chuy n v không khí x p s tương ng các ngày - Phân nhóm theo hình d ng:
mùa xuân. trong tu n và các ngày trong hình vuông và hình ch nh t.
- Thơ: Hoa mai tháng c a t l ch - k chuy n: s tích bánh chưn
- Xé dán nh ng cánh hoa mùa - Khám phá mưa xuân bánh dày
xuân - K chuy n: Nàng tiên mùa - T o hình: n n bánh chưng
- Hát múa: em v mùa xuân xuân bánh dày, v hoa mai hoa ñào
Nghe hát: Mùa xuân v trên - T o hình: cánh thi p mùa - Hát múa: t t à t t ơi
b n em xuân Nghe hát: Bé chúc t t
- ði ch y, bư c qua chư ng - Hát múa: súc s c súc s - B t ch m liên t c vào 5 ô
ng i v t. Nghe hát: 12 con giáp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản